Сьогодні одним із основних напрямів розвитку країни є впровадження медичної техніки та матеріалів медичного призначення. Це потребує залучення високоосвічених фахівців зі  знаннями та навичками з  біології, медицини, медичної техніки, медичної електроніки, матеріалознавства, обробки медичних даних.

Медичні  заклади є користувачами великої кількості медичного обладнання, включаючи діагностичне, лабораторне, клінінічне, наркозно-дихальне, рентгено- і радіологічне, фізіотерапевтичне, стоматологічне, косметологічне, ендоскопічне, реабілітаційне обладнання тощо. Окрім цього, інтенсивно розвивається інформатизація охорони здоров’я в Україні, що  також потребує відповідної кваліфікації інженерних кадрів.

У лікувальних закладах системи охорони здоров’я України існують сфери, що потребують фахівців, які можуть бути залучені до дуже відповідальних лікувально-діагностичних процедур з використанням складної медичної техніки і агресивних технологій (апаратів штучного кровообігу, програмування штучних водіїв серцевого ритму, штучного серця, оптометричних досліджень тощо). Враховуючи закордонний досвід, таких спеціалістів називають біомедичними інженерами. Вони заповнюють в системі охорони здоров’я простір, пов’язаний з експлуатацією складної медичної техніки, оскільки лікарі не мають відповідної підготовки. Окремою групою є вкрай необхідні на ринку праці фахівці з якості, безпеки медичного обладнання, консультанти з оцінки відповідності та технічного регулювання біомедичних систем.

 

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчальних планів освітньо-професійної програми «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам та настановам агентства з якості освіти. На кафедрі працюють:

 • 1 професор, доктори технічних наук, завідувач кафедри;
 • 1 професор, кандидат технічних наук;
 • 1 доктор педагогічних наук, професор, що працює за сумісництвом;
 • 1 доктор медичних наук, заслужений діяч освіти, що працює за сумісництвом;
 • 4 кандидати технічних наук (з них 3 мають вчене звання доцента);
 • 1 кандидат медичних наук, що працює за сумісництвом.

Викладання здійснюється українською мовою.

Профілюючі дисципліни на ОС «Бакалавр »

 • Основи біохімії
 • Основи медичної інформатики
 • Анатомія, фізіологія та патологія людини 3
 • Основи біофізики та біомеханіки
 • Основи теорії кіл і сигналів
 • Основи метрології та стандартизації
 • Аерокосмічна медицина та інженерія життєзабезпечення
 • Аналогові та цифрові пристрої
 • Основи матеріалознавства і біосумісність
 • Мікропроцесори та мікроконтролери
 • Вимірювальні перетворювачі біомедичних параметрів
 • Вимірювальні перетворювачі біомедичних параметрів
 • Основи біокібернетики
 • Основи графічного програмування
 • Основи моделювання в біомедицині
 • Статистичні методи обробки біомедичної інформації
 • Електричні медичні вироби
 • Основи оцінювання технічного стану біомедичної апаратури
 • Основи системного аналізу та прийняття рішень
 • Системи автоматизованого проектування біомедичної
 • Основи конструювання та виробництва медичної техніки
 • Технічна експлуатація, сервісне обслуговування та інженерний супровід медичної техніки
 • Експертні системи в медицині
 • Основи оцінювання психофізіологічного стану операторів
 • Контроль якості та безпечності медичних виробів
 • Оброблення біомедичних сигналів та зображень
 • Менеджмент у біомедичній галузі

Профілюючі дисципліни на ОС «Магістр »

 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Ділова іноземна мова
 • Методологія прикладних досліджень
 • Прикладні методи оптимізації
 • Штучні органи людини
 • Методи прогнозування технічного стану медичних виробів
 • Забезпечення якості лабораторних випробувань
 • Штучний інтелект у медицині
 • Медико-інженерні технології підготовки льотного складу

Лабораторії кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини оснащені необхідним сучасним медичним обладнанням (УЗД, ЕКГ, ШВЛ, гемодіалізна установка, кефалограф, монітор пацієнта, аналізатор біохімічний, ендоскоп, мікроскоп, тепловізор, рентгенівська трубка, ультразвукові перетворювачі  тощо). Є лабораторії з комп’ютерною технікою та пристроями для вивчення електронних приладів: набори Ардуіно, паяльники, цифрові осцилографи та генератори, мультиметри.

 

Біомедичне обладнання і технології, біометрія, біоелектрика, медична електроніка і моніторинг, отримання і обробка біосигналів і медичних зображень, біоматеріали і біосумісність, сервісне обслуговування та технології експлуатації медичної техніки, біомеханіка, телемедицина, моделювання і симуляція, реабілітаційна інженерія, конструювання і проектування, комп’ютерна графіка, медична інформатика, клітинна і тканинна інженерія, лабораторна і аналітична техніка, аспекти легалізації (сертифікації) медичної продукції- все це біомедична інженерія. Тому навчальні та виробничі практики важливий аспект успішного навчання, де закріплюються теоретичні навики після кожного курсу навчання.

Біомедичний інженер — працівник у сфері розробки,  конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, повязаних з ними штучних органів, біологічних і медичних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для біології, медицини та медичного приладобудування.

Біомедичні інженери відрізняються тим, що їх інженерна освіта з самого початку інтегрована з біологічною і медичною.

Міжнародна співпраця кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має спільний науковий інтерес у галузі оцінювання показників точності біомедичної апаратури та результатів дослідження стану біологічного об’єкта із Союзом метрологів Болгарії та НДІ стандартизації, метрології та сертифікації агенції «Узстандарт».  Кафедра підтримує зв’язки науково-методичного характеру з Rzeszów рolitechnica (Жешувською політехнікою), Politechnica Ŝlaska (Силезьким технологічним університетом) та Akademiа Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  (академією гуманітарно-технічною у м. Бельсько-Бяла) (Польща), а також науковий інтерес по обміну досвідом з робасних методів оцінювання результатів досліджень, виконуючи спільні наукові розробки з  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Варшавським промисловим інститутом автоматики та вимірювань) (Польща).

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини:

 участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;( З 2005 року кафедра є співорганізатором Міжнародної Антарктичної Конференції (співорганізатор – Національний Антарктичний Науковий Центр України)

 активна публікацій науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

 проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців, спільна організація конференцій у європейських країнах;

 укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 14 700 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 18 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38 (044) 406-71-98, +38(044) 406-71-86

E-mail: bikam@i.ua

Сайт: bikam.kiev.ua (bikam.nau.edu.ua)

Адреса

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 3, ауд. 3-401. (ауд. 3-422)