Кафедра технологій управління

«Завдання успішного менеджменту – зробити організацію результативною та ефективною в найближчій і довгостроковій перспективі»

                                                                                                                    І. Адізес

В умовах обмеження ресурсів, загострення конкурентної боротьби конкурентоспроможними залишаються лише ті підприємства, система управління якими є ефективною. Побудова такої системи управління залежить безпосередньо від кваліфікації керівників, персоналу, використання ними сучасних знань і вмінь з управління. Якщо Ви бажаєте не лиши дізнатись як функціонують підприємства, а навчатись ними системно керувати, координувати працівників для досягнення спільних цілей, використовувати сучасні управлінські технології, методи, інструменти забезпечення ефективності і результативності, розробляти і реалізовувати проекти, запрошуємо на навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Кафедра технології управління забезпечує професійну підготовку фахівців з адміністративного менеджменту і управління проектами. Завдання підготовки магістрів з адміністративного менеджменту є розвиток практичних організаторських компетенцій та якостей в адміністративно-управлінській, організаційно-розпорядчий, організаційно-експертній та організаційно-консультативній діяльності. Мета підготовки магістрів з управління проектами є розвиток практичних компетенцій та якостей щодо організування,  планування, контролювання і комунікування в проектній діяльності.

Кафедра Логістики

Якщо ви романтик, прагнете творити історію і змінювати світогляд цілих народів і континентів, то вам безперечно цікаво, хто керує глобальними потоками товарного руху на нашій планеті, хто забезпечує життєдіяльність міжнародних космічних станцій, хто буде організовувати космічні подорожі в недалекому майбутньому.

Кафедра Логістики – це не просто команда професіоналів – викладачів вищої кваліфікації, а колектив однодумців та людей,  шалено закоханих в свою роботу і «фанатів» логістики!  Це добротний сплав багаторічної мудрості, досвіду та молодечого завзяття, якими викладачі щедро діляться з кожним новим набором студентів. Ми намагаємося не просто дати знання концепцій, методів і техннологій логістики, а сформувати логістичне мислення, яке допомагає випускникам бути успішним у будь-якій сфері діяльності.

Кафедра логістики має багаторічний досвід співпраці з колегами з Міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві щодо узгодження змісту навчальних дисциплін, підготовки навчальних посібників з профільних курсів для студентів України та Польщі, проведення спільних наукових досліджень та участі в навчально-наукових проектах Європейського Союзу, участі в програмах академічної мобільності Erasmus+.

Високий рівень підготовки забезпечується стажуванням студентів на кращих авіапідприємствах України та Польщі, залученням студентів до науково-дослідної роботи та міжнародних заходів у галузі логістики, авіаційної логістики та управління ланцюгами постачання. До викладання залучаються сертифіковані тренери та інструктори провідних авіаційних організацій ІСАО та ІАТА.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств забезпечує професійну підготовку фахівців в сфер управління з принципово новим соціально-економічним мисленням

Випускник кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств є сучасним ефективним менеджером:

 • це керівник, який вільно володіє іноземною мовою і уособлює професійні навички різних фахівців: управлінця, економіста, маркетолога, психолога, юриста, педагога, ана­літика, соціолога тощо;
 • це лідер, що володіє мистецтвом підготовки, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень для забезпечення досягнення цілей підприємства, фірми, концерну, корпорації тощо.

Особлива увага приділена формуванню професійних навичок:

 • розроблення та реалізація зовнішньоекономічної стратегії підприємств різних форм власності;
 • укладання та реалізація міжнародних контрактів;
 • робота у відділах зовнішньоекономічних зв’язків підприємств та фірм різних форм власності;
 • робота в фінансово-кредитних установах, інвестиційних фондах, страхових компаніях, консалтингових фірмах;
 • організація міжнародних виставок, аукціонів та конференцій тощо.

