«Кібербезпека та захист інформації» – це актуальний для України та популярний на світовому ринку праці напрям навчання. Програма передбачає вивчення: законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки; теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів; теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків; методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; автоматизованих систем проектування.

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації  створена у 2000 році з метою підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки та захищених інформаційних технологій. 

На кафедрі проходять підготовку фахівці за спеціальністю 125 «Кібербезпека», ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації (випускова кафедра) має потужний штатний професорсько-викладацький склад. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану складає 100%. У тому числі на постійній основі працюють 100% викладачів з науковим ступенем та вченими званнями.

 

Кафедра засобів захисту інформації

Кафедра засобів захисту інформації створена у 2000 році з метою підготовки фахівців за напрямком технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та забезпечення гарантованого захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації». На кафедрі проходять підготовку здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки».

Кафедра засобів захисту інформації має потужний професорсько-викладацький склад. На постійній основі працюють 100 % викладачів з науковим ступенем та вченими званнями.

Презентація кафедри засобів захисту інформації

 

Під час навчального процесу навчають:

Розв’язувати задачі інформаційної безпеки за рахунок використання сучасних методів і засобів криптографічного захисту інформації;

Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки;

Визначати відомості, які відносяться до різних видів конфіденційної інформації, організовувати допуск та доступ персоналу до конфіденційної інформації згідно встановленої політики інформаційної безпеки підприємства;

Організовувати внутрішньо об’єктовий та пропускний режими на підприємстві.

Організовувати контроль за станом безпеки конфіденційної інформації на підприємстві згідно відповідної політики безпеки.

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Навчальний процес на кафедрі проводиться у двох формах – денній та заочній.

Кафедра забезпечує своїх випускників знаннями та вміннями з усіх аспектів захисту інформації: криптографія, методи збереження державної та комерційної таємниці, сучасні програмні системи захисту, захищені інформаційні технології, низькорівневе програмування, методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу. На кафедрі проводиться робота з розробки методик оцінки ризиків інформаційним ресурсам в інформаційно-комунікаційних системах та мережах, розробки методологій і методів побудови комплексних систем захисту інформації, баз даних та знань.

Під час навчання студенти проходять спеціальну підготовку з інформаційного та міжнародного права, програмних засобів  захисту,    автоматизованих  систем  обробки інформації з обмеженим доступом, систем  автоматизованого проектування  засобів захисту інформації.

 

Кафедра засобів захисту інформації

Навчальний процес на кафедрі проводиться в інституційній формі навчання з елементами дистанційної: очна, заочна, мережева.

Кафедра забезпечує своїх випускників знаннями, вміннями та практичними навичками з кібербезпеки та захисту інформації: здійснювати захист інформації, що циркулює на об’єктах інформаційної діяльності; забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом; володіти сучасними системами та комплексами захисту інформації; виявляти та блокувати технічні канали витоку інформації; виявляти закладні пристрої на об’єктах інформаційної діяльності;

У рамках опанування освітньо-професійної програми «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» значна увага приділяється аудиту кібербезпеки та системам відеоспостереження та контролю доступом.

Під час навчання студенти отримують знання з вітчизняного та міжнародного інформаційного права, програмних засобів захисту, автоматизованих систем обробки інформації з обмеженим доступом, систем автоматизованого проектування засобів захисту інформації.

