Якщо Вас турбують питання вибору актуальної, конкурентоздатної професії, здобуття високого рівня освіти, набуття професійних і наукових навичок та перспективного подальшого працевлаштування – вам необхідно завітати на кафедру землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету та обрати спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-професійну програму «Землеустрій та кадастр».

Землевпорядкування – одна з найдавніших професій, що особливої актуальності набуває в наш час – в період земельної реформи, коли проходить перерозподіл земельних ресурсів, надання земельних ділянок у власність і користування, купівля-продаж земельних ділянок, оцінка земельних ділянок тощо. Виконання всіх перерахованих видів робіт забезпечують фахівці з геодезії, картографії та землеустрою. До землевпорядників ставилися завжди з повагою, так як земельні ресурси є нашим багатством і саме збереженням цього багатства, а також розподілом земель, плануванням використання, управлінням земельними ресурсами, регулюванням земельних відносин вони займаються.

Однією з найважливіших проблем сьогодення є докорінна перебудова управління земельними ресурсами й організація раціонального їх використання, землеустрій, ведення державного земельного кадастру, який включає в себе збір, обробку, систематизацію і аналіз земельно-кадастрової інформації, її зберігання, розробку рекомендацій про зміни правового стану земель, надання необхідної інформації власникам та користувачам тощо.

Діяльність землевпорядника спрямована на виконання заходів з впорядкування, організації земельних ресурсів з метою подальшого ефективного їх використання та охорони. Землевпорядні служби проводять контроль за використанням та охороною земельних ресурсів; державні землевпорядні органи вирішують питання регулювання земельних відносин; органи державного земельного кадастру проводять реєстрацію речових прав, нерухомого майна та обмежень щодо нерухомого майна і внесення їх до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.

Геоінформатика – це одночасно наука і технологія, яка використовує інформаційні технології для розв’язання задач географії, картографії, територіального управління та різних галузей науки та інженерії. Геоінформатика виникла на стику наук про Землю (геологія, геодезія, метеорологія та ін.), прикладних наук (картографія, фотограмметрія, дистанційне зондування Землі) та комп’ютерної інженерії (програмування, бази даних, комп’ютерна графіка, автоматизоване розпізнавання образів). Геоінформатика – це унікальна міждисциплінарна наука, ефективне функціонування якої інтегрує найрізноманітніші дані (космічні та аерофотознімки, геодезичні виміри, інформаційні ресурси, накопичені людством у різних галузях науки), впроваджує передові розробки сучасного програмування, алгоритмізації, прикладної математики тощо.

Основою геоінформатики є геоінформаційні системи (ГІС) – сучасні спеціалізовані комп’ютерні системи, орієнтовані на роботу з геопросторовими даними (геоданими), тобто даними про форму та розташування об’єктів на земній поверхні. Існує багатий набір ГІС-технологій (геоінформаційних технологій), які інтегрують в собі системи збору інформації (це геодезичні знімання, дистанційне зондування, моніторинг навколишнього середовища), системи збереження інформації (бази даних та бази знань), системи обробки інформації (обробка аерокосмічних зображень, тривимірних моделей місцевості, аналіз просторових даних), а також системи відображення інформації у вигляді електронних карт, тривимірних сцен тощо. 

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою НАУ готує ГІС-фахівців, які володіють теоретичними та практичними знаннями про розробку та впровадження ГІС в різних галузях. Ці навички дуже корисні у всіх сферах, пов’язаних з просторовими явищами, такими як природничі та соціальні науки, оборона, медицина, інженерія, гідрологія, сільське та лісове господарство, моніторинг глобальних змін та територіальне планування місцевих, регіональних та національних систем.

Після закінчення навчання ви станете фахівцями з обробки та аналізу просторових даних, візуалізації даних та використання ГІС. Ви зможете зайняти цікаві вакансії, що вимагають високої кваліфікації, у приватних підприємствах, науковій сфері, промисловості та на державній службі.

Геоінформаційні системи забезпечують потужні розв’язки реальних проблем, використовуючи одну з найсучасніших технологій. Це важлива та актуальна галузь, у якій зайнято сотні тисяч людей у світі. В Україні очікується бум попиту на ГІС-спеціалістів у найближчі роки.

Ступінь Бакалавра та Магістра ГІС надає студентам загальну основу необхідних знань, міцну основу технологічних навичок та гнучкість у застосуванні цих навичок у широкому колі професійних та академічних галузей. Багато випускників можуть розглядати себе як члени традиційних професій, таких як інженерна справа, екологічна наука або архітектура, але багато хто інші потраплять до ланки нових фахівців, безпосередньо пов’язаних з геоінформаційними технологіями.

