Кафедра організації авіаційних перевезень

Процеси глобалізації, що спостерігаються сьогодні, перевернули колишні уявлення про виробництво, рух і розподіл матеріальних потоків і людських ресурсів. Потребу людей у швидкому пересуванні можна задовольнити тільки за допомогою авіаційного транспорту.

Авіація – одна з наймолодших галузей техніки, але темпи її розвитку вражають. Прогнозоване зростання у світі ринку авіаційних послуг у середньому  4-5% на рік робить спеціальність 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті) за освітньо-професійною програмою “Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)” привабливою для майбутніх фахівців, які гарантовано будуть працевлаштовані.

Кафедра організації авіаційних перевезень забезпечує професійну підготовку фахівців у сферах:

 • організації і технології авіаційних пасажирських і вантажних перевезень;
 • операційної діяльності в мультимодальних транспортних терміналах і логістичних центрах;
 • інформаційних технологій, які супроводжують перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти.

Освітньо-професійна програма «Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному)» розроблена у тісному партнерстві з ключовими учасниками авіаційної галузі України.

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

Освітньо-професійна програма

«Мультимодальний транспорт і логістика»

Якісних змін у транспортній галузі можливо досягнути лише завдяки використанню сучасних технологій забезпечення та підтримки перевізного процесу, що відповідатимуть існуючим потребам та міжнародним стандартам.

Програма «Мультимодальний транспорт і логістика» спрямована на формування професійних компетентностей в сферах:

 • Організації та технології мультимодальних перевезень;
 • Формування оптимальних схем доставки пасажирів та вантажів за участю різних видів транспорту;
 • Організації взаємодії між учасниками перевізного процесу з мінімальними ризиками та витратами;
 • Діагностики та проектування транспортно-логістичних систем.

Освітньо-професійна програма

«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Сучасний розвиток технологічного забезпечення сервісу на повітряному транспорті вимагає відповідної кваліфікованої підготовки фахівців. Головною особливістю даної освітньої програми є те, що вона орієнтована на підготовку бортпровідників повітряних суден. Додатково студенти отримують необхідні компетентності фахівців з управління сервісною діяльністю для авіакомпаній та аеропортів, підприємств і організацій різних форм власності авіаційної галузі.

Відмінність програми

«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності виходячи із видів і завдань діяльності бортпровідників повітряних суден. Вони розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх бакалаврів з транспорту в сфері авіаційної галузі.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців.

Дисципліни, що вивчаються

 Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми “Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень” повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. До навчального плану включено дисципліни, які забезпечують фахову підготовку, що піднімає рівень майбутнього бакалавра з транспорту, а саме: «Пасажирські перевезення», «Основи авіаційного сервісу», «Організація обслуговування на борту повітряного судна», «Міжнародні авіаційні перевезення», «Технологічно-сервісне обладнання та устаткування в літаках», «Організація безпеки на авіатранспорті», «Надання первинної медичної допомоги під час польоту», «Комунікації та культура мовлення», «Психологія стресових ситуацій».

Програма

«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Програма орієнтована на підготовку фахівців бортового супроводу авіаційних пасажирських перевезень на сучасних повітряних суднах вітчизняних та зарубіжних авіакомпаній спрямована на формування професійних компетенцій в сферах:

 • управління, організації та адміністрування бортового супроводу при здійсненні авіаційних пасажирських перевезень сучасними повітряними суднами;
 • аналітичної, маркетингової діяльності сервісних послуг аеропортів та інших авіатранспортних підприємств різних організаційно-правових форм.

Освітньо-професійна програма

«ОРГАНІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ»

Організація авіаційних робіт і послуг для галузей економіки є розвиненим видом авіаційного бізнесу у провідних країнах світу.

Програма «Організація авіаційних робіт і послуг» спрямована на формування професійних компетентностей в сферах:

 • Організації авіаційних робіт в інтересах різних галузей економіки;
 • Застосування технології авіаційних вантажних та пасажирських перевезень;
 • Організації та технології виконання прикладних авіаційних робіт;
 • Інженерно-технічного забезпечення транспортного процесу при здійсненні авіаційних робіт з патрулювання, пошуку та рятування, пожежогасіння;
 • Вирішення фундаментальних інженерних завдань при виконанні аерофотознімальних робіт.

Кафедра організації авіаційних перевезень

Випускова кафедра забезпечує навчальний процес для освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)». Навчальна робота проводиться у відповідності до плану роботи кафедри.

Кафедра готує студентів до участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт та дипломних проектів.

З метою розвитку креативного мислення студенти приймають участь у різноманітних інноваційних проектах, впроваджують свої бізнес-ідеї у бізнес-інкубаторі університету.

