Кафедра економічної кібернетики

ОП “Цифрова економіка” спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту.

ОП “Економічна кібернетика” (Бізнес-аналітика) поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування економічними системами.

Фахова підготовка студентів, як майбутніх спеціалістів, забезпечується грунтовною базовою програмою з економічних, комп’ютерних та економіко – математичних дисциплін. Ця програма максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності.

Гарантією отримання якісних знань є висококваліфікований склад кафедри економічної кібернетики, основні дисципліни на якій викладають доктори і кандидати економічних і фізико-математичних наук, представники бізнесу та ІТ компаній.

Мета кафедри економічної кібернетики – підвищення наукового та освітньо-професійного потенціалу держави шляхом підготовки кваліфікованих спеціалістів, які є затребуваними на сучасному світовому та українському ринку праці.

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки – це випускова кафедра зі спеціальності 051 «Економіка», здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями: «Бакалавр», «Магістр» на денній та заочній формі навчання за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка».

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки, форм прояву процесів глобалізації, проблем інтеграції економіки України до світового господарства та вплив даних процесів на розвиток авіаційної галузі.

Освітня програма «Міжнародна економіка» – це одна з найперспективніших освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» для навчання і працевлаштування студентів.

Початок XXI ст. – час швидких змін в світовій економіці. Фінансово-економічна криза, стрімке зростання, а потім і уповільнення економік країн світу, різке коливання цін на природні ресурси, криза багатьох міжнародних економічних інститутів – це лише невелика низка подій, що відбулися за останнє десятиліття. Ставляться під сумнів здавалося раніше непохитні уявлення про міжнародну економіку, безперервний пошук нових ідей – в науці, бізнесі, практиці державного управління.

У цьому і беруть участь наші випускники. За час навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» вони отримують навички системного аналізу глобальних економічних процесів, навчаються поєднувати знання з економічних відносин між країнами в межах світового господарства, закономірностей розвитку основних форм міжнародних економічних відносин, пов’язаних з рухом факторів виробництва, процесами інтернаціоналізації продуктивних сил та особливостей формування й розвитку міжнародної економічної політики держав та вміння застосовувати їх на практиці. Роботодавці особливо цінують те, що наші випускники здатні вирішувати нестандартні завдання, що вигідно відрізняє їх від більшості економістів, що випускаються вітчизняними вузами. Тільки такі завдання і ставить перед фахівцем сучасна міжнародна економіка.

Освітня програма «Міжнародна економіка» надає можливість обирати різні траєкторії навчання. У зв’язку з цим наші випускники можуть будувати успішну кар’єру в різних сферах як в державному, так і в приватному секторі.

Кафедра економіки повітряного транспорту

Форма навчання: денна, заочна

Освітній ступінь  «Бакалавр»,  «Магістр»,  PhD (доктор філософії)      

Навчання за програмою «Економіка підприємства» дає змогу отримати сучасні знання з організації виробництва, управління ефективністю діяльності, проектами, потенціалом і розвитком підприємства, комерціалізацією інновацій, бізнес-діагностики, стратегічного планування і прогнозування через моделювання бізнес-процесів, управління конкурентоспроможністю.

Випускники програми «Економіка підприємства» можуть працювати у структурах підприємств, пов’язаних з виробничою, фінансовою, інноваційною, інвестиційною, збутовою діяльністю, державних організаціях, авіапідприємствах, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах.

Кафедра економічної кібернетики

Кафедра економічної кібернетики є випусковою для спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика». Фахівці з економічної кібернетики виконують аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах та інших органах управління для розв’язання задач в області прогнозування, планування, фінансів, бухгалтерського обліку, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів

Кафедра міжнародної економіки

Навчальний процес проводиться за освітніми програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам та новітнім методикам. Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практик на провідних підприємствах, організаціях, які здійснюють міжнародну діяльність. 

Кафедра економічної кібернетики

В процесі навчання студенти опановують наступні дисципліни:

 • Імітаційне моделювання
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Управління проектами інформатизації
 • Технологія проектування і адміністрування БД і СД
 • Web-аналітика та технології консолідації даних
 • Алгоритмізація та програмування в економіці
 • Бізнес-аналітика та консолідація інформації
 • Технології створення програмних та інтелектуальних систем
 • Макро- та мікроекономіка
 • Фінанси
 • Цифрова економіка
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Економічна кібернетика
 • Системи прийняття рішень
 • Моделювання управління ризиком
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Теорія ігор в економіці
 • Інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних
 • Машинне навчання та сучасні інструменти Data Science
 • Управління даними: Big Data в бізнесі
 • Сучасні цифрові трансформації та Інтернет речей
 • Стартап в цифровому середовищі

