Програма спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» орієнтована на формування у майбутніх фахівців спеціалізованих правових знань та відповідних навичок роботи для кваліфікованого виконання юридично значущих дій правоохоронної діяльності у сфері усунення порушень законності, застосуванні правових санкцій до винних за порушення вимог права, пошуку, виявленні та розробці заходів з усунення (або нейтралізації) чинників, що породжують злочинність та інші правопорушення, а також захисту прав та свобод людини і громадянина, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, підтримання правопорядку, втілення в життя принципу верховенства права.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодівають методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення теоретичних та практичних завдань в галузі правоохоронної діяльності, надання правоохоронних послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також протидії злочинності.

Програмними результатами навчання є:

 • знання правових засад функціонування держави і основ законодавства України; системи забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку з урахуванням особливостей розвитку правоохоронних інститутів в умовах інтеграційних процесів;
 • знання та розуміння соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності;
 • знання й володіння навичками ділового спілкування державною та іноземною мовами на високому професійному рівні;
 • здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • здатність робити кваліфіковані юридичні висновки, давати консультації, застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;
 • володіння навичками пошуку, обробки, аналізу і використання цифрової та статистичної інформації, отриманої з різних джерел для своєї професійної діяльності;
 • вміння працювати індивідуально та в складі команди, виконуючи службові обов’язки в ході повсякденної діяльності і виявленні причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень і безпосередньому застосуванні заходів для їх усунення;
 • самостійно готувати проєкти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
 • планування, організація і здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, у тому числі корупційних;
 • застосовування заходів, спрямованих на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення;
 • здійснення аналізу основних юридичних проблем у правовій науці й практиці, формування власної обґрунтованої позиції щодо їх подолання.

Бакалаври та магістри, здобувши вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та маючи багатофункціональний комплекс знань, умінь та навичок, необхідний для особистісного розвитку та соціальної інтеграції, можуть реалізувати набуті знання у різних напрямах правоохоронної діяльності: у правоохоронних, судових та інших державних органах, в адвокатурі, прокуратурі, у приватній детективній діяльності, зокрема, у системі:

 • Національної поліції України;
 • Служби безпеки України;
 • Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;
 • охорони державного кордону, доходів і зборів, виконання покарань, державного фінансового контролю;
 • Національному антикорупційному бюро України;
 • Державній фіскальній службі;
 • юридичних компаніях;
 • некомерційних організаціях;
 • наукових та освітніх установах;
 • приватних детективних агентствах;
 • інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації робиться на здобуття знань у сфері правоохоронної діяльності, що передбачає зайнятість за фахом та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання: магістерські професійні та наукові програми. В тому числі, можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» або спорідненими магістерськими освітньо-професійними програмами вищої освіти.

Навчальний процес організовано шляхом комбінації лекцій, практичних занять із розв’язування проблем та дискусій у галузі правоохоронної діяльності, виконання проєктів, проведення науково-дослідницьких робіт, застосування правових інновацій, консультацій з викладачами, а також самостійної роботи.

На факультеті запроваджено майстер-класи провідних українських і зарубіжних правознавців, фахівців з правоохоронної діяльності. Навчальний процес оснащено сучасними технічними засобами. Для проведення ділових ігор на факультеті організовано і належним чином обладнана аудиторія – Зала судових засідань, а також функціонує навчально-наукова криміналістична лабораторія, укомплектована унікальною технікою, стендами та наочними посібниками. Комп’ютеризація навчального процесу надає студентам і викладачам можливість вільного користування Інтернетом. Навчання відбувається з використанням інтернет-технологій і мультимедійних систем. Діє відповідна електронна науково-освітня база та впроваджено в експлуатацію сучасні комп’ютерні класи.

Потреби науково-педагогічного складу та студентів денної, заочної форм навчання навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодичними виданнями, кількість яких налічує понад 5000 примірників забезпечує навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету.

