Декан факультету  –  Нестеренко Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор

Заступник декана з наукової роботи – Гнатюк Сергій Олександрович,
доктор технічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної роботи – Лукашенко Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент

Заступник декана з навчально-методичної роботи – Куклінський Максим Володимирович, кандидат технічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботиТрейтяк Вячеслав Віталійович,
кандидат технічних наук

Деканат: 5-206.

Телефон: (044) 406-70-08.

У складі Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії діє дев’ять кафедр, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Кафедра прикладної математики

Галузь знань: 11 «Математика та статистика»

Спеціальність: 113 «Прикладна математика». Освітні програми: «Прикладне програмне забезпечення», «Прикладна математика».

Випускники спеціальності «Прикладна математика» зможуть успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.

В основу навчального процесу кафедри покладено викладання дисциплін за тематичними напрямами, кожен з яких дозволяє підготувати фахівця за конкретним професійним спрямуванням. В навчальному плані підготовки бакалаврів та магістрів виділено такі напрями:

 • дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки,
 • дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки,
 • інформаційні технології та програмування,
 • статистична обробка даних, Data Scienсе,
 • оптимізація та дослідження операцій,
 • моделювання систем та випадкових процесів,
 • математичне забезпечення обчислювальних систем,
 • штучний інтелект, нейронні мережі (розпізнавання образів),
 • розробка програмного забезпечення для безпілотних авіаційних комплексів.

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення». Освітні програми: «Інженерія програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем»

Майбутні фахівці на базі новітніх технологій та інструментів вивчають методи та засоби аналізу, проектування, конструювання програм у контексті різних мов програмування.

 

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • основи програмування,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
 • алгоритми і структури даних,
 • групова динаміка і комунікації,
 • вступ в інженерію програмного забезпечення,
 • архітектура та проектування програмного забезпечення,
 • операційні системи,
 • організація комп’ютерних мереж,
 • архітектура комп’ютерів,
 • якість програмного забезпечення та тестування,
 • аналіз вимог до програмного забезпечення,
 • менеджмент проектів програмного забезпечення.

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки». Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи та технології»

Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатують або розробляють комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах-розробниках інформаційних технологій, а також у наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 5 докторів наук, професорів, 11 кандидатів наук, доцентів, три старших викладачі та один асистент.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • алгоритмізація та програмування,
 • операційні системи,
 • організація баз даних та знань,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
 • хмарні технології та розподілені обчислення,
 • кросс-платформне програмування,
 • інтелектуальний аналіз даних,
 • web-технології та web-дизайн,
 • методи та системи штучного інтелекту,
 • системний аналіз,
 • комп’ютерні мережі,
 • якість програмного забезпечення та тестування,
 • технологія створення програмних продуктів,
 • комп’ютеризовані технології обробки інформації,
 • технології автоматизованого конструювання складних систем,
 • мережні інформаційні технології,
 • корпоративні інформаційні системи.

Кафедра прикладної інформатики

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки». Освітня програма: «Інформаційні технології проектування»

Фахівці з інформаційних технологій проектування підготовлені для: дослідження та застосування інформаційних технологій у галузі природничих та технічних наук, здійснення системного аналізу діяльності менеджерів та формалізованого опису бізнес-процесів; створення програмного забезпечення, оброблення даних та роботи з базами даних; консультації з питань інформатики; побудови сучасних комп’ютерних комплексів інформаційних технологій проектування тощо.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Комп’ютерні системи та мережі»

Випускники кафедри набувають сучасну фундаментальну підготовку в галузі проектування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, а також використання інформаційних технологій, експлуатації корпоративних та глобальних мережевих систем; успішно працюють у наукових, освітніх, проектно-конструкторських, фінансових та інших закладах, установах та підприємствах.

Під час навчання студенти вивчають основи побудови та адміністрування комп’ютерних мереж та корпоративних баз даних, розробки та адміністрування web-вузлів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, XML, MySQL), Internet-технології, високопродуктивні комп’ютерні системи.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • мікропроцесорні системи,
 • мережі ЕОМ,
 • системи штучного інтелекту,
 • мережеорієнтовані комп’ютерні технології,
 • експлуатація комп’ютерних систем та мереж,
 • високопродуктивні обчислювальні системи,
 • інтелектуальні системи.

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія». Освітня програма: «Системне програмування»

Системне програмування – це освітня програма, за якою здійснюється підготовка розробників операційних систем та програмних комплексів, системного та прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, в тому числі – систем штучного інтелекту та робототехнічних комплексів.

Випускники освітньої програми отримують фундаментальну підготовку у галузі проектування, створення, впровадження та експлуатації програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж з використанням сучасних методів, засобів, технологій та програмного інструментарію, що надає їм здатність розв’язувати складні професійні завдання теоретичного та практичного характеру.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • Програмування
 • Системне програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Організація баз даних
 • Програмні засоби захисту інформації
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Математичне програмування
 • Паралельне програмування
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Web-програмування
 • Системи штучного інтелекту

Спеціальність: «126 Інформаційні системи та технології». Освітня програма: «Інформаційні системи та технології»

Інформаційні системи та технології – це спеціальність і освітня програма, за якою здійснюється підготовка фахівців, областю професійної діяльності яких є розробка та супровід інформаційних систем різного призначення, в тому числі комп’ютеризованих систем управління, інтерактивних систем підтримки прийняття рішень, систем штучного інтелекту, робототехнічних комплексів.

