Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Суть спеціальності – автоматизація керування технологічними та виробничими процесами на транспорті, управління комп’ютерно-інтегрованими виробництвами, автоматизація процесів на авіаційному та трубопровідному транспорті.

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Якщо ви хочете брати безпосередню учать в розвитку інформаційних технологій складних комп’ютерних систем і навчитися програмувати та впроваджувати такі системи у всі сфери життя людства, тоді запрошуємо вас до навчання за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійними програмами (спеціалізаціями):

– Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва;

– Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – одна з найпрестижніших і найсучасніших спеціальностей сьогодення. Вона орієнтована на випуск спеціалістів з автоматизованих систем керування, робота яких неможлива без інтеграції комп’ютерних технологій як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

За цією спеціальністю кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів забезпечує професійну підготовку фахівців в сфері автоматизованого проектування, виробництва та моніторингу складних програмованих мікропроцесорних систем, високоінтелектуальних нейротехнологічних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, а також сучасних авіаційних систем та комплексів бортового обладнання, які являють собою надтехнологічні  комп’ютерні системи зі специфічною комп’ютерною архітектурою.

Об’єктами професійної діяльності фахівця з цієї спеціальності є сучасні комп’ютеризовані технології управління комп’ютерно-інтегрованими процесами з підвищеним ступенем автоматизації та сучасні системи автоматизованого проектування технологічних об’єктів.  Особлива увага приділена алгоритмічному та програмному забезпеченню таких систем і технологій, що потребує унікальних знань фахівців з програмування з використанням алгоритмічних проблемно-орієнтованих мов високого рівня.

Науково-дослідницька діяльність з цієї спеціальності, до якої активно залучаються студенти, проводиться в області автоматизації проектування комп’ютерно-інтегрованих комплексів та в області алгоритмізації роботи навігаційних комплексів літальних апаратів. Наукові результати студентів доповідаються на науково-практичних конференціях та публікуються у фахових виданнях.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Студент має право вибору навчатися українською або англійською мовами

Студенти вивчають сучасні методи автоматизації керування технологічними і виробничими процесами, комп′ютерно-інтегровані технології, автоматику та автоматизацію технологічних процесів транспорту. Випускники отримують необхідні знання і вміння для розробки, проектування, впровадження та експлуатації сучасних систем автоматизації.

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

У процесі навчання студенти отримують теоретичні знання та вміння щодо принципів побудови та інженерії сучасних інформаційно-керуючих комплексів з розвинутою комп’ютерною архітектурою із застосуванням інформаційних комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Високий рівень навчального процесу забезпечується потужним висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри, в якому Заслужені діячі науки і техніки України, Лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки, Лауреати Академії навігації і управління, Лауреати Премії Президента України.

Комп’ютеризація навчального процесу (усі комп’ютерні класи кафедри мають вихід в INTERNET) і застосування мультимедійних засобів дозволяють значно інтенсифікувати навчальний процес, зробити його більш насиченим й інформативним, а використання передових педагогічних методик та інформаційних технологій сприяють ефективному оволодінню професією і формуванню особистості майбутнього фахівця. 

Протягом навчання на кафедрі, студенти користуються сучасним технічним обладнанням, отримують високий рівень підготовки з комп’ютерної техніки, опановують інформаційні технології та роботу з пакетами науково-технічних досліджень та імітаційного моделювання у середовищах LabView, MatLab, Simulink, Electronics Workbench, AutoCAD тощо.

Навчання здійснюється українською або у рамках англомовного проекту англійською мовами.  

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 •  Комп’ютерні технології та програмування
 •  Метрологія, технічні засоби та прилади автоматизації
 •  Електроніка та мікропроцесорна техніка
 •  Інформаційні технології та організація баз даних
 •  Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 •  Теорія автоматичного керування
 •  Автоматизація технологічних процесів на транспорті
 •  Автоматизований електропривід транспортних систем
 •  Ідентифікація, оптимізація та моделювання складних систем
 •  Інтелектуальні технології на транспорті
 •  Управління  ІТ-проектами в транспортній галузі
 •  Проектування комп’ютерно-інтегрованих комплексів та систем
 •  Надійність, контроль та діагностування автоматизованих систем і комплексів
 •  Робототехнічні системи та комплекси
 •  Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем
 •  Автоматизація управління ресурсами
 •  Обслуговування та ремонт автоматизованих транспортних систем
 •  Функціональні автоматизовані системи та комплекси повітряних суден
 •  Методологія наукових досліджень у сфері автоматики та автоматизації на транспорті

