В умовах динамічного розвитку суспільства, глобальної взаємозалежності та конкуренції на ринку праці, необхідності широкого використання інформаційних ресурсів та електронного документообігу особливого значення набуває підготовка спеціаліста, який би міг швидко адаптуватися до соціальних умов, до освоєння і впровадження наукових та інформаційних технологій,до аналізу та систематизації інформації, яка керує світом.

Якщо Ви хочете не лише навчитися укладати документи різних видів, збирати і структурувати інформацію, а й винаходити критерії для її аналізу, коли вони непомітні на перший погляд; оволодіти практичними навичками з проєктування систем управління документами та їх зберігання; здобути ключові компетенції, необхідні для роботи у сфері організації та управління системами електронного документообігу, впровадження технологій «електронного урядування»; організації архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій, то запрошуємо на навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОПП «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Якщо ж Ви хочете здійснювати оцінку, моніторинг і систематизацію інформації; аналізувати та керувати інформаційними потоками; проєктувати та впроваджувати інформаційні ресурси, продукти, послуги й аналітичні продукти; використовувати різні види комунікацій з усіма суб’єктами інформаційного ринку, то чекаємо на Вас наспеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОПП «ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ».

Кафедра історії та документознавства забезпечує професійну підготовку фахівців у сфері документування управління та інформаційних технологій, який здатен працювати як організатор і виконавець у галузі інформаційної діяльності в державній і недержавній адміністративній сферах;спілкуватися з різними людьми в організації; розуміти бізнес-вимоги, вміти інтерпретувати закономірності, бачити взаємозв’язки; коректно доносити інформацію; взаємодіяти з розробниками і керівниками компанії; відповідати за сучасну організацію документопотоків, технічні засоби обробки внутрішньої та зовнішньої документації; проводити експертизу та оцінку ефективності діяльності учасників ринкових відносин щодо доцільності та достатності інформаційного забезпечення; забезпечувати функціонування інформаційно-комунікаційних систем; здійснювати пошук інформації з використанням глобальних інформаційних мереж, пошук інформації з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових та довідникових систем; використовувати інформаційні та комунікаційні технології у створенні аналітичних продуктів. Фаховий рівень підготовки дає можливість випускнику реалізувати себе на ринку праці як: фахівець з інформаційної діяльності; професіонал у галузі інформації та інформаційний аналітик; офіс-адміністратор; організатор діловодства; документознавець; управлінець інформаційно-аналітичних структур; спеціаліст кадрової служби; секретар-референт, HR-менеджер, керівник відділу інформації та комунікації з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування; фахівець зв’язків з громадськістю та ЗМІ; керівник інформаційно-аналітичного центру як самостійного суб’єкта господарювання, так і структурного підрозділу будь-якої державної та комерційної установи; менеджер у сфері надання інформації; експерт із суспільно-політичних питань; спічрайтер тощо.

Процес навчання на ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» здійснюється шляхом вивчення 2 блоків дисциплін. ДОКУМЕНТОЗНАВЧИЙ цикл надає студентам знання та навички керування документаційними процесами, системне уявлення про документну та ділову комунікацію, практику створення та роботу з різними видами документів. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ – навчає роботі з користувачами інформації, теорії і практиці інформаційного та комунікаційного забезпечення управління, методам обробки інформації, принципам аналітико-синтетичної переробки інформації та організації зв’язків із громадськістю.

Процес навчання на ОПП «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» здійснюється шляхом вивчення ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО та СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО блоків дисциплін. Перший цикл охоплює знання та навички щодо пошуку та аналізу інформації з різних джерел, проєктування та створення інформаційних продуктів та послуг, підготовки аналітичних продуктів тощо. Другий – навчає роботі з використанням різноманітних комунікативних технологій, теорії та практиці комунікаційного забезпечення управління, методам організації зв’язків з громадськістю (у тому числі з використанням PR-технологій).​

Студенти набувають професійних компетенцій у сфері документаційного забезпечення управління та інформаційних технологій;роботи в галузі інформаційно-аналітичної діяльності; збору, систематизації та аналізу великих потоків інформації; опановують принципи та види аналітичної роботи в інформаційній галузі; сучасні технології аналітичної діяльності;здатності вирішувати питання раціональної організації комунікаційних процесів; практикуються у застосуванні інформаційних та комунікаційних технологій у створенні аналітичних продуктів; оволодівають практичними навичками управлінського та кадрового діловодства, стандартизації та уніфікації документів в організації; навичками ділової комунікації з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації; опановуютьвміння використовувати PR-технології та організовувати системи соціальних комунікацій в умовах цифрових трансформацій.