Також забезпечується практична підготовка здобувачів. випускник кафедри менеджменту зов­нішньоекономічної діяльності підприємствволодіє:

 • теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками щодо виведення своєї фірми на зовнішній ринок,
 • уміє встановлювати контакти та взаємо­діяти з представниками різних країн,
 • добре знає світову економіку, тонкощі управління зовнішньоекономічною діяльністю,
 • розуміється в національних та психологічних особливостях різних народів, знає їхню ділову культуру.
 • вміє працювати у команді, приймати рішення і досягати оптимального результату,
 • опановувати нові види діяльності, творчо ставитися до завдань, ефек­тивно працювати над собою.

Кафедра технологій управління

В процесі навчання студенти вивчають дисципліни, що надають сучасні знання, вміння, навички щодо використання системного підходу до організації основних процесів адміністрування, реалізації функцій, методів та технологій прийняття управлінських рішень, використання інформаційно-комунікаційних технологій, процедур та видів управлінської діагностики й аналізу, а також моделей управління проектами, управління проектами при ініціації, розробки та реалізації проектів у будь-якій предметній області, розбудови планів втілення проектів, розробки кошторисів та бюджетів, оптимізації проектів.

Кафедра Логістики

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння щодо принципів побудови логістичних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, проектування та оптимізації логістичних процесів підприємств та організацій,  їх інформаційного та фінансового забезпечення, митного оформлення експортно-імпортних операцій, реалізації логістичних проектів та надання якісного логістичного сервісу. 

 Студенти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, організації закупівель сировини та матеріалів і дистрибуції готових товарів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем та інформаційних технологій в логістиці та управлінні ланцюгами постачання.  Викладачами кафедри підготовлено чимало інноваційних курсів, які орієнтовані та використання сучасних концепцій менеджменту, маркетингу та логістики в практичній діяльності підприємств різних галузей економіки.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Поєднання нав­чальної та наукової роботи на основі найкращих вітчиз­няних та світових досягнень, сучасної матеріально-технічної бази університету; висококваліфікованого науково-педаго­гічного персоналу кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств забезпечує навчальний процес підготовки здобувачів вищої освіти, які добре розуміють проблеми організації, планування, контролю та управління зовнішньоекономічною діяльністю, здатні глибоко, перспективно і системно знаходити різні варіанти рішень, оцінювати їх і вибирати оптимальні, брати на себе відповідальність за реалізацію цих рішень.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння сфері управління; забезпечують теоретичні знання та набувають практичних навичок, які ефективно застосовуються на підприємствах різних галузей.

Протягом навчання співробітники провідних фірм (стейкхолдери) діляться зі студентами своїм досвідом і секретами цієї професії, розглядаються сучасні тренди в освіті і професії на прикладі реальних кейсів і історій з життя, а оскільки усі заняття (спілкування) проходять в живу Ви в змозі напряму задавати питання і спілкуватися з кращими фахівцями в цій галузі.

На кафедрі успішно реалізується міжнародна програма щодо отримання двох дипломів магістра освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: НАУ та Європейського Союзу. Термін підготовки магістрів, які отримують дипломи НАУ та Європейського Союзу – 2 роки (лише на денній формі навчання).

Студенти які навчаються на освітньо-професійних програмах «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент  авіакомпаній та аеропортів» мають змогу отримувати підготовку у англомовних групах з повним вивченням усіх навчальних дисциплін англійською мовою.

Випускники англомовного проекту отримують диплом державного зразка та міжнародний сертифікат, що підтверджує професійне володіння англійською мовою.

Кафедра технологій управління

Ви зможете вивчати навчальні дисципліни:

 • «Системний підхід до проектної діяльності»
 • «Технологія ініціації проекту»
 • «Формування та експертиза проектних пропозицій»
 • «Технологія управління плануванням програми»
 • «Технологія управління реалізацією програми»
 • «Психологія проектної діяльності»
 • «Системна організація професійної діяльності»;
 • «Комерціалізація інтелектуальної власності»
 • «Професійна іноземна мова»
 • Сучасні теорії організації»;
 • «Адміністрування»;
 • «Техніка адміністративної діяльності»;
 • «Аудит і оцінювання управлінської діяльності»;
 • «Інноваційна діяльність та організаційні системи»;
 • «Комерціалізація інтелектуальної власності»;
 • «Управління мотивацією»;
 • «Правові засади управлінської діяльності».

