Освітньо-професійні програми:

Кафедра військової підготовки

Освітньо-професійні програми:

 • Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення
 • Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд

Будівництво аеропортів та автодоріг в Україні набирає нових, масштабних обертів. Сьогодні транспортна галузь нашої держави успішно розвивається і має великі перспективи в майбутньому. Вчасне забезпечення реконструкції, ремонту та покращення українських доріг та аеродромів — рішучий крок до зміцнення стосунків із країнами-сусідами, утвердження статусу транзитної держави, входження України до Європейської спільноти. Високий рівень дорожнього та аеродромного будівництва значно збільшує можливості нашої країни до інвестування, укладання міжнародних договорів, визнання України сучасною європейською державою.

Програмою Президента України «Велике будівництво» передбачена розбудова міжнародних і національних транспортних коридорів, будівництво концесійних автодоріг, вирішення всіх важливих питань щодо подальшого розвитку транспортної галузі України. Мета — вийти на якісно новий рівень технічного стану аеродромів та автодоріг, не гірший, ніж у розвинутих Європейських державах. Для здійснення цієї мети країні потрібні висококваліфіковані спеціалісти цієї галузі. Саме таких спеціалістів готує кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету, які будуть здатні збудувати нові, світового рівня, сучасні аеропорти та автомагістралі.

 

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

Сучасне будівництво, використовуючи  досягнення науки, техніки та новітні технології, отримало інтенсивний розвиток в Україні та світі. Інженерне мистецтво втілюється в оригінальні  будівлі  з різноманітними  архітектурними формами. Завдяки цьому фахівці в галузі будівництва користуються підвищеним попитом на ринку праці.

Випускова кафедра комп’ютерних технологій будівництва, яка орієнтована на сучасні комп’ютерні технології в промисловому та цивільному будівництві, здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) освітніх ступеней.

Метою освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» є формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інженерного та дослідницького характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії на основі комплексу науково-обґрунтованих методів чисельного моделювання напружено-деформованого стану конструкцій; який володіє сучасними комп’ютерними технологіями проєктування, знаннями й уміннями для експлуатації об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів, комп’ютерного моделювання, методами організації виробничих процесів та фундаментальних і загально-інженерних досліджень.

Висока якість підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» визначається наступними чинниками:

 • 1) студенти отримують високу комп’ютерну підготовку та знання сучасних комп’ютерних програмних комплексів («ЛІРАпро»,«МОНОМАХ», «САПФІР», «AutoCAD», «ArchiCAD», «Allplan», «MathCAD», «MATLAB», «MS Office»). Кафедра проводить навчальні заняття з використанням комп’ютерної бази ТОВ «ЛІРА-САПР».
 • 2) майбутні фахівці мають можливість навчатися англійською мовою. Підготовку забезпечує засновник англомовного проєкту в будівництві і єдина на сьогоднішній день в Україні випускова кафедра, яка дає можливість навчатися англійською мовою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Форма навчання: денна та заочна.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері будівництва, експлуатації, реконструкції об’єктів, інженерних систем автомобільних доріг та аеродромів

 

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

Навчальний процес забезпечує потужний професорсько-викладацький склад. 88,2% викладачів кафедри комп’ютерних технологій будівництва мають учені ступені та звання. На кафедрі працюють шість докторів технічних наук, дванадцять кандидатів технічних наук, з яких 4 є дійсними академіками та член-кореспондентами Академії будівництва України,  мають великий досвід навчальної та наукової роботи. Усі викладачі проходять стажування в провідних українських та закордонних установах.

