Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» використання засобів вимірювальної техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності, створення та опрацювання інформаційних технологій на основі розроблення програмного забезпечення засобів вимірювань та програмного забезпечення для опрацювання результатів вимірювань, а також їх тестування.

Якість, стандартизація та сертифікація

Метою освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» є формування й розвиток загальних і фахових компетентностей та підготовка фахівців, здатних  до комплексного розв’язання складних задач у галузі управління якістю, стандартизації, сертифікації та метрології; розробки та практичної реалізації  систем  стандартизації,  оцінки  відповідності; розробки, перегляду й гармонізації нормативних документів із стандартизації,  оцінки  відповідності,  метрологічного забезпечення та систем управління якістю при здійсненні організаційної, управлінської та технічної діяльності, прикладних досліджень у будь якій сфері економіки взагалі й у сфері технічного регулювання зокрема.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти на перетині медицини та інженерії на теперішній час для України є важливим завданням. Така потреба викликана необхідністю інформатизації медичної галузі, підвищенню рівня якості надання медичних послуг населенню України в умовах проведення реформи сфери охорони здоров’я. Національний авіаційний університет та кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу для виконання таких завдань. Освітньо-професійна програма «Медичні інформаційно-вимірювальні технології та системи» розроблена співробітниками кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету після консультацій з науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності.

В Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та в інших нормативно-правових актах і нормативних документах з метрології встановлено, що всі медичні прилади, які мають відношення до охорони здоров’я та життя людини, підлягають державному метрологічному нагляду та періодичному метрологічному контролю. Повірка, метрологічна атестація, калібрування засобів вимірювальної техніки, контроль вихідних параметрів медичного обладнання, що використовується в медичних установах є гарантією точності їх роботи і підтвердження якості медичних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України № 374 від 4.06.2015 року встановлений перелік законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці. До цього переліку потрапили ультразвукові діагностичні прилади, аналізатори медичного призначення, вимірювачі артеріального тиску, тонометри, дозатори, електрокардіографи, кардіодефібрилятори, медичні термометри, монітори пацієнта, пульсоксиметри, реографи, рефрактометри, офтальмометри, та інші прилади медичного призначення. Саме ці прилади використовуються для забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян.

Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації

Студенти вивчають електронну інженерію, приладобудування, програмування, програмування вимірювальних систем, управління якістю.

Якість, стандартизація та сертифікація

Навчання за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» передбачає вивчення теоретичних основ, принципів та сучасних технологій управління у сфері технічного регулювання, глибоку практичну підготовку,  проведення наукових досліджень, вільне володіння іноземною мовою з можливістю навчання та стажування за кордоном. Відмінність програми – формування професійних компетенцій у галузі метрології, управління якістю, стандартизації та сертифікації за міжнародними, європейськими стандартами, у тому числі авіаційного спрямування (ІSO серій 9000, 14000, 17000, 31000, 45000, EN ISO 9712, АS/ EN 9100 тощо) з можливістю отримання відповідних професійних сертифікатів.

У процесі навчання студенти набувають теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для  організації робіт з розробки, впровадження і функціонування ефективних систем управління якістю підприємств і організацій, а також з розроблення документів та положень щодо процесів стандартизації та сертифікації;  оцінювання результатів впровадження системи управління якістю.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчальних планів освітньо-професійної програми «Медичні інформаційно-вимірювальні технології та системи» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам. На кафедрі працюють 2 професори, доктори технічних наук, штатні співробітники; 3 доктори медичних наук, з них 2 заслужених діяча освіти, 1 доктор технічних наук, старший науковий співробітник, що працюють за сумісництвом та 5 кандидатів технічних наук, з них 4 мають вчене звання доцента штатних співробітників та 1 кандидат медичних наук та 1 кандидат педагогічних наук, що працюють за сумісництвом. Викладання здійснюється українською мовою.

