В.о.директора: Михальченко Олексій Анатолійович

Заступник директора – Шинкарчук Микола Володимирович

Заступник директора – Ковач Валерія Омелянівна

Кабінет: 8а-016

Тел.: 406-73-49

Навчально-науковий інститут неперервної освіти в Національному авіаційному університеті є базовим для впровадження концепціїї неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання протягом життя з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Причинами актуалізації неперервної освіти в Україні нині є: інноваційна модель розвитку суспільства, розширення інформаційно-комунікаційного середовища, зростання ролі людського і соціального капіталу,  демографічна ситуація, старіння населення.

Реалізація концепції неперервної освіти забезпечить:  вітчизняну економіку кваліфікаваними кадрами, конкурентноздатність на ринку праці, відповідність ринків праці і освіти, задоволення найвищої потреби  особистості-самореалізації, зниження рівня безробіття і соціальної напруги у суспільстві, а віддтак – національну безпеку України.

У своїй діяльності Навчально-науковий інститут неперервної освіти ставить за мету оперативно реагувати на виклики суспільства, запроваджуючи нові підходи до організації змісту, форм і методів неперервного навчання й охопити усі складники освіти дорослих: формальну, неформальну та  інформальну освіту.

Основна  діяльність Інституту спрямовується на:

 • забезпечення неперервності навчання фахівців різних галузей економіки, насамперед, авіаційної і транспортної сфер,  працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій як державної, так і приватної власності
 • інноваційне оновлення в наданні освітніх послуг
 • модернізацію змісту післядипломної освіти за сучасними іноваційними програмами
 • впровадження нових форм організації навчальної діяльності слухачів та ефективних освітніх технологій. 

Завданнями Інституту є:

 • підготовка фахівців ОС бакалавр, ОС магістр, надання можливості отримання  другої (іншої) вищої освіти, підвищення кваліфікації, курсова підготовка, спеціалізація, стажування  фахівців різних галузей економіки, працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій через очну, заочну форми навчання і заочну з елементами дистанційного навчання
 • участь у наданні методичної, інформаційної, консультативної допомоги регіональним центрам  підвищення кваліфікації працівників транспортної сфери, навчальним закладам, установам і організаціям, що здійснюють навчання в системі післядипломної освіти
 • проведення наукових досліджень, результати яких мають використовуватися для забезпечення неперервності та індивідуалізації навчання, його актуальності і практичної спрямованості, впровадження інноваційних технологій реалізації програм освіти дорослих.

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

 • Кафедра технологій управління здійснює підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Адміністративний менеджмент», «Управління проектами»

       Контакти: тел.: (044) 406–73–72       e-mail: itu@nau.edu.ua

 • Кафедра публічного управління та адміністрування готує фахівців ОС бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування»  та ОС магістр за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент в органах публічного управління»,«Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні», «Суспільне самоврядування, регіональний розвиток та самоврядування», “Управління та адміністрування в авіаційній галузі”.

       Контакти: тел.: (044) 406–79–92      e-mail: nnino.pya@gmail.com

 • Кафедра управління професійною освітою ставить за мету підготовку фахівців ОС магістр за освітньо-професійними програмами : «Управління інноваційною діяльністю», «Конфліктологія і практична медіація», “Педагогіка вищої школи”, “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті”, “Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освіти”.

       Контакти: тел.: (044) 406–74–96, 406–74–00     e-mail: nauprofosvita@ukr.net

 • Навчально-консультативний центр підвищення кваліфікації організовує і проводить курсову підготовку  та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі, нафтогазового комплексу, інформаційної безпеки, галузі міського господарства, екології та енергоефективності, землевпорядкування, психології; підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, додаткову освіту для студентів; проводить навчання за соціальними програмами та забезпечує якісне вивчення європейських мов.

       Контакти: тел.: (044)406–70–34     e-mail: kpk@nau.edu.ua

 • Навчальний центр «Організація з підготовки до технічного обслуговування» здійснює підготовку авіаційного персоналу до ТО в межах дозволів, наданих Державною авіаційною службою України у відповідності до стандартів Європейського Союзу

       Контакти: тел.: (044) 406–74–07        e-mail: mto@nau.edu.uа

 • Основна мета діяльності Навчально-консультативного центру комплексної безпеки та захисту критичної інфраструктури – надавати сучасні теоретичні знання і практичні навички з питань захисту  критичної інфраструктури організації та управління комплексною безпекою через створення навчальних програм, проведення курсів підготовки та підвищення кваліфікації.

       Контакти: тел.: (044) 406–75–38   e-mail: 4067538@gmail.com

 • Діяльність центру експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм  спрямована на здійснення   незалежної експертної оцінки освітніх та наукових програм  в системі підвищення кваліфікації НАУ з метою їх впровадження в навчальний процес та подальшої сертифікації; розробку спільних з європейськими університетами міжнародних освітніх програм і їх акредитація, а також співпраця  з підприємствами, організаціями та установами шляхом виконання замовлень на створення інноваційних освітніх та наукових програм підвищення кваліфікації на основі господарських договорів та договорів про співробітництво.

      Контакти: тел.: (044) 406–71–57    e-mail: maliniam@ukr.net

 • Відділи:
  • Навчально-методичний
  • Економічний
  • Маркетингу та інформаційних технологій

Адреса та контакти:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара 1,

корпус 8

тел.: (044) 406–73–49, (044) 406–71–09

(044) 406–70–62, (044) 497–73–85

Сайт: http://ino.nau.edu.ua/

Е-mail: ino@nau.edu.ua