У ХХІ ст. професія економіста-міжнародника має вагомі конкурентні переваги на національному та світовому ринку праці. Українські та іноземні фірми, бюджетні й небюджетні організації гостро потребують фахівців з «Міжнародних економічних відносин» та «Міжнародного бізнесу», які одночасно поєднують декілька професій: вільно володіють іноземними мовами, мають системні знання з розвитку галузевої економіки, бізнес-діяльності фірми та всіх макроекономічних процесів; компетентні у  національній специфіці розвитку ринків всіх країн світу, вміють обробляти великі масиви статистичних даних, вільно володіють ІТ-технологіями. Після завершення пандемії «CV-19», що на початку 2020 р. «закрила» кордони країн, етап «відкритості» світової економіки неминуче повернеться, а через два-три роки весь світ за законами ринку перейде до стадії  економічного зростання і попит на фахівців «Міжнародні економічні відносини» на українському та на ринках інших країн світу стрімко зростатиме!

Не втрачайте свій шанс! Готуйтеся до майбутнього вже сьогодні. Приходьте навчатися за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» на бакалаврат (денна та заочна форма навчання), до магістратури (денна форма навчання) та до PhD (денна та заочна форма навчання аспірантури) ФМВ НАУ!

Під час навчання ви отримаєте фахові знання про розвиток електронної міжнародної торгівлі, вивчите систему фінансів, міжнародних інвестицій, дізнаєтесь про міжнародний трансфер інновацій і технологій, про світові тенденції розвитку високоточного аграрного виробництва та про діяльність митниці; вивчите інжиніринг на фондовому ринку; ознайомитесь з тенденціями розвитку світового ринку праці й опануєте стратегії забезпечення конкурентоспроможності (і для фірми, і для людини) у глобальному економічному середовищі. Україна активно інтегрується до світової економіки. Вільний рух товарів, капіталів та робочої сили через кордони завжди матиме масштабний та сталий характер. Зупинити інтернаціоналізацію світового виробництва неможливо – тому попит на кваліфікованих фахівців у сфері «Міжнародні економічні відносини» у ХХІ ст. буде зростати. Вибір за Вами!!! Чекаємо Вас на навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» до кафедри міжнародних економічних відносини і бізнесу ФМВ НАУ!!!

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу уготує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні. Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу включає глибоке вивчення іноземних мов й знання з організації та планування міжнародної економічної діяльності, розроблення міжнародної маркетингової стратегії компаній, міжнародної торгівлі, міжнародного та митного права, міжнародних фінансів, обліку міжнародних операцій, міжнародної інвестиційної діяльності, дипломатичних відносин тощо.

Фахівці з міжнародних економічних відносин мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. По-перше, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника»: економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок; в сфері міжнародного бізнесу: фахівець-аналітик з дослідження фінансового, товарного ринків та ринку послуг (в тому числі в IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності.

По-друге, працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник.

Особлива увага при побудові професійної кар’єри фахівця з міжнародних економічних відносин приділена комплексу накопичених знань за напрямками, а саме:

 • володіння декількома іноземними мовами;
 • освоєння повного спектру загальних економічних дисциплін: економічної теорії, макро-та мікроекономіки, математики для економістів, економіки підприємства, світової економіки, міжнародного менеджменту та маркетингу, менеджменту ЗЕД, міжнародної економічної безпеки, економетрики, основ фінансового обліку та аудиту та інші;
 • вивчення спеціальних дисциплін зі спеціальності міжнародні економічні відносини: теорія, історія та регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, дипломатичний протокол та етикет, міжнародні організації, економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України, світовий фондовий ринок тощо, а також зі спеціальності  міжнародний бізнес: банківська справа, реклама, конкуренція та страхування в міжнародному бізнесі, основи логістики, кон’юнктура світових товарних ринків, податки зарубіжних країн, розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі та інші;
 • навички експертно-аналітичного напряму та наукової-практичної роботи.

Комплекс знань, отриманих студентом під час навчання за спеціальністю, використовується в подальшій професійній діяльності.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо міжнародних економічних відносин, а особливо отримання вмінь і навичок щодо здійснення експертизи зовнішньоекономічних питань у сфері міжнародних економічних відносин. Програма навчання динамічна, мобільна, також працює програма обміну студентами між ФМВ НАУ та Європейськими університетами.

Протягом навчання майбутні фахівці з міжнародних економічних відносин візьмуть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях зі спеціальності; кращі студенти запрошуються на тренінги, які проводять досвідчені вітчизняні й іноземні консультанти.

Навчальний процес зі спеціальності здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу – доктори та кандидати економічних наук, які вільно володіють іноземними мовами (англійська, німецька, французька) та періодично проходять стажування за кордоном.

