Професійна діяльність, спрямована на розкриття таланту і надання можливості розвитку творчого потенціалу, соціальна робота — це практична діяльність, що відбувається у складному, змінному середовищі. Вона покликана надавати людям можливість якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій.

Соціальна робота ‒ це професійна діяльність в наданні допомоги людям, що потрапили в складні життєві обставини, яка відновлює їхню здатність до соціального функціонування та створює сприятливі умови для цього.

Наші випускники, отримавши повну вищу освіту, можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності і займати посади:

 • соціальний працівник;
 • інспектор соціальної допомоги;
 • спеціаліст реабілітаційного, соціального центру;
 • вихователь будинку-інтернату;
 • інспектор виплати пенсій;
 • спеціаліст Управління праці та соціального захисту;
 • спеціаліст відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • фахівець соціальної роботи;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • вихователь-методист;
 • методист;
 • співробітник відділу організації служби соціальної допомоги;
 • спеціаліст з пільг та інших соціальних питань;
 • фахівець із забезпечення соціального обслуговування;
 • менеджер з персоналу;
 • спеціаліст закладів освіти;
 • працівник підрозділу роботи з особовим складом у силових та правоохоронних органах.

Навчальний процес спрямований на підготовку соціального працівника, який є фахівцем із соціальної роботи, здатний виконувати різні види професійної діяльності та володіє базовими знаннями навичками та уміннями   в галузі соціально-психологічних, педагогічних, управлінських та інших проблем.

У центра уваги ‒ вивчення професійно-орієнтованих дисциплін: теорії, технології та організації соціальної  роботи, соціальна робота з різними групами клієнтів, а також вироблення навичок спілкування, оцінювання потреб та представлення інтересів людини, формування практичних рекомендацій, проектів конкретних і адресних рішень.

Свої знання та вміння студенти закріплюють під час проходження практики соціальної роботи у структурах різних форм власності.

Дисципліни, що вивчаються за ОПП «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання

 • Організація волонтерської роботи
 • Психологія вікового розвитку людини
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна політика у галузі соціальної роботи
 • Теорія соціальної роботи
 • Тренінг особистісного зростання
 • Фахова ознайомлювальна практика
 • Дослідження соціальної роботи
 • Економічні основи соціальної роботи
 • Основи психології травми
 • Консультування у соціальній роботі
 • Методи і технології соціальної роботи
 • Психологічні методи соціальної роботи
 • Психологія особистості
 • Соціально-політичні процеси сучасності
 • Волонтерська практика
 • Документознавство в соц. роб.
 • Конфлікт-менеджмент (вибіркова)
 • Психодіагностика
 • Психологія переговорів
 • Соціальна геронтологія (вибіркова)
 • Соціальна психіатрія і наркологія
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Соціальна робота з сім’ями
 • Соціальна робота у сфері зайнятості
 • Соціальна робота у громадах
 • Соціальна структура суспільства (вибіркова)
 • Практика з соціальної роботи
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Професійний психологічний відбір
 • Психологічна реабілітація
 • Система служб соціальної роботи
 • Соціальна робота з людьми з особливими потребами
 • Комунікаційний тренінг(вибіркова)
 • Тренінг підготовки соціальних працівників (вибіркова)
 • Методи тренінгової роботи
 • Педагогічні методи соціальної роботи
 • Практикум з підготовки соціальних працівників

 

Дисципліни, що вивчаються за ОПП «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання 

 • Бізнес-планування
 • Інноваційні методики соціальної роботи
 • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Організація зв’язків з громад кістю (PR)
 • Основи лідерства
 • Основи наукових досліджень
 • Психологія бізнесу
 • Соціальне проектування у соціальній роботі
 • Теорія і практика тренінгової роботи
 • Управління соціальним розвитком
 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика

Заняття на кафедрі соціальних технологій проводяться в сучасному навчальному середовищі пристосованому як  для  лекційних та практичних занять, так і для проведення різноманітних тренінгів. Всі навчальні приміщення кафедри є комп’ютеризованими і забезпеченими мультимедійними засобами навчання.

У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія соціальних інновацій. Мета діяльності лабораторії: напрацювання інноваційних методик в галузі  підготовки фахівців з соціальної роботи.

