ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
(LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSES WHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH)
Навчальний рік 2022/2023

Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Освітньо-професійна програма:

Обладнання повітряних суден 

Specialty 134 «Aviation and Aerospace Technologies»

Educational Professional Program:

Aircraft Equipment

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійна програма:

Газотурбінні установки та компресорні станції 

Specialty 142 «Energy Engineering»

Educational Professional Program:

Gas Turbine Plants and Compressor Stations 

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійна програма:

Авіаційні двигуни та енергетичні установки  (Б) 

Specialty 142 «Energy Engineering»

Educational Professional Program:

Aircraft Engines and Power Plants  (B)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма:

Автоматика та автоматизація на транспорті  (Б) 

Specialty 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program:

Automatics  and Automation in Transport  (В) 

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Технічне обслуговування  та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational  Professional Program:

Maintenanc Repair  of  Aircraft and  Aircraft  Engines 

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Технології  робіт та технологічне обладнання аеропортів 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Program:

Airport Technologies Technical Equipment 

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма: Льотна експлуатація повітряних суден (Б) 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational  Professional Program:

Flight Operation of  Aircraft (В)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Specialty 151 «Automationand Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program: 

Computer-aided Control Systems and Automatics

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва 

Specialty 151 «Automationand Computer-integrated Technologies»

Educational  Professional Program: 

Computer-Integrated Technological Processes and Manufacrures

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма: Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем (Б) 

Specialty 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»

Educational Professional Program: Information Technologies and Aviation Computer Systems Engineering (В)

Спеціальність153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітньо-професійна програма: 

Фізична та біомедична електроніка

Specialty 153 «Micro- and Nano System Engineering»

Educational Professional Program:  Physical and biomedical electronics

Спеціальність 171 «Електроніка»

Освітньо-професійна програма:

Електронні системи 

Specialty 171 «Electronics»

Educational Professional Program:

Electronic Systems 

Спеціальність 171 «Електроніка»

Освітньо-професійна програма:

Електронні технології  інтернету речей (Б) 

Specialty 171 «Electronics»

Educational Professional Program:

Electronic Technologies of the Internet ofThings  (В) 

Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма: Телекомунікаційні системи та мережі

Specialty 172 «TelecommunicationsandRadioEngineering»

Educational  Professional Program: Telecommunication  Systems and Networks

Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма:

Компютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології (Б)

Specialty 172 «Telecommunications and Radio Engineering»

Educational  Professional Program:

Computer-integrated radio information systems and technologies(В)

Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма:

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Specialty 172 «Telecommunications and Radio Engineering»

Educational Professional Program:

Radioelectronic devices, systems and complexes

Спеціальність 173 «Авіоніка»

Освітньо-професійна програма:

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

Specialty 173 «Аvionics»

Educational  Professional Program:

Flight Instruments  and  Navigation Systems 

Спеціальність 173 «Авіоніка»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерний дизайн авіоніки  (Б) 

Specialty 173 «Аvionics»

Educational Professional Program:

Computer Design ofAvionics  (В)

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма: Обслуговування повітряного руху 

Specialty 272 «AviationTransport»

Educational Professional Program:

Air Traffic Service

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо-професійна програма:

Системи аеронавігаційного обслуговування 

Specialty 272 «Aviation Transport»

Educational Professional Program:

Systems of Air  Navigation  Service 

Спеціальність 022 «Дизайн»

Освітньо-професійна програма:

Дизайн 

Specialty 022 «Design»

Educational Professional Program:

Design 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітньо-професійна програма:

Промислове та цивільне будівництво

Specialty 192 «Building and Civil Engineering»

Educational Professional Program:

Industrial and  Civil  Engineering

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма:

Інженерія програмного забезпечення 

Specialty 121 «SoftwareEngineering»

Educational  Professional Program:

Software Engineering

Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма:

Комп’ютерні системи та  мережі

Specialty 123 «ComputerEngineering»

Educational  Professional Program:

Computer Systems  and  Networks

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма:

Системи та технології  кібербезпеки(Б) 

Specialty 125 «Cybersecurity»  

Educational Professional Program: Cybersecurity Systems and Technologies(В)

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма:

Міжнародна економіка  

Specialty 051 «Economics»

Educational Professional Program:

International Economics 

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма:

Маркетинг

Specialty 075 «Marketing»

Educational  Professional Program:

Marketing

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма:

Екологія та охорона навколишнього

середовища 

Specialty 101 «Environmental Studies»

Educational Professional Program:

Ecology and Environmental Protection

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Освітньо-професійна програма:

Хімічні технології  палива та вуглецевих матеріалів

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів

Specialty: 161 «Chemical Technology and Engineering»

Educational  Professional Program:

Chemical technologies of fuel and carbon materials

Chemical technologies of alternative energy resources

Chemical technologies of medicinal substances and medical devices

Спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма: Фармацевтична біотехнологія 

Specialty: 162 «Biotechnology and Bioengineering»

Educational Professional Program: Pharmaceutical Biotechnology

Спеціальність: 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма:  Психологія (Б) 

Specialty: 053 Psychology

Educational Professional Program:

Psychology (В)

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програми:

Логістика

Specialty 073 «Management»

Educational  Professional Program:

Logistics 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльностіManagement  of  Foreign  Economic Activity
Менеджмент авіакомпаній та аеропортів  (Б)Management  of  Airlines  and  Airports  (В)
Авіаційна логістика  (Б)Aviation Logistics  (B)
Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання  (М)Global Logistics  and  Supply  Chain Management  (М)

 

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

Освітньо-професійна програми:

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) 

Specialty 275 «Air Transport Technologies»

Educational  Professional Program:

Air Transportation Management

Мультимодальний транспорт  і  логістика  Multimodal Transport  and  Logistics
Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень (Б)Onboard Support of Air Passanger Transportation (B)

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» Бакалавр

Specialty 291 «International Relations, Public Communications and Regional Studies»

Educational and Professional Program «International Relations» Bachelor

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» Бакалавр

Specialty 292 «International Economic Relations»

Educational and Professional Program «International Business» Bachelor

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» Бакалавр

Specialty 293 «International law»

Educational and Professional Program «International law» Bachelor

Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: Правознавство (Б) 

Specialty: 081 «Law»

Educational  Professional Program:

Jurisprudence  (В) 

Спеціальність: 081 «Право»

Освітньо-професійна програма: Правознавство (M) 

Specialty: 081 «Law»

Educational  Professional Program:

Jurisprudence  (M)

(Б) – лише бакалавр, (М) – лише магістр
(В ) – only bachelor, (М ) – only master