Програма спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» орієнтована на формування у майбутніх фахівців спеціалізованих правових знань та відповідних навичок роботи для кваліфікованого виконання юридично значущих дій правоохоронної діяльності у сфері усунення порушень законності, застосуванні правових санкцій до винних за порушення вимог права, пошуку, виявленні та розробці заходів з усунення (або нейтралізації) чинників, що породжують злочинність та інші правопорушення, а також захисту прав та свобод людини і громадянина, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, підтримання правопорядку, втілення в життя принципу верховенства права.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодівають методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення теоретичних та практичних завдань в галузі правоохоронної діяльності, надання правоохоронних послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також протидії злочинності. Особливий акцент у навчанні робиться на предмети, які стосуються забезпечення безпеки у сфері цивільної авіації.

Для бакалаврів програмними результатами навчання є:

 • Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти розвитку правоохоронної діяльності.
 • Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної професійної діяльності.
 • Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.
 • Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.
 • Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і професійній сферах.
 • Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності.
 • Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події.
 • Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин.
 • Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.
 • Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
 • Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.
 • Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.
 • Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень.
 • Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.
 • Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.
 • Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення.
 • Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо).
 • Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.
 • Вміти застосовувати процедури надання першої медичної допомоги.
 • Підтримувати, встановлені на законодавчому рівні, умови дотримання дозвільної системи.
 • Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації.
 • Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
 • Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загроз на об’єктах авіаційної інфраструктури та протидію кримінальним правопорушенням в авіаційній сфері.

Для магістрів програмними результатими навчання є:

 • Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.
 • Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.
 • Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.
 • Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.
 • Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.
 • Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської шкали рівнів).
 • Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.
 • Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків.
 • Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.
 • Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.
 • Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
 • Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.
 • Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.
 • Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.
 • Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.
 • Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.
 • Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційноаналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).
 • Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.
 • Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
 • Розробляти та управляти проектами у сфері усунення загроз на об’єктах авіаційної інфраструктури.
 • Мати навички розроблення програм протидії кримінальним правопорушенням в авіаційній сфері.

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр правоохоронної діяльності здатний обіймати посади в Національній поліції України, інших структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, органів виконавчої влади, державної фіскальної служби, недержавних правоохоронних структур, юридичних та консалтингових компаній, які належать до професій розділу «Професіонали» ДК 003:2010 «Класифікатор професій». Особливістю навчання на магістратурі за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» є те, що вона дає можливість випускникам працювати у сфері забезпечення безпеки цивільної авіації.

Основний фокус освітньо-професійної програми робиться на здобутті знань в сфері правоохоронної діяльності, що передбачає зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання: право здобувати ступень доктора філософії та набути додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих. Ключові слова: протидія, громадський порядок, охорона, правоохоронна діяльність, кримінальне правопорушення, цивільна авіація, авіаційна безпека.

Навчальний процес організовано шляхом комбінації лекцій, практичних занять із розв’язування проблем та дискусій у галузі правоохоронної діяльності, виконання проєктів, проведення науково-дослідницьких робіт, застосування правових інновацій, консультацій з викладачами, а також самостійної роботи.

На факультеті запроваджено майстер-класи провідних українських і зарубіжних правознавців, фахівців з правоохоронної діяльності та фахівців у сфері забезпечення безпеки цивільної авіації. Навчальний процес оснащено сучасними технічними засобами. Для проведення ділових ігор на факультеті організована і належним чином обладнана аудиторія – Зала судових засідань, а також функціонує навчально-наукова криміналістична лабораторія, укомплектована унікальною технікою, стендами та наочним обладнанням. Комп’ютеризація навчального процесу надає студентам і викладачам можливість вільного користування Інтернетом. Навчання відбувається з використанням інтернет-технологій і мультимедійних систем. Діє відповідна електронна науково-освітня база та впроваджено в експлуатацію сучасні комп’ютерні класи.

Потреби науково-педагогічного складу та здобувачів вищої освіти денної, заочної форм навчання навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодичними виданнями, кількість яких налічує понад 5000 примірників забезпечує навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету.

