Освітньо-професійні програми:

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх чинників і тенденцій розвитку у різних галузях  суспільного виробництва і держави в цілому.

Здобувачі вміють визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

При цьому кафедра публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти ставить за мету забезпечити підготовку управлінців у масштабах організації, населеного пункту, регіону, держави, що досягається завдяки застосуванню системних та інноваційних підходів в освітньому процесі, використанню новітніх технологій та засобів навчання, викладання навчальних дисциплін з урахуванням сучасних наукових досліджень та управлінських практик у публічній сфері.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів і закономірностей функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; а також відносин, явищ, процесів, моделей та механізмів, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Здобувачі вищої освіти мають змогу вивчати такі дисципліни:

ОС «Бакалавр

 

ОС «Магістр»

ОС «Доктор філософії»

·  Історія української державності та культури

·       Ділова українська мова

·       Фахова іноземна мова

·       Філософія

·       Фізичне виховання та самовдосконалення

·       Вступ до публічного управління та адміністрування

·       Історія та теорія публічного управління

·       Основи правознавства

·       Електронне урядування

·       Електронний документообіг

·       Економіка підприємства

·       Економічна теорія

·       Конституційне право

·       Адміністративний менеджмент

·       Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів

·       Мікро- та макроекономіка

·       Теорія економічного аналізу

·        Політологія

·       Етика та іміджмейкінг

·       в публічній службі

·       Управління людськими ресурсами на державній службі

·       Публічна політика

·       Бюджетна система України

·       Міжнародна економіка

·       Державне та регіональне управління

·       Основи управління суспільної безпеки в авіагалузі

·       Державне регулювання економіки та економічна політика

·       Публічне адміністрування в економічній сфері

·       Податкова система

·       Публічні фінанси

·       Стратегічне управління та планування в публічному управлінні

·       Організація зв’язків з громадськістю

·       Міжнародні економічні відносини

·       Фінанси, гроші та кредит

·       Запобігання корупції на публічній службі

·       Інформаційна безпека

·       Інформаційне право

·       Основи управління корпоративною культурою

·       Публічна служба

·       Основи місцевого самоврядування

 

·       Філософські проблеми наукового пізнання

·       Ділова  іноземна мова

·       Система публічного управління та публічна політика

·       Стратегічне управління та управління змінами

·       Адміністративний менеджмент

·       Публічне управління у сфері національної безпеки

·       Комунікативна діяльність органів публічного управління

·       Технології прийняття управлінських рішень

·       Публічна служба та управління людськими ресурсами

·       Цифрова трансформація публічного управління

·       Управління публічними фінансами

 

·       Філософія науки та інновацій

·       Правове забезпечення наукових досліджень

·       Економічне забезпечення наукових досліджень

·       Інформаційне забезпечення наукових досліджень

·       Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти

·       Методологія досліджень, теорія та історія публічного управління та адміністрування

·       Державна політика в авіаційній галузі України

·       Методи, механізми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування

·       Публічне управління сталим розвитком суспільства

·       Управління проектами в публічній сфері

·       Англійська мова наукового спрямування

·       Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)

КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти третього (наукового) рівня вищої освіти

 

Кафедра публічного управління та адміністрування має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення викладання фахових дисциплін і підготовки здобувачів вищої освіти  за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на усіх рівнях освіти.

З метою закріплення теоретичних і практичних знань, набутих у процесі навчання, вироблення навичок їх застосування при вирішенні конкретних управлінських завдань передбачено проходження різних видів практики:

ОС «Бакалавр»: фахово-ознайомлювальна, фахова, виробнича, переддипломна практики:

ОС «Магістр»: науково-дослідна практика за фахом, переддипломна практика

ОС «Доктор філософії»: фахово-педагогічна практика.

 

Випускники кафедри публічного управління та адміністрування мають змогу працевлаштування:

 • на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
 • на посадах в органах місцевого самоврядування;
 • на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
 • на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
 • на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Міжнародна діяльність кафедри публічного управління та адміністрування здійснюється за такими напрямами:

 • участь у міжнародних комунікативних заходах;
 • співробітництво з міжнародними освітніми установами;
 • створення умов для навчання іноземних громадян;
 • організація міжнародних стажувань (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;
 • впровадження міжнародного досвіду в навчально-методичній та науково-дослідній роботі кафедри
 • сприяння проведенню для науково-педагогічних працівників глобальних лекцій The Grassroots Institute, Canada.

Партнери

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна)

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 32 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 25 600 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 37 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 29 600 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Випускники кафедри публічного управління та адміністрування працюють на керівних посадах та посадах експертів й провідних фахівців центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, а також в системі управління підприємствами та організаціями різних форм власності:

Кафедра публічного управління та адміністрування

Адреса: 03680 м. Київ, пр.Любомира Гузара, 1, корп. 8а, кім. 904

Тел.:(044) 406-79-92

Електронна пошта: kpa@nau.edu.ua

Сайт

Facebook