Забезпечення експлуатаційної надійності та довговічності газотранспортного, авіатранспортного , транспортного морського та залізничного, енергетичного обладнання в різноманітних кліматичних умовах на рівні світових стандартів.

Значна частка студентів навчаються в англомовному проекті протягом усього терміну навчання.

Студенти вивчають сучасну газотурбінну і поршневу техніку, як власного виробництва так і провідних світових брендів, а також системи, що забезпечують її роботу.

Виходячи з того, що газотурбінні приводи газоперекачувальних агрегатів створюються, в основному, на базі авіаційних двигунів, окремо вивчаються процеси забезпечення надійності та довговічності авіаційних силових та бортових енергетичних установок.

Така побудова навчального процесу гарантує випускникам широке використання набутих знань та компетенцій : від енергетики до авіації і космонавтики.

 • Техніка енергетики
 • Технічна термодинаміка
 • Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
 • Механіка
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Електротехніка та електроніка
 • Теорія автоматичного керування
 • Математичні методи та моделі в розрахунках на електронно-обчислювальних машинах
 • Основи конструювання
 • Гідрогазомеханіка
 • Метрологія та стандартизація
 • Теорія теплових двигунів
 • Системи автоматичного проектування енергетичних машин
 • Теплотехнічні вимірювання та прилади
 • Тепломасообмін
 • Системи автоматичного керування газотурбінних установок
 • Енергоресурсозбереження
 • Конструкція та міцність газотурбінних установок
 • Експлуатація газотурбінних установок
 • Системи газопостачання
 • Методологія наукових досліджень у сфері енергетичного машинобудування
 • Математичні методи  оптимізації
 • Математичне  моделювання  систем і процесів
 • Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції
 • Системи автоматичного керування компресорними станціями
 • Компресорні станції магістральних газопроводів
 • Діагностика технологічного обладнання компресорних станцій
 • Електроприводне обладнання компресорних станцій
 • Експлуатація компресорних станцій
 • Надійність двигунів та енергетичних установок літальних апаратів
 • Конструкція та міцність авіаційних двигунів
 • Теорія лопаточних машин
 • Системи автоматичного керування  авіаційних газотурбінних двигунів

Основними завданнями  лабораторії є:

 1. Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавра, магістра, доктора філософії зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок, вмінь та ключових для даного фаху компетентностей.
 2. Підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних, факультативних, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, планами роботи студентських наукових гуртків і факультативів та методичними рекомендаціями щодо їхнього виконання.
 3. Створення належних умов для підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету, інших закладів освіти та організацій.
 4. Формування методичної бази кафедри для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів.
 5. Створення учасникам освітнього процесу безпечних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.
 6. Виконання оперативних завдань керівництва кафедри авіаційних двигунів та аерокосмічного факультету.

Задля виконання завдання щодо сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавра, магістра навчальною лабораторією реалізуються наступні функції:

 • організація освітньої діяльності лабораторії на засадах академічної доброчесності;
 • участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту університету;
 • участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності кафедри авіаційних двигунів;
 • участь в удосконаленні системи менеджменту якості університету в рамках процесів, які  реалізуються на рівні кафедри та лабораторії;

̶  участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих  столів тощо;

̶  забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та новітніх технологій навчання для викладачів та здобувачів;

̶  залучення здобувачів до практичної діяльності в навчальних та наукових проектах кафедри;

̶  організація позааудиторної, самостійної роботи здобувачів денної та заочної (дистанційної) форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей здобувачів;

̶  забезпечення роботи інформаційного порталу кафедри;

розвиток інфраструктури для впровадження елементів дистанційного навчання;

̶  планування діяльності навчальної лабораторії, своєчасне та якісне виконання планів, своєчасне складання звітної документації всіх рівнів та представлення її на вимогу в установленому порядку;

̶  ведення діловодства, проведення у відповідності до встановлених вимог процесу комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, які були створені в ході діяльності навчальної лабораторії та кафедри;

̶  обґрунтування та ініціювання процедури придбання обладнання, матеріалів тощо, а також оформлення службових записок з метою оновлення матеріально-технічної бази навчальної лабораторії.

В структуру  лабораторії входять:

Моторовипробувальний бокс, кабінет комп’ютерних технологій, комп’ютеризований кабінет термодинаміки і тепломасообміну, лабораторний кабінет внутрішньої газодинаміки газотурбінних двигунів (ГТД) і газотурбінних установок (ГТУ), комп’ютерний клас, класи загальної конструкції авіаційних ГТД,  клас загальної конструкції ГТУ і компресорів, лекційна мультимедійна аудиторія, мультимедійна аудиторія систем автоматичного управління ГТД та ГТУ, класи конкретних типів ГТУ, класи конкретних типів ГТД.