Дисципліни, що вивчаються на бакалаврі:

 • Ділова українська мова
 • Філософія права
 • Фахова іноземна мова
 • Спеціальна фізична підготовка
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Теорія держави і права
 • Прокуратура України
 • Деонтологічні основи правоохоронної діяльності
 • Адміністративне право
 • Правовий режим державної таємниці
 • Основи цивільного права та процесу
 • Кримінальне право України
 • Основи національної безпеки України
 • Кримінологія та профілактика злочинності
 • Кримінально-виконавче право
 • Основи вогневої підготовки
 • Основи тактичної медицини
 • Адміністративна деліктологія
 • Оперативно-розшукова діяльність
 • Історія правоохоронних органів
 • Кримінально-правовий захист інформації в авіаційній сфері
 • Криміналістика
 • Кримінальне процесуальне право України
 • Спеціальна техніка
 • Тактико-спеціальна підготовка
 • Військова підготовка

 

Дисципліни, що вивчаються на магістратурі:

 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Методологія проведення досліджень у правоохоронній діяльності
 • Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства
 • Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального права
 • Педагогіка і психологія у правоохоронній діяльності
 • Аналіз та прогнозування злочинності
 • Кримінологічна профілактика правопорушень в сфері авіації
 • Вогнева та тактико-спеціальна підготовка
 • Актуальні проблеми поліцейської діяльності

Для підготовки студентів за спеціальністю функціонують:

 Навчальний центр проблем повітряного та космічного права

 

Навчальний центр проблем повітряного та космічного права є базовим науково-організаційним та навчально-методичним підрозділом Юридичного факультету, що здійснює наукові дослідження в галузях повітряного та космічного права; забезпечує теоретичну розробку і практичну реалізацію науково-методичних інновацій у зазначених галузях; організовує на базі Юридичного факультету проведення круглих столів, конференцій, диспутів; забезпечує співробітництво Юридичного факультету з іншими профільними науковими центрами, закладами освіти, організаціями; координує видання наукового фахового журналу «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».

Функціональне призначення Навчального центру проблем повітряного та космічного права:

 • організація науково-дослідних робіт з проблем повітряного, космічного, інших галузей права та впровадження їх результатів у начальний процес;
 • аналіз законодавства України та нормативно-правових актів інших держав з метою визначення теоретичних та практичних проблем у застосуванні інноваційних технологій та методик юридичної освіти;
 • виконання держбюджетних, госпдоговірних та інших наукових досліджень з найважливіших фундаментальних, соціально-економічних та науково-теоретичних проблем;
 • налагодження співпраці з профільними центрами, науково-дослідними інститутами, закладами вищої освіти України та інших країн, науковими та державними установами, інноваційними науковими центрами (лабораторіями) з метою вивчення, обміну і впровадження інноваційних досягнень у сфері повітряного, космічного та екологічного права;
 • редагування наукових статей та доповідей з метою їх опублікування, підготовка до друку Юридичного вісника «Повітряне і космічне право»;
 • участь Навчального центру та надання ним допомоги в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів з проблем авіакосмічної діяльності, організаторами яких є структурні підрозділи НАУ;
 • підготовка обґрунтувань і проведення експертизи при підготовці проєктів нормативних актів у сфері авіаційної та космічної діяльності;
 • організація науково-дослідної роботи студентів у позааудиторний час, залучення студентських організацій факультету до виконання науково-дослідних робіт.

 Навчально-наукова криміналістична лабораторія

 

Навчально-наукову криміналістичну лабораторію Юридичного факультету створено з метою здобуття студентами практичних навичок щодо розкриття злочинів під час вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика», виявлення слідів злочинної діяльності, поводження з криміналістичною технікою та науково-криміналістичними засобами, які застосовуються при проведенні оперативно-розшукових і слідчих дій. Лабораторія допомагає навчитися використовувати фото і відеотехніку, різні види фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення речових доказів для розкриття злочинів, сучасні технічні засоби складання портрету за зовнішніми ознаками опису людини, а також надає консультації і практичну допомогу студентам по складанню загальної і допоміжної дактилоскопічної формули по 10-ти пальцевій системі обліку і т.п.

