ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
(LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSES WHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH)
Навчальний рік 2020/2021
(Б) – тільки ОС “Бакалавр”
Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічнатехніка»
Освітньо-професійна програма: Обладнання повітряних суден
 
Спеціальність:142 «Енергетичне машинобудування»
Освітньо-професійна програма: Газотурбінні установки та компресорні станції
 
Спеціальність:151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Автоматика та автоматизація на транспорті
 
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма:Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден   і  авіадвигунів
 
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма:Технологіїробіт та технологічне обладнання аеропортів
Спеціальність:151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 
Спеціальність:151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва
 
Спеціальність:151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних cистем
 
Спеціальність:   172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітньо-професійна програма: Телекомунікаційні системи та мережі
 
Спеціальність:   172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології
 
Спеціальність:173 «Авіоніка»
Освітньо-професійна програма: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
 
Спеціальність:173 «Авіоніка»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерний дизайн авіоніки (Б)
 
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма: Обслуговування повітряного руху
 
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма: Системи аеронавігаційного
обслуговування
 
Спеціальність: 171 «Електроніка»
Освітньо-професійнапрограма:  Електроннісистеми
 
Спеціальність: 153 «Мікро-та наносистемна техніка»
Освітньо-професійна програма: Мікро- та наноелектроніка* (Б)
Спеціальність:192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-професійна програма: Промислове та цивільне будівництво
Спеціальність: 053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма: Психологія
Спеціальність:121«Інженерія програмного забезпечення»
Освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення
 
Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерн ісистеми та  мережі
 
Спеціальність: 125 «Кібербезпека»
Освітньо-професійна програма: Системи та технології кібербезпеки
(Б)
Спеціальність 051 «Економіка»
Освітньо-професійна програма: «Міжнародна економіка»
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Освітньо-професійні програми: «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг» (другий (магістерський) рівень вищої освіти)
Спеціальність: 101 «Екологія»
Освітньо-професійна програма: Екологія та охорона навколишнього середовища
 
Спеціальність:  162 «Біотехнологія та біоінженерія»
Освітньо-професійна програма: Фармацевтична біотехнологія
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма: Логістика
 
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 
Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
 
Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
Освітньо-професійна програма:Мультимодальний транспорт і логістика

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітньо-професійна програма: Міжнародний бізнес (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітньо-професійна програма: Міжнародне регулювання економічних відносин (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Спеціальність: 293 «Міжнародне право»

Освітньо-професійна програма: Міжнародне право (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Спеціальність: 081 «Право»
Освітньо-професійна програма: Правознавство
Speciality: 134 «Aviation and Aerospace Technologies»
Educational Professional Program: Aircraft Equipment
 
Speciality:142 «Power Machinery»
Educational Professional Program: Gas Turbine Plants and Compressor Stations
 
Speciality:151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Automatics and Automation in Transport
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Airports Technologies of Works and Technological Equipment
Speciality:151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Computer-aided Control Systems and Automatics
 
Speciality:151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Computer-Integrated Technological Processes of Production
 
Speciality:151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Information technology and engineering of aviation computer systems
 
Speciality:172 «Telecommunications and Radio Engineering»
Educational Professional Program: Telecommunication Systems and Networks
 
Speciality:172 «Telecommunications and Radio Engineering»
Educational Professional Program: Computer-integrated radio information systems and technologies
 
Speciality: 173 «Аvionics»
Educational Professional Program: Flight Instruments and Navigation Systems
 
Speciality: 173 «Аvionics»
Educational Professional Program: Computer design of Avionics (В)
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Air traffic Service
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Systems of Air Navigation Service
 
Speciality: 171 «Electronics»
Educational Professional Program: Electronic Systems
 
Speciality:153«Micro-and nano system engineering»
Educational Professional Program:Micro-andnanoelectronics* (В)
Speciality: 192 «Building and Civil Engineering»
Educational Professional Program: Industrial and Civil Constructio
Speciality: 053 «Psychology»
Educational Professional Program: Psychology
Speciality: 121 «Software Engineering»
Educational Professional Program: Software Engineering
 
Speciality: 123 «Computer Engineering»
Educational Professional Program: Computer Systems and Networks
 
Speciality: 125 «Cybersecurity»  
Educational Professional Program: Cybersecurity Systems and Technologies
(В)
Speciality 051 «Economy»
Educational Professional Program: International Economics
Speciality 075 «Marketing»
Educational Professional Program: Marketing, International marketing (second (master’s) level of higher education)
Speciality: 101 «Environmental Studies»
Educational Professional Program: Ecology and Environmental Protection
 
Speciality: 162 «Biotechnology and Bioengineering»
Educational Professional Program: Pharmaceutical Biotechnology
Speciality: 073 «Management»
Educational Professional Program: Logistics
 
Speciality: 073 «Management»
Educational Professional Program: Management of Foreign Economic Activity
 
Speciality: 275 «Air Transport Technologies»
Educational Professional Program: Air Transportation Management
 
Speciality: 275 «Air Transport Technologies»
Educational Professional Program: Multimodal Transport and Logistics

Speciality: 292 “International Economic Relations”
Educational Professional program: International business (first (bachelor’s) level of higher education)

Speciality: 292 “International Economic Relations”
Educational Professional program: International regulation of economic relations (second (master’s) level of higher education)

Speciality: 293 “International Law”
Educational Professional program: International law (first (bachelor’s) level of higher education)

Speciality: 081 «Law»
Educational Professional Program: Jurisprudence