Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» (Бізнес-аналітика + Data Science) – це сучасні можливості дослідження економічних процесів і систем, наукові підходи до розв’язання економічних проблем, високий професіоналізм, найсучасніші інформаційні технології, нові комп’ютерні методи управління та прийняття ефективних економічних рішень. Вона поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Економічна кібернетика – це управління економікою та бізнесом з використанням новітніх інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, аналізувати поведінку цих систем в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію управління економікою.

Специфіка ОПП «Економічна кібернетика» полягає в поєднанні трьох різних напрямків: економіка та підприємництво, комп’ютерні технології, математичні методи та моделі в економіці. Саме цим ця програма відрізняється від інших суто економічних чи ІТ-спеціальностей, даючи нашим студентам дуже хороші стартові можливості. Безсумнівна перевага освіти за ОПП «Економічна кібернетика» – це її УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ.

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка» спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту.

Програма є практично-орієнтованою. У навчальному процесі застосовуються інтерактивні методи навчання, проблемні лекції, кейс-методи, семінари-дискусії, презентації-обговорення. Значну частку контактних занять складають практичні та лабораторні заняття, що проходять у комп’ютерних класах. Структура освітньо-професійної програми включає спеціалізовані тренінги, до проведення яких залучаються фахівці із практичним досвідом роботи в галузі цифрових технологій. Безсумнівна перевага освіти за ОПП «Цифрова економіка» – це її НАДСУЧАСНІСТЬ.

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» охоплює різні рівні міжнародної діяльності: від зовнішньоекономічної діяльності підприємств до зовнішньоекономічних відносин держав в глобальному економічному просторі. Міжнародні торговельні відносини, платіжний і розрахунковий баланси, світові валютно-фінансові системи, міжнародні банківські розрахунки,  знайомство з історією, культурою, традиціями зарубіжних країн, практичний досвід щодо роботи посольств, міжнародних організацій, представництв міжнародних компаній в Україні, – все це і багато цікавого чекає на тих, хто обирає навчання за програмою «Міжнародна економіка».

Структура освітньо-професійної програми включає спеціалізовані тренінги, до проведення яких залучаються фахівці із міжнародним досвідом роботи, у тому числі, фахівці міжнародних компаній та представники Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України. Специфіка ОПП «Міжнародна економіка» полягає в поєднанні трьох різних напрямків: економіка та підприємництво в сфері зовнішньо-економічної діяльності, широкий світогляд на глобалізаційні процеси та володіння іноземною мовою на професійному рівні. Саме цим ця програма відрізняється від інших суто економічних спеціальностей, даючи нашим студентам дуже хороші стартові можливості професійного росту. Безсумнівна перевага освіти за ОПП «Міжнародна економіка» – це її ГЛОБАЛЬНІСТЬ.

Кафедра економічної кібернетики

Кафедра економічної кібернетики є випусковою для спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика». Фахівці з економічної кібернетики виконують аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах та інших органах управління для розв’язання задач в області прогнозування, планування, фінансів, бухгалтерського обліку, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів

Кафедра міжнародної економіки

Навчальний процес проводиться за освітніми програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам та новітнім методикам. Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практик на провідних підприємствах, організаціях, які здійснюють міжнародну діяльність. 

Кафедра бізнес-аналітики та цифрової економіки є випусковою для ОПП «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка» та «Міжнародна економіка» спеціальності 051 «Економіка».

Навчальний процес відповідає сучасним світовим стандартам та новітнім методикам. Навчальний процес на кафедрі бізнес-аналітики та цифрової економіки забезпечують 22 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 5 докторів наук, 12 кандидатів наук, 3 старших викладача та 2 асистенти. У навчальному процесі використовується навчальна лабораторія «Моделювання соціоекологоекономічних процесів».

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам кафедри здобувачі освіти мають можливість навчатися в університетах ЄС за програмою Еразмус+, забезпечуються базами практик та робочими місцями на провідних підприємствах та організаціях як в Україні, так і за її межами. 

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри забезпечують досягнення здобувачами освіти програмних результатів навчання за освітніми програмами:

 • вміння обирати ефективні методи управління економічною діяльністю;
 • володіння інструментами і методами збирання, обробки та аналізу статистичних даних, науково-аналітичних матеріалів, які необхідні для вирішення комплексних економічних завдань;
 • прийняття ефективних рішень за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, досліджень та економіко-математичного моделювання;
 • застосування сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та управлінні економічними системами;
 • оцінка можливих ризиків та прогнозування соціально-економічних наслідків управлінських рішень.