В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, майстер-класів із запрошенням керівників підприємств. Завдяки інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах галузі.

 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Економічна теорія
 • Світова економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародна економічна безпека
 • Менеджмент ЗЕД підприємства
 • Міжнародний менеджмент і маркетинг
 • Міжнародні економічні організації
 • Міжнародний авіаційний бізнес
 • Регулювання міжнародних економічних відносин
 • Міжнародна контрактна справа
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Економічний аналіз
 • Економіка підприємства
 • Міжнародний ринок страхових послуг
 • Міжнародне співробітництво в авіаційній галузі
 • Інтернет-торгівля в міжнародному бізнесі
 • PR і реклама у світовій економіці
 • Фінансовий облік та аудит
 • Банківська справа
 • Управління персоналом
 • Світовий фондовий ринок
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Міжнародні торговельні угоди
 • Міжнародне публічне і приватне право
 • Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі
 • Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Міжнародний податковий менеджмент

Для підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» на факультеті функціонують: Інформаційно-обчислювальний центр, Інформаційний центр Європейського Союзу, Центр освітніх програм, спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, комп’ютерні класи.

Навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу кафедри оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення лекційних та практичних занять.

Підготовка фахівця з міжнародних економічних відносин надає конкурентні переваги та широкі можливості для студента щодо вибору місця майбутнього працевлаштування, виходячи з власних бажань та наявної кон’юнктури на ринку праці. Робота в сфері міжнародних економічних відносин є перспективною, галузь має тенденцію до динамічного розвитку.

Професійне становлення майбутніх фахівців здійснюється під час проходження навчальної практики «Вступ до фаху», фахової та науково-виробничої практики. Базами практики є: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство фінансів України, Державна служба експортного контролю України, Державна міграційна служба України, Державна служба фінансового моніторингу України, Агентство з управління державним боргом України, Антимонопольний комітет України, інститути Національної академії наук України; Торгово-промислова палата, посольства та відомства як України, так і за кордоном, банківські установи, страхові, аудиторські, консалтингові та аутсорсингові фірми, ІТ-компанії, державні та приватні підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» знаходять роботу в провідних міжнародних та вітчизняних компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Українські фірми та філіали ТНК в Україні, банківські установи, страхові й туристичні фірми, торговельні представництва, маркетингові, логістичні та консалтингові підприємства, авіаційні компанії – мають серед своїх штатних співробітників бакалаврів та магістрів кафедри міжнародних економічних  відносин і бізнесу НАУ. Наші випускники плідно працюють і у сфері послуг – від ІТ-бізнесу до консалтингових фірм.

Також, випускники займають посади в державних органах влади, а саме: дипломатичній службі, міністерствах та відомствах, департаментах виконавчої влади, податкових органах, громадських організаціях, в органах місцевого самоврядування. Підготовка за спеціальністю зокрема передбачає й майбутню наукову та викладацьку діяльність.

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу здійснює співробітництво з Інститутом Менеджменту Інформаційних Систем (м. Рига, Латвія) з метою розвитку і підтримки взаємовідносин у галузі підготовки фахівців і проведення наукових досліджень.

Основними напрямами даного співробітництва є:

 • організація спільних наукових конференцій і семінарів;
 • видання спільних наукових і методичних статей та монографій;
 • обмін викладачами для читання лекцій, спецкурсів, вивчення досвіду роботи, наукових стажувань та інших форм підвищення кваліфікації;
 • обмін аспірантами і студентами, проведення спільних студентських наукових конференцій, конференцій молодих вчених;
 • обмін спеціальною літературою, науковими журналами, збірниками, монографіями, методичними і навчальними посібниками;
 • проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів.

 

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна)

PhD: 4 роки (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 36 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 28 800 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 39 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 31 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях: у Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерстві фінансів України, Верховній раді України,  КП МА «Київ»  імені І.Сікорського (Жуляни), ДП «МА «Бориспіль»,  НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ПАТ «УКРНАФТА», ТОВ «Метінвест Холдинг», ТОВ «Ernst&Young», АТ КБ «ПриватБанк», ДП «НАЕК «Енергоатом»,  ПАТ «НАСК «ОРАНТА», ПАТ «Страхова компанія АЗІНКО», ТОВ «Агро Трейд Консалтинг», АТ «УКРСИББАНК» тощо.

Телефони: +38 (044) 406 73 65,  +38 (063) 805 35 65 (зав. каф. Степанов О.П.)

E-mail: kafedra_imv@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус №7, ауд. 7.405

Ми в соціальних мережах: https://www.facebook.com/kmevibNAU

Наш Telegram-канал: https://t.me/mevb_nau