 • Дискретна математика
 • Статистична радіотехніка
 • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
 • Електроніка
 • Інформаційно – обчислювальні системи
 • Теорія інформації та кодування
 • Інформаційно- комунікаційні системи та мережі
 • Технології програмування та мови програмування
 • Прикладна криптологія
 • Операційні системи
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем та мереж
 • Системи технічного захисту інформації
 • Проектування системи безпеки ІКСМ
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Управління інформаційною безпекою
 • Інформаційно-психологічні впливи у кіберпросторі
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної безпеки
 • Захищені комп’ютерні системи та мережі
 • Технології програмування
 • Дискретна математика
 • Технічні засоби охорони об’єктів критичної інфраструктури
 • Захищений електронний документообіг
 • Управління ризиками інформаційної безпеки
 • Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 • Криптографія та криптоаналіз
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення
 • Управління ресурсами інформаційних систем
 • Тестування безпеки інформаційних систем
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Інформаційне забезпечення управлінської діяльності
 • Системи управління інформаційною безпекою
 • Інцидент-менеджмент у кіберпросторі
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова спеціальності
 • Іноземна мова ділової комунікації
 • Апаратне забезпечення інформаційних систем
 • Апаратні складові персонального комп’ютера
 • Соціологія
 • Організація спеціального діловодства
 • Ведення конфіденційного діловодства
 • Психологія професійної діяльності
 • Організація корпоративних баз даних і знань
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Основи баз даних
 • Системи ідентифікації, аутентифікації та авторизації
 • Протоколи аутентифікації та обміну ключами
 • Технології забезпечення цілісності та доступності
 • Технології програмного захисту інформації
 • Програмний захист інформації
 • Основи охорони праці
 • Економіка інформаційної безпеки
 • Економічні аспекти захисту інформації
 • Економічна стратегія безпеки підприємства
 • Управління спеціальним  системним програмним забезпеченням *
 • Маркетинг продуктів і послуг інформаційної безпеки*
 • Управління веб-контентом*
 • Захищені мережеві технології обробки інформації *
 • Криміналістичний аналіз комп’ютерних систем *
 • Військова підготовка

* дисципліни альтернативні військовій підготовці

На кафедрі також проводиться навчання за англомовним проектом, що забезпечує додаткову освіту з професійної англійської, перспективу кар’єрного зростання та надає можливість випускникам з реалізації своїх можливостей у вітчизняних та міжнародних компаніях.

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

 

Перший (бакалаврський)  рівень вищої освіти

 • Інформаційні технології
 • Основи автоматизованої обробки інформації
 • Основи кібербезпеки
 • Апаратне забезпечення інформаційних систем
 • Авіаційна безпека та кібербезпека авіаційних інформаційних систем
 • Захищені комп’ютерні системи та мережі (Офіційний сертифікований курс Cisco Networking Academy)
 • Управління інформаційною безпекою
 • Прикладна криптологія
 • Операційні системи та технології їх захисту (Офіційний сертифікований курс Network Development Group)
 • Системи технічного захисту інформації
 • Основи теорії прийняття рішень у кібербезпеці
 • Сигнали та процеси у системах захисту інформації
 • Компонентна база та схемотехніка в ІКСМ
 • Основи програмування (Офіційний сертифікований курс OpenEDG Python Institute)
 • Основи мережевих технологій (Офіційний сертифікований курс Cisco Networking Academy)
 • Технології програмування
 • Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки
 • Технології безпечного доступу
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем та мереж
 • Програмні засоби захисту інформації

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Методи побудови та аналізу криптосистем
 • Методологія прикладних досліджень у сфері кібербезпеки
 • Моделювання та оптимізація безпекових процесів авіаційної галузі
 • Автоматизоване проектування технічних засобів захисту інформації
 • Захист комунікаційних мереж засобами Cisco
 • Технології створення та застосування систем захисту кібернетичного простору

 