Кафедра економіки повітряного транспорту одна з найстаріших кафедр університету була створена у 1958 році.

Науково-дослідна робота кафедри включає діяльність наукової школи «Економіка та управління економічними системами і процесами підприємств повітряного транспорту», яку очолює доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна, розробку держбюджетних науково-дослідних кафедральних тем, організацію науково-практичних конференцій та семінарів, індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу, підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура й докторантура), організацію науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. До складу наукової школи входять 13 докторів наук та 35 кандидатів наук, котрі уже підготували загалом 16 докторів та більше 100 кандидатів економічних наук. Загальна кількість кількість публікацій членів наукової школи у науковометричних базах Scopus Web of Science – більше 40; кількість фахових публікацій більше 3000 за останні 5 років.

Наукова складова інтегрується в освітній процес за такими основними напрямами наукових досліджень:

 • економічна безпека та стратегія функціонування підприємств повітряного транспорту в умовах цифрової економіки;
 • проблеми організації функціонування та управління діяльністю соціально-економічних систем в період неотехнологічного відтворення;
 • економічні проблеми теорії і практики управління сталим розвитком економічних систем підприємств повітряного транспорту в соціально-орієнтованій економіці;
 • інноваційно-інформаційні аспекти управління та організації функціонування та управління діяльністю соціально-економічних систем в умовах економіки знань;
 • управління економічною безпекою, результативністю і продуктивністю праці; ефективність господарської діяльності підприємства при розвитку державно-партнерських відносин;
 • розробка теорії та методології формування та використання потенціалу підприємств авіаційного сектору в період діджиталізації;
 • організаційно-економічні основи реструктуризації підприємств повітряного транспорту в умовах глобалізаційних трансформацій.

В процесі навчання здобувачі освіти крім класичних економічних дисциплін опановують найсучасніші методи та підходи до управління економічними системами та процесами

 

ОПП «Економічна кібернетика»:

 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Моделювання економіки
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Системи прийняття рішень
 • Теорія ігор в економіці
 • Технологія проектування і адміністрування БД і СД
 • Алгоритмізація та програмування в економіці
 • Бізнес-аналітика та консолідація інформації
 • Інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних
 • Моделювання управління ризиком
 • Імітаційне моделювання

 

ОПП «Цифрова економіка»:

 • Цифрова економіка
 • Web-аналітика та технології консолідації даних
 • Алгоритмізація та програмування в економіці
 • Введення в аналіз Big Datа
 • Штучні нейронні мережі
 • Сучасні цифрові трансформації та Інтернет речей
 • Стартап в цифровому середовищі
 • Основи машинного навчання
 • Управління проектами інформатизації
 • Технологія проектування і адміністрування баз даних

 

ОПП «Міжнародна економіка»:

 • Економіка зарубіжних країн
 • Національна економіка
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Міжнародна торгівля
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні фінанси
 • Транснаціональні корпорації
 • Міжнародний менеджмент
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Міжнародне економічне право

 

ОПП «Економіка підприємства»:

 • Організація виробництва
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Оцінювання вартості підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Бізнес-консалтинг в авіації
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Оцінка конкурентоспроможності та кластерний аналіз авіаційних підприємств
 • Управління витратами і бюджетування на авіапідприємстві
 • Економіка інтелектуальної власності
 • Основи економічної безпеки підприємства

Кафедра економічної кібернетики

Навчально-наукова кафедра економічної кібернетики «Науково-дослідницька лабораторія моделювання соціоекологоекономічних систем» має мультимедійне обладнання. Тому спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп’ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами підвищує ефективність економічної спеціалізації.

Серед організацій, де працюють наші випускники органи державної влади, національні і міжнародні підприємства, зокрема авіаційної галузі, консалтингові та ІТ компанії, неурядові організації, банки і страхові компанії, університети, аналітичні та наукові центри.