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

БАКАЛАВРАТ

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія  сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Фізика
 • Інженерна графіка
 • Основи охорони праці
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Основи екології
 • Електротехніка та електромеханіка
 • Числові методи
 • Електроніка та схемотехніка
 • Хімія та хімічні технології в мікроелектроніки
 • Метрологія, технологічні вимірювання та прилади
 • Технічні засоби автоматизації
 • Програмне забезпечення моделювання систем цівільної авіації
 • Теорія автоматичного керування
 • Авіаційні прилади та бортові інформаційні системи
 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв
 • Проектування систем автоматизації
 • Основи автоматизованого керування рухом повітряних суден
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Пілотажні комплекси
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Java програмування
 • Програмування мовою Python
 • С++  і об’єктно-орієнтоване програмування
 • Електричні вимірювання
 • Електронні засоби вимірювань електричних величинь
 • МІкропроцесори та мікропроцесорні системи
 • Архітектура мікропроцесорів і мікропроцесорних систем
 • Комп’ютерні та комунікаційні системи та мережі
 • Психологія професійної діяльності
 • Соціологія
 • Автоматизовані системи контролю
 • Програмне забезпечення мікропроцесорних систем*
 • Мікроелектромеханічні системи*
 • Робототехніка*
 • Бортові цифрові обчислювальні машини*
 • Прикладна теорія імовірності в задачах  управління*
 • Нечітка логіка в задачах управління та обробки інформації*
 • Надійність та діагностика технічних систем*
 • Нейротехнології в комп’ютерно-інтегрованих системах*
 • Військова  підготовка
 •  

МАГІСТРАТУРА

 • Ділова іноземна мова
 • Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці
 • Основи наукових досліджень
 • Математичне моделювання та оптимізація систем та процесів
 • Прикладна теорія ідентифікації
 • Алгоритмічне та інформаційне забезпечення  комп’ютерно-інтегрованих систем
 • Системи активного управління повітряними суднами
 • Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден
 • Графічне та геометричне моделювання й інтерактивні системи
 • Сучасна теорія керування
 • Сучасні бази даних й їх організація
 • Системи адаптивного управління
 • Оптимальні системи управління
 • Експертні системи та теорія прийняття рішень

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Навчальна лабораторія кафедри має аудиторії та комп′ютерні класи для проведення практичної та наукової роботи, такі як аудиторія Автоматизованних систем управління та контролю аерокосмічних комплексів, Безпілотних літальнх апаратів, Авіаційних електричних систем та комп ´ютерно-інтегрованих технологій, Автоматизації виробничих процесів на авіційному транспорті, Комп’ютерної автоматизації виробничих процесів, Інформаційно-вимірювальної техніки та технлогій, Автоматизації та діагностики трубопровідного транспорту та інш. Навчальні аудиторії обладнані технічними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfos, Open System, FESTO, Овен, Мікрол, Тера та іншими, що створює можливість для майбутніх фахівців не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби автоматизації, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.

 

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

На кафедрі авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів діють три навчально-наукові лабораторії:

 1. Науково-технічний центр відновлюваних джерел енергії.
Основні напрямки діяльності лабораторії:
 • Розробка гібридної вітро-сонячної енергетичної установки з вертикально осьовим ротором
 • Розробка сонячної енергетичної установки з поворотною платформою для оптимального відбору енергії сонця
 • Вимірювальний комплекс для визначення характеристик роторів ВЕУ в аеродинамічній трубі.
 1. Науково-дослідна лабораторія синтезу та відтворення об‘ємного зображення
Основні напрямки діяльності лабораторії:
 • Розробка лазерного проекційного комплексу для виведення зображень.
 1. Центр інтегрованих комп’ютерних технологій
Основні напрямки діяльності лабораторії:
 • Розробка випробувального стенду пілотажно-навігаційного обладнання літальних апаратів.
 • Розробка автоматичного комплексу для налагодження та тестування систем візуальної навігації БПЛА.
 • Розробка та виготовлення 3D принтера.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Наземні служби аеропортів, авіаційні заводи, підприємства авіаційної та нафтогазової галузі. Практична підготовка студентів проводиться в міжнародних аеропортах «Бориспіль», «Київ» (Жуляни) та ДП «Антонов»,
ДП «Артем», ДП «Луч», газоперекачувальні станції в містах Воловець та Боярка, наукові дослідження в інститутах Національної академії наук України.

 

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Кафедра має давні традиції у сфері розробки та експлуатації обладнання в галузі автоматизації та комп’ютерноих технологій та підтримує тісні зв’язки з сучасними підприємствами, серед яких такі високотехнологічні підприємства як:

ДП «ВО КИЇВПРИЛАД»

Сфера діяльності підприємства – приладобудування для енергетики та ракетно-космічної галузі. Підприємство брало активну участь у виконанні програм «Космос», «Інтеркосмос», «Союз-Прогрес», «Мир», «Енергія-Буран», «Блискавка», «Гонець», «Протон», «Зеніт», «Січ», МКС та інших.

КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ

ІМ. Г.І. ПЕТРОВСЬКОГО, НВО, ПАТ

Підприємство є приладобудівним підприємством в області прецизійної гіроскопічної техніки. Завод із Спеціальним конструкторським бюро, що входить до його структури, представляє собою єдиний конструкторсько-технологічний та виробничий комплекс і має високий рівень оснащеності по виробництву електромеханічних приладів та систем управління мінно-торпедного та ракетної зброї, бронетанкової техніки, космічних апаратів і морських навігаційних комплексів.

ДП «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ»

ДП «Державне Київське конструкторське бюро« Луч» є головним підприємством з розробки принципово нової для України спеціальної військової техніки. Затверджено розроблену ДП «ДержККБ «Луч» комплексну програму зі створення зазначеної техніки, яка передбачає участь понад 30 підприємств України. Вироби, що розробляються відповідно до цієї програми, включені в розряд пріоритетних.

ДП «АНТОНОВ»

На ДП Антонов реалізується повний цикл створення сучасного літального апарату. Кваліфікований колектив, конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод і випробувальний комплекс дозволяють вирішувати різні завдання по розробці і сертифікації літаків, взаємодіяти з виробниками всіх типів літаків Антонова.

На цих, а також на багатьох інших сучасних високотехнологічних підприємствах, наші студенти проходять практику, а випускники – працевлаштовуються.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту за напрямами науково-дослідної та педагогічної діяльності має спільні інтереси та активно розвиває міжнародні зв’язки в галузі автоматизації та енергоменеджменту із навчальними закладами, науково-дослідними установами, промисловими організаціями та підприємствами відповідних галузей у різних країнах світу. Міжнародні зв’язки спрямовані на співробітництво із колегами з провідних науково-технічних установ світу у питаннях енергозбереження, підвищення енергоефективності функціонування складних автоматизованих систем і комплексів, промислової автоматизації електроенергетики, автоматизації на авіаційному транспорті. Кафедра підтримує та розвиває зв’язки із такими установами як: Міжнародна академія цивільної авіації (Марокко), Кошицький технічний університет (Словаччина), Дрезденський технічний університет (Германія),Варшавський промисловий інститут автоматики та вимірювань (Польща), Пражський інститут підвищення кваліфікації (Чеська Республіка), Радомська академія економіки (Республіка Польща), Королівський університет Белфаста (Північна Ірландія).

Науковці та молоді вчені кафедри підтримують творчу співдружність із колегами з науково-дослідних установ України та світу, що сприяє розвитку науково-дослідницького потенціалу колективів та підвищенню кваліфікації викладацького складу. Кафедра активно приймає участь у проведенні спільних наукових семінарів, конференцій та конгресів.

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати основними укладеними договорами:

 • UAB (Автономний університет Барселони, Іспанія);
 • TUC (Технічний університет Картахени, Іспанія);
 • AGH (Гірничо-Металургійна Академія, Польща);
 • Al-Farahidi University (Університет Аль-Фарахіді, Ірак)

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2021/2022 н.р. – 20 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 17 000 грн./рік 

Магістр (денна) на 2021/2022 н.р. – 25 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2021/2022 н.р. – 21 250 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Гарантоване працевлаштування за спеціальністю забезпечується високим рівнем отриманих знань, вивченням технічної англійської мови за даним фахом. Ми пишаємось багатьма нашими випускниками, які ефективно працюють практично у всіх аеропортах України та займають посади: головний фахівець з автоматизованих систем керування, головний фахівець з автоматики, головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з автоматизації технологічних процесів та виробництв, інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів.

Базова освіта, високий рівень теоретичної і практичної підготовки, фундаментальне знання автоматики та автоматизації на транспорті дозволяє нашим випускникам успішно і ефективно реалізуватись у різних галузях економіки, знайти себе в сучасному житті.

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Враховуючи, що авіаційні бортові системи та комплекси є надзвичайно комп’ютеризованим сучасним обладнанням, то за рівнем знань наші випускники користуються широким попитом і працюють на багатьох сучасних підприємствах, установах та в організаціях, а також мають можливість подальшого навчання в аспірантурі, поглиблюючи і розширюючи отримані знання та вміння.

Широкий профіль отриманих знань дозволяє нашим випускникам також працювати в банках, страхових компаніях тощо, а випускники англомовного проекту користуються попитом у закордонних фірмах України, а також використовують можливість міжнародного працевлаштування.

Деякі наші випускники відкривають власну справу і стають успішними бізнесменами.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 350
Київ, Україна 03058

тел. +38 044 406-74-31,

+38 044 406-75-25;

E-mail: AEM34@nau.edu.ua;

Наш сайт: http://aem.nau.edu.ua/

 

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів

Завідувач кафедри:

Доктор технічних наук, професор Синєглазов Віктор Михайлович

Тел.: +38044 406-74-12, +38067 924-23-37

E-mail: svm@nau.edu.ua

 

Контактна особа
Професор Сергеєв Ігор Юрійович

Тел.: +38098-212-00-87

E-mail: sergeyevi@i.ua

Instagram: @igorsergeyev100

Сайт кафедри: nau.edu.ua