ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
(LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSES WHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH)
Навчальний рік 2022/2023

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSES WHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH

Аерокосмічний факультет 

Aerospace Faculty

1. Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Освітньо-професійна програма:

Обладнання повітряних суден 

Specialty 134 «Aviation and Aerospace Technologies»

Educational Professional Program:

Aircraft Equipment

2. Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійна програма:

Газотурбінні установки та компресорні станції 

Specialty 142 «Energy Engineering»

Educational Professional Program:

Gas Turbine Plants and Compressor Stations 

3. Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійна програма:

Авіаційні двигуни та енергетичні установки  (Б) 

Specialty 142 «Energy Engineering»

Educational Professional Program:

Aircraft Engines and Power Plants  (B)

4. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма:

Автоматика та автоматизація на транспорті  (Б) 

Specialty 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program:

Automatics  and Automation in Transport  (В) 

5. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Технічне обслуговування  та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational  Professional Program:

Maintenanc Repair  of  Aircraft and  Aircraft  Engines 

6. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Технології  робіт та технологічне обладнання аеропортів 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Program:

Airport Technologies Technical Equipment 

7. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма: Льотна експлуатація повітряних суден (Б)

 

 

 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational  Professional Program:

Flight Operation of  Aircraft (В)

Факультет аеронавігації, електроніки   та телекомунікацій

Faculty of Air Navigation, Electronics and Telecommunications

8. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Specialty 151 «Automationand Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program: 

Computer-aided Control Systems and Automatics

9. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва 

Specialty 151 «Automationand Computer-integrated Technologies»

Educational  Professional Program: 

Computer-Integrated Technological Processes and Manufacrures

10. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем (Б) 

Specialty 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program: Information Technologies and Aviation Computer Systems Engineering (В)

11. Спеціальність153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітньо-професійна програма: 

Фізична та біомедична електроніка

Specialty 153 «Micro- and Nano System Engineering»

Educational Professional Program:  Physical and biomedical electronics

12. Спеціальність 171 «Електроніка»

Освітньо-професійна програма:

Електронні системи 

Specialty 171 «Electronics»

Educational Professional Program:

Electronic Systems 

13.Спеціальність 171 «Електроніка»

Освітньо-професійна програма:

Електронні технології  інтернету речей (Б) 

Specialty 171 «Electronics»

Educational Professional Program:

Electronic Technologies of the Internet ofThings  (В) 

14. Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма: Телекомунікаційні системи та мережі

Specialty 172 «TelecommunicationsandRadioEngineering»

Educational  Professional Program: Telecommunication  Systems and Networks

15. Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма:

Компютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології (Б)

Specialty 172 «Telecommunications and Radio Engineering»

Educational  Professional Program:

Computer-integrated radio information systems and technologies(В)

16. Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма:

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Specialty 172 «Telecommunications and Radio Engineering»

Educational Professional Program:

Radioelectronic devices, systems and complexes

17. Спеціальність 173 «Авіоніка»

Освітньо-професійна програма:

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

Specialty 173 «Аvionics»

Educational  Professional Program:

Flight Instruments  and  Navigation Systems 

18.Спеціальність 173 «Авіоніка»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерний дизайн авіоніки  (Б) 

Specialty 173 «Аvionics»

Educational Professional Program:

Computer Design ofAvionics  (В)

19. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма: Обслуговування повітряного руху 

Specialty 272 «AviationTransport»

Educational Professional Program:

Air Traffic Service

20.Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Системи аеронавігаційного обслуговування 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Program:

Systems of Air  Navigation  Service 

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Faculty of Architecture, Construction and Design

21. Спеціальність 022 «Дизайн»

Освітньо-професійна програма:

Дизайн 

Specialty 022 «Design»

Educational Professional Program:

Design 

22. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-професійна програма:

Промислове та цивільне будівництво

Specialty 192 «Building and Civil Engineering»

Educational Professional Program:

Industrial and  Civil  Engineering 

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Faculty of Cybersecurity, Computer and Software Engineering

23. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма:

Інженерія програмного забезпечення 

Specialty 121 «SoftwareEngineering»

Educational  Professional Program:

Software Engineering

24. Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма:

Комп’ютерні системи та  мережі

Specialty 123 «ComputerEngineering»

Educational  Professional Program:

Computer Systems  and  Networks

25. Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма:

Системи та технології  кібербезпеки(Б) 

Specialty 125 «Cybersecurity»  

Educational Professional Program: Cybersecurity Systemsand Technologies(В) 

Факультет економіки та бізнес-адміністрування

Faculty of Economics and Business Administration

26.Спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма:

Міжнародна економіка  

Specialty 051 «Economics»

Educational Professional Program:

International Economics 

27. Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма:

Маркетинг

Specialty 075 «Marketing»

Educational  Professional Program:

Marketing  

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Faculty of Environmental Safety, Engineering and Technologies

28. Спеціальність 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма:

Екологія та охорона навколишнього

середовища 

Specialty 101 «Environmental Studies»

Educational Professional Program:

Ecology and Environmental Protection

29.Спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма: Фармацевтична біотехнологія 

Specialty: 162 «Biotechnology and Bioengineering»

Educational Professional Program: Pharmaceutical Biotechnology 

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Faculty of Transport, Management and Logistics

30. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Логістика

Specialty 073 «Management»

Educational  Professional Program:

Logistics 

31. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Specialty 073 «Management»

Educational Professional  Program:

Management  of  Foreign  Economic Activity

32. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Менеджмент авіакомпаній та аеропортів  (Б)

Specialty 073 «Management»

Educational Professional Program:

Management  of  Airlines  and  Airports  (В)

33. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Авіаційна логістика  (Б)

Specialty 073 «Management»

Educational Professional Program:

Aviation Logistics  (B)

34. Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання  (М)

Specialty 073 «Management»

Educational and Professional Program:

Global Logistics  and  Supply  Chain Management  (М)

35. Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма:

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) 

Specialty 275 «Air Transport Technologies»

Educational  Professional Program:

Air Transportation Management

 36. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма: Мультимодальний транспорт  і  логістика  

Specialty: 275 «Air Transport Technologies»

Educational  Professional Program:

Multimodal Transport  and  Logistics

37. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма:  Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень (Б)

Specialty: 275 «Air Transport Technologies»

Educational Professional Program:

Onboard Support of Air Passanger Transportation (B)

Юридичний факультет

Faculty of Law

38. Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: Правознавство (Б) 

Specialty: 081 «Law»

Educational  Professional Program:

Jurisprudence  (В) 

38. Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: Правознавство (M) 

Specialty: 081 «Law»

Educational  Professional Program:

Jurisprudence  M) 

Факультет міжнародних відносин

Faculty of International Relations

39. Спеціальність: 292 «Міжнародні відносини»

Освітньо-професійна програма:

Міжнародний бізнес(Б) 

Specialty: 292 «International  Relations»

Educational Professional Program:

International business (В)

40. Спеціальність: 292 «Міжнародні відносини»

Освітньо-професійна програма:

Міжнародне регулювання економічних відносин (М)

Specialty: 292 «International  Relations»

Educational Professional Program:

International regulation of economic relations (М)

41. Спеціальність: 293 «Міжнародне право»

Освітньо-професійна програма: Міжнародне право  (Б) 

Specialty: 293 «International  Law»

Educational Professional Program:

International  Law  (В)

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

Faculty of Linguistics and Social Communications

42. Спеціальність: 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма:  Психологія (Б) 

Specialty: 053 Psychology

Educational Professional Program:

Psychology (В)

(Б) – лише бакалавр, (М) – лише магістр 

(В ) – only bachelor, (М )- only master