Кафедра Логістики

ОПП «Логістика»

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вища та прикладна математика
 • Статистика
 • Інформаційні системи та технології
 • Вступ до спеціальності
 • Системний підхід в логістиці
 • Економіко-математичні методи в логістиці
 • Системи технологій
 • Товарознавство
 • Контролінг
 • Логістична інфраструктура
 • Виробнича логістика
 • Складська логістика та управління запасами
 • Транспортна логістика
 • Логістичне обслуговування
 • Геологістика
 • Електронна логістика
 • Митна логістика
 • Логістичний інжиніринг
 • Економіка логістики
 • Планування логістичної діяльності
 • Логістичні центри
 • Стандартизація та сертифікація логістичних робіт та послуг
 • Правове забезпечення логістики
 • Авіаційна безпека
 • Управління логістичними проектами
 • Екологічна логістика

ОПП «Авіаційна логістика»

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова 
 • Інформаційні системи та технології
 • Економічна теорія
 • Правознавство
 • Вища та прикладна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Менеджмент
 • Право
 • Бізнес-статистика в менеджменті
 • Управління бізнес-процесами
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Маркетинг
 • Операційний менеджмент
 • Облік і аудит
 • Управління персоналом
 • Стратегічний менеджмент
 • Інвестиційно-інноваційний менеджмент  
 • Академічні навички професійного навчання
 • Основи логістики та  управління ланцюгами постачання
 • Логістична інфраструктура
 • Авіаційний менеджмент
 • Глобальне авіаційне регулювання
 • Авіаційні логістичні центри
 • Поштова логістика
 • Авіаційна економіка
 • Вантажна логістика
 • Пасажирська логістика
 • Управління логістичними проектами в авіації
 • Управління витратами в авіатранспортних ланцюгах постачання
 • Навчальна практика “Вступ до фаху”
 • Організаційно-технологічна практика
 • Економічна  практика
 • Переддипломна практика
 • Психологія професійної діяльності
 • Авіатранспортна діяльність
 • Іноземна мова ділової комунікації
 • Основи політичної аналітики
 • Митні процедури в аеропортах 
 • Безпека ланцюгів постачання
 • Логістична підтримка життєвого циклу повітряних суден
 • Реверсивна логістика авіазапчастин
 • Авіаційна безпека
 • Логістичне обслуговування
 • Екологічна логістика
 • Міжнародне авіаційне право
 • Системи контролю авіатранспортних ланцюгів постачання
 • Електронні стандарти вантажних перевезень
 • Планування авіатранспортних ланцюгів постачання
 • Продаж авіаційних логістичних послуг

ОПП Магістр “Логістика”

 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі
 • Цивільний захист
 • Міжнародне приватне право
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Логістичний менеджмент
 • Проектування логістичних систем
 • Управління ланцюгами поставок
 • Фінансові потоки в логістичних системах
 • Інформаційні системи і технології в логістиці
 •          
 • Управління знаннями в логістичних системах
 • Логістичний консалтинг
 • Трансфер іновацій в логістичних системах
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Логістика на повітряному транспорті
 • Конфліктологія
 • Логістичний практикум
 • Логістичний аутсорсинг

ОПП Магістр “Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання”

