ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
(LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSES WHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH)
Навчальний рік 2021/2022

Аерокосмічний факультет 

Aerospace Faculty

Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Освітньо-професійна програма:

Обладнання повітряних суден

Speciality 134 «Aviation and Aerospace Technologies»

Educational Professional Program:

Aircraft Equipment

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійна програма:

Газотурбінні установки та компресорні станції

Speciality 142 «Power Machinery»

Educational Professional Program:

Gas Turbine Plants and Compressor Stations

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійна програма:

Авіаційні двигуни та енергетичні установки  (Б)

Speciality 142 «Power Machinery»

Educational Professional Program:

Aviation engines and power plans  (B)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма:

Автоматика та автоматизація на транспорті  (Б)

Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program:

Automatics  and Automation in Transport  (В)

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійні програми:

Технічне обслуговування  та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Льотна експлуатація повітряних суден (Б)

Speciality 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Programs:

Maintenance  and  Repair  of  Aircraft and Aircraft  Engines

Aircraft Flight Operations (В)

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Технології  робіт та технологічне обладнання аеропортів

Speciality 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Program:

Airports Technologies  of  Works and  Technological  Equipment

Факультет аеронавігації, електроніки   та телекомунікацій

Faculty of Air Navigation, Electronics and Telecommunications

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program: Computer-aided Control Systems and Automatics

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program: Computer-Integrated Technological Processes of Production

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем

Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program: Information Technologies and Aviation Computer Systems Engineering

Спеціальність 171 «Електроніка»

Освітньо-професійна програма:

Електронні системи

Speciality 171 «Electronics»

Educational Professional Program:

Electronic Systems

Спеціальність 171 «Електроніка»

Освітньо-професійна програма:

Електронні технології  інтернету речей (Б)

Speciality 171 «Electronics»

Educational Professional Program:

Electronic Technologies of  the Internet of Things  (В)

Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма: Телекомунікаційні системи та мережі

Speciality 172 «Telecommunications and Radio Engineering»

Educational Professional Program: Telecommunication  Systems and  Networks

Спеціальність 173 «Авіоніка»

Освітньо-професійна програма:

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

Speciality 173 «Аvionics»

Educational Professional Program:

Flight  Instruments  and  Navigation Systems

Спеціальність 173 «Авіоніка»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерний дизайн авіоніки  (Б)

Speciality  173 «Аvionics»

Educational Professional Program:

Computer  Design of Avionics  (В)

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма: Обслуговування повітряного руху

Speciality 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Program:

Air Traffic  Service

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Системи аеронавігаційного обслуговування

Speciality 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Program:

Systems of  Air  Navigation  Service

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Faculty of Architecture, Construction and Design

Спеціальність 022 «Дизайн»

Освітньо-професійна програма:

Дизайн

Speciality 022 «Design»

Educational Professional Program:

Design

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-професійна програма:

Промислове та цивільне будівництво

Speciality 192 «Building and Civil Engineering»

Educational Professional Program:

Industrial  and  Civil  Construction

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Faculty of Cybersecurity, Computer and Software Engineering

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма:

Інженерія програмного забезпечення

Speciality  121 «Software Engineering»

Educational Professional Program:

Software  Engineering

Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма:

Комп’ютерні системи та  мережі

Speciality  123 «Computer Engineering»

Educational Professional Program:

Computer  Systems  and  Networks

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма:

Системи та технології  кібербезпеки

Speciality 125 «Cybersecurity»  

Educational Professional Program: Cybersecurity Systems and Technologies

Факультет економіки та бізнес-адміністрування

Faculty of Economics and Business Administration

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма:

Міжнародна економіка  (Б)

Speciality 051 «Economics»

Educational Professional Program:

International  Economics  (В)

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма:

Маркетинг (Б)

Speciality 075 «Marketing»

Educational Professional Program:

Marketing  (В)

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Faculty of Environmental Safety, Engineering and Technologies

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма:

Екологія та охорона навколишнього

середовища

Speciality 101 «Environmental Studies»

Educational Professional Program:

Ecology and Environmental Protection

Спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма: Фармацевтична біотехнологія

Speciality: 162 «Biotechnology and Bioengineering»

Educational Professional Program: Pharmaceutical Biotechnology

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

Faculty of Linguistics and Social Communications

Спеціальність 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма: Психологія

Speciality: 053 «Psychology»

Educational Professional Program: Psychology

Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Faculty of Transport, Management and Logistics

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Логістика

Speciality 073 «Management»

Educational Professional Program:

Logistics

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Менеджмент зовнішньо економічної діяльності

Speciality  073 «Management»

Educational Professional Program:

Management  of  Foreign  Economic Activity

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Менеджмент авіакомпаній та аеропортів  (Б)

Speciality  073 «Management»

Educational Professional Program:

Management  of  Airlines  and  Airports  (В)

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Авіаційна логістика  (Б)

Speciality  073 «Management»

Educational Professional Program:

Aviation Logistics  (B)

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма:

Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання  (М)

Speciality  073 «Management»

Educational Professional Program:

Global  Logistics  and  Supply  Chain Management  (М)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма:

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Speciality 275 «Air Transport Technologies»

Educational Professional Program:

Air Transportation  Management

Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма: Мультимодальний транспорт  і  логістика  (Б)

Speciality: 275 «Air Transport Technologies»

Educational Professional Program:

Multimodal  Transport  and  Logistics (В)

Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програма:  Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень (Б)

Speciality: 275 «Air Transport Technologies»

Educational Professional Program:

Onboard Support of Air Passanger Transportation (B)

Юридичний факультет

Faculty of Law

Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: Правознавство (Б)

Speciality: 081 «Law»

Educational Professional Program:

Jurisprudence  (В)

Факультет міжнародних відносин

Факультет міжнародних відносин

Спеціальність: 293 «Міжнародне право»

Освітньо-професійна програма: Міжнародне право  (Б)

Speciality: 293 «International  Law»

Educational Professional Program:

International  Law  (В)

(Б) – тільки бакалавр

(М) – тільки магістр

(В ) – only bachelor

(М )- only master