Напрямки наукової діяльності:

Виходячи з того, що практично усі газотурбінні установки наземного використання (газоперекачувальні агрегати магістральних газопроводів, приводи генераторів електростанцій, силові установки сучасних потягів, потужні опріснювальні установки тощо), морського призначення (силові установки бойових ударних човнів, суден), джерела енергозабезпечення космічних апаратів та перспективних планетарних станцій (замкнуті газотурбінні установки) створені на базі авіаційних двигунів як найбільш технічно та технологічно опрацьованих, велика увага як в навчальній, так і в науковій діяльності випускової кафедри авіаційних двигунів приділяється загальним принципам теорії та практики  створення і подальшої експлуатації газотурбінних установок різноманітного призначення. Особлива увага при цьому надається технічній діагностиці ГТД та їх основних функціональних систем: осьових та відцентрових компресорів, камер згоряння, газових турбін, систем керування та підтримки життєдіяльності.

Результати дослідження міцності та довговічності основних, найбільш навантажених в експлуатації вузлів та деталей ГТД лягають в основу розроблюваних у двох наукових школах кафедри методик та автоматизованих систем оцінки їх технічного стану.

Декілька десятків наукових монографій, підручників та навчальних посібників, написаних викладачами, аспірантами та докторантами кафедри, біля 70-ти кандидатських та докторських дисертацій , Державні премії України в галузі науки і техніки яскраво свідчать про науковий потенціал колективу кафедри та його вагомі наукові здобутки.

Випускники кафедри плідно працюють в основних структурних підрозділах підприємств з  видобування, транспортування, зберігання газу і газорозподілу («Укртрансгаз», «Укргазвидобування»),  державному підприємстві «Авіаремонтний завод 410», авіаційному науково-технічному об’єднанні «АНТОНОВ», авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», науково-впроваджувальній фірмі «Селтон», автомобільних газонаповнювальних станціях, Інституті газу НАНУ, Інституті технічної теплофізики НАНУ, Інституті гідромеханіки НАНУ, авіакомпаніях та авіапідприємствах більш ніж 70-ти країн світу тощо.        Затребуваність випускників кафедри визначається унікальною фаховою спеціалізацією та сучасними вимогами ринку праці. Відродження світової економіки, особливо після пандемії коронарного вірусу, диктує свої жорсткі умови, коли кожна крупна успішна компанія вимагає фахівців унікальних спеціальностей, які можуть реалізовувати та впроваджувати свої знання  та набуті під час навчання компетенції  у найважливіші сфери людської діяльності: від енергетики, транспорту до авіації і космонавтики.

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється і акумулюється, в основному, через випускників кафедри, які живуть і успішно працюють у більш ніж 70-ти країнах світу. Участь викладачів, аспірантів та докторантів у різноманітних міжнародних програмах ( TEMPUS, ГОРИЗОНТ 2020 тощо), міжнародних програмах обміну студентами сприяє налагоджуванню ділових та творчих контактів, залученню до національних навчальних програм іноземних абітурієнтів та викладачів міжнародного рівня. Цьому також сприяє участь викладачів кафедри в підготовці авіаційних фахівців та фахівців газотранспортної  системи в університетах інших країн (довгострокові програми в Литві, Китаї, Ірані).

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 21 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 14 700 грн./рік

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 18 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Гарантоване працевлаштування за освітньою програмою «Газотурбінні установки і компресорні станції» забезпечується високим рівнем отриманих знань, вивченням технічної англійської мови за даним фахом. Ми пишаємось сотнями наших випускників, які ефективно працюють на багатьох підприємствах і підрозділах НАФТОГАЗУ України, аеропортах України, на авіаремонтних заводах, підприємстві «Мотор Січ», авіакомпаніях, обіймають керівні посади в провідних авіатранспортних, транспортних, енергетичних, науково-впроваджувальних компаніях Європи, Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Південної та Північної Америки. Базова освіта, високий рівень теоретичної і практичної підготовки, фундаментальне знання техніки та технологій дозволяє нашим випускникам успішно і ефективно реалізуватись у різних галузях економіки, знайти себе в сучасному житті.

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 122
Київ, Україна 03058

 

Наш сайт: http://akf.nau.edu.ua/kafedry-akf/ad/
тел. +38(044) 406-71-70

Ел.пошта kаfad@nau.edu