0
Мінімальний конкурсний бал на бюджет у 2021 році
0
Максимальний обсяг прийому на бюджет (ПЗСО) у 2022 році
0
Максимальний обсяг прийому на бюджет (коледж) у 2022 році

Світ вступив у еру постіндустріального розвитку, еру інформаційних технологій. Інформаційні технології нас оточують усюди: радіо та телебачення, телефонний, стільниковий та супутниковий зв’язок, Інтернет – все це відноситься до телекомунікацій. Якщо ви хочете не лише дізнатись, як все це працює, а й навчитись адмініструвати, програмувати, вимірювати та керувати такими системами запрошуємо до навчання за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”.

Кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем забезпечує професійну підготовку фахівців в сфері проектування, та експлуатації сучасних інформаційно-комунікаційних систем, а саме, систем мобільного та супутникового радіозв’язку, систем автоматичної комутації, глобальних та локальних мереж передачі даних, комп’ютерних мереж (проводових та безпроводових). Особлива увага приділена технологіям захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах. Також кафедрою забезпечується професійна підготовка фахівців з проектування, розробки та експлуатації систем радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, радіолокації, радіонавігації, радіоелектронних охоронних й доглядових систем. На всіх етапах підготовки фахівців важливе місце приділяється вивченню методів та алгоритмів цифрової обробки сигналів у різних радіоелектронних системах, їх програмуванню та комп’ютерному моделюванню.

Проектно-дослідницька діяльність проводиться в галузі стільникових мереж 5G, захисту інформації в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах, технічної експлуатації авіаційних радіоелектронних та телекомунікаційних систем, теорії та практики побудови сучасних інформаційно-комунікаційних систем, розробці методик та стандартів експлуатації телекомунікаційних систем та мереж.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти на перетині медицини та інженерії на теперішній час для України є важливим завданням. Така потреба викликана необхідністю інформатизації медичної галузі, підвищенню рівня якості надання медичних послуг населенню України в умовах проведення реформи сфери охорони здоров’я. Національний авіаційний університет та кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу для виконання таких завдань. Освітньо-професійна програма  «Біотехнічні та медичні апарати і системи» розроблена співробітниками кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету після консультацій з науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності.

Фахівці в галузі біотехнічних та медичних апаратів і систем займаються розробкою і експлуатацією приладів та систем, що застосовуються в біології і медицині.  Наші фахівці проводять випробування, монтаж та встановлення, ремонт і технічне обслуговування, відновлення електронних та радіоелектронних апаратів, пристроїв, засобів, комплексів, систем  медичного призначення; розроблення заходів безпечної експлуатації  медичних електронних  засобів при конструюванні; займаються виробництвом контрольно – вимірювальних приладів біологічного, лабораторно-аналітичного та медичного призначення.

Необхідність підготовки таких фахівців зумовлена наступними аргументами.  По-перше, упровадження в медичну практику сучасних технологій обслуговування та ремонту медичних комплексів і, по-друге, реалізація високого рівня розробок, удосконалення та упровадження біомедичних інформаційно-комп’ютерних технологій, що в сукупності дозволяє здійснювати достовірне діагностування та прогнозування стану здоров’я людини, особливо пілотів і бортінженерів. Підготовка високоваліфікованих фахівців за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (Освітньо-професійна програма  «Біотехнічні та медичні апарати і системи») дозволяє:  

1) забезпечити високий рівень ефективності процесів діагностування та  прогнозування стану здоров’я людини, особливо під час підготовки пілотів і бортінженерів;

2) формувати основи ринку праці медичних інженерів, зокрема, авіаційного профілю, а також створення робочих місць в медичних закладах України.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів побудови, проектування, розробки та експлуатації різноманітних телекомунікаційних систем, стільникових мереж, систем радіолокаційного і відеоспостереження, радіонавігації, радіозв’язку, радіоелектронних охоронних, доглядових і пожежних систем сигналізації, а також глобальних, регіональних, міських і міжміських мереж зв’язку, радіомовлення і телебачення.

