Декан факультету  –  ГНАТЮК Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор

Заступник декана з наукової роботи – ОХРІМЕНКО Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук

Заступник декана з навчальної роботи – ЛУКАШЕНКО Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи – РЯБИЙ Мирослав Олександрович, кандидат технічних наук, доцент

Деканат: 6-105, 6-108.

Телефон: (044) 406-78-05.

У складі Факультету комп’ютерних наук та технологій діє чотири кафедри, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Кафедра прикладної математики

Галузь знань: 11 «Математика та статистика»

Спеціальність: 113 «Прикладна математика». Освітні програми: «Прикладне програмне забезпечення», «Прикладна математика».

Випускники спеціальності «Прикладна математика» зможуть успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.

В основу навчального процесу кафедри покладено викладання дисциплін за тематичними напрямами, кожен з яких дозволяє підготувати фахівця за конкретним професійним спрямуванням. В навчальному плані підготовки бакалаврів та магістрів виділено такі напрями:

 • дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки,
 • дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки,
 • інформаційні технології та програмування,
 • статистична обробка даних, Data Scienсе,
 • оптимізація та дослідження операцій,
 • моделювання систем та випадкових процесів,
 • математичне забезпечення обчислювальних систем,
 • штучний інтелект, нейронні мережі (розпізнавання образів),
 • розробка програмного забезпечення для безпілотних авіаційних комплексів.

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма: «Аналітика даних та штучний інтелект»

Випускники освітньої програми зможуть працювати фахівцями в області інтелектуального аналізу даних, комп’ютерного бачення, машинного навчання та глибокого навчання на основі нейронних мереж.

Математична складова підготовки забезпечує знайомство з усіма сучасними методами та моделями отримання знань на основі опрацювання інформації за використанням комп’ютерної техніки. Поглиблена підготовка в області програмування на базі мов Python, JavaScript, R дозволяє випускникам програми самим розробляти автоматизовані системи аналізу даних та штучного інтелекту.

Особливістю програми є залучення здобувачів до прикладних досліджень в області обробки даних з камер цільового навантаження БПЛА, що проводяться на випусковій кафедрі у співпраці з провідними підприємствами України з виробництва безпілотної техніки.

Дисципліни підготовки за напрямами:

Математичні дисципліни: Математичний аналіз, Алгебра та геометрія, Дискретна математика та математична логіка, Теорія ймовірностей, Обчислювальні методи, Методи оптимізації та дослідження операцій.

Аналітика даних та штучний інтелект: Математична статистика, Аналіз даних, Вступ до штучного інтелекту, Цифрова обробка зображень, Машинне навчання, Теорія масового обслуговування, Обробка даних повітряного спостереження.

Програмування та Computer Science: Алгоритмічні мови та програмування, Архітектура обчислювальних систем та операційні системи, Алгоритми та структури даних, Об’єктно-орієнтоване програмування, Проектування інформаційних систем, Організація баз даних та знань, Розподілені обчислення та хмарні технології, Комп’ютерні мережі, Технології захисту інформації, Системний аналіз, WEB-технології та WEB-дизайн.

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи та технології»

Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатують або розробляють комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах-розробниках інформаційних технологій, а також у наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 6 докторів наук, професорів, 11 кандидатів наук, доцентів, три старших викладачі та один асистент.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • теорія алгоритмів
 • основи програмування,
 • операційні системи,
 • комп’ютерна графіка та анімація
 • організація баз даних та знань,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
 • хмарні технології та розподілені обчислення,
 • кросс-платформне програмування,
 • інтелектуальний аналіз даних,
 • web-технології та web-дизайн,
 • методи та системи штучного інтелекту,
 • системний аналіз,
 • комп’ютерні мережі,
 • теорія прийняття рішень
 • якість програмного забезпечення
 • тестування програмного забезпечення інформаційних систем,
 • технологія створення програмних продуктів,
 • комп’ютеризовані технології обробки інформації,
 • технології автоматизованого конструювання складних систем,
 • мережні інформаційні технології,
 • корпоративні інформаційні системи.

Освітня програма: «Інформаційні технології проектування»

Фахівці з інформаційних технологій проектування підготовлені для: дослідження та застосування інформаційних технологій у галузі природничих та технічних наук, здійснення системного аналізу діяльності менеджерів та формалізованого опису бізнес-процесів; створення програмного забезпечення, оброблення даних та роботи з базами даних; консультації з питань інформатики; побудови сучасних комп’ютерних комплексів інформаційних технологій проектування тощо.

 • об’єктно-орієнтоване проектування
 • проектування телекомунікаційних та телеметричних систем
 • технології комп’ютерного проектування
 • конструювання та документування програмного забезпечення
 • технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • теорія алгоритмів
 • основи програмування,
 • комп’ютерна графіка та анімація
 • операційні системи,
 • організація баз даних та знань,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
 • кросс-платформне програмування,
 • інтелектуальний аналіз даних,
 • web-технології та web-дизайн,
 • методи та системи штучного інтелекту,
 • системний аналіз,
 • комп’ютерні мережі,
 • технологія створення програмних продуктів

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Комп’ютерні системи та мережі»

Випускники кафедри набувають сучасну фундаментальну підготовку в галузі проектування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, а також використання інформаційних технологій, експлуатації корпоративних та глобальних мережевих систем; успішно працюють у наукових, освітніх, проектно-конструкторських, фінансових та інших закладах, установах та підприємствах.

Під час навчання студенти вивчають основи побудови та адміністрування комп’ютерних мереж та корпоративних баз даних, розробки та адміністрування web-вузлів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, XML, MySQL), Internet-технології, високопродуктивні комп’ютерні системи.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • мікропроцесорні системи,
 • мережі ЕОМ,
 • системи штучного інтелекту,
 • мережеорієнтовані комп’ютерні технології,
 • експлуатація комп’ютерних систем та мереж,
 • високопродуктивні обчислювальні системи,
 • інтелектуальні системи.

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Системне програмування»

Системне програмування – це освітня програма, за якою здійснюється підготовка розробників операційних систем та програмних комплексів, системного та прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, в тому числі – систем штучного інтелекту та робототехнічних комплексів.

Випускники освітньої програми отримують фундаментальну підготовку у галузі проектування, створення, впровадження та експлуатації програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж з використанням сучасних методів, засобів, технологій та програмного інструментарію, що надає їм здатність розв’язувати складні професійні завдання теоретичного та практичного характеру.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • Програмування
 • Системне програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Організація баз даних
 • Програмні засоби захисту інформації
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Математичне програмування
 • Паралельне програмування
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Web-програмування

Спеціальність: «126 Інформаційні системи та технології». Освітня програма: «Інформаційні системи та технології»

Інформаційні системи та технології – це спеціальність і освітня програма, за якою здійснюється підготовка фахівців, областю професійної діяльності яких є розробка та супровід інформаційних систем різного призначення, в тому числі комп’ютеризованих систем управління, інтерактивних систем підтримки прийняття рішень, систем штучного інтелекту, робототехнічних комплексів.

Випускники працюють системними аналітиками, інженерами з аналітики даних, бізнес-консультантами з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробниками та тестувальниками інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністраторами систем управління базами даних та базами знань, архітекторами ІТ-рішень, керівниками проектів інформатизації підприємств та організацій.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • Основи програмування
 • Архітектура комп’ютерів та системне програмування
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Бази даних
 • Методи оптимізації рішень
 • Програмне забезпечення інформаційних систем
 • Мережеві технології
 • Основи безпеки інформаційних систем
 • Технології інтернету речей
 • Технології проектування інформаційних систем
 • Системи штучного інтелекту