 

Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації

 • Основи електроніки
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Метрологія та вимірювання
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Аналогові та цифрові вимірювальні прилади
 • Цифрові інтерфейси в ІВС
 • Вимірювання в системах контролю та технічної діагностики
 • Основи теорії інформаційно-вимірювальних систем
 • Системи виявлення та реєстрації даних вимірювань
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Комп’ютеризовані технології обробки інформації в ІВС
 • Обробка сигналів в інформаційно-вимірювальних системах
 • Основи візуального програмування інформаційно-вимірювальних систем
 • Комп’ютеризовані інформаційно-діагностичні системи
 • Числові методи та комп’ютерне моделювання
 • Математичне моделювання систем і процесів
 • Основи науковихдосліджень
 • Програмні та апаратні засоби вимірювальних систем
 • Цифрові пристрої та мікропроцесори
 • Проектування сенсорних мереж
 • Інформаційно-вимірювальні безпілотні авіаційні комплекси
 • Основи стандартизації та сертифікації
 • Організація і планування робіт у вимірювальних і калібрувальних лабораторіях
 • Метрологічне забезпечення процесів управління якістю
 • Стандартизація продукції та послуг
 • Методи оцінювання точності результатів вимірювання
 • Статистичний аналіз даних вимірювання

Якість, стандартизація та сертифікація

 • стандартизація продукції та послуг
 • сертифікація продукції та послуг
 • менеджмент якості
 • процеси та системи управління якістю в авіації
 • метрологічне забезпечення процесів управління якістю
 • інформаційні технології у сфері управління якістю, стандартизації та сертифікації
 • сертифікація персоналу
 • управління діяльністю підприємства
 • основи наукових досліджень
 • соціальна та екологічна відповідальність
 • стратегічне управління персоналом
 • аудит у сфері якості
 • ділова іноземна мова.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

 • Матеріалознавство та біосумісні матеріали
 • Елементна база радіоелектронних апаратів
 • Біофізика
 • Схемотехніка радіоелектронних апаратів
 • Мікропроцесорні системи в радіоелектронних апаратах
 • Оцінювання технічного стану радіоелектронної апаратури
 • Апарати і системи біомедичного призначення 
 • Статистична обробка діагностичних даних
 • Методи діагностування радіоелектронних комплексів
 • Комп’ютерні технології проектування радіоелектронних апаратів
 • Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури 
 • Фізико-теоретичні основи конструювання
 • Основи оброблення біомедичних сигналів і зображень
 • Анатоміялюдини
 •  Інформаційні технології в медицині
 • Основи метрології
 • Обладнання лабораторної медицини 
 • Клініко-діагностичні дослідження 
 • Телекомунікаційні технології в медицині
 • Методи та засоби телемедичних систем
 • Забезпечення надійності функціонування біомедичної апаратури
 • Системи та комплекси біомедичних вимірювань
 • Експлуатація біомедичної апаратури
 • Кібернетичні системи в біомедицині
 • Експертні системи в медицині
 • Моделювання процесів в біомедицині

Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації

Навчальна лабораторія основ електроніки та мікросхемотехніки, аналогових та цифрових вимірювальних пристроїв, систем перетворення та відображення інформації. 11.305

В лабораторії проходять заняття з дисциплін «Основи електроніки», «Теорія електричних сигналів та кіл», «Аналогові та цифрові вимірювальні прилади», «Методи і засоби відображення інформації» та ін.

Лабораторія забезпечена універсальними лабораторними стендами для вивчення властивостей активних елементів електричних кіл – діодів, стабілітронів, польових та біполярних транзисторів, операційних підсилювачів. Додатково стенди доукомплектовані універсальними цифровими вольтметрами-амперметрами, лабораторними генераторами гармонік, лабораторними джерелами постійного струму, осцилографами.

Для вивчення принципів роботи та будови вимірювальних приладів в лабораторії наявні генератори імпульсів та генератори гармонічних коливань, цифрові частотоміри та фазометри, універсальний міст, вимірювач нелінійних спотворень, установка для повірки лічильників електричної енергії, мікроконтроллерні плати сімейства «Arduino» та набори компонентів для цих плат.

При вивченні систем відображення інформації використовується телевізійна установка, до складу якої входять: цифрова відеокамера, монітор, телевізійний осцилограф, генератор телевізійних тестових сигналів.

Лабораторія укомплектована комп’ютерами з сучасним програмним забезпеченням для вивчення та програмування інформаційно-вимірювальних систем: Matlab, MathCad, Arduino IDE, Multisim, LabVIEW +IMAQ Vision, Python IDLE, Electronics Workbench та ін.