Випускники працюють системними аналітиками, інженерами з аналітики даних, бізнес-консультантами з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробниками та тестувальниками інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністраторами систем управління базами даних та базами знань, архітекторами ІТ-рішень, керівниками проектів інформатизації підприємств та організацій.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • Основи програмування
 • Архітектура комп’ютерів та системне програмування
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Бази даних
 • Методи оптимізації рішень
 • Програмне забезпечення інформаційних систем
 • Мережеві технології
 • Основи безпеки інформаційних систем
 • Технології інтернету речей
 • Паралельне програмування
 • Системи штучного інтелекту

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 124 «Системний аналіз». Освітня програма: «Консолідована інформація»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека». Освітні програми: «Управління інформаційною безпекою», «Системи та технології кібербезпеки», «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»

Кафедра безпеки інформаційних технологій створена в Національному авіаційному університеті у 2004 році з метою підготовки фахівців у галузі знань «Інформаційні технології» за відповідними освітніми чи науковими програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього освітньо-наукового і наукового рівнів вищої освіти за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» та «Доктор наук» за денною і заочною (дистанційною) формами навчання. Підготовка здійснюється за спеціальністю 125 «Кібербезпека» – освітні програми: «Управління інформаційною безпекою», «Системи та технології кібербезпеки» і «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації», а також магістрів за спеціальністю 124 “Системний аналіз” – освітня програма: “Консолідована інформація”.

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 5 докторів наук, професорів, 13 кандидатів наук, доцентів та інші досвідчені викладачі.

Кадровий, навчально-методичний, науковий та технічний потенціал кафедри забезпечує високий рівень підготовки випускників з таких професійних питань:

 • безпека інформаційних систем,
 • криптографічний та стеганографічний захист інформації,
 • нормативно-правове та програмно-технічне забезпечення інформаційної безпеки,
 • охорона державної і комерційної таємниці та персональних даних,
 • побудова комплексних систем захисту інформації та систем менеджменту інформаційної безпеки,
 • проведення експертиз та аудиту у сфері інформаційної безпеки,
 • системний аналіз та прийняття рішень в управлінні інформаційною безпекою,
 • управління в кризових ситуаціях та забезпечення безперервності бізнесу,
 • управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки,
 • криміналістичний аналіз комп’ютерних систем,
 • соціотехнічна безпека тощо.

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека». Освітня програма: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Майбутні фахівці з кібернетичної безпеки вивчають новітні методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, захист інформації в інформаційно-комунікаційних мережах та системах, сучасні операційні системи, набувають навичок з алгоритмізації та програмування, що надає змогу вирішувати практичні завдання з організації кібернетичної безпеки.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • інформаційні технології,
 • технології програмування (C/C++, Assembler),
 • теорія інформації та кодування,
 • операційні системи та їх безпека,
 • організація баз даних (SQL, MySQL),
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах,
 • прикладна криптологія,
 • стеганографія та стеганоаналіз,
 • захист програмного забезпечення,
 • цифрова обробка медіаресурсів,
 • проектування web-додатків (HTML, JavaScript, CSS, PHP),
 • комплексні системи безпеки,
 • захист ресурсів глобальних мереж,
 • засоби захисту структурованих даних.

Кафедра засобів захисту інформації

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека». Освітня програма: «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Випускники кафедри здатні кваліфіковано та гарантовано забезпечувати процес захисту інформації з використанням усіх видів наявних засобів і технологій, виконувати роботи з проектування різноманітних технічних систем захисту інформації, вирішувати оперативні завдання, пов’язані із забезпеченням контролю технічних засобів і систем захисту, проектувати та впроваджувати спеціальні технічні і програмні засоби захисту інформації, забезпечувати організаційні і інженерно-технічні заходи захисту інформаційних систем та об’єктів та інших видів робіт.

Після завершення навчання фахівці отримують знання, які дозволяють гарантовано працевлаштуватися в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, Службу безпеки України, органи державної влади, авіаційні підприємства та аеропорти, банківські установи, охоронні структури та структури, які займаються технічними системами захисту інформації тощо.

У процесі навчання вивчаються найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади та апаратура спеціальних досліджень. Наприклад, пошукові системи, призначені для моніторингу радіоефіру з метою виявлення несанкціоновано встановлених засобів отримання інформації (закладних пристроїв), аналізу завантаженості радіоефіру, контролю працюючих засобів (передавачів) тощо.

Профільними дисциплінами за якими кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти є:

 • основи проектування систем технічного захисту інформації,
 • стандарти аудиту інформаційних технологій,
 • схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації,
 • технології збору та аналізу даних аудиту,
 • засоби передавання сигналів в системах технічного захисту інформації,
 • безпека інформаційно-комунікаційних систем,
 • процеси зберігання, вилучення, транспортування та утилізації інформаційних ресурсів,
 • доступ до об’єктів інформаційної діяльності,
 • управління інцидентами кібербезпеки,
 • засоби приймання та обробки сигналів в системах технічного захисту інформації,
 • технічні засоби охорони об’єктів,
 • організаційно-технічне забезпечення систем технічного захисту інформації,
 • захист інформації методами криптографії та стеганографії,
 • методи та засоби технічного захисту інформації,
 • управління ризиками в інформаційних системах.

Студенти Факультету мають можливість паралельно з базовою освітою отримати другу вищу освіту за напрямами: менеджмент, маркетинг, облік і аудит, фінанси і кредит тощо.

Після проходження навчання на кафедрі військової підготовки студенти отримують звання офіцера запасу.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком в установленому порядку.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.