 • Управління конфліктами
 • Методологія і організація наукових досліджень в логістиці
 • Глобальна економіка
 • Стратегічне управління ланцюгами постачання
 • Проектування ланцюгів постачання
 • Планування і функціонування ланцюгів постачання
 • Бізнес-аналіз і обробка даних
 • Управління партнерськими відносинами в ланцюгах постачання
 • Ділова іноземна мова (спецкурс)
 • Імітаційне моделювання ланцюгів постачання
 • Ощадні ланцюги постачання
 • Трансфер інновацій в ланцюгах постачання
 •  Аудит ланцюгів постачання
 •  Управління реверсивними потоками

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ВИБІР)** ДЛЯ УСІХ РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

https://nau.edu.ua/katalog-navchalnyh-dysczyplin-vilnogo-vyboru-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-zagalnouniversytetskij-vybir-dlya-usih-rivniv-vyshhoyi-osvity-2/

ОС «Бакалавр»

Обов’язкові дисципліни:

ОП «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сталого розвитку
 • Фахова іноземна мова
 • Інформаційні системи та технології
 • Академічні навички професійного навчання в сфері менеджменту організацій і адміністрування
 • Право
 • Макро- та мікроекономіка
 • Вища та прикладна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Основи управління
 • Основи логістики та  управління ланцюгами постачання
 • Менеджмент
 • Бізнес-статистика в менеджменті
 • Організація підприємницької діяльності
 • Операційний менеджмент
 • Управління економічною діяльністю підприємства
 • Маркетинг
 • Управління якістю
 • Управління персоналом
 • Управління бізнес-процесами
 • Управління міжнародним бізнесом та валютно-кредитними відносинами
 • Стратегічний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Електронна комерція та SMM-менеджмент
 • Інвестиційно-інноваційний менеджмент

ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сталого розвитку
 • Фахова іноземна мова
 • Інформаційні системи та технології
 • Академічні навички професійного навчання в сфері менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності
 • Право
 • Макро- та мікроекономіка
 • Вища та прикладна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Основи управління
 • Основи логістики та  управління ланцюгами постачання
 • Менеджмент
 • Бізнес-статистика в менеджменті
 • Організація підприємницької діяльності
 • Операційний менеджмент
 • Управління економічною діяльністю підприємства
 • Маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Управління персоналом
 • Управління бізнес-процесами в міжнародному середовищі
 • Управління міжнародним бізнесом та валютно-кредитними відносинами
 • Стратегічний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Електронна комерція та експортно-імпортний менеджмент
 • Міжнародний інноваційний менеджмент

ОП «Менеджмент авіакомпаній та аеропортів»

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сталого розвитку
 • Фахова іноземна мова
 • Інформаційні системи та технології
 • Академічні навички професійного навчання в сфері менеджменту авіакомпаній та аеропортів
 • Право
 • Макро- та мікроекономіка
 • Вища та прикладна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Основи управління
 • Основи логістики та  управління ланцюгами постачання
 • Менеджмент
 • Бізнес-статистика в менеджменті
 • Організація підприємницької діяльності
 • Операційний менеджмент
 • Управління економічною діяльністю авіапідприємства
 • Маркетинг
 • Авіаційна безпека та управління якістю
 • Управління персоналом
 • Управління бізнес-процесами авіапідприємств
 • Управління діяльністю авіакомпаній та аеропортів
 • Стратегічний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Управління витратами та доходами авіапідприємств
 • Управління проектами та ризиками

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (фаховий вибір) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

https://nau.edu.ua/katalog-navchalnyh-dysczyplin-vilnogo-vyboru-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-fahovyj-vybir-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vyshhoyi-osvity-3/

ОС «Магістр»

Обов’язкові дисципліни:

ОП «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

 • Ділове адміністрування
 • Публічне адміністрування
 • Менеджмент стійкого розвитку корпорацій
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Методологія прикладних досліджень
 • Менеджмент безпеки підприємств

ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародна логістика та управління процесами
 • Стратегічний менеджмент корпорацій
 • Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
 • Методологія прикладних досліджень
 • Міжнародний менеджмент та маркетинг

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (фаховий вибір) для другого (магістерського) рівня вищої освіти

https://nau.edu.ua/katalog-navchalnyh-dysczyplin-vilnogo-vyboru-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-fahovyj-vybir-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vyshhoyi-osvity-2/

Кафедра технологій управління

Навчальні аудиторії кафедри технологій управління ННІНО оснащені сучасною комп’ютерною технікою  та обладнаннями для проведення практичних та лекційних занять.