ОС «Бакалавр»:

 • Аналітика тексту
 • Аналітико-синтетична переробка інформації
 • Архівний менеджмент
 • Архівознавство
 • Вступ до фаху
 • Ділова комунікація
 • Ділова українська мова
 • Діловодство
 • Документне забезпечення діяльності організації (за професійним спрямуванням)
 • Документно-інформаційні фонди
 • Документознавство
 • Електронне урядування
 • Електронний документообіг
 • Етика і психологія ділового спілкування
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Інформаційне забезпечення архівних установ
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційно-аналітична діяльність
 • Історія діловодства
 • Історія української державності та культури
 • Кадровий менеджмент
 • Керування проєктами в інформаційній сфері
 • Комунікації в мережі «Інтернет»
 • Комунікації з громадськістю
 • Лінгвістичні основи документознавства
 • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
 • Нормативно-правове регулювання інформаційної діяльності
 • Організація діяльності аналітичних служб
 • Організація діяльності інформаційних установ
 • Організація зв’язків з громадськістю
 • Організація роботи з інформацією з обмеженим доступом
 • Основи джерелознавства та спеціальних дисциплін
 • Основи логічного мислення
 • Основи науково-дослідної роботи
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Системи управління базами даних (СУБД)
 • Системний аналіз інформаційних процесів
 • Соціальні комунікації
 • Стандартизація в інформаційно-документаційних технологіях
 • Сучасні інформаційні технології
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Технології документування інформації: традиції та сучасність
 • Технології пропаганди та інформаційних війн
 • Управлінське документознавство
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Філософія сучасного суспільства

ОС «Магістр»:

 • Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ
 • Методи та організація наукових досліджень у документознавстві та інформаційній діяльності
 • Сучасні піар-технології та реклама в інформаційній діяльності
 • Консолідована інформація
 • Система управління документообігом
 • Державна інформаційна політика
 • Міжнародна інформація та бізнес
 • Технології інформаційного впливу
 • Система документації у сфері інформаційної аналітики
 • Документологія
 • Комунікативна лінгвістика
 • Керування документаційними процесами в управлінській діяльності
 • Інформаційні війни
 • Електронні ресурси та Інтернет-комунікації установ соціальної пам’яті
 • Інформаційний консалтинг
 • Інформаційне забезпечення управління
 • Технології формування позитивного іміджу
 • Інформаційний брендинг
 • Масова інформація та комунікація
 • Електронна демократія

Навчальна лабораторія діловодства та архівної справи створена з метою напрацювання інноваційних методик для виконання навчально-наукових, організаційно-методичних, науково-дослідних та виховних завдань; науково-методичного виконання держбюджетної кафедральної теми; підготовки матеріалів з організації та проведення міжнародних науково-практичних конференцій, практичних занять та забезпечення технічного супроводу навчального процесу; організації роботи навчально-методичного кабінету щодо здійснення аналітичної діяльності з підбору наукової та методичної літератури, електронного та іншого навчального матеріалу зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОПП «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ».

На базі лабораторії здійснюється навчальна та науково-дослідна робота у таких напрямках:

 • Дослідження діловодства та архівної справи;
 • Дослідження історії цивільної авіації;
 • Техногенні архіви.

Основні завдання лабораторії:

▪ Упровадження досягнень та проєктного підходу в освітній процес, зокрема через реалізацію проєкту «Ефективне партнерство зі стейкхолдерами».

▪ Підвищення рівня та якості підготовки фахівців, їх інтеграції до світового ринку праці через вивчення міжнародних та галузевих стандартів з діловодства та архівної справи.

▪ Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, що відповідають науковим напрямам діяльності лабораторії.

▪ Залучення більшої кількості учасників освітнього процесу до англомовної форми навчання.

▪ Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності навчальної лабораторії.

▪ Підвищення рівня теоретичної підготовки фахівців через поглиблене вивчення науково-технічної термінології зі спеціальності.