Кафедра засобів захисту інформації

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Історія української державності та культури;
 • Ділова українська мова;
 • Фахова іноземна мова;
 • Філософія;
 • Фізичне виховання та самовдосконалення;
 • Вища математика;
 • Фізика;
 • Інформаційні технології;
 • Основи автоматизованої обробки інформації;
 • Основи кібербезпеки;
 • Апаратне забезпечення інформаційних систем;
 • Авіаційна безпека та кібербезпека авіаційних інформаційних систем;
 • Захищені комп’ютерні системи та мережі;
 • Управління інформаційною безпекою;
 • Прикладна криптологія;
 • Операційні системи та технології їх захисту;
 • Системи технічного захисту інформації;
 • Виявлення закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності;
 • Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації;
 • Компонентна база засобів технічного захисту інформації;
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем;
 • Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації;
 • Засоби передавання сигналів в системах технічного захисту інформації;
 • Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації;
 • Засоби приймання та обробки сигналів в системах технічного захисту інформації;
 • Комплексні системи захисту інформації;
 • Методи та засоби технічного захисту інформації;
 • Проектування систем технічного захисту інформації;
 • Цифрова обробка сигналів.

Цикл дисциплін вільного вибору здобувачів.

Цикл практичної підготовки.

Військова підготовка.

Єдиний  державний кваліфікаційний іспит.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Ділова іноземна мова;
 • Наукові комунікації у фаховій діяльності;
 • Методи побудови та аналізу криптосистем;
 • Методологія прикладних досліджень у сфері кібербезпеки;
 • Моделювання та оптимізація безпекових процесів авіаційної галузі;
 • Безпека в кібернетичному просторі;
 • Спеціальні вимірювання;
 • Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом;

Цикл дисциплін вільного вибору здобувачів.

Цикл практичної підготовки.

Захист кваліфікаційної роботи.

До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп’ютерні класи для отримання ґрунтовних знань з   фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

У комп’ютерних класах та навчально-науковій лабораторії кафедри, оснащених сучасним технічним обладнанням, на базі новітніх методик майбутні фахівці вивчають  сучасні  методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, отримують навички з алгоритмізації та програмування мовою С/С++, С#, Java. JavaScript, Assembler та іншими.

 • Навчальна лабораторія (11.302)
 • Мультимедійна аудиторія (11.303)
 • Спеціалізований кабінет «Полігон захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах» (11.115)
 • Спеціалізований кабінет «Академія Cisco» (11.417)
 • Комп’ютерний клас (11.116)
 • Комп’ютерний клас (11.117)
 • Комп’ютерний клас (11.303)

На кафедрі здійснюється професійна підготовка за програмами академії LNA Cisco на рівень Cisco Certified Network Associate  (CCNA™).

Професійна підготовка у LNA Cisco на рівень Cisco Certified Network Associate (CCNA™), надає змогу працювати з будь-яким мережним обладнанням будь-якого світового виробника. Кожен слухач на заняттях у LNA персонально реєструється у навчальному центрі Cisco по Європі і виконує практичні заняття у on-line режимі під контролем цього центру та інструктора у навчальному класі LNA.

Професійна підготовка у LNA Cisco на рівень Cisco Certified Network Associate (CCNA™), надає змогу працювати з будь-яким мережним обладнанням будь-якого світового виробника. Кожен слухач на заняттях у LNA персонально реєструється у навчальному центрі Cisco по Європі і виконує практичні заняття у on-line режимі під контролем цього центру та інструктора у навчальному класі LNA.

З метою поглиблення освітнього рівня фахівців досвідчені викладачі кафедри проводять курси підвищення кваліфікації з інформаційних технологій за тематиками технології адміністрування  та захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах, адміністрування мереж на базі ОС Unix, безпеки мереж на базі ОС Unix, адміністрування мереж на базі ОС Windows, безпеки мереж на базі ОС Windows, проектування Web-додатків.

Кафедра підтримує постійні ділові стосунки з багатьма вітчизняними та закордонними організаціями, що здійснюють підготовку фахівців, проводять наукові дослідження, та реалізацію задач інженерії програмного забезпечення.

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Випускники  працюють багатьох  у компаніях, відомих як в Україні, так і в світі, а саме «Sumsung», «Microsoft», «TechExpert», «Epson», «ABBYY» «Арт-мастер», аеропорт «Бориспіль» та багато інших.