На кафедрі проводяться бізнес-тренінги з розвитку особистісних навичок, що є основою майбутньої життєвої та професійної успішності.

Підготовка на кафедрі здійснюється українською та англійською мовами. Викладання англійською мовою забезпечується високопрофесійними викладачами з сертифікатами відповідності. Успішні студенти, які навчаються англійською мовою, отримують від провідних викладачів випускових кафедр листи-підтримки та рекомендації для навчання за кордоном, участі в Міжнародних літніх школах. Матеріально-технічна база кафедри має комп’ютерну лабораторію з доступом до мережі ІНТЕРНЕТ, які оснащені професійними пакетами прикладних програм (LINDO, MATLAB, AMADEUS тощо). Бібліотека кафедри забезпечена фаховою літературою та збірниками ICAO та IATA.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів організації та технології здійснення авіаційних перевезень пасажирів, сучасних технологій доставки вантажів за участю авіаційного транспорту. 

 

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

Навчальний процес  передбачає комбінацію різноманітних форм навчальної діяльності:

 • лекції,
 • практичні та лабораторні заняття із розв’язуванням проблем у сфері транспортних технологій,
 • дослідницькі роботи з питань транспортних процесів у формі індивідуальних та загальних домашніх завдань,
 • виконання проектів, курсових робіт,
 • підготовку дипломної роботи за відповідним ступенем освіти.

Студенти мають можливість навчатися, як українською так і англійською мовами навчання, яке забезпечене сертифікованими викладачами. Успішні студенти, які навчаються англійською мовою, отримують від провідних викладачів випускової кафедри листи-підтримки (рекомендації) для навчання закордоном та участі в міжнародних літних школах.

Кафедра організації авіаційних перевезень

ОС «Бакалавр»

 • Транспортна географія
 • Транспортні засоби
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Системи автоматизованого проектування
 • Загальний курс транспорту
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Технічна механіка
 • Системний аналіз
 • Основи теорії транспортних процесів
 • Дослідження операцій на транспорті
 • Основи охорони праці
 • Введення в спеціальність: “Транспортні технології”
 • Основи діяльності транспортних підприємств
 • Митні операції
 • Основи ергономіки
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Авіаційні пасажирські перевезення
 • Авіаційні вантажні перевезення
 • Авіаційне страхування
 • Геоінформаційні системи на транспорті
 • Управління якістю, ризиками та аудит авіапідприємств
 • Обслуговування повітряних суден в аеропортах
 • Взаємодія видів транспорту
 • Техніко-економічні дослідження розвитку транспорту
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Інформаційні системи і технології
 • Інженерна логістика
 • Організація авіаційних перевезень
 • Управління людськими ресурсами в транспортної галузі
 • Транспортне право
 • Льотна експлуатація
 • Спеціалізовані транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби
 • Продаж авіаційних перевезень та тарифи
 • Безпека на транспорті
 • Стандартизація та сертифікація продукції авіаційного транспорту
 • Ефективність авіаційних перевезень
 • Організація та обслуговування повітряного руху
 • Військова підготовка
 •  

ОС «Магістр»

 • Ділова іноземна мова
 • Авіаційна безпека (поглиблений курс)
 • Авіаційний транспорт і екологія
 • Методи наукових досліджень
 • Основи обробки цифрових просторових даних
 • Проектний аналіз
 • Технології авіаційних перевезень
 • Мультимодальні перевезення
 • Економіка транспорту
 • Авіатранспортна політика та планування
 • Транспортно-експедиторська діяльність
 • Авіаційний менеджмент і туризм
 • Інженерне забезпечення авіаційних перевезень
 • Управління ланцюгом постачань

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

ПРОФІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-професійної програми

«Мультимодальний транспорт і логістика»

 • загальний курс транспорту
 • дослідження операцій на транспорті
 • вантажні та пасажирські перевезення
 • інженерна логістика
 • взаємодія видів транспорту в мультимодальних системах
 • транспортно-логістичні системи
 • інфраструктура мультимодальних перевезень.

«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

 • Загальний курс транспорту
 • Інфраструктура транспорту
 • Економічне забезпечення транспортних процесів
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Організація та технологія пасажирських перевезень
 • Сервісологія та сервісна діяльність
 • Комунікаційні системи та технології авіаційної галузі
 • Організація обслуговування в наземних авіаційних пунктах
 • Управління якістю авіаційних послуг
 • Організація обслуговування на борту повітряного судна
 • Етикет в авіаційному сервісі
 • Технологічно-сервісне обладнання та устаткування в літаках

«Організація авіаційних робіт і послуг»

 • загальний курс транспорту
 • дослідження операцій на транспорті
 • системи управління транспортними засобами авіації спецпризначення
 • основи діяльності авіакомпанії спецпризначення
 • авіаційна техніка та спецобладнання для виконання авіаційних робіт
 • організація і технологія виконання прикладних авіаційних робіт
 • авіаційні вантажні та пасажирські перевезення
 • аерофотознімальні роботи

Кафедра організації авіаційних перевезень

Навчально-наукова лабораторія моделювання транспортних систем та процесів кафедри організації авіаційних перевезень ФТМЛ знаходиться в корпусі 2,  аудиторія 2.107.