 • Етика професійної діяльності
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Прокуратура України
 • Конституційне та муніципальне право
 • Деонтологічні основи правоохоронної діяльності
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Цивільне та сімейне право
 • Виконавче провадження
 • Кримінальне право
 • Трудове право та право соціального забезпечення
 • Господарське право
 • Антикорупційна діяльність
 • Оперативно-розшукова діяльність
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Кримінологія та профілактика злочинності
 • Криміналістика
 • Міжнародне право
 • Фахова ознайомлювальна практика
 • Юридична практика
 • Тактика спеціальної підготовки
 • Професійно-психологічна підготовка та конфліктологія
 • Особиста безпека працівника правоохоронних органів
 • Правовий захист працівника правоохоронних органів
 • Адвокатура та нотаріат в Україні
 • Порівняльне кримінальне право
 • Історія правових і політичних вчень
 • Господарський процес
 • Вогнева підготовка працівника правоохоронних органів
 • Публічно-правова охорона інформаційної безпеки
 • Організація безпеки авіапідприємств
 • Адміністративне судочинство
 • Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 • Кримінально-виконавче право
 • Судова медицина та психіатрія
 • Юридична психологія
 • Військова підготовка

Для підготовки студентів за спеціальністю функціонують:

 Навчальний центр проблем повітряного та космічного права

 

Навчальний центр проблем повітряного та космічного права є базовим науково-організаційним та навчально-методичним підрозділом Юридичного факультету, що здійснює наукові дослідження в галузях повітряного та космічного права; забезпечує теоретичну розробку і практичну реалізацію науково-методичних інновацій у зазначених галузях; організовує на базі Юридичного факультету проведення круглих столів, конференцій, диспутів; забезпечує співробітництво Юридичного факультету з іншими профільними науковими центрами, закладами освіти, організаціями; координує видання наукового фахового журналу «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».

Функціональне призначення Навчального центру проблем повітряного та космічного права:

 • організація науково-дослідних робіт з проблем повітряного, космічного, інших галузей права та впровадження їх результатів у начальний процес;
 • аналіз законодавства України та нормативно-правових актів інших держав з метою визначення теоретичних та практичних проблем у застосуванні інноваційних технологій та методик юридичної освіти;
 • виконання держбюджетних, госпдоговірних та інших наукових досліджень з найважливіших фундаментальних, соціально-економічних та науково-теоретичних проблем;
 • налагодження співпраці з профільними центрами, науково-дослідними інститутами, закладами вищої освіти України та інших країн, науковими та державними установами, інноваційними науковими центрами (лабораторіями) з метою вивчення, обміну і впровадження інноваційних досягнень у сфері повітряного, космічного та екологічного права;
 • редагування наукових статей та доповідей з метою їх опублікування, підготовка до друку Юридичного вісника «Повітряне і космічне право»;
 • участь Навчального центру та надання ним допомоги в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів з проблем авіакосмічної діяльності, організаторами яких є структурні підрозділи НАУ;
 • підготовка обґрунтувань і проведення експертизи при підготовці проєктів нормативних актів у сфері авіаційної та космічної діяльності;
 • організація науково-дослідної роботи студентів у позааудиторний час, залучення студентських організацій факультету до виконання науково-дослідних робіт.

 Навчально-наукова криміналістична лабораторія

 

Навчально-наукову криміналістичну лабораторію Юридичного факультету створено з метою здобуття студентами практичних навичок щодо розкриття злочинів під час вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика», виявлення слідів злочинної діяльності, поводження з криміналістичною технікою та науково-криміналістичними засобами, які застосовуються при проведенні оперативно-розшукових і слідчих дій. Лабораторія допомагає навчитися використовувати фото і відеотехніку, різні види фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення речових доказів для розкриття злочинів, сучасні технічні засоби складання портрету за зовнішніми ознаками опису людини, а також надає консультації і практичну допомогу студентам по складанню загальної і допоміжної дактилоскопічної формули по 10-ти пальцевій системі обліку і т.п.