 • Планування міст і транспорт
 • Планування та забудова міських територій
 • Транспорт і шляхи сполучення
 • Інженерна геодезія
 • Технологія будівництва доріг та аеродромів
 • Водовідвідні та дренажні системи доріг та аеродромів
 • Будівництво та експлуатація інженерних мереж
 • Експлуатація автомобільних доріг
 • Проектування автомобільних доріг
 • Експлуатація аеродромів
 • Дорожні машини та обладнання
 • Методологія прикладних досліджень
 • Водопостачання і водовідведення (заочники)
 • Математичні методи моделювання систем і процесів
 • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів (вибіркова)
 • Штучні споруди на дорогах i аеродромах (вибіркова)
 • Економіка будівництва
 • Менеджмент в будівництві
 • Менеджмент та організація будівництва
 • Виробнича база будівництва
 • Urban planning  
 • Engineering Geodesy
 • Construction Economics
 • Production Base of Civil Engineering
 • Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів
 • Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації доріг і аеродромів /вибіркова/
 • Організація будівництва
 • Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів
 • Інженерна геодезія (спецкурс)
 • Інженерна геологія
 • Технологія будівельного виробництва
 • Будівельна механіка (спецкурс)
 • Construction technology
 • Engineering Geology
 • Основи економіки будівництва
 • Водопостачання та водовідведення
 • Вертикальне планування аеродромів
 • Основи експлуатації доріг та аеродромів
 • Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів
 • Сучасні технології  в будівництві автодоріг та аеродромів
 • Дорожні і аеродромні покриття
 • Експлуатація автомобільних доріг
 • Проектування вулично-дорожньої мережі міст
 • Системи автоматизованого проектування в транспортному будівництві
 • Технологія ремонтно-відновлювальних робіт на дорогах
 • Методологія прикладних досліджень
 • Інноваційні матеріали для будівництва доріг та аеродромів
 • Water Supply and Drain
 • Organization of Construction

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

Науково-педагогічним складом кафедри комп’ютерних технологій будівництва викладаються наступні дисципліни:

 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна механіка
 • Будівельна механіка (спецкурс)
 • Будівельна фізика
 • Будівельне матеріалознавство
 • Будівельні конструкції
 • Будівлі та споруди аеропортів
 • Вступ до будівельної справи
 • Вступ до систем автоматизованого проектування
 • ВІМ-менеджмент
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Інженерне обладнання будівель
 • Інтегровані технології проєктування будівель
 • Інформатика (загальний курс)
 • Комп’ютерні технології проєктування конструкцій будівель
 • Комп’ютерні технології проєктування об‘ємно-планувальних рішень будівель аеропортів
 • Комп’ютерні технології проєктування спеціальних конструкцій
 • Комп’ютерні технології чисельного моделювання конструкції
 • Конструкції будівель та споруд аеропортів
 • Математична статистика
 • Матеріалознавство
 • Методологія прикладних досліджень
 • Менеджмент та організація будівництва
 • Металеві конструкції
 • Механіка твердого деформованого тіла
 • Моделювання багатоповерхових будівель
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Опір матеріалів (спец/курс) і основи теорії пружності та пластичності
 • Організація будівництва (спецкурс)
 • Основи економіки будівництва
 • Основи комп‘ютерного моделювання
 • Основи наукових досліджень
 • Основи програмування
 • Основи та фундаменти
 • Основи та фундаменти (спецкурс)
 • Основи теорії споруд
 • Прикладна теорія ризиків
 • Проєктування будівель
 • Проєктування попередньонапружених залізобетонних конструкцій
 • Проєктування сталевих конструкцій (спецкурс)
 • Проєктування сталезалізобетонних конструкцій
 • Реконструкція будівель аеропортів
 • Реконструкція будівель та споруд аеропортів
 • Реконструкція цивільних та промислових будівель
 • САПР конструкцій будівель і споруд
 • Теплогазопостачання та вентиляція
 • Технічна експлуатація будівель та споруд
 • Технологія будівництва
 • Управління проєктами
 • Числові методи в розрахунку будівельних конструкцій
 • Числові методи дослідження будівель та споруд аеропортів

Лабораторія механіки ґрунтів, дорожньо-будівельних матеріалів та споруд;

Спеціалізований кабінет дипломного проектування кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів

Комп’ютерний клас

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва має в своєму складі комп’ютерні класи, обладнані програмним забезпеченням, лабораторії будівельних конструкцій, будівельних матеріалів та теплотехніки. Студенти отримують якісну комп’ютерну підготовку та знання сучасних комп’ютерних програмних комплексів: «ЛІРАпро», «МОНОМАХ», «САПФІР», «AutoCAD», «ArchiCAD», «Allplan», «MathCAD», «MATLAB», «MS Office», «АВК». Кафедра проводить навчальні заняття з використанням комп’ютерної бази ТОВ «ЛІРА-САПР».