Кафедра міжнародної економіки

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Міжнародна торгівля
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні фінанси, Транснаціональні корпорації
 • Економіка зарубіжних країн
 • Міжнародний менеджмент
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Національна економіка
 • Міжнародне економічне право

Кафедра економіки повітряного транспорту

Економіка підприємств авіаційного транспорту

 • Організація виробництва
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Бізнес-аналітика та консолідація інформації
 • Оцінювання вартості підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Бізнес-консалтинг в авіації
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Оцінка конкурентоспроможності та кластерний аналіз авіаційних підприємств
 • Управління витратами і бюджетування на авіапідприємстві
 • Економіка інтелектуальної власності
 • Основи економічної безпеки підприємства

Основи прогнозування і бізнес-планування діяльності авіапідприємст

Кафедра економічної кібернетики

Навчально-наукова кафедра економічної кібернетики «Науково-дослідницька лабораторія моделювання соціоекологоекономічних систем» має мультимедійне обладнання. Тому спрямованість всіх практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін на засвоєння та широке використання комп’ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами підвищує ефективність економічної спеціалізації.

Кафедра економічної кібернетики

Працевлаштування в провідні закордонні та вітчизняні компанії

Кафедра міжнародної економіки

Співпраця кафедри міжнародної економіки з авіаційними промисловими та комерційними підприємствами відображається в організації і проведенні спільних дослідних робіт, організації спільних наукових семінарів, проходженні студентами науково-дослідної та переддипломної практик. В даному напрямку співпраця реалізується з такими організаціями, як ПрАТ «Міжнародні авіалінії України», ПАТ «Авіакомпанія «AtlasJet Ukraine», ДП «Vietnam Airlines», ПАТ «Авіакомпанія «DART Ukrainian airlines», ПАТ «Кий Авіа», ДП «Антонов», ДП «Завод 410 ЦА», КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Асоціація «Аеропорти України», Інститут цивільної авіації «Украеропроект» тощо.

Також в межах проведення спільних досліджень та стажування студентів кафедра співпрацює з торгово-економічним відділом Посольства Іспанського Королівства в Україні, ПАТ «Страхова компанія «ТАС»», ТОВ «Консалтингова компанія – Апріорі», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приватбанк».

Серед організацій, де працюють наші випускники:

 • органи державної влади,
 • національні і міжнародні організації,
 • банки і страхові компанії,
 • консалтингові компанії,
 • українські та міжнародні промислові, енергетичні компанії,
 •  неурядові організації,
 • університети, аналітичні та наукові центри.

Кафедра економіки повітряного транспорту

Для покращення підготовки студентів та їх подальшого працевлаштування велика увага приділяється співпраці кафедри економіки повітряного транспорту з державними та комерційними підприємствами, зокрема авіаційної галузі, що відображається в організації та проведенні спільних дослідних робіт, організації спільних наукових семінарів, проходженні студентами науково-дослідної та переддипломної практик. В даному напрямку співпраця реалізується з такими організаціями, як: ПрАТ «Міжнародні авіалінії України», Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського», Державне підприємство «Антонов», Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації», Державне підприємство «Обслуговування повітряного руху України», Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації, ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» тощо.

Кафедра економічної кібернетики

Кафедрою підписано договори щодо наукового співробітництва з:

Воєнно-науковим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України.

– Факультетом інформатики Західнопоморського університету технологічного (Польща).

– Кафедрою інформаційних технологій автономної некомерційної організації вищої професійної освіти «Калінінградський інститут управління» (Російська Федерація).

– Кафедрою програмного забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем Придністровського державного університету ім.. Т.Г. Шевченка (Республіка Молдова).

 

Кафедра міжнародної економіки

У кафедри Міжнародної економіки є тісні наукові та професійні зв’язки з зарубіжними партнерами та міжнародними організаціями. Серед партнерів кафедри можна виділити:

 • Варненський вільний університет ім.Чернорізца Храбра (Болгарія)
 • Даугавпілський університет (Латвія)
 • Білоруський державний економічний університет (Білорусь)
 • Громадська організація «Східно-Європейська наукова група» (Польша)
 • Програма малих грантів Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду (ПМГ ПРООН-ГЕФ) в Україні.