Кафедра засобів захисту інформації

Кафедра підтримує постійні ділові стосунки з багатьма вітчизняними організаціями, підприємствами та фірмами, що здійснюють практичну підготовку здобувачів вищої освіти, проводять наукові дослідження та реалізацію задач захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та створення захищених інформаційно-комунікаційних систем.

Випускники можуть працювати в структурних підрозділах підприємства/організації, до функцій якого входять питання захисту інформації та кібербезпеки. Профільному структурному підрозділі із захисту інформації та кібербезпеки підприємства (організації). Державному органі, що визначає і реалізує політику у сфері захисту інформації та кібербезпеки.

Випускники можуть обіймати наступні посади:

Державний сектор (згідно професійних стандартів)

 • керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту;
 • фахівець сфери захисту інформації;
 • фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки);
 • фахівець з технічного захисту інформації;
 • фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології).

Приватний сектор економіки (банківська сфера; підприємства; установи; організації):

 • фахівець (провідний фахівець) структурного підрозділу підприємства/організації з питань безпеки інформації та кіберзахисту;
 • адміністратор безпеки;
 • менеджер із організації інформаційної та кібербезпеки;
 • керівник групи забезпечення інформаційної та кібербезпеки;
 • фахівець з внутрішнього контролю та ІТ аудиту з кібербезпеки.

Постійно проводиться наукова-дослідна робота:

1.XVIІ  Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

2.XIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА»

3.ХVIII міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Актуальні проблеми науки»

4.AviationintheXXI-stcentury. Safety in aviation and space technologies: the eighth world congress

5.ITSEC: Міжнародна науково-технічна конференція

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Кафедра бере участь у міжнародних освітніх програмах, зокрема, укладено договір про освітянське партнерство з компанією Cisco Systems — світовим лідером у виробництві та впровадженні мережного комунікаційного обладнання з метою  утримання високого стандарту професійної підготовки спеціалістів у галузі локальних, корпоративних і глобальних комп’ютерних мереж.

Міжнародне співробітництво науковців кафедри є важливою передумовою наукового прогресу. З початку свого існування кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації активно розвиває творчі зв’язки з міжнародними організаціями та установами різних країн. Чисельні міжнародні зв’язки перш за все пов’язані зі співпрацею в галузі інформаційних технологій з такими установами як: Технічно-гуманітарна Академія (Польща), Університет Бельсько-Бяла (Польща), Державний інженерний університет Вірменії (Вірменія), Іркутський державний технічний університет (Росія), Казахський національний технічний університет імені К. І. Сатпаєва (Казахстан), Талліннський технічний університет (Естонія), Авіаційний університет Ембрі-Ріддл (Австралія).

Кафедра підтримує творчу співдружність із низкою науково-дослідних установ для розвитку науково-дослідницького потенціалу творчих колективів, підвищення кваліфікації викладацького складу, проведення спільних наукових семінарів, конференцій, таких як: Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Національний університет «Львівська політехніка», Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Житомирським військовим інститутом ім. С.П. Корольова та іншими.

Серед вищих навчальних закладів кафедра має найбільш тісний зв’язок з кафедрами Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут», Державним університетом телекомунікацій, Європейським університетом, Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського, Житомирським військовим інститутом ім. С.П. Корольова та іншими.

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри:

 • участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах ;
 • активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін;
 • провадження спільної видавничої діяльності із зарубіжними видавництвами, науковими і освітніми інституціями.

 

Кафедра засобів захисту інформації

Міжнародна співпраця науковців кафедри є важливою передумовою наукового прогресу.

