Підготовка за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» здійснюється за освітньо-професійними програмами «Міжнародна інформація» та «Міжнародні відносини», що складається  з трьох компонентів:

аналітичного: набуття студентами кваліфікації аналітика консолідованої інформації та перекладача, що базі отриманих  знання, умінь та навичок аналізу міжнародних політичних, внутрішніх суспільно-політичних та економічних процесів, прогнозування їх розвитку та організації інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття політичних рішень;

рubliсrelations:  отримання знань та вмінь по управлінню соціально-політичними процесами з використанням інформаційних технологій агітації, пропаганди, реклами; організація і проведення інформаційних кампаній та використання різноманітних інструментів інформаційного впливу;

інформаційного: формування вмінь та навичок по використанню сучасних інформаційних систем та технологій, автоматизації, розробки і впровадження інформаційних продуктів.

Освітній процес забезпечують висококваліфіковані викладачі з великим професійним досвідом, серед яких 4 доктори наук, професори та 7 доцентів, кандидатів наук,  надаючи ґрунтовну соціально-гуманітарну, природничо-наукову, професійну та практичну підготовку.

У навчальному процесі поєднано елементи дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій, лекції та практичні заняття побудовані на інтерактивних методах, таких як: ділові ігри, майстер-класи з потенційними роботодавцями. Завдяки заздалегідь налагодженим  зв’язкам зі стейтхолдерами, студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах галузі.

Дисципліни, що вивчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Аналіз зовнішньої політики
 • Історія міжнародних відносин
 • Основи світової політики
 • Регіонознавство
 • Міжнародна інформація
 • Прикладна інформатика
 • Прикладні дослідження та аналіз інформації
 • Іноземна мова (англійська) та друга іноземна мова (на вибір – іспанська, німецька, французька, турецька, арабська, китайська, корейська або японська)
 • Аналіз зовнішньої політики
 • Спічрайтинг
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи дипломатії та дипломатичної служби
 • Геополітика
 • Міжнародне публічне право
 • Електронна комерція
 • Політичний розвиток і політичні системи світу
 • Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах
 • Міжнародні аналітичні й дослідницькі центри
 • Виборчі технології
 • Основи національної та міжнародної безпеки
 • Дипломатичне та консульське право

Дисципліни, що вивчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Зовнішня політика і дипломатія»
 • Космічна дипломатія
 • Аналіз консолідованої інформації
 • Зовнішня політика країн Західної Європи
 • Зовнішня політика країн Балто-Чорноморського регіону
 • Актуальні проблеми зовнішньої політики США
 • Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності
 • Теорія і практика міжнародних переговорів»
 • Європейські студії
 • Порівняльна політологія
 • Розвідувальна діяльність держави
 • Міграція та гуманітарний вимір міжнародних відносин
Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація»
 • Інформаційні війни
 • Геополітика і геостратегія України
 • Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах
 • Інформаційно-аналітичний супровід міжнародного політичного процесу
 • Прикладні методи дослідження міжнародних відносин
 • Інформаційні ресурси державної ідентичності
 • Репутаційний менеджмент в міжнародних відносинах
 • Новітні міжнародні комунікації
 • Кризові комунікації
 • Європейські комунікації
 • Регулювання міжнародних конфліктів

Для підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії» на факультеті функціонують: Науково-наукова лабораторія «Інформаційний центр Європейського Союзу», Навчально-наукова лабораторія «Кафедра ЮНЕСКО», спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, комп’ютерні класи.

Навчальна лабораторія міжнародних відносин, інформації та регіональних студій кафедри оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення лекційних та практичних занять.

Для адаптації майбутніх фахівців до вимог сучасності заплановано проходження практик в державних та неурядових організаціях і установах:

 • Верховна Рада України
 • Кабінет Міністрів України
 • Міністерство закордонних справ України
 • Державний комітет телебачення і радіомовлення України
 • Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України
 • Національне агенство України з питань державної служби
 • Центр політичного консалтингу
 • Держвне космічне агентство України
 • ТОВ «СТБ»
 • ПраТ «Сьогодні Мультимедіа»
 • Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»
 • аналітичний центр «Інститут світової політики» тощо

Міжнародна діяльність кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій спрямована на пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки і освіти за кордоном:

 • співпраця із Жешувським університетом (Польша), з Університетом Кюрі-Склодовскої (Люблін, Польща), з Університетом Альберти та Університетом Калгарі (Канада), в рамках яких були організовані та реалізовані міжнародні проекти, науково-практичні конференції;
 • участь студентів у Програмі Еразмус+

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денназаочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 36 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 28 800 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 39 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 31 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Отримавши високу професійну та мовну підготовку, випускники освітніх програм спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть працювати експертами із зовнішньополітичних питань; аналітиками-референтами у зовнішньополітичних відомствах, дипломатичних та консульських установах, а також фаховими експертами у сфері політичного та зовнішньополітичного консалтингу; експертами-консультантами щодо організації та проведення виборчих кампаній, співробітниками інформаційно-аналітичних установ, фахівцями зі зв’язків із громадськістю.

Телефони: +38 (044) 406 -76-80

E-mail: kaf_mi@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус №7, ауд. 7.201