Кафедра логістики має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення викладання фахових дисциплін і підготовки магістрів за ОПП «Логістика». Загальна площа приміщень, закріплених за кафедрою логістики у 2-му корпусі, становить 257 кв.м., із них площа навчальних аудиторій 133,6 кв.м. (з урахуванням комп’ютерних класів).

Кафедра Логістики

Кафедра логістики має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення викладання фахових дисциплін і підготовки магістрів за ОПП «Логістика». Загальна площа приміщень, закріплених за кафедрою логістики у 2-му корпусі, становить 257 кв.м., із них площа навчальних аудиторій 133,6 кв.м. (з урахуванням комп’ютерних класів).

На базі комп’ютерного класу створено віртуальну логістичну лабораторію з відповідним програмним забезпеченням, що дозволяє забезпечити умови для отримання практичних навичок і вмінь приймати логістичні рішення в реальному режимі часу. 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Спеціалізовані кабінети Кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств використовується для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», відповідають потребам та сучасним вимогам щодо якісної підготовки майбутніх фахівців в сфері управління.Лабораторія «Технологій управління зовнішньоекономічними процесами», оснащені сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення практичних та лабораторних робіт.Навчання відбувається з використанням інтернет-технологій та мультимедійних систем, забезпечується можливість вільного користуванням Інтернетом здобувачам та викладачам.

Обладнання та устаткування кафедральних аудиторій, спеціалізованих кабінетів та комп’ютерних лабораторій ефективно використовується не тільки під час проведення лекційних та практичних занять, а й для підготовки комплексів навчально-методичного забезпечення, презентаційного матеріалу, організації самостійної та науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Кафедра технологій управління

Задля забезпечення фахового рівня випускників-магістрантів у процесі навчання передбачено науково-дослідну та виробничу практики, залучення до майстер-класів, тренінгів, що проводяться викладачами кафедри та фахівцями бізнесу.

Кафедра Логістики

Кафедра має тісні зв’язки з потенційними роботодавцями – відомими логістичними компаніями «Кюне і Нагель», «Заммлер Україна», «Шенкер», «Raben», «Еколь», «Денка Логістикс», “ФТП”, «Діана Люкс Логістик», «Нова пошта», «Делівері», «ДХЛ», «ТNT», “Фрайт Форвардінг Карго” а також з логістичними підрозділами виробничих і торгівельних підприємств «Оболонь», «Кока-Кола», «Procter&Gamble», «Імперіал Тобако», «Фармак», «Фокстрот», «Фоззі груп» та ін.;

Представники бізнесу та логістичних компаній активно залучаються до навчально-виховного процесу, проводять зустрічі зі студентами, беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій тощо. Тільки за останній час було проведено десятки гостьових лекцій, ділових екскурсій на підприємства, вечір зустрічі випускників «Логістичний хеллоуін», логістичний марафон компанії  «ZAMMLER’s Logistics Experience for Z-Generation», ділові ігри для магістрів «Lean Supply Chain», ігри «Логістичний аліас» та «Брейн-ринг» за підтримки компаній «Kuehne+Nagel», «Заммлер Україна», «Ekol Logistics» і «Gefko».

Студенти кафедри, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика», мають  змогу відвідувати бізнес-заходи компаній-партнерів, зокрема, логістичні сніданки компанії «Хаскі», тренінги асоціації “Український логістичний альянс”, логістичної академії “5ПіЕль”, Київської логістичної бізнес-школи, «Professional Logistic School»  та ін.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств має давні традиції співпраці з провідними підприємствами авіаційної галузі та підтримує тісні зв’язки з іншими підприємствами та організаціями різних сфер діяльності.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств активно співпрацює та проводить спільні тренінги з підприємствами та організаціями. Ми співпрацюємо з ТОВ «Авіакомпанія Скайап», Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського,  Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», Акціонерне товариство «Українська залізниця». 