Кафедра економіки повітряного транспорту

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри економіки повітряного транспорту:

 залучення науковців, фахівців у сфері економіки зарубіжних  університетів, співробітників провідних економічних установ та організацій, з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів кафедри економіки повітряного транспорту НАУ;

 стажування студентів, стажування й читання лекцій науково-педагогічного складу кафедри економіки у закордонних навчальних та наукових закладах;

– налагодження і підтримка зв’язків з випускниками-іноземцями та тими хто продовжив своє навчання за кордоном, з метою популяризації та залучення до навчання студентів із зарубіжних країн та наукового співробітництва;

 участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників у міжнародних закордонних та вітчизняних конференціях, симпозіумах, круглих столах;

 активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science та ін.;

 збільшення представництва наукового та науково-педагогічного складу кафедри економіки повітряного транспорту у редакційних колегіях закордонних наукових видань;

 проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців у сфері економіки, спільна організація конференцій у європейських країнах;

 укладання багатосторонніх угод про співробітництво, проведення спільних досліджень та стажування студентів кафедри у вітчизняних і закордонних компаніях, навчальних закладах.

Кафедрою економіки повітряного транспорту організовано міжнародний науково-практичний семінар «Реформування авіаційної галузі. Синергія державного управління та учасників ринку», на якому представники як вітчизняних, так і іноземних авіакомпаній, а також органи держаного управління висвітлювали проблеми розвитку авіаційної галузі України.

Міжнародне співробітництво науковців кафедри економіки повітряного транспорту є дієвим чинником успішної реалізації майбутніх стратегічних наукових проектів і, в подальшому, сприятиме вдосконаленню економічної системи України, прискорить процес його гармонізації з міжнародною системою.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 27 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 20 250 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 33 600 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 25 200 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра економічної кібернетики

Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні, як і економісти інших спеціальностей, проте в області математичної та комп’ютерної освіти значно випереджує їх.

Тому наші випускники  виконують аналітичні роботи в економічних, економіко-виробничих, фінансових системах, банківському і страховому бізнесі, а також в науково-дослідних і навчальних закладах, інформаційно-обчислювальних і аналітичних установах та інших органах управління для розв’язання задач в області прогнозування, планування, фінансів, бухгалтерського обліку, комерції, маркетингу, менеджменту, статистики, демографії, соціології, розробки і експлуатації інформаційних систем управління і систем підтримки прийняття рішень, створення програмних продуктів, підготовки кадрів економістів та інших, направлених на вирішення соціально-економічних проблем.

Кафедра міжнародної економіки

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» мають змогу працювати на ринку праці за такими популярними посадами для економістів-міжнародників, як експерт із зовнішньоекономічних питань, інспектор з експорту, консультант з міжнародних зв’язків, економіст з міжнародної торгівлі, з договірних та претензійних робіт, начальник відділу зовнішньої кооперації, менеджер з туризму, з питань регіонального розвитку, керівник виробничого підрозділу на транспорті, з комерції тощо.

Приклади працевлаштування наших випускників:

 • керівник міжнародної компанії «Ramon De Luxe»;
 • менеджер міжнародної компанії «ELIX» (Греція);
 • менеджер з корпоративних питань АТ КБ «Приватбанк»;
 • економіст міжнародної авіакомпанії «Emirates»;
 • менеджер з продажу квитків міжнародної авіакомпанії «Туркменські авіаліній» (Туркменістан);
 • начальник кредитного відділу міжнародної авіакомпанії «Azerbaijan Airlines» (Азербайджан);
 • оператор Бакинського міжнародного аеропорту імені Гейдара Алієва (Азербайджан);
 • економіст міжнародного комерційного центру «Val d`Europe» (Франція);
 • менеджер міжнародної компанії «General Motors» (Узбекистан);
 • менеджер компанії «BTCI» (В’єтнам);
 • аудитор «Міжнародна аудиторська група»;
 • керівник групи «Nestle»;
 • менеджер з продажу «Johnson & Johnson»;
 • викладач кафедри міжнародної економіки НАУ.

Кафедра економічної кібернетики

Телефони: +380 (44) 406-77-90; 406-78-10

Email:  kek@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 300

 

Кафедра міжнародної економіки

Телефони: +380 (44) 406-77-43, 406-70-82 

Email:  nau.kme@ukr.net
Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 2, каб.402

Сайт:  www.feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-mizhnarodnoi-ekonomiky
ФБ сторінка: www.facebook.com/nau.feba.kme

 

Кафедра економіки повітряного транспорту

Телефони: +380 (44) 406-79-75, 406-74-50

Email:  nau.kept@gmail.com

Адреса: Україна, 03058, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 1,

корпус 2, каб. 412, 413а, 415, 417