Навчальна лабораторія інтерфейсів та вимірювальних перетворювачів 11.406

В лабораторії проходять заняття з дисциплін «Вимірювальні перетворювачі», Аналогові та цифрові вимірювальні прилади», «Цифрові інтерфейси в ІВС». 

В лабораторії наявні навчальні стенди для вивчення вимірювальних перетворювачів, таких як ємнісний датчик вологості, платиновий датчик температури, п’єзоелектричний акселерометр, індуктивний датчик переміщення, датчики термопари, датчик кутового переміщення на основі ефекту Хола, датчик витрати повітря у інтегральному виконанні та перетворювачів, які узгоджують дані датчики з комп’ютерною системою. Для комплектації стендів використано продукцію світових виробників вимірювального обладнання, таких як TESA, National Semiconductor, Honeywell, Burr-Brown, Brüel & Kjær, Hartmann & Braun та українських виробників «Росток», «Холіт Дейта Системс». Лабораторія доукомплектована цифровими мультиметрами APPA-207, магазинами опорів та ємностей, осцилографами, цифровими генераторами імпульсних та шумових сигналів, системами фазової автопідстройки частоти.

Для виконання модельних експериментів та програмної обробки результатів вимірювань використовуються персональні комп’ютери з сучасним програмним забезпеченням для моделювання електронних схем Electronics Workbench, для обробки результатів вимірювань Matlab, Numeri.

Науково-навчальна лабораторія методів та засобів неруйнівного контролю . – 11.409:Розробка методів та засобів вихростумового неруйнівного контролю з покракращеними метрологічними характеристиками, га основі ітераційних інтегруючих перетворювачів з динамічними запам’ятовуючими пристроями, широкосмугових систем фазової автопідстройки частоти,  вимірювальних підсилювачів з диференціально-струмовами входами та «безрозривних» методів корекції похибок.

Об’єкти дослідження: – електричних процесів, що відбуваються в індуктивній котушці та середовищу, яке контролюється, шляхом зміни електричних параметрів імпедансу котушки

Науково-навчальна лабораторія методів та засобів технічної діагностики Близнюк – центр авіасерт 11.409

Напрям наукової діяльності . розробка методів та засобів вібродіагностики роторних машин та механізмів з покращеними техніко-економічними показниками на основі методів слідкуючої фільтрації, на основі квадратурних слідкуючих режекторних фільтрів, використовуючи N-канальні структури з ітераційними інтегруючими перетворювачами, у якості канальних фільтрів, що дає змогу покращити співвідношення сигнал-шум на 50-60Дб., з використанням нових зарядових вимірювальних підсилювачів, на основі з диференційно-струмовими входами, що дає змогу підвищити придушення завад загального виду 70-80Дб. На основі нових квадратурних детекторів середньоквадратичних значень зменшення часу аналізу.

Об’єкти дослідження: – процес вібродіагностування механічних пошкоджень роторних машин та механізмів.  Захищена кандидатська дисертація у 2019 р. на тему «Вимірювальна система для діагностики підшипникових вузлів на основі аналогового інтерфейсу» Довганем Василем Володимировичем.

 

Якість, стандартизація та сертифікація

Науково-навчальна лабораторія новітніх триботехнологій.

Напрям наукової діяльності: визначення показників якості конструкційних матеріалів та захисних покриттів з метою забезпечення працездатності деталей машин і механізмів; розробка методик інженерного розрахунку довговічності і зношування триботехнічних систем ковзання; розробка композиційних покриттів триботехнічного призначення градієнтного типу з макро- та нанонаповнювачем; розробка новітніх технологій формування покриттів з використанням концентрованих джерел енергії; зносовтомні  випробовування  сплавів  та  покриттів; дифузійні процеси у поверхневих та приповерхневих  шарах поверхонь тертя; управління якістю виготовлення і експлуатації деталей вузлів тертя машин та механізмів сучасними методами модифікування поверхонь.

Навчальна лабораторія систем управління якістю, стандартизації та сертифікації.