Для виконання основного завдання щодо сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти на рівні навчально-наукової лабораторії виконуються такі функції:

– організація освітньої діяльності навчально-наукової лабораторії на засадах академічної доброчесності;

– участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту університету;

– участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності;

– залучення здобувачів та інших учасників освітнього процесу до наукової діяльності в освітніх, інноваційних та наукових проєктах;

– організація позааудиторної, самостійної роботи здобувачів денної та заочної (дистанційної) форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей здобувачів;

– організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальні заняття;

– проведення (супровід) лабораторних та практичних занять відповідно до розкладу освітнього процесу та графіків позааудиторної роботи здобувачів;

– використання технічних засобів під час проведення лабораторних робіт;

– участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.

Лабораторія має необхідну навчально-технічну базу (криміналістичну, оперативно-розшукову, фототехніку, аудіо та відеотехніку, техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів), яка дозволяє студентам оволодіти сучасними методами, способами та прийомами боротьби зі злочинністю.

Зала судових засідань

 

Для проведення ділових ігор на Факультеті належним чином обладнана аудиторія Зала судових засідань. Зала судових засідань оснащена аудіо- і відеотехнікою, за допомогою якої студенти Факультету закріплюють теоретичні знання, здобувають практичні навички роботи судових органів та вивчають процес розгляду справ у судах України та за кордоном.

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу

 

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету є основним навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім підрозділом, головним завданням якого є інноваційне забезпечення бібліотечно-інформаційного обслуговування освітньо-наукових потреб Факультету.

Лабораторія працює у відповідності з Положенням про організацію освітнього процесу та плану науково-дослідної роботи на Факультеті, координує свою діяльність з кафедрами, лабораторіями на основі постійного вивчення інформаційних науково-освітніх потреб та запитів з метою цілеспрямованого формування фондів навчальної та наукової літератури, електронних ресурсів.

Лабораторія формує колекцію вітчизняних та зарубіжних друкованих видань, електронних ресурсів: баз даних, електронних журналів, електронних книг, створює власні електронні ресурси (з урахуванням потреб освітнього процесу та наукової діяльності Факультету) через видавництва, книжкові магазини, передплату періодики, шляхом придбання окремих видань, а також переданих організаціями, фондами, установами, приватними особами в дар.

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету проводить не тільки культурно-просвітницьку роботу, а й сприяє гармонійному та всебічному розвитку студентської молоді, підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

 Навчальна лабораторія новітніх технологій

 

Навчальна лабораторія новітніх технологій створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії (PhD)» спеціальності 081«Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Матеріально-технічну базу Юридичного факультету складає навчальна лабораторія новітніх технологій, яка укомплектована сучасним комп’ютерним обладнанням на базі процесорів Intel core duo, а також високоякісних графічних процесорів Nvidia, що, в свою чергу, дають змогу використовувати їх для вирішення задач високого рівня складності.

Навчальна лабораторія Юридичного факультету становить комплекс сучасної інноваційної системи засобів обчислювальної техніки для збору, обробки і зберігання інформації. Персональні комп’ютери викладача і студентів з’єднані конвергентною локальною мережею, що дає змогу викладачу не лише швидко і якісно перевірити і оцінити знання студентів, але й раціонально організувати навчальний процес.

Комплекс має відповідні технічні засоби, які дозволяють використовувати інноваційні можливості технології MULTIMEDIA, що забезпечують збір, обробку та використання інформації.

Комплекс забезпечує виведення статичних та динамічних зображень з широкою кольоровою гамою, високою роздільною здатністю і високоякісним стереозвуковим супроводом, що зумовлює високу ефективність його застосування в навчальних процесах у сфері освіти.

На Юридичному факультеті створені належні умови для використання студентами і викладачами сучасних комп’ютерних технологій в навчальному процесі.

Студенти мають змогу вивчати Access, Excel, Power Point та інші компоненти офісного пакету програм MS Office, операційні системи Windows, Linux, мови програмування Turbo Pascal та Delphi. Також всі комп’ютери мають швидкісний доступ до всесвітньої мережі Internet з використанням новітнього обладнання, що, в свою чергу, забезпечує велику швидкість прийому та передачі даних.