Студенти отримують як теоретичні знання, так і набувають практичних навичок з технічної експлуатації телекомунікаційних систем різноманітного призначення (стільникових мереж 3G та 4G, мереж Wi-Fi, комп’ютерних мереж, мереж ІР-телефонії, супутникових систем зв’язку, систем телебачення та радіомовлення тощо), комп’ютеризованих радіоелектронних комплексів, які ефективно застосовуються у цивільній авіації та на підприємствах різних галузей.

 

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчальних планів освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам. На кафедрі працюють 2 професори, доктори технічних наук, штатні співробітники; 3 доктори медичних наук, з них 2 заслужених діяча освіти, 1 доктор технічних наук, старший науковий співробітник, що працюють за сумісництвом та 5 кандидатів технічних наук, з них 4 мають вчене звання доцента штатних співробітників та 1 кандидат медичних наук та 1 кандидат педагогічних наук, що працюють за сумісництвом. Викладання здійснюється українською мовою.

 • Основи програмування в телекомунікаціях та радіотехніці
 • Основи електроніки
 • Основи теорії електричних кіл
 • Теорія електрозв’язку
 • Основи схемотехніки
 • Цифрова електроніка та схемотехніка
 • Електроживлення систем електрозв’язку
 • Сигнали та процеси в телекомунікаційних системах
 • Основи метрології та вимірювальної техніки
 • Мікропроцесорні пристрої та системи
 • Телекомунікаційні передавальні та приймальні пристрої
 • Теорія передачі інформації та кодування
 • Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку
 • Системи комутації та розподілу інформації
 • Інформаційні та телекомунікаційні мережі
 • Системи авіаційного електрозв’язку
 • Базові протоколи транспортування інформації
 • Цифрова обробка сигналів
 • Авіаційні телекомунікаційні системи
 • Фізика оптичного зв’язку
 • Системи мобільного зв’язку
 • Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах
 • Основи експлуатації телекомунікаційних систем
 • Комп’ютерне моделювання телекомунікаційних систем
 • Моделювання сигналів та процесів в телекомунікаційних мережах
 • Методи моделювання трафіку
 • Програмні та апаратні засоби сучасних телекомунікаційних мереж
 • Технології програмування
 • Мережі та технології радіодоступу
 • Інформаційно-телекомунікаційні мережі
 • Багатоканальні системи передачі
 • Основи радіомовлення та телебачення
 • Менеджмент у телекомунікаціях та радіотехніці
 • Стратегії обслуговування та ремонту телекомунікаційних систем
 • Технології доступу в авіаційних телекомунікаційних системах
 • Сучасні безпроводові мережі
 • Методи обробки мультимедійної інформації
 • Системи білінґу в телекомунікаційних системах
 • Системи моніторингу телекомунікаційних систем
 • Методи цифрової обробки мовних сигналів
 • Кодери звукових сигналів
 • Методи компресії звукових сигналів
 • Системи широкосмугового радіозв’язку
 • Системи з кодовим розподілом
 • Перспективні системи електрозв’язку
 • Телекомунікаційні системи та мережі авіаційного транспорту
 • Захищені системи та мережі передавання інформації
 • Корпоративні системи та мережі передавання інформації
 • Безпека інформаційних мереж та систем
 • Високошвидкісні системи та мережі передавання інформації
 • Технології віртуалізації мережевих функцій
 • Технології Інтернету речей в авіаційній галузі

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

 • Матеріалознавство та біосумісні матеріали
 • Елементна база радіоелектронних апаратів
 • Біофізика
 • Схемотехніка радіоелектронних апаратів
 • Мікропроцесорні системи в радіоелектронних апаратах
 • Оцінювання технічного стану радіоелектронної апаратури
 • Апарати і системи біомедичного призначення 
 • Статистична обробка діагностичних даних
 • Методи діагностування радіоелектронних комплексів
 • Комп’ютерні технології проектування радіоелектронних апаратів
 • Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури 
 • Фізико-теоретичні основи конструювання
 • Основи оброблення біомедичних сигналів і зображень
 • Анатоміялюдини
 •   Інформаційні технології в медицині
 • Основи метрології
 • Обладнання лабораторної медицини
 • Клініко-діагностичні дослідження
 • Телекомунікаційні технології в медицині
 • Методи та засоби телемедичних систем
 • Забезпечення надійності функціонування біомедичної апаратури
 • Системи та комплекси біомедичних вимірювань
 • Експлуатація біомедичної апаратури
 • Кібернетичні системи в біомедицині
 • Експертні системи в медицині
 • Моделювання процесів в біомедицині