Напрями досліджень: аналізування та розроблення методів і практичних рекомендацій щодо створення, впровадження, організації функціонування та удосконалення процесів і систем управління якістю на підприємствах, організаціях та установах будь якої галузі національної економіки (зокрема, авіаційної); проектування та розробка інженерних та управлінських продуктів, процесів та систем для сфери технічного регулювання; моніторинг та оптимізація процесів і систем стандартизації, сертифікації, управління  якістю та персоналом; аналізування та оцінювання впливу функціонування процесів управління якістю, стандартизації, сертифікації, інформаційно-вимірювальної техніки та метрологічної діяльності на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності людини; визначення технічного стану елементів і агрегатів авіаційної техніки із застосуванням неруйнівних методів контролю; дослідження питань організації та проведення сертифікації (оцінювання відповідності) систем управління (якістю, безпекою та гігієною праці, соціального та екологічного тощо), продукції та послуг, персоналу з неруйнівного контролю, акредитації органів з оцінювання відповідності.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Лабораторії кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини оснащені сучасною комп’ютерною технікою та необхідним обладнанням для проведення практичних та лабораторних робіт.

На кафедрі за сумісництвом працюють 3 доктори медичних наук, з них 2 заслужених діяча освіти, та 1 кандидат медичних наук, що працюють в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, де вони викладають лабораторні, практичні та лекції використовуючи сучасне медичне обладнання.

 

Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації

Маркетингові та метрологічні відділи науково-виробничих організацій, фірм, виробництв; державні та приватні установи з розробки програмного та апаратного забезпечення; відділи контролю якості підприємств України; лабораторії з сертифікацій продукції; аналітичні та випробувальні лабораторії; підрозділи служби безпеки України; центри експлуатації технічних комплексів; відділи прикордонної та митної служби України; підприємства зв’язку; установи з проектування й розробки аналітичної та медичної апаратури.

Практична підготовка студентів проводиться на таких підприємствах: ДП «Антонов», ДП «Укрметртестандарт», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ДП «Завод 410 цивільної авіації», Луцький ремонтний завод «Мотор», ТОВ «Холит Дейта Системс».

Якість, стандартизація та сертифікація

Співпраця кафедри з державними і комерційними промисловими установами та підприємствами відображається в організації та проведенні спільних дослідних робіт, проходженні студентами науково-дослідної та переддипломної практик. У даному напрямку співпраця реалізується з такими організаціями, як:  ДП «Укрметртестстандарт», ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Державна авіаційна служба України,  ДП «Антонов», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Украерорух», ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ДП «Завод 410 цивільної авіації», ТОВ «Кій Авто Холдінг», ПАТ «Київхліб», Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України.

Студенти денної форми навчання мають можливість проходити практику за кордоном (Республіка Польща:  м. Люблін, Люблінський політехнічний інститут; Китайська Народна Республіка: м. Гуанчжоу, ТОВ «Мінг Лі», м. Дучанг, ТОВ «Синьхуа», Республіка Марокко: м. Агадір, ТОВ «Morocco Dialysis»).

Після закінчення навчання наші випускники можуть працювати в установах, організаціях, на підприємствах різних форм власності будь-якої галузі народного господарства, обіймаючи такі посади: керівник установи (структурного підрозділу) стандартизації, сертифікації та якості; фахівець із стандартизації; фахівець із сертифікації; фахівець із стандартизації, сертифікації та якості; фахівець із якості; менеджер (управитель) систем якості; аудитор систем якості; професіонал з безпеки та якості; інженер з якості; інженер-контролер.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Постановою Кабінету Міністрів України № 374 від 4.06.2015 року встановлений перелік законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці: ультразвукові діагностичні прилади, аналізатори медичного призначення, вимірювачі артеріального тиску, тонометри, дозатори, електрокардіографи, кардіодефібрилятори, медичні термометри, монітори пацієнта, пульсоксиметри, реографи, рефрактометри, офтальмометри, та інші прилади медичного призначення. Для виконання завдань захисту життя та охорони здоров’я громадян робота даної техніки має виконуватися з заданим рівнем безпеки. У зв’язку з цим саме ці прилади на законодавчому рівні необхідно постійно стежити за точністю апаратури, яка використовується в медичних закладах тому, що результати її роботи безпосередньо впливають на точність діагнозу та правильність лікування, а отже – на здоров’я та життя пацієнтів.