Для виконання основного завдання щодо сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти на рівні навчально-наукової лабораторії виконуються такі функції:

– організація освітньої діяльності навчально-наукової лабораторії на засадах академічної доброчесності;

– участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту університету;

– участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності;

– залучення здобувачів та інших учасників освітнього процесу до наукової діяльності в освітніх, інноваційних та наукових проєктах;

– організація позааудиторної, самостійної роботи здобувачів денної та заочної (дистанційної) форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей здобувачів;

– організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальні заняття;

– проведення (супровід) лабораторних та практичних занять відповідно до розкладу освітнього процесу та графіків позааудиторної роботи здобувачів;

– використання технічних засобів під час проведення лабораторних робіт;

– участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.

Лабораторія має необхідну навчально-технічну базу (криміналістичну, оперативно-розшукову, фототехніку, аудіо та відеотехніку, техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів), яка дозволяє студентам оволодіти сучасними методами, способами та прийомами боротьби зі злочинністю.

Зала судових засідань

 

Для проведення ділових ігор на Факультеті належним чином обладнана аудиторія Зала судових засідань. Зала судових засідань оснащена аудіо- і відеотехнікою, за допомогою якої студенти Факультету закріплюють теоретичні знання, здобувають практичні навички роботи судових органів та вивчають процес розгляду справ у судах України та за кордоном.

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу

 

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету є основним навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім підрозділом, головним завданням якого є інноваційне забезпечення бібліотечно-інформаційного обслуговування освітньо-наукових потреб Факультету.

Лабораторія працює у відповідності з Положенням про організацію освітнього процесу та плану науково-дослідної роботи на Факультеті, координує свою діяльність з кафедрами, лабораторіями на основі постійного вивчення інформаційних науково-освітніх потреб та запитів з метою цілеспрямованого формування фондів навчальної та наукової літератури, електронних ресурсів.

Лабораторія формує колекцію вітчизняних та зарубіжних друкованих видань, електронних ресурсів: баз даних, електронних журналів, електронних книг, створює власні електронні ресурси (з урахуванням потреб освітнього процесу та наукової діяльності Факультету) через видавництва, книжкові магазини, передплату періодики, шляхом придбання окремих видань, а також переданих організаціями, фондами, установами, приватними особами в дар.

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету проводить не тільки культурно-просвітницьку роботу, а й сприяє гармонійному та всебічному розвитку студентської молоді, підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

 Навчальна лабораторія новітніх технологій

 

Навчальна лабораторія новітніх технологій створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії (PhD)» спеціальності 081«Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Матеріально-технічну базу Юридичного факультету складає навчальна лабораторія новітніх технологій, яка укомплектована сучасним комп’ютерним обладнанням на базі процесорів Intel core duo, а також високоякісних графічних процесорів Nvidia, що, в свою чергу, дають змогу використовувати їх для вирішення задач високого рівня складності.

Навчальна лабораторія Юридичного факультету становить комплекс сучасної інноваційної системи засобів обчислювальної техніки для збору, обробки і зберігання інформації. Персональні комп’ютери викладача і студентів з’єднані конвергентною локальною мережею, що дає змогу викладачу не лише швидко і якісно перевірити і оцінити знання студентів, але й раціонально організувати навчальний процес.

Комплекс має відповідні технічні засоби, які дозволяють використовувати інноваційні можливості технології MULTIMEDIA, що забезпечують збір, обробку та використання інформації.

Комплекс забезпечує виведення статичних та динамічних зображень з широкою кольоровою гамою, високою роздільною здатністю і високоякісним стереозвуковим супроводом, що зумовлює високу ефективність його застосування в навчальних процесах у сфері освіти.

На Юридичному факультеті створені належні умови для використання студентами і викладачами сучасних комп’ютерних технологій в навчальному процесі.