В межах проведення спільних досліджень та стажування здобувачів освіти випускові кафедри співпрацюють з Українською Асоціацією фінтех та інноваційних компаній, Міністерством цифрової трансформації України, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), ALFA Smart Agro, ТОВ «Сандора», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», ПрАТ «Vodafone Україна», ТОВ «Лайфсел», ПАТ «Страхова компанія «ТАС»», ТОВ «Консалтингова компанія – Апріорі», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приватбанк», ПрАТ «Міжнародні авіалінії України», ПАТ «Авіакомпанія «AtlasJet Ukraine», ДП «Антонов», ДП «Завод 410 ЦА», КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Асоціація «Аеропорти України», Інститут цивільної авіації «Украеропроект» тощо.

Випускові кафедри активно співпрацюють з багатьма іноземними закладами освіти та міжнародними організаціями.

Національним авіаційним університетом укладено договори про науково-технічне співробітництво, забезпечення якості освіти, підвищення ефективності навчальної та науково-дослідної роботи, що сприяє обміну інформацією про освітні програми, дослідницьку діяльність та сфери потенційного взаємної наукової співпраці з:

 • Балтійська міжнародна академія (Латвія),
 • Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі (Грузія),
 • Університет Мілтона Фрідмана (Угорщина),
 • Сілезький технологічний університет (Польща),
 • Грузинський авіаційний університет (м. Тбілісі)
 • Українська Асоціація фінтех та інноваційних компаній,
 • Міжнародна Торгова Палата (ICC Ukraine).

Це дозволяє налагодити механізм організаційного забезпечення та критеріїв визнання результатів освітніх програм, академічної мобільності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Доктор філософії: 4 роки (денна, вечірня, заочна

Бакалавр (денна) на 2023/2024 н.р. – 32 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 22 400 грн./рік 

Магістр (денна) на 2023/2024 н.р. – 37 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2023/2024 н.р. – 27 750 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра економічної кібернетики

Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні, як і економісти інших спеціальностей, проте в області математичної та комп’ютерної освіти значно випереджує їх.

Тому наші випускники  виконують аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах та інших органах управління для розв’язання задач в області прогнозування, планування, фінансів, бухгалтерського обліку, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів, підготовки кадрів економістів та інших, направлених на вирішення соціально-економічних проблем.

Кафедра міжнародної економіки

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» мають змогу працювати на ринку праці за такими популярними посадами для економістів-міжнародників, як експерт із зовнішньоекономічних питань, інспектор з експорту, консультант з міжнародних зв’язків, економіст з міжнародної торгівлі, з договірних та претензійних робіт, начальник відділу зовнішньої кооперації, менеджер з туризму, з питань регіонального розвитку, керівник виробничого підрозділу на транспорті, з комерції тощо.

Приклади працевлаштування наших випускників:

 • керівник міжнародної компанії «Ramon De Luxe»;
 • менеджер міжнародної компанії «ELIX» (Греція);
 • менеджер з корпоративних питань АТ КБ «Приватбанк»;
 • економіст міжнародної авіакомпанії «Emirates»;
 • менеджер з продажу квитків міжнародної авіакомпанії «Туркменські авіаліній» (Туркменістан);
 • начальник кредитного відділу міжнародної авіакомпанії «Azerbaijan Airlines» (Азербайджан);
 • оператор Бакинського міжнародного аеропорту імені Гейдара Алієва (Азербайджан);
 • економіст міжнародного комерційного центру «Val d`Europe» (Франція);
 • менеджер міжнародної компанії «General Motors» (Узбекистан);
 • менеджер компанії «BTCI» (В’єтнам);
 • аудитор «Міжнародна аудиторська група»;
 • керівник групи «Nestle»;
 • менеджер з продажу «Johnson & Johnson»;
 • викладач кафедри міжнародної економіки НАУ.

Кафедра економічної кібернетики

Телефони: +380 (44) 406-77-90; 406-78-10
Email:  kek@nau.edu.ua
Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 300

 

Кафедра міжнародної економіки

Телефони: +380 (44) 406-77-43, 406-70-82
Email:  nau.kme@ukr.net
Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 2, каб.402

Сайт
ФБ сторінка

 

Кафедра економіки повітряного транспорту

Телефони:+380 (44) 406-79-75, 406-74-50,
E–mail: nau.kept@gmail.com
Адреса: Україна, 03058, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 1,корпус 2, ауд. 412, 413а, 415, 417

Сайт

 

Кафедра  бізнес-аналітики та цифрової економіки

Телефони: +380 (44) 406-77-05, 406-77-90, 406-78-10
E–mail:  nau_bade@ukr.net
Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 2, ауд. 301, 302, 402

Сайт