Спеціальність 293 «Міжнародне право» є унікальною та найпрестижнішою спеціальністю. Вона включає оволодіння фаховою підготовкою з міжнародних відносин, загальної юриспруденції, міжнародного права та іноземної мови.

Студенти спеціальності «Міжнародне право» вивчають не тільки базові юридичні дисципліни, а й дисципліни міжнародно-правового циклу, які включають теорію та історію міжнародного права, окремі галузі міжнародного права, циклу міжнародного приватного права, та порівняльного права. Значний обсяг фахового вивчення дозволяє випускникам зі спеціальності 293 «Міжнародне право» присвоювати одночасно дві кваліфікації: юриста-міжнародника та перекладача. Професійний світогляд студентів доповнюється вивченням міжнародних відносин та дипломатії. Додатково на факультеті міжнародних відносин студенти спеціальності 293 «Міжнародне право» освоюють спеціальні дисципліни – міжнародне космічне та міжнародне повітряне право.

Отримання диплому із вказаної спеціальності не лише засвідчує набуття студентами більш глибоких та ширших за своїм спектром знать, вмінь та кваліфікацій у порівнянні з класичною правничою освітою, а й надає молодим спеціалістам переваги при працевлаштуванні як в Україні, так й за кордоном.

Фахівці з міжнародного права можуть займатися як традиційною правничою діяльністю, так й аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин, брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах, аналізувати міжнародну інформацію, здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук.

Сфера діяльності випускників: міжнародні міжурядові організації; міжнародні неурядові організації; дипломатичні та консульські установи України; міністерства та відомства України; органи законодавчої та судової влади України; правоохоронні органи України; недержавні правозахисні організації; адвокатура; відділи зовнішньоекономічних зав’язків підприємств; митна служба; податкова служба; нотаріат.

Навчальний процес за спеціальністю «Міжнародне право» забезпечується кваліфікованими науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства, що є випусковою за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». Окрім цього, до освітнього процесу залучаються фахівці-практики у сфері міжнародного права, як вітчизняні, так і закордонні, які проводять лекції та майстер-класи для студентів.

Підготовка бакалаврів і магістрів проводиться згідно із затвердженими Міністерством освіти і науки України «Освітньо-кваліфікаційними характеристиками» і «Освітньо-професійними програмами» спеціальності «Міжнародне право». З 2017 р. здійснюється набір у магістратуру на денну та заочну форми навчання.

Під час занять викладачі використовують актуальні методи і форми навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій: воркшопи, casestudy, моделювання mootcourt, проектна робота, дидактичні завдання, вирішення практичних задач, робота в малих групах, тестові, творчі та аналітичні завдання, презентації тощо.

Важливою складовою навчального процесу є підготовка та участь студентів в різноманітних національних і міжнародних конкурсах, змаганнях, грантах. Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства підтримує і допомагає студентам розкривати власний потенціал і закладати фундамент майбутньої успішної кар’єри.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Вступ до спеціальності “Міжнародне право”
 • Правничі системи сучасності
 • Теорія держави і права
 • Порівняльне конституційне право
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне цивільне право
 • Порівняльний цивільний процес
 • Порівняльне трудове та соціальне право
 • Порівняльне кримінальне право
 • Порівняльний кримінальний процес
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право України
 • Кримінальне право і процес України
 • Цивільне право і процес України
 • Історія міжнародного права
 • Теорія міжнародного публічного права
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне морське право
 • Міжнародне повітряне і космічне право
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Право міжнародних договорів
 • Територія в міжнародному праві
 • Міжнародний авіаційний бізнес
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Право розв’язання міжнародних спорів
 • Право міжнародної відповідальності
 • Право зовнішніх зносин та дипломатія
 • Право міжнародних організацій
 • Право Європейського Союзу

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Правове регулювання інтеграці ї України в ЄС
 • Методологія наукових досліджень в сфері міжнародного права
 • Теорія та практика міжнародного права
 • Міжнародне правосуддя
 • Приватна юридична практика
 • Теорія та практика міжнародного права
 • Практика ЄСПЛ
 • Практикум перекладу
 • Міжнародні стандарти розслідування авіаційних пригод
 • Міжнародне транспортне право
 • Міжнародні комерційний арбітраж
 • Міжнародні контракти
 • Міжнародне банківське та фінансове право
 • Міжнародне кримінальне право

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства функціонує на базі Факультету міжнародних відносин у корпусі №7 університету. Начальний процес забезпечується належною матеріально-технічною базою, до якої входять:

 • Навчальні аудиторії;
 • Навчально-наукова лабораторія кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства;
 • Бібліотека з читальним залом;
 • Науково-навчальна лабораторія «Інформаційний ЦЕНТР ЄВРОСОЮЗУ»;

Комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії

Підготовка фахівців з міжнародного права передбачає проходження навчальної, перекладацької, фахової, переддипломної та науково-виробничої практик.

Кафедра співпрацює з державними органами, установами та підприємствами, юридичними компаніями й громадськими організаціями з метою організації проходження стажування, а також майбутнього працевлаштування студентів.

Серед основних баз практики:

 • Міністерство юстиції України, зокрема Управління міжнародного співробітництва та протоколу, Департамент публічного права, Департамент міжнародних спорів, Департамент міжнародного права, Департамент з питань судової роботи
 • Конституційний суд України
 • Державна судова адміністрація України
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • Українська асоціація міжнародного права
 • представництва міжнародних міжурядових організацій
 • юридичні компанії та громадські організації тощо

Отримавши професійну фахову та мовну підготовку, випускник спеціальності «Міжнародне право» може успішно займатись:

 • приватною юридичною практикою, працювати у міжнародних юридичних відділах державних органів влади,
 • правовим забезпеченням діяльності міжнародних компаній, спільних підприємств в Україні і зовнішньоекономічної діяльності,
 • працювати у посольствах і консульствах, міжнародних організаціях.

Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства аналізує можливості та бере участь у міжнародних проектах і міжнародних освітніх програмах, прогнозує розвиток спільних наукових досліджень та науково-дослідних розробок за профілем своєї діяльності.

В рамках стратегії інтернаціоналізації Університету та з метою інтеграції освітніх програм у глобальний академічний простір кафедра розвиває мережу університетів-партнерів для впровадження програм з академічного обміну для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти таких як Еразмус+, Горизонт 27, Фулбрайт, Німецька служба академічних обмінів (DAAD) тощо.

Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства підтримує контакти і розвиває співробітництво із зарубіжними партнерами, зокрема:

 • Дипломатичними представниками іноземних держав
 • Європейською організацією публічного права
 • Товариством Червоного Хреста України
 • Союзом юристів Каспійсько-Чорноморського регіону
 • Міжнародною організацією «Лікарі без кордонів»
 • Зарубіжними навчальними заклада

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна)

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 32 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 27 200 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 34 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 28 900 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники працюють в органах державної влади, юридичних фірмах, як національних, так і зарубіжних, міжнародних організаціях і компаніях. Наприклад, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, посольства та консульства, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, BakerMcKenzie, AlstellarLawFirm, Юридична фірма «Лавринович і Партнери», Національний банк України, UDPRenewables, Авіакомпанія Елерон.

Телефони: +38 (044) 406 77 56

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус №7, ауд. 316