З метою підвищення якості підготовки фахівців Юридичного факультету встановлені інформаційно-пошукові системи «ЛІГА ЗАКОН» та «ЗАКОНОДАВСТВО», які призначені для організації доступу до правової інформації. Системи забезпечують швидкий і надійний пошук документів.

 Юридична консультація «Юридична клініка»

 

 

Юридична консультація «Юридична клініка» є структурним підрозділом Юридичного факультету Національного авіаційного університету, який створено в 2004 році як базу для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів, а також реалізації Національної програми правової освіти населення.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів, що навчаються за спеціальністю «Право» на Юридичному факультеті та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів і консультанта з питань права.

Саме такий вид практичної роботи дозволяє майбутнім випускникам закріпити теоретичні знання, отримані у процесі навчання, сформувати навички практичної і наукової діяльності.

Завданнями Юридичної клініки є:

 • поєднання теоретичного навчання з практикою;
 • формування у студента-юриста професійних навичок;
 • вирішення соціальних проблем місцевого регіону;
 • формування у студентів активної суспільної позиції і правосвідомості.

Юридична клініка співпрацює з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та входить до Асоціації юридичних клінік України, що забезпечує обмін досвідом та реалізацію спільних проектів.

Студенти проходять практику у Міністерстві юстиції України, Державній судовій адміністрації України, у судах загальної юрисдикції, Державній авіаційній службі України, Міністерстві енергетики та захисту довкілля України, відділах Головного управління Державної міграційної служби у м. Києві, юридичних відділах авіакомпаній, авіапідприємств, адвокатурі та нотаріаті.

З метою залучення студентів до практичної роботи правників успішно працює Юридична консультація «Юридична клініка», на базі якої закріплюються теоретичні знання, отримані студентами факультету у процесі навчання, формуються навички практичної і наукової діяльності студентів.

По закінченні навчання випускники мають можливість працювати у слідчих підрозділах органів Національної поліції, слідчими органів безпеки, органах Державної кримінально-виконавчої служби України, в оперативних підрозділах органів безпеки, органів Державної прикордонної служби України, здійснювати слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, як спеціаліст-криміналіст, помічник начальника чергової частини, професіонал з охоронної діяльності та безпеки тощо. Зокрема, як фахівці з правоохоронної діяльності, можуть обіймати посади інспектора воєнізованої охорони та приватного детектива, інспектора правоохоронних органів та фахівця із дізнання, фахівця кримінально-виконавчої служби, судового секретаря, виконавця, розпорядника тощо.

Факультет особливу увагу приділяє розвитку наукових зв’язків із провідними закладами вищої освіти світу:

 • Національна Академія Авіації Азербайджанської Республіки,
 • Бакинський державний університет (Азербайджанська Республіка),
 • Технологічний університет Нінбо (Китай),
 • Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина),
 • Люблінський університет Марії Склодовської-Кюрі (Польща),
 • Міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща),
 • Поморська академія в Слупську (Польща),
 • Університет Любляни (Словенія),
 • Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія),
 • Aкадемія Мелітенсе (Іспанія),
 • Туринський університет (Італія),
 • Левітт Інститут міжнародного розвитку (США),
 • Національний юридичний університет (Штат Хімачал-Прадеш, Республіка Індія),
 • Кавказький міжнародний університет,
 • Вільнюський університет (Литва).

Це надає можливість викладачам, аспірантам та студентам вивчати іноземне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції, спільно досліджувати наукову проблематику, проводити науково-практичні конференції, стажуватися в зарубіжних вищих закладах освіти, публікуватися в іноземних наукових виданнях тощо.

Бакалавр: 2 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 3 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 22 100 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 30 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 25 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Найкращі випускники Юридичного факультету працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38(044) 406 70 35, 099 338 5735

Email: pravo@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 1, ауд. 1-446