Студенти мають змогу вивчати Access, Excel, Power Point та інші компоненти офісного пакету програм MS Office, операційні системи Windows, Linux, мови програмування Turbo Pascal та Delphi. Також всі комп’ютери мають швидкісний доступ до всесвітньої мережі Internet з використанням новітнього обладнання, що, в свою чергу, забезпечує велику швидкість прийому та передачі даних.

З метою підвищення якості підготовки фахівців Юридичного факультету встановлені інформаційно-пошукові системи «ЛІГА ЗАКОН» та «ЗАКОНОДАВСТВО», які призначені для організації доступу до правової інформації. Системи забезпечують швидкий і надійний пошук документів.

 Юридична консультація «Юридична клініка»

 

 

Юридична консультація «Юридична клініка» є структурним підрозділом Юридичного факультету Національного авіаційного університету, який створено в 2004 році як базу для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів, а також реалізації Національної програми правової освіти населення.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів, що навчаються за спеціальністю «Право» на Юридичному факультеті та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів і консультанта з питань права.

Саме такий вид практичної роботи дозволяє майбутнім випускникам закріпити теоретичні знання, отримані у процесі навчання, сформувати навички практичної і наукової діяльності.

Завданнями Юридичної клініки є:

 • поєднання теоретичного навчання з практикою;
 • формування у студента-юриста професійних навичок;
 • вирішення соціальних проблем місцевого регіону;
 • формування у студентів активної суспільної позиції і правосвідомості.

Юридична клініка співпрацює з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та входить до Асоціації юридичних клінік України, що забезпечує обмін досвідом та реалізацію спільних проектів.

Здобувачі вищої освіти проходять практику у Відділі безпекової діяльності НАУ, Державній установі «Центр пробації», Державній авіаційній службі України, відділах Головного управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, в окремому контрольно-пропускному пункті «Київ» Державної прикордонної служби України, у Департаменті з питань виконання кримінальних покарань, у територіальних органах поліції. 

По закінченні навчання випускники мають можливість працювати в органах дізнання, органах Державної кримінально-виконавчої служби України, в оперативних підрозділах органів безпеки, органах Державної прикордонної служби України, здійснювати слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, як помічник начальника чергової частини, професіонал з охоронної діяльності та безпеки тощо. Зокрема, як фахівці з правоохоронної діяльності, можуть обіймати посади інспектора воєнізованої охорони та приватного детектива, інспектора правоохоронних органів та фахівця із дізнання, фахівця кримінально-виконавчої служби, судового секретаря, виконавця, розпорядника, в сфері авіаційної безпеки тощо. 

Договори про співробітництво (бази практик)

https://drive.google.com/drive/folders/1tV0fi9cxE1VFkLfeyDAOFui83G1W8bc2

Факультет особливу увагу приділяє розвитку наукових зв’язків із провідними закладами вищої освіти світу:

 • Національна Академія Авіації Азербайджанської Республіки,
 • Бакинський державний університет (Азербайджанська Республіка),
 • Технологічний університет Нінбо (Китай),
 • Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина),
 • Люблінський університет Марії Склодовської-Кюрі (Польща),
 • Міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща),
 • Поморська академія в Слупську (Польща),
 • Університет Любляни (Словенія),
 • Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія),
 • Aкадемія Мелітенсе (Іспанія),
 • Туринський університет (Італія),
 • Левітт Інститут міжнародного розвитку (США),
 • Національний юридичний університет (Штат Хімачал-Прадеш, Республіка Індія),
 • Кавказький міжнародний університет,
 • Вільнюський університет (Литва).

Це надає можливість викладачам, аспірантам та студентам вивчати іноземне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції, спільно досліджувати наукову проблематику, проводити науково-практичні конференції, стажуватися в зарубіжних вищих закладах освіти, публікуватися в іноземних наукових виданнях тощо.

Бакалавр: 2 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 3 роки 4 місяці (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 29 000 грн./рік

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 23 200 грн./рік

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 32 000 грн./рік

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 25 600 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Найкращі випускники Юридичного факультету працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38(044) 406 70 35, 099 338 5735

Email: pravo@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 1, ауд. 1-446