Науково-педагогічний склад кафедри постійно співпрацює та консультує підприємства і організації що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Кафедра Логістики

Кафедра логістики активно розвиває звязки з міжнародними логістичними організаціями та використовує різні форми міжнародної співпраці в сфері логістики та управління ланцюгами постачання, а саме:

  – проведення щорічної міжнародної науково-практичній конференції «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища», в якій традиційно беруть участь вчені і практики з Росії, Німеччини, Італії, Молдови, Польщі, Білорусії, Індії, Китаю та ін. країн;

– співпраця з Міжнародним Університетом Логістики та Транспорту у Вроцлаві (Польща) щодо Програми Подвійного Диплому;

– розробка навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за міжнародною освітньо-професійною програмою «Авіаційна логістика», яка реалізується одночасно в Україні та Польщі логістів для цивільної авіації за рахунок коштів Європейського  Союзу;

– участь у програмах академічної мобільності викладачів і студентів “Erasmus+”,

–  стажування викладчів кафедри у вищих навчальних закладах Європейського Союзу;

– участь у міжнародних проектах Європейського Союзу, ООН, ІКАО, ІАТА тощо. 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Міжнародну співпрацю Кафедрименеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств в сфері освіти іноземців характеризує той факт що на кафедрі навчаються студенти з багатьох країн, а саме: Алжиру, Гамбії, Гани, Екваторіальна Гвінеї, Єгипету, Зімбабве, Ірану, Конго, Лівії, Нігерії, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану, Китаю.

В рамках обміну досвідом з питань покращення організації процесу навчання студентів, співпраці в сфері науки кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств співпрацює з  провіднимизакладами вищої освіти, також підтримує контакти і розвиває співробітництво з питань управління міжнародними компаніями, з соціально-економічних питань із зарубіжними партнерамита організаціями різних країн світу, зокрема: ТОВ «Чунцинська консультативна компанія з питань навчання за кордоном». 

З 2014 року Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств тісно співпрацює з Технічним університетом «Лодзька Політехніка» щодо спільної програми навчання магістрів за спеціальністю «Менеджмент», освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», що забезпечує повністю безкоштовне навчання наших студентів у Польщі, укріплення академічних зв’язків, подальший розвиток спільних програм навчання та обміну студентами, у тому числі “ЕRASMUS +”.

Активний розвиток міжнародної діяльності кафедри зорієнтований на постійне підвищення якості надання освітніх послуг кафедри. Це завдання досягається шляхом як підвищення кваліфікації викладачів кафедри, так і  забезпеченням прямих контактів студентів кафедри з викладачами провідних закордонних університетів.

В 2020 році кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств були проведені науково-освітні проекти для викладачів та студентів кафедри провідними викладачами з Федеративної республіки Німеччина. В рамках спільний взаємодії з  Німецьким фондом економіки та міжнародного співробітництва  «Seniorexperten service, GmbH» (SES) студенти кафедри отримали можливість навчання за наступними проектами у сфері маркетингового менеджменту та електронного бізнесу (Marketing Management and E-business), маркетингового менеджменту та сучасних систем освіти (Marketing Management and Modern Education Systems). Студенти та викладачі мали змогу відвідати лекції професора Бременського університету – ХартмуатаВеллердт  (Hartmut Wellerdt) та професора  Вищої школи в Кайзерслаутерні – Берта Форшелен (Bert Forschelen). 