Основні завдання лабораторії:

 • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців соціальної сфери завдяки реалізації практичної, творчої та інноваційної складових змісту навчання;
 • забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів;
 • облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;
 • здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповненням електронної бібліотеки кафедри навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо;
 • організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі, дослідницькі здібності та інноваційні якості особистості студентів;
 • створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників інших навчальних закладів;
 • дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки.

До навчального процесу включено ряд баз практик, під час яких студенти знайомляться з різними напрямами практичного застосування знань з соціальної роботи: у сфері наукової соціальної роботи, у сфері практичної соціальної роботи (консультативні центри, навчальні заклади вищої освіти, коучингові й тренінгові організації, підприємства, соціальні служби) тощо.

Кафедра соціальних технологій підтримують ділові контакти з організаціями, діяльність яких відповідає змісту освітніх програм. Студенти спеціальності «Соціальна робота» проходять на базі цих установ фахову ознайомлювальну, волонтерську, практику з соціальної роботи, науково-дослідну та переддипломну практики. Також студенти мають змогу долучатися до проведення наукових досліджень в рамках написання курсових та дипломних робіт. У рамках цього співробітництва представники організацій долучаються до проведення тренінгів та майстер-класів, де діляться професійним досвідом зі студентами.

До стратегічних партнерів в організації практики студентів спеціальності «Соціальна робота» відносяться такі:

 • Асоціації приватних закладів освіти України;
 • Приватне підприємство «Спеціалізована школа «Тріумф»;
 • Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району;
 • Київський міський центр зайнятості;
 • Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ;
 • Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій;
 • Благодійний фонд «РОКАДА» (робота з вимушеними переселенцями, біженцями та емігрантами);
 • Благодійна фонд «Діти надії та любові»;
 • Центр психології и творчості “Майстерня життя”;
 • Київський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю інтелектуальних порушень;
 • Аеропорт «Жуляни»;
 • Державна авіаційна служба України;
 • Васильківський коледж «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Міжнародний благодійний фонд «ЄВРЕЙСЬКИЙ ХЕСЕД «БНЕЙ АЗРІЕЛЬ»;
 • Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району м. Києва;
 • Васильківський коледж НАУ.

У рамках реалізації проекту «Подвійний диплом» (Україна-Польща) укладено угоду з Вищою лінгвістичною школою (ВЛШ) (м.Ченстахова, Польща).

Мета даного проекту – залучення широких верств населення до освітніх програм у Польщі, адаптованих до українського законодавства та нормативів, враховуючи сучасні вимоги ринку праці; забезпечення вільного доступу української молоді України до цих програм на пільгових умовах.

Напрями: педагогіка, соціальна робота, соціальне забезпечення  (опікунська педагогіка і ресоціалізація, суспільна педагогіка і педагогіка праці),  філологія (англійська, німецька). 

Студенти можуть здобути якісну європейську освіту за різнотерміновими програмами паралельного навчання з отриманням для студентів одночасно двох державних дипломів (українського та європейського).

Переваги програми:

 • Доступність. Адаптовані програми навчання для українців, знижки від 60 % до 100%, стипендії.
 • Індивідуальний підхід.
 • Престижність і європейська якість. Нострифікація європейських дипломів.
 • Стажування і практика на підприємствах Євросоюзу.
 • Міжнародні виставки, конференції, олімпіади.
 • Дозвілля і молодіжні ініціативи.

Вища лінгвістична школа у Ченстохові розпочала свою діяльність у 1992 році і на сьогоднішній день посідає провідні місця у польських рейтингах вищих навчальних закладів.  Завдяки програмі дистанційної освіти (E-learning) Вища лінгвістична школа є відомою у Польщі, де студент, шляхом викориcтання сучасних інтерактивних технологій (зокрема, E-platforma), має можливість заощадити на часі, приїжджаючи до ВНЗ всього 2 рази на семестр. Особливий підхід до кожного студента підтверджує гасло Вищої лінгвістичної школи, що для неї важливими є люди “Ważni są ludzie”.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 20 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 15 000 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 24 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 18 000 грн./рік 

Студенти кафедри соціальних технологій (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники працюють у навчальних закладах, соціальних службах, авіаційних компаніях та підприємствах, органах державної влади, банківських установах, туристичних фірмах, неурядових організаціях  тощо України.

Телефони: +38 (044) 406-74-60, +38 (044) 497-72-63, +38 (044) 406-74-94

Email: k_pst@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 8-1202, 8-1204