Основна мета діяльності лабораторії моделювання транспортних систем та процесів:

 • забезпечення проведення лабораторних робіт та виконання навчального навантаження, передбаченого освітніми стандартами з таких дисциплін, як «Продаж авіаційних перевезень та тарифи», «Пасажирські перевезення», «Вантажні перевезення», «Методи наукових досліджень», «Дослідження операцій на транспорті», «Проектний аналіз», «Геоінформаційні системи на транспорті» та інших;
 • сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема здобувачів освітнього ступеня доктора філософії PhD за напрямком моделювання транспортних систем та процесів, що відповідає профілю кафедри організації авіаційних перевезень, через впровадження отриманих здобутків інноваційної, наукової, науково-технічної діяльності в освітній процес, здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з освітнім процесом шляхом залучення науково-педагогічних працівників факультету, аспірантів, здобувачів вищої освіти до науково-дослідних робіт та, водночас, залучення науковців до викладацької діяльності;
 • проведення співробітниками кафедри разом з науково-педагогічним персоналом наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) результату;
 • інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва, створення консорціумів із закладами вищої освіти, науковими установами НАН України, галузевими науковими установами, підприємствами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, міжнародними науковими установами тощо.
 • розробка та впровадження в практику інноваційних продуктів;
 • залучення здобувачів освітнього процесу до проведення прикладних наукових робіт.

Лабораторія оснащена спеціальним обладнанням та комп’ютерними програмами, а саме: AMADEUS (через ліцензійний доступ робота в онлайні), LINDO, TORA, MATLAB, AnyLogyc, STATISTIKA, ArcGis10.3x., AutoCad, Компас 3D, Solid Works, 3DSMax, CorelDRAW Graphics, Adobe Photoshop та інші.

 

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

«Мультимодальний транспорт і логістика»

Для одержання практичних вмінь і навичок у навчальному процесі передбачені виробнича технологічна та переддипломна практики, науково-дослідна практика, що проходять на базі провідних транспортних підприємствах України.

Освітньо-професійна програма «Мультимодальний транспорт і логістика» орієнтована на підготовку персоналу для різних підприємств транспортно-логістичного сектору:

 • авіакомпаній
 • аеропортів
 • консалтингових компаній
 • логістичних компаній
 • транспортно-експедиційних компаній
 • державних адміністрацій за видами транспорту.

Випускники освітньої програми «Мультимодальний транспорт і логістика» підготовлені до роботи на посадах:

 • інженер з управління та організації перевезень
 • інженер з транспорту
 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з розшуку вантажів та багажу
 • агент із замовлень населення на перевезення, та інші.

Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях й  займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму та інші.

«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Програма

«Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень»

Для отримання практичних навичок в учбовому процесі передбачені виробнича технологічна та переддипломна практики в авіакомпаніях та аеропортах, на інших підприємствах авіаційної галузі.

Випускники освітньої програми «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» підготовлені до роботи на посадах:

 • бортпровідник,
 • старший бортовий провідник служби бортпровідників, стюард (послуги у дорозі)

Наші випускники можуть також  займати споріднені посади:

 • агент з організації обслуговування авіаперевезень;
 • агент з приймання замовлень на квитки;
 • черговий служби перевезень аеропортів;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • льотні фахівці;
 • агенти з туризму;
 • завідувач кімнати (матері та дитини, зразків, відпочинку водіїв автомобілів, відпочинку пасажирів в аеропорту, на вокзалі)

«Організація авіаційних робіт і послуг»

Освітньо-професійна програма «Організація авіаційних робіт і послуг» орієнтована на підготовку персоналу для:

 • підприємств та організацій, які виконують або замовляють авіаційні роботи та послуги;
 • міністерств та відомств, що регулюють або використовують роботи і послуги авіації.

Підготовка передбачає засвоєння методів транспортних процесів, сучасних інформаційних технологій.

Для одержання практичних вмінь і навичок у навчальному процесі передбачені виробнича технологічна та переддипломна практики, науково-дослідна практика, що проходять на базі провідних транспортних підприємствах авіації спецпризначення.