Також, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств активно залучає викладачів та студентів кафедри до міжнародного наукового та навчального обміну з провідними університетами  Португалії, Польщі, Китаю та  Німеччини, в тому числі в межах програми академічного обміну «Еразмус+»,  та академічних програм  Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 19 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 33 600 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 25 200 грн./рік

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра технологій управління

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах, організаціях:

Кафедра логістики

Наші випускники працюють:

 • в логістичних підрозділах підприємств різних галузей економіки,
 • в логістичних, транспортно-зекспедиторськихз та транспортних компаніях,
 • в державних установах і організаціях, зокрема, Міністерстві інфраструктури України.

Чимало із них займають провідні топ-менеджерські позиції в різних компаніях, зокрема:

О.Козленко (2007 р.в.) –   Sales and Client Relationship Director компанії “Obriy/American Express”, 

 О.Ємельянова (2007 р.в.) – заступник генерального директора заводу «РеспФарм»,

А. Кравченко (2007 р.в.) – комерційний директор «Sky Handling LLC»,

І.Черпак (2007 р.в.) – комерційний директор консалтингової компанії «LEKS»,

Н.Хоменко – помічник виконавчого директора ТОВ «Агромат»,

О.Кічера (2008 р.в.) – керівник відділу ЗЕД ТОВ «Папірекс»,

К.Іващенко (2008 р.в.) – генеральний агент з продажу вантажних авіаперевезень Qatar Airways,

І.Сонюк (2008 р.в.) – менеджер з продажу вантажних авіаперевезень авіакомпанії «Люфтганза Карго АГ».

Т.Гаєвська – експорт-менеджер  компанії Кернел.

Значна частка випускників працює за кордоном: зокрема:

 О.Дідур (2007 р.в.) – Project manager of Central Eastern Europe компанії «GSK» (працює в Варшаві),

О.Гоголь (2009 р.в.) – Supply Chain Analyst and Cost Controller компанії «Бриджстоун» (працює в Бельгії),

М.Будніченко (2008 р.в.) – SC Finance в компанії «Ecolab» (працює в Будапешті),

М.Тіпухов (2011 р.в.) – Demand And supply planning manager тютюнової компанії (працює в Грузії), 

О.Шквар – Corporate Strategy and Commercial Program Manager at SR Technics Switzerland AG (працює в Швейцарії),

Н.Овчаренко (2010 р.в.) – провідний інженер проекту «Єдина інформаційна система державних закупівель РФ» (працює в Росії),

О.Сергієнко (2007 р.в.) – 7 років працює в логістичному департаменті урядової організації “Dubai South” (Арабські Емірати)

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Магістри з менеджменту можуть обіймати посади у вітчизняних та іноземних фірмах, установах, спільних підприємствах та їх філіях, як в Україні, так і за її межами. Вони є потенційними керівниками підприємств і організацій, що здійснюють діяльність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Реальною сферою працевлаштування магістрів з менеджменту є також туристичний і страховий бізнес та банківська сфера.

Кафедра технологій управління

Наша адреса: 03680 м. Київ, пр.Любомира Гузара (колишній Космонавта Комарова), 1, корп. 8а, кім. 908

тел.: (044) 406-73-72, (044) 406-79-28 , (073) 129-67-48.

Електронна пошта кафедри: itu@nau.edu.ua

Сайт ННІНО: ino.nau.edu.ua

Сайт НАУ: nau.edu.ua

Кафедра логістики

Телефони: +38 (044) 406 78 22, +38 (044) 406 78 21

E-mail: klogist@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 2, ауд. 2-136.

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Наша адреса: Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1

Корпус 2, каб. 206

Телефон: +38(044) 406-78-41

Сайт: http://ftml.nau.edu.ua/

 

Кафедра управління професійною освітою

Наша адреса: 03680 м. Київ, пр.Любомира Гузара (колишній Космонавта Комарова), 1, корп. 8а,
кім. 907
тел.: (044) 406-74-00, (093) 487-80-17.
Електронна пошта кафедри: upo.nau@gmail.com
Сайт ННІНО: ino.nau.edu.ua
Сайт НАУ: nau.edu.ua