▪ Підвищення рівня практичної підготовки шляхом запровадження інноваційних методик, практик та технологій у викладенні основних фахово-орієнтованих дисциплін освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

▪ Створення умов для самостійної роботи студентів з науковою та навчально-методичною літературою, організація контролю за цим видом навчальної роботи.

▪ Організація контролю якості знань студентів (тестування, майстер-класи, презентації), що базується на використанні комп’ютерного обладнання.

▪ Технічна та методична підтримка проведення позааудиторних наукових та освітніх заходів, які потребують використання комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання.

▪ Підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівнях тренінгових, практичних, факультативних, гурткових занять згідно чинного плану роботи навчальної лабораторії, планів роботи студентських наукових гуртків і факультативів та методичних рекомендацій.

На базі лабораторії виконується держбюджетна кафедральна тема: «Авіація та космонавтика: історія та сучасність» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор; В.М. Гребенніков, кандидат історичних наук, професор).

Кафедра історії та документознавства має добре налагоджені контакти із установами та організаціями міста Києва, що надають можливість проводити фахові, виробничі та переддипломні практики студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОПП «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ». Серед них: провідний науковий заклад України в галузі документознавства та архівної справи Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); Міністерство освіти і науки України; Страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державний архів Київської області. Студенти мають можливість проходити стажування в Національному банку України у відділі сервісу внутрішніх адміністративних послуг Управління діловодства НБУ Департаменту забезпечення діяльності Національного банку.

Кафедра активно співпрацює та проводить для майбутніх фахівців спільні наукові заходи, навчання та тренінги з установами, що застосовують сучасні інформаційні технології в практичній діяльності та здійсненні комунікації із суспільством, мають добре налагоджений електронний документообіг, потужні бази даних. Студенти мають можливість познайомитися з управлінською документацією, організацією роботи офісів установ та організацій різного профілю діяльності, державної та приватної форм власності, використовувати набутий досвід у своїй майбутній професійній роботі. Наші випускники успішно працюють у відділах документозабезпечення АНТК ім. О.К. Антонова, Центральному державному електронному архіві України, десятках комерційних структур, де свого часу проходили практику і добре зарекомендували себе завдяки якості набутих в НАУ знань, креативності та умінню постійно самовдосконалюватися.

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати такими видами діяльності:

 • співпрацею в рамках угод, укладених з Університетом Миколая Коперника у м. Торуні, Республіка Польща (рамкова угода №106-218/UA-PL 18.02.2019 р., на 5 років) та Сучавським університетом ім. Штефана чел Маре, Румунія (рамкова угода № 13-2013 / UA RS 22.07.2013 р., на 10 років);
 • науковим та освітнім співробітництвом з Університетом Мармара, (Туреччина); Центром українських студій Манітобського університету (Канада); Білоруським державним університетом культури і мистецтв (Республіка Білорусь); Вільнюським університетом (Республіка Литва); Університетом Градець-Кралове (Чеська республіка); Каунаським окружним архівом (Республіка Литва) і Новим державним архівом Литви;
 • участю у міжнародних проєктах, зокрема «InterPARES Trust (Social and Ethical Foundations of Preservation of Digital Historical-Cultural Heritage) (центр – Ванкувер, Канада); «Involving Youth in Municipal Planning» (організований за сприянням посольства США);
 • оприлюдненням наукових досліджень на закордонних міжнародних конференціях (Франція, Словенія, Республіка Литва, Туреччина);
 • стажуванням науково-педагогічних працівників за кордоном (Республіка Литва, Туреччина, Фінляндія, Чехія, Республіка Польща, Франція);
 • наданням освітніх послуг іноземним студентам, участю в реалізації англомовних проєктів НАУ;
 • публікаціями у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 15 750 грн./рік

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 19 500 грн./рік

Студенти кафедри історії та документознавства (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національного авіаційного університету, що здійснює підготовку фахівців військового управління тактичного рівня. Базова підготовка студентів НАУ здійснюється на цивільних кафедрах, а вивчення військових та військово-спеціальних дисциплін організовано безпосередньо на кафедрі військової підготовки.

Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38 (044) 406 77 02, +38 (044) 406 68 93, +38 (044) 406 73 00

E-mail: k_ikl@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, корпус 8, ауд. 8.602, 8.603, 8.608