Основні напрямки міжнародної діяльності кафедри:

 • участь студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних (закордонних) конференціях, симпозіумах, круглих столах;
 • активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у співавторстві зі студентами, аспірантами у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та інших;
 • провадження спільної видавничої діяльності із зарубіжними видавництвами, науковими і освітніми інституціями.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 32 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 25 600 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 37 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 29 600 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України: фахівець із організації інформаційної безпеки; фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; фахівець з режиму секретності; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп’ютерних програм; фахівець з інформаційних технологій; технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;інспектор з організації захисту секретної інформації

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Співпраця кафедри з промисловими й комерційними підприємствами та освітніми установами відображається в організації і проведенні спільних дослідних робіт, проходженні студентами навчальної, науково-дослідної та переддипломної практик. В даному напрямку співпраця реалізується з такими організаціями, як: ТОВ «Укрпроммаш», ДП «Укрспирт», ПП «Сайком», ПАТ КБ «Приват-банк», ТОВ «НАШНЕТ», «Агенство Союздрук», ТОВ «Текексперт», ПП «Корготранс», ПАТ «Електротехнічний завод», ТОВ «Альмотек», ТОВ «Глобал Фіш», ТОВ «Валтекс»,  ПРАТ «Інком»,  ТОВ «ДВВ Магістраль», ПП «Агропостач», Торгово-промислова палата, ПАТ «РЕНО Україна» ННЦ НАУ «АТБ», ТОВ «Укржитлопроект», ТОВ «Хайтек Сервіс», ТОВ «Компанія ВПС», «Пенсійний фонд Уураїни», ПП «Науково-виробнича фірма «VD MAIS»», ТОВ «ЛІРАсофт», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»», Державна авіаційна служба України, Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області, ТОВ «Інженерна компанія «Світ Кабельних Систем» та інші.

Випускники кафедри працюють на ринку праці за такими популярними напрямками для ІТ спеціалістів, викладачів ВНЗ, як: інженер інформаційної  безпеки, аналітик по управлінню доступом в ІС, інженер по впровадженню систем інформаційної безпеки, системний адміністратор, тестувальник програмного забезпечення, інженер-програміст, розробник програмного забезпечення які працюють у провідних ІТ компаніях України та світу, товариствах з обмеженою відповідальністю та приватних підприємствах, що працюють у галузі ІТ, тощо. 

Приклади працевлаштування наших випускників на таких посадах:

 • інженер інформаційної безпеки ПАТ КБ «Приват-банк»,
  ТОВ «Хайтек Сервіс»;
 • тестувальник програмного забезпечення «Сіклум Україна», «Майрософт Україна»;
 • системний адміністратор «Лукоїл Україна», ПрАТ «Київстар»;
 • розробник програмного забезпечення ТОВ «Самсунг Електронікс Україна»;
 • викладач кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації НАУ;
 • аспірантура НАУ та інших науково-дослідних установ тощо.

 

Кафедра засобів захисту інформації

Співпраця кафедри з державними органами, приватними підприємствами та закладами вищої освіти  відображаються в організації та проведенні спільних конференцій, дослідницьких робіт, проходженні студентами навчальних та виробничих практик.

Випускники отримують можливість працевлаштування до підприємств (організацій, установ) різних форм власності в галузі «Інформаційних технологій» за спеціальністю «Кібербезпека та захист інформації» на відповідні посади та обіймати посади в інших секторах економіки, при наявності сертифікатів про опанування відповідних програм підготовки.

На сьогодні наші випускники працюють:

 • в структурних підрозділах підприємств/організацій, до функцій яких входять питання захисту інформації та кібербезпеки;
 • в профільних структурних підрозділах із захисту інформації та кібербезпеки підприємств (організацій);
 • в державному органі, що визначає і реалізує політику у сфері захисту інформації та кібербезпеки.

Кафедра засобів захисту інформації

Адреса: 03680, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, корпус 11-410

E-mailkzzi@nau.edu.ua

Телефон: +380 (44) 406-70-56

Додатково: http://www.kzzi.nau.edu.ua

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Адреса: Київ, пр. Космонавта Комарова 1, корпус 11

E-mail:  kszi@ukr.net

E-mail:  kszi@nau.edu.ua

Телефони: +380 (44) 408-18-09+380 (44) 406-75-17

Додатково: http://kszi.nau.edu.ua