Директор: Слюняєв Артем Сергійович

Заступник директора – Шинкарчук Микола Володимирович

Заступник директора – Грущинська Наталія Миколаївна

Тел.: 044 406-73-49 , 406-74-96406-78-06

Навчально-науковий інститут неперервної освіти в Національному авіаційному університеті є базовим для впровадження концепції неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання протягом життя з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Ведеться набір за такими спеціальностіми:

Бакалавріат

Назва спеціальності, шифр

Назва Освітньо-професійної програми, форма навчання

Рівень вищої освіти

Контактні дані

1

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)

Перший (бакалаврський)

В.о.завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Мельничук Лариса Михайлівна

melnychuk.larysa@npp.nau.edu.ua 

тел: +380979977671

 

Магістратура

Назва спеціальності, шифр

Назва Освітньо-професійної програми, форма навчання

Рівень вищої освіти

Контактні дані

1

281 Публічне управління та адміністрування

1.Менеджмент в органах публічного управління» (денна, заочна)

2.Економічний аналіз й прогнозування в публічному управління (заочна)

Другий (магістерський)

В.о.завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Мельничук Лариса Михайлівна

melnychuk.larysa@npp.nau.edu.ua 

тел: +380979977671

2

053 Психологія

Психологія екстремальних і кризових ситуацій (денна, заочна)

Другий (магістерський)

Завідувач кафедри управління людським фактором Сидорчук Людмила Андріївна

Liudmyla.sydorcuk@npp.edu.nau.ua

тел: +380679875331

3

073 Менеджмент

Управління проектами (денна, заочна)

Другий (магістерський)

Завідувач кафедри технологій управління Поліщук Оксана Володимирівна

oksana.polishchuk@npp.nau.edu.ua 

тел: +380633079412

4

073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент (денна, заочна)

Другий (магістерський)

Завідувач кафедри технологій управління Поліщук Оксана Володимирівна

oksana.polishchuk@npp.nau.edu.ua 

тел: +380633079412

5

073 Менеджмент

Управління інноваційної діяльністю (денна, заочна)

Другий (магістерський)

Завідувач кафедри управління людським фактором Сидорчук Людмила Андріївна

Liudmyla.sydorcuk@npp.edu.nau.ua

тел: +380679875331

6

011 Освіта, педагогічні науки

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (денна, заочна)

Другий (магістерський)

Завідувач кафедри управління людським фактором Сидорчук Людмила Андріївна

Liudmyla.sydorcuk@npp.edu.nau.ua

тел: +380679875331

 

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

Кафедри

Кафедра управління людським фактором здійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Психологія екстремальних і кризових ситуацій», «Управління інноваційною діяльністю».

Кафедра публічного управління та адміністрування здійснює підготовку фахівців ОС бакалавр за освітньо-професійною програмою  «Публічне управління та адміністрування» та фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами «Менеджмент в органах публічного управління», «Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування».

Кафедра технологій управління є випусковою з підготовки фахівців освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент».

З метою підвищення фахового рівня випускників-магістрантів у процесі навчання вони проходять науково-дослідну та виробничу практики, залучаються до майстер-класів, тренінгів, що проводяться викладачами кафедри та фахівцями бізнесу. Надаються регулярні консультації з актуальних економічних та управлінських проблем.

 

Відділи

Відділ маркетингу та інформаційних технологій

Задіяний у процесах планування, організації та контролю пов’язаних з вивченням ринку освітніх послуг, розвитком іміджевої складової Інституту, здійсненням та розробкою маркетингових заходів, які спрямовані на забезпечення високої якості освітнього процесу, сприянням налагодженню зв’язків ННІНО з кафедрами, відділами та іншими структурними підрозділами НАУ, а також  підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до компетенції відділу.

Начальник відділу: Зоренко Катерина Романівна

Контакти: e-mail: CMOino@nau.edu.ua

Економічний відділ здійснює організацію, аналіз та планування економічної діяльності Інституту, в основі якої покладено принципи законності, економічної доцільності, формування і найбільш оптимальний розподіл фінансових ресурсів Інституту та організовує заходи, спрямовані на забезпечення ефективного економічного його функціонування.

Начальник відділу: Молдован Мирослава Вадимівна

Контакти: тел.: (044) 406-71-20, e-mail: econom-nnino@nau.edu.ua

Відділ організації навчального процесу займається поточними питаннями у навчанні студентів, плануванням та організацією навчального процесу, аналізує успішність навчання студентів інституту, організовує ліквідацію академічної заборгованості, контролює навчальну і науково-методичну роботу кафедр інституту.