Підготовка фахівців здійснюється для пошукової, проектної, консультативної, організаційно-керівної діяльності з проектно-вишукувальних робіт для цілей землеустрою та кадастру, земельно-кадастрової інвентаризації земель і зонування територій, формування землеволодінь і  землекористувань, реєстрації земельних ділянок, обліку і оцінки земель, правового регулювання земельних відносин, організації територій, раціонального використання, моніторингу і охорони земельних ресурсів, державного контролю за використанням земельних ресурсів, роздержавлення і приватизації земель та інше.

Ви оволодієте знаннями та практичними навичками з геодезії, цифрової фотограмметрії, земельного законодавства, землеустрою, землекористування, кадастру, моніторингу земель, економіки землекористування, оцінки земель та нерухомого майна, управління земельними ресурсами, цифрового картографічного моделювання, геоінформаційних систем, спеціалізованого програмного забезпечення, які необхідні в умовах становлення ринку земель в Україні.

Кафедра має тісні зв’язки з науковими установами Національної академії наук України, профільними кафедрами вищих навчальних закладів, виробничими організаціями землевпорядного профілю.

Програма Бакалавра геоінформаційних систем і технологій забезпечує студентів необхідними знаннями та інструментами, щоб стати висококласними професіоналами у галузі геоінформатики. Студенти навчаються за унікальним навчальним планом, який використовує сильні сторони кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою в галузі програмування та Big Data, з одного боку, та міждисциплінарної підготовки в галузі астрономо-геодезії, дистанційного зондування Землі та аерокосмічних методів дослідження з іншого боку для здобуття професійних навичок ГІС-спеціаліста.

Попит на фахівців в галузі ГІС у світі має 10-відсотковий річний темп зростання. Кар’єра ГІС-спеціаліста входить у Топ-100 найкращих кар’єр у світі. Деякі найбільші роботодавці – це комунальні компанії, транспорт, телекомунікації та освіта. Також ваші варіанти кар’єри можуть включати дослідження демографічних показників та природних ресурсів, міське і регіональне планування, охорону здоров’я та епідеміологію, правоохоронні органи та військову сферу.

Проте уміння програмувати дозволить вам піднятись ще вище. Найбільш оплачувані варіанти кар’єри пов’язані саме з програмуванням в ГІС. Наша освітньо-професійна програма Магістра геоінформаційних систем і технологій включає вивчення програмування на мові Python, створення програм для обробки геоданих та аерокосмічних знімків Землі, побудови цифрових карт, оволодіння методами автоматизації роботи в ГІС та програмування задач, які не реалізовані у стандартних ГІС-пакетах.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра включає наступні дисципліни: «Вища математика»,    «Фізика»,    «Інформатика і програмування», «Основи екології»,    «Основи охорони праці»,    «Безпека життєдіяльності», «Метрологія, стандартизація і сертифікація», «Математична обробка геодезичних вимірів»,   «Цифрова картографія», «Геологія і геоморфологія»,   «Основи ґрунтознавства і ландшафтознавства», «Кадастр природних ресурсів»,   «Кадастр населених пунктів», «Управління територіальним розвитком», «Організація дистанційного моніторингу земель», «Ринок земель»,     «Основи економіки землекористування», «Планування територій і містобудування», «Комп’ютерні технології та автоматизація в землеустрої».

 З 2 курсу  розпочинається викладання дисциплін циклу професійної і практичної підготовки вищого навчального закладу: «Геодезія», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Електронні геодезичні приладів». Студенти набувають навичок щодо теоретичних засад, практичних прийомів та організацію геодезичних робіт, можуть створювати та оновлювати картографічні матеріали в програмному забезпеченні Mapinfo, ArcGis, виконувати додавання нової атрибутивної інформації в існуючу картографічну основу, зі створенням та накладанням нових шарів та роботи по прив’язці карт і космознімків до систем координат, а також вимірювань на місцевості геодезичними інструментами відстані, кути та перевищення, впроваджувати у виробництво результати вітчизняних та зарубіжних геодезичних дослідження.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає наступні дисципліни: «Ділова іноземна мова», «Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці», «Основи наукових досліджень», «Моніторинг та охорона земель», «Управління земельними ресурсами», «Інституціональне забезпечення  землевпорядних та геодезичних робіт», «ГІС в регулюванні містобудівної діяльності», «Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості», «Національна інфраструктура геопросторових даних», «Державне регулювання земельних відносин», «Державна політика в сфері реєстрації прав».

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра геоінформаційних систем і технологій включає наступні дисципліни: «Вища математика», «Фізика», «Інформатика і програмування», «Топографія», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Геологія і геоморфологія», «ГІС і бази даних», «Вища геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Землеустрій», «Організація і управління виробництвом», «Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз», «Державний земельний кадастр», «Чисельні методи та обробка геодезичних вимірів», «Супутникова геодезія», «Астрономо-геодезичні прилади», «Обробка цифрових аерокосмічних зображень», «Космічні навігаційні системи», «Геоінформаційний аналіз».

