Екологія – це фундаментальна наука, без якої неможливе збереження життя на Землі. Тотальне порушення навколишнього природного середовища, зміни процесів метаболізму біосфери, збіднення видового складу тварин, рослин і мікроорганізмів обумовлюють необхідність чіткого дотримання норм природоохоронного законодавства. Цю місію виконують екологи, яких готує кафедра екології.

Сьогодні екологія займає передові позиції у науково-технічному прогресі і повсякчасно удосконалює способи вирішення різнорівневих проблем охорони навколишнього середовища в авіації, майже в усіх сферах виробництва, забезпечення безпечного середовища існування людини та живих організмів.

У ХХІ сторіччі екологія стала ключовим фактором сталого розвитку суспільства.

Кафедра екології забезпечує підготовку здобувачів вищої світи, здатних вирішувати актуальні проблеми сучасного суспільства, пов’язані з антропогенним впливом людини в процесах виробництва, життєдіяльності, а також з ліