У складі Факультету кібербезпеки та програмної інженерії діє чотири кафедри, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Завідувач кафедри — Нестеренко Катерина Сергіївна

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення». Освітні програми: «Інженерія програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем»

Майбутні фахівці на базі новітніх технологій та інструментів вивчають методи та засоби аналізу, проектування, конструювання програм у контексті різних мов програмування.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • основи програмування,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
 • алгоритми і структури даних,
 • групова динаміка і комунікації,
 • вступ в інженерію програмного забезпечення,
 • архітектура та проектування програмного забезпечення,
 • операційні системи,
 • організація комп’ютерних мереж,
 • архітектура комп’ютерів,
 • якість програмного забезпечення та тестування,
 • аналіз вимог до програмного забезпечення,
 • менеджмент проектів програмного забезпечення

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Завідувач кафедри — Іванченко Євгенія Вікторівна

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека». Освітні програми: «Управління інформаційною безпекою», «Системи та технології кібербезпеки», «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»

Кафедра безпеки інформаційних технологій створена в Національному авіаційному університеті у 2004 році з метою підготовки фахівців у галузі знань «Інформаційні технології» за відповідними освітніми чи науковими програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього освітньо-наукового і наукового рівнів вищої освіти за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» та «Доктор наук» за денною і заочною (дистанційною) формами навчання. Підготовка здійснюється за спеціальністю 125 «Кібербезпека» – освітні програми: «Управління інформаційною безпекою», «Системи та технології кібербезпеки» і «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 5 докторів наук, професорів, 13 кандидатів наук, доцентів та інші досвідчені викладачі.

Кадровий, навчально-методичний, науковий та технічний потенціал кафедри забезпечує високий рівень підготовки випускників з таких професійних питань:

 • безпека інформаційних систем,
 • криптографічний та стеганографічний захист інформації,
 • нормативно-правове та програмно-технічне забезпечення інформаційної безпеки,
 • охорона державної і комерційної таємниці та персональних даних,
 • побудова комплексних систем захисту інформації та систем менеджменту інформаційної безпеки,
 • проведення експертиз та аудиту у сфері інформаційної безпеки,
 • системний аналіз та прийняття рішень в управлінні інформаційною безпекою,
 • управління в кризових ситуаціях та забезпечення безперервності бізнесу,
 • управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки,
 • криміналістичний аналіз комп’ютерних систем,
 • соціотехнічна безпека тощо.

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Завідувач кафедри — Казмірчук Світлана Володимирівна

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека». Освітня програма: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Майбутні фахівці з кібернетичної безпеки вивчають новітні методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, захист інформації в інформаційно-комунікаційних мережах та системах, сучасні операційні системи, набувають навичок з алгоритмізації та програмування, що надає змогу вирішувати практичні завдання з організації кібернетичної безпеки.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • інформаційні технології,
 • технології програмування (C/C++, Assembler),
 • теорія інформації та кодування,
 • операційні системи та їх безпека,
 • організація баз даних (SQL, MySQL),
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах,
 • прикладна криптологія,
 • стеганографія та стеганоаналіз,
 • захист програмного забезпечення,
 • цифрова обробка медіаресурсів,
 • проектування web-додатків (HTML, JavaScript, CSS, PHP),
 • комплексні системи безпеки,
 • захист ресурсів глобальних мереж,
 • засоби захисту структурованих даних.

Кафедра засобів захисту інформації

Завідувач кафедри — Козловський Валерій Валерійович

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека».
Освітні програми: «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Випускники кафедри здатні кваліфіковано та гарантовано забезпечувати процес захисту інформації з використанням усіх видів наявних засобів і технологій, виконувати роботи з проектування різноманітних технічних систем захисту інформації, вирішувати оперативні завдання, пов’язані із забезпеченням контролю технічних засобів і систем захисту, проектувати та впроваджувати спеціальні технічні і програмні засоби захисту інформації, забезпечувати організаційні і інженерно-технічні заходи захисту інформаційних систем та об’єктів та інших видів робіт.

Після завершення навчання фахівці отримують знання, які дозволяють гарантовано працевлаштуватися в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, Службу безпеки України, органи державної влади, авіаційні підприємства та аеропорти, банківські установи, охоронні структури та структури, які займаються технічними системами захисту інформації тощо.

У процесі навчання вивчаються найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади та апаратура спеціальних досліджень. Наприклад, пошукові системи, призначені для моніторингу радіоефіру з метою виявлення несанкціоновано встановлених засобів отримання інформації (закладних пристроїв), аналізу завантаженості радіоефіру, контролю працюючих засобів (передавачів) тощо.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • Інформаційні технології;
 • Основи автоматизованої обробки інформації;
 • Основи кібербезпеки;
 • Авіаційна безпека та кібербезпека авіаційних інформаційних систем;
 • Захищені комп’ютерні системи та мережі;
 • Управління інформаційною безпекою;
 • Прикладна криптологія;
 • Системи технічного захисту інформації;
 • Виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності;
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем;
 • Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації;
 • Комплексні системи захисту інформації;
 • Методи та засоби технічного захисту інформації;
 • Проектування систем технічного захисту інформації.

Студенти Факультету мають можливість паралельно з базовою освітою отримати другу вищу освіту за напрямами: менеджмент, маркетинг, облік і аудит, фінанси і кредит тощо.

Після проходження навчання на кафедрі військової підготовки студенти отримують звання офіцера запасу.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком в установленому порядку.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

В.о. декана — Пономаренко Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент.

Заступник декана — Литовченко Ірина Василівна, кандидат філософських наук, доцент.

Деканат: 11-204.

Телефон: (044) 406-70-08.