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Лабораторії кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини оснащені сучасною комп’ютерною технікою та необхідним обладнанням для проведення практичних та лабораторних робіт.

На кафедрі за сумісництвом працюють 3 доктори медичних наук, з них 2 заслужених діяча освіти, та 1 кандидат медичних наук, що працюють в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, де вони викладають лабораторні, практичні та лекції використовуючи сучасне медичне обладнання.

Кафедра має давні традиції у сфері розробки та експлуатації інформаційно-телекомунікаційного обладнання та підтримує тісні зв’язки з експлуатаційними підрозділами вітчизняних та закордонних підприємств.

Кафедра активно співпрацює та проводить спільні тренінги з підприємствами ІТ-галузі та операторами мобільного зв’язку. Наші фахівці працюють у провідних лабораторіях світу, зокрема: Nokia Bell Labs, GlobalLogic, Vodafone, Lifecell, Київстар, Huawei, Samsung, Ericsson, Cisco, СБУ та багатьох інших вітчизняних та закордонних компаніях.

 

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

 

Працедавці завжди потребують фахівців здатних до комплексного розв’язання складних задач розробки та використання засобів вимірювальної техніки,  використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у телекомунікацій та радіотехніки.

Кафедра проводить тісну співпрацю з міжнародними партнерами:

 • UPV (Валенсійський Політехнічний Університет, Іспанія);
 • Науково-дослідний університет м. Авейро (Португалія);
 • WUT (Політехніка Варшавська, Польща);
 • ATH (Академія технічна, Бельсько-Бяла, Польща)
 • TUHH (Гамбурзький технічний університет, Німеччина);
 • Університет Неаполя ”Parthenope”;
 • TU-Delft (IRCTR);
 • DU (Університет Далхаузі, Канада);
 • Шеньянський аерокосмічний університет (Китай);
 • EUROCONTROL;
 • Bundleslab (R&D компанія, Угорщина);

Студенти кафедри мають змогу проходити навчання за програмами академічної мобільності в 7 університетах з країн ЄС: Ірландія, Іспанія, Італія, Франція, Чехія, Угорщина, Польща (Програма Erasmus+), а також університетах Республіки Китай.

Науково-педагогічні працівники кафедри плідно працюють на міжнародних проектах за рамковою програмою ЄС Горизонт 2020 (5G-Xcast, 5G-TOURS та інші), спільних наукових проектах з Китаєм, Чехією, Грузією, Білорусією та Республікою Казахстан тощо.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Міжнародна співпраця кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має спільний науковий інтерес у галузі оцінювання показників точності, валідації, верифікації біомедичної апаратури та проводить спільні дослідження стану біологічного об’єкта із Союзом метрологів Болгарії та НДІ стандартизації, метрології та сертифікації агенції «Узстандарт».  

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини:

 участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах; (З 2005 року кафедра є співорганізатором Міжнародної Антарктичної Конференції (співорганізатор – Національний Антарктичний Науковий Центр України)

 активна публікація науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

 проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців, спільна організація конференцій у європейських країнах;

 укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.

 

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 18 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 13 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 22 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 16 500 грн./рік 

Студенти кафедри ТКРС (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

 

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38 (044) 406 73 92, +38 097 488 16 58, +38 098 458 99 22

E-mail: tks@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 3, ауд. 3-208.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Телефони: +38 (044)406-71-98, +38(044)406-71-86

E-mail: bikam@i.ua

Сайт: bikam.kiev.ua (bikam.nau.edu.ua)

Адреса

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 3, ауд. 3-401. (ауд. 3-422)