Працедавці завжди потребують фахівців здатних до комплексного розв’язання складних задач розробки та використання засобів вимірювальної техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Якість, стандартизація та сертифікація

Міжнародні зв’язки спрямовані на співробітництво із колегами з провідних науково-технічних установ світу у питаннях стандартизації, сертифікації, метрологічного забезпечення та управління якістю продукції машинобудівної галузі. Кафедра підтримує та розвиває зв’язки із такими закордонними установами як: Люблінський політехнічний університет  (Польща), Бялостокський технічний університет (Польща), Науково-технічний університет ім. Хуарі Бумедьєна (АНДР, Алжир), Білоруський державний університет (Білорусь), Міжнародна академія цивільної авіації (Марокко), Кошицький технічний університет (Словаччина), Дрезденський технічний університет (Германія).

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Міжнародна співпраця кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має спільний науковий інтерес у галузі оцінювання показників точності, валідації, верифікації біомедичної апаратури та проводить спільні дослідження стану біологічного об’єкта із Союзом метрологів Болгарії та НДІ стандартизації, метрології та сертифікації агенції «Узстандарт».  

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини:

 участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах; (З 2005 року кафедра є співорганізатором Міжнародної Антарктичної Конференції (співорганізатор – Національний Антарктичний Науковий Центр України)

 активна публікація науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

 проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців, спільна організація конференцій у європейських країнах;

 укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.

 

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 18 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 13 500 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 22 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 16 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації

Гарантоване працевлаштування за спеціалізацією «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» забезпечується високим рівнем отриманих знань за даним фахом. Наші провідні роботодавці: ДП «Антонов», ДП «Укрметртестандарт», Coca-Cola Beverages Ukraine, ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ДП «Завод 410 цивільної авіації», ДАХК «Артем», Аеропорт «Бориспіль». .Базова освіта, високий рівень теоретичної і практичної підготовки дозволяє нашим випускникам успішно і ефективно реалізуватись у різних галузях науки, техніки та IT, знайти себе в сучасному житті.

Якість, стандартизація та сертифікація

Гарантоване працевлаштування за  спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація» забезпечується високим рівнем отриманих знань, умінь та навичок за даним фахом.

Ми пишаємось сотнями наших випускників, які сьогодні ефективно працюють за напрямками стандартизації, сертифікації,  метрологічного забезпечення та управління якістю як в державних, так і в комерційних підприємствах, установах, організаціях, займаючи керівні та інженерні посади. Приклади працевлаштування наших випускників: ДП «Укрметртестстандарт», ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Державна авіаційна служба України,  ДП «Антонов», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Украерорух», ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ДП «Завод 410 цивільної авіації», ПАТ “Укртелеком”, ПАТ «Електротехнічний завод», підприємство з іноземними інвестиціями ТзОВ «Бюро Верітас Україна».

Якісна базова освіта, високий рівень теоретичної і практичної підготовки, фундаментальне знання питань технічного регулювання дозволяє нашим випускникам успішно і ефективно реалізуватися у різних галузях економіки та знайти себе у сучасному житті.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації

НаціональнийАвіаційнийУніверситет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 407
Київ, Україна03058

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/kaf-mash/
тел.+38(044) 406-77-73
факс +38(044)406-77-73

Моб +38(066) 1663843

Ел.пошта:nau12@ukr.net

Якість, стандартизація та сертифікація

Національний Авіаційний Університет
Аерокосмічний факультет
пр. Любомира Гузара 1, кімната 350
Київ, Україна 03058

Наш сайт: http://aki.nau.edu.ua/kafedry-aki/kaf-mash/
тел.  +38(044) 406-77-73
факс +38(044) 406-77-73

Моб +38(066) 1663843

Ел.пошта: nau12@ukr.net

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Телефони: +38 (044)406-71-98, +38(044)406-71-86

E-mail: bikam@i.ua

Сайт: bikam.kiev.ua (bikam.nau.edu.ua)

Адреса

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 3, ауд. 3-401. (ауд. 3-422)