Випускники освітньої програми

«Організація авіаційних робіт і послуг» підготовлені до роботи на посадах:

 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень
 • агент з приймання замовлень на квитки
 • агент із замовлень населення на перевезення
 • інженер з транспорту
 • інженер-дослідник

Наші випускники можуть також працювати у споріднених організаціях й  займати посади:

 • агент з організації туризму
 • менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
 • менеджер (управитель) з туризму.

Співробітництво кафедри

 1. Державне авіаційна служба України;
 2. ПрАТ Авіакомпанія «Українські вертольоти»;
 3. ТОВ «Кий Авіа-Карго»;
 4. ДП МА «Бориспіль»;
 5. КП МА «Київ» (Жуляни)»;
 6. ТОВ «Авіаційна компанія ІСD АВІА»;
 7. ТОВ «Мастер-Авіа»;
 8. ТОВ «Кий Авіа КАРГО»
 9. ТФ «АВІАТУР»

Кафедра організації авіаційних перевезень

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів недостатньо надати їм у процесі навчання лише теоретичні знання, потрібно також, щоб студенти отримали і практичні навички, необхідні для їх майбутньої професії. Кафедра Організації авіаційних перевезень приділяє цьому питанню  особливу увагу завдяки багаторічній співпраці з учасниками ринку авіаційних перевезень.

За період проходження практики в організації (установі, підприємстві) на базах наших партнерів студенти мають можливість оцінити та сформувати уяву про зміст та особливості своєї майбутньої професії з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств і придбати елементи професійного уміння і практичних навичок й вмінь у роботі, виховати почуття поваги та відповідального ставлення до майбутньої спеціальності. Отримання практичного досвіду за обраною професією дає пріоритетність при працевлаштуванні молодих фахівців в галузі транспортних технологій.

Випускники кафедри успішно працюють в найбільших українських та закордонних авіакомпаніях та аеропортах, агентствах з продажу авіаперевезень, транспортно-експедиторських та туристичних компаніях, зокрема Державній авіаційній службі України, Міжнародних авіалініях України, міжнародних аеропортах “Бориспіль” та “Київ”, Національному авіаційному університеті та в інших установах і організаціях.

Чимало випускників працюють закордонними представниками українських і російських авіакомпаній в Амстердамі, Римі, Афінах, Токіо, Бангкоку, Куала-Лумпурі, Нью-Йорку, Пекіні, Мілані та інших.

Кафедра організації авіаційних перевезень

Міжнародна співпраця кафедри організації авіаційних перевезень спрямована на розбудову, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном.

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри:

 •  участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників у міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах;
 •  публікації науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;
 •  проведення міжнародних конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців у сфері транспортних технологій;
 •  провадження спільної видавничої діяльності із зарубіжними видавництвами, науковими і освітніми інституціями та обмін науковою друкованою продукцією;
 •  укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн, зокрема Korean aerospace university (Південна Корея), Griffith University (Австралія), Embry-Riddle Aeronautical University (США), Dublin Institute of Technology (Ірландія), Salford University (Великобританія), University of Southern Queensland (Австралія), Nanchang Institute of Aeronautical Technology, (Китай);
 •  подача документів для участі у програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus + спільно з Європейським партнером Дублінським інститутом технологій (Республіка Ірландія) з метою отримання гранду на навчальну мобільність між кафедрою організації авіаційних перевезень та  кафедрою транспортної інженерії Дублінського інституту технологій.

Кафедра активно розвиває міжнародні зв’язки в межах наукового та науково-технічного співробітництва з іноземними державами у рамках підписаних двосторонніх договорів про співпрацю.

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Викладачі та студенти кафедри ОАП приймають участь у міжнародних програмах Erasmus + та Horizon 2020.

Кафедра продовжує співробітництво з  Університетом Гріффіта (Австралія) зі спільної підготовки докторів наук (PhD) та публікації наукових праць в журналі «Aeronautica». Завідувач кафедри проф. Юн Г.М. є членом редколегії журналу «Aeronautica», який виходить в Університеті Гріффіта (Австралія)

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 19 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 30 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 22 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Навчаючись на нашій кафедрі, Ви здобудете не тільки відмінні знання, але й знайдете щирих друзів на все життя. Наші студенти мають можливість приймати участь у різноманітних культурних заходах, олімпіадах, конкурсах. Це чудова нагода проявити свої таланти та здібності.

Студенти, які не проживають в

м. Києві забезпечуються місцями проживанням в гуртожитках Національного авіаційного університету

Наша адреса: Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1
корпус 2, ауд.2.109, ауд.2.312

Тел.: +38 0(044) 406-75-54

e-mail: koarp@nau.edu.ua