Освітньо-професійна програма підготовки магістра геоінформаційних систем і технологій включає наступні дисципліни: «Аналіз геоданих», «Програмування в ГІС», «Моніторинг та охорона земель», «Геодезична гравіметрія», «Аерокосмічні знімальні системи», «Геостатистика», «Геологістика», «Розробка картографічних веб-сервісів», «Методологія прикладних досліджень».

Кафедра забезпечена необхідним геодезичним обладнанням. У навчальному процесі та під час проходження навчальних практик використовуються сучасні, високоточні електронні геодезичні прилади наших партнерів.

На кафедрі є колекція мінералів, гірських порід, ґрунтів та лабораторне обладнання для оволодіння знаннями з геології та ґрунтознавства.

Студенти виконують обробку матеріалів аеро- та космічного знімання, працюють на цифрових фотограмметричних станціях «Дельта», займаються геоінформаційним аналізом, моделюванням та картографуванням.

Цикл практичної підготовки (бакалавр):

 • Навчальні практики 
 • Геодезична (навчальна практика 1-го курсу)
 • Геодезична (навчальна практика 2-го курсу)
 • Навчальна практика 3-го курсу
 • Виробничі практики
 • Виробнича практика 3-го курсу
 • Дипломне проектування

Цикл практичної підготовки (магістр):

 • Виробничі практики
 • Переддипломна практика
 • Кваліфікаційний екзамен
 • Кваліфікаційна магістерська робота

Працевлаштування за спеціальністю:

 • Відділи архітектури і містобудування
 • Державні та комерційні землевпорядні структури
 • Агентства з оцінки нерухомості
 • Земельно-кадастрові бюро
 • Відділи фонду держмайна
 • Відділи фонду держмайна
 • Проектні інститути з землеустрою
 • Відділи державної служби України з питань геодезії, землеустрою та кадастру

Невід’ємною частиною навчання на обох ОПП є польові практики. Студенти удосконалюють навички, набуті на лабораторних заняттях, безпосередньо в польових умовах працюючи з такими геодезичними приладами, як теодоліти (оптико-механічні та електронні), нівеліри, електронні тахеометри, GPS-обладнання.

Після закінчення навчання на ОПП «Геоінформаційні системи і технології» Ви станете фахівцями з обробки та аналізу просторових даних, візуалізації даних на основі використання ГІС, матимете навички програмування в ГІС:

 • комунальні заклади
 • приватні компанії
 • транспорт
 • телекомунікації
 • освіта,

а також все, що пов’язане з картографуванням, обробкою та аналізом геопросторових даних, мережевий аналіз (інженерні мережі, транспорт, комунікації), математико картографічне моделювання тощо.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 22 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 15 400 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 19 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Свідченням високого фахового рівня підготовки є керівні посади наших випускників, зокрема:

 • начальник відділу використання земель несільськогосподарського призначення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
 • начальник відділу ринку земель Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
 • начальник відділу картографічної основи ДП «Центр Державного земельного кадастру»;
 • начальник відділу ринку земель Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель;
 • начальник Державної екологічної інспекції у Херсонській області;
 • начальник відділу внутрішнього технічного контролю, геодезист;
 • провідний інженер-землевпорядник;
 • головний спеціаліст управління з контролю за використанням та охороною земель;
 • провідний інженер служби захисту інформації та інформаційної безпеки управління адміністрування Державного земельного кадастру;
 • головний спеціаліст відділу оцінки вартості землі управління ринку землі;
 • головний спеціаліст відділу землеустрою Деснянського, Дніпровського, Дарницького районів управління землеустрою;
 • головний спеціаліст (землевпорядник);
 • головний спеціаліст відділу аналітики та взаємодії з органами державної влади;
 • та інші.

Кафедра землеустрою та кадастру  корпус 3,

ауд. 523, тел. (044) 406-77-58

Консультаційний центр НАУ за адресою:

03058, Україна, м. Київ, просп. Любомира Гузара,1

Тел.: (044) 497-41-05,    (044) 406-94-80    е-mail: zt_nau@ukr.net

 

Web-сторінки  nau.edu.ua,  www.ies.nau.edu.ua  

Соціальні мережі facebook.com/zknau/  instagram.com/kafedrazk_nau/

 

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою корпус 3,

ауд. 523, тел. (044) 406-77-58

Консультаційний центр НАУ за адресою:

03058, Україна, м. Київ, просп. Любомира Гузара,1

Тел.: (044) 497-41-05,    (044) 406-94-80    е-mail: zt_nau@ukr.net Web-сторінки: nau.edu.ua,  www.ies.nau.edu.ua, https://gis.nau.edu.ua

Соціальні мережі:

instagram.com/kafedrazk_nau/

https://www.instagram.com/gis.nau/

https://www.facebook.com/aerospace.nau