 

Лекційна мультимедійна аудиторія

 

Комп’ютерний клас

 

Навчальна лабораторія будівельних матеріалів та технологій

Цикл практичної підготовки (ОС бакалавр):

 • Фахова будівельна (2-го курсу)
 • Фахова технологічна (3-го курсу)
 • Фахова виробнича (4-го курсу)
 • Дипломне проєктування

Цикл практичної підготовки (ОС магістр):

 • Переддипломна практика
 • Кваліфікаційний екзамен
 • Кваліфікаційна магістерська робота

Пятидесятирічна історія кафедри – це історія розвитку наукової і технічної думки в області вітчизняної будівельної науки, становлення наукових шкіл, підготовки кадрів вищої кваліфікації. Серед вихованців кафедри – учені, талановиті конструктори, керівники будівельних компаній та науково-дослідних інститутів, які застосовують найновітніші технології в проєктуванні, будівництві і експлуатації будівель та споруд. Кафедра широко відома своїми науковими школами не лише в Україні, але і за її кордонами.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з  профільними провідними науково-дослідними інститутами України, а також відомими підприємствами будівельної галузі.

Диплом бакалавра надає право займати  посади:

– майстра;

– виконавця робіт;

– інженера з підготовки виробництва;

– інженера з ремонту;

– інженера-лаборанта;

– інженера-технолога.

Диплом  магістра надає право займати посади:

–    інженер-дослідник;

–    науковий співробітник (будівництво);

–    асистент;

–    інженер з нагляду за будівництвом;

–    інженер-проєктувальник (будівництво);

–    інженер з проєктно-кошторисної роботи;

–    інженер з охорони праці;

–    інженер-будівельник.

Міжнародна співпраця кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів спрямована на розбудову, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном.

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри:

 • участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах;
 •  публікації науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;
 •  проведення міжнародних конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців у сфері будівництва, експлуатації, реконструкції об’єктів, інженерних систем автомобільних доріг та аеродромів;
 •  провадження спільної видавничої діяльності із зарубіжними видавництвами, науковими і освітніми інституціями та обмін науковою друкованою продукцією;
 •  укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.

Міжнародні зв’язки в межах наукового та науково-технічного співробітництва можна коротко охарактеризувати укладеною угодою про співпрацю з Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва).

Викладачі та студенти кафедри РААШ приймають участь у щорічній конференції молодих вчених  «Наука – майбутнє Литви».

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна)

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 22 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 15 400 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 27 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 20 250 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Випускники кафедри працюють на будівельних майданчиках промислових, цивільних і громадських будівель та їх планово-фінансових відділах; в проєктних та науково-дослідних інститутах будівельного профілю; викладачами ВНЗ, з можливістю продовження навчання в аспірантурі; у відділах капітального будівництва; у фірмах, які займаються торгівлею нерухомості; державних адміністраціях.

Наявність англомовного проєкту дозволяє випускникам кафедри продовжувати навчання у навчальних закладах інших країн світу.

Національний Авіаційний Університет

пр. Любомира Гузара 1, Київ, Україна 03058

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів

5 корпус, ауд. 305

ел. адреса:airports@nau.edu.ua

 

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

Поштова адреса:
Національний Авіаційний Університет
пр. Любомира Гузара,1
Київ, Україна 
03058

Кафедра комп’ютерних технологій будівництва

5 корпус, ауд. 512

 

Завідувач кафедри

Лапенко Олександр Іванович

роб. тел. +38 (044)406-71-60

ел. адреса: my-partner@ukr.net

ауд. 5.512

 

Заступник завідувача кафедри

Cкребнєва Світлана Миколаївна

роб. тел. +38 (044)406-74-24

ел. адреса: svetaskreb@ukr.net

ауд. 5.510

 

Завідувач лабораторії

Козятник Тетяна Михайлівна

роб.тел. +38 (044)406-74-24

ауд. 5.510

 

Викладацька кафедри

тел. +38 (044)406-74-24

ауд. 5.510

 

Електронна адреса для листування: olimppzb@ukr.net