Начальник відділу: Полухіна Наталія Миколаївна

Контакти: тел.: (044) 406-77-18, провідні фахівці 406-71-20, e-mail: dekanat_nau@ukr.net

Центри

Навчальний центр«Організація з підготовки до технічного обслуговування» здійснює підготовку авіаційного персоналу до технічного обслуговування в межах схвалення, наданого Державною авіаційною службою України у відповідності до стандартів Європейського Союзу Part-147, Part-66.

Директор центру: Сахно Сергій Григорович

Контакти: тел.: (044) 406-74-07, e-mail: mto@nau.edu.ua

Навчально-консультативний центр підтримки соціальних програм організовує надання освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Директор центру: Батрак Олег Григорович

Контакти: тел.: (044) 406-74-29, e-mail: o.batrak82@gmail.com

Навчально-консультативний центр підвищення кваліфікації займається організацією та проведенням:

 • курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямами: авіація, інформаційні та комунікаційні технології, право, менеджмент, екологія та енергоефективність, землевпорядкування тощо.

 • стажування фахівців за індивідуальними програмами;

 • курсової мовної підготовки;

 • семінарів, конференцій, тренінгів;

 • атестації фахівців.

До навчального процесу залучається професорсько-викладацький склад НАУ та інших навчальних закладів, провідні фахівці авіаційної галузі, керівники державних організацій, служб, вітчизняні та зарубіжні спеціалісти.

Директор центру – Зосименко Оксана Іванівна.

Контакти: тел. 406 70 34097 543 93 28, e-mail: kpk@nau.edu.ua

Центр експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм

Основні завдання:

1.  Розробка сучасних вітчизняних сертифікованих програм підвищення кваліфікації, що відповідають актуальній моделі компетентності професіонала міжнародного рівня.

2.  Співпраця із зарубіжними фахівцями, які мають визнані міжнародні сертифіковані програми підвищення кваліфікації, з метою адаптації їх досвіду і створення вітчизняних сертифікованих програм в системі підвищення кваліфікації НАУ.

3.  Застосування нових інформаційних технологій (дистанційне: очно-дистанційне, заочно-дистанційне навчання) в процесі адаптації   інноваційних програм у сфері підвищення кваліфікації.

4.  Імплементація нових вітчизняних та міжнародних інноваційних програм підвищення кваліфікації  з подальшою їх сертифікацією та експертизою у сфері системного менеджменту, зокрема в частині менеджменту якості, енергоефективності, психологічної компетентності, соціальної відповідальності, менеджменту тощо.

5.  Співробітництво з вітчизняними установами з метою розробки, впровадження та сертифікації, на  їх замовлення, інноваційних програм підвищення кваліфікації. Забезпечення умов для взаємного визнання результатів сертифікації в Україні та за кордоном.

Директор центру: Маліновська Наталія Миколаївна

Контакти: тел.: (044) 406-71-57, e-mail: maliniam@ukr.net

Центр підготовки кваліфікованих яхтсменів

Програми підготовки судноводіїв вітрильних суден передбачають обов’язкове вивчення наступних дисциплін:

 • Загальні відомості про вітрильних судах.

 • Архітектура і устрій вітрильних суден.

 • Вітрильне озброєння вітрильних суден.

 • Теорія парусного судна.

 • Теорія управління вітрильним судном.

 • Особливі випадки при управлінні вітрильним судном.

 • Судноводіння. Навігація.

 • Лоція районів плавання.

 • Правила плавання та запобігання зіткнення суден.

 • Такелажні та вітрильні роботи.

 • Гідро- та Метеорологія.

 • Основи морського права. Законодавчі та нормативні акти. Суднові документи.

 • Основи яхтової етики та етикету.

Після закінчення навчання слухачі отримають СЕРТИФІКАТ ЦЕНТРУ, та допускаються до складання іспитів у Кваліфікаційній комісії МОРСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІІ УКРАЇНИ. У разі успішного складання іспитів, слухачі отримують відповідне ПОСВІДЧЕННЯ (SERTIFICATE), що відповідає міжнародним вимогам та у відповідності Резолюції № 40 Робочої групи по внутрішньому водному транспорту Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй «Міжнародне посвідчення на право керування прогулянковим судном».

Директор центру: Коніцула Тетяна Яківна – тел. +38099-047-90-37,

Керівник проекту: Голембієвський Григорій Григорович –тел. +38067-447-36-83

Контакти: (044) 406-73-40, e-mail: konitsula.t@gmail.com,  golembievsky.g@gmail.com

Контакти:

Адреса: проспект Гузара Любомира, 1, м.Київ, 03058, корпус 8

 Сайт: ino.nau.edu.ua

 E-mail: ino@nau.edu.ua

 Facebook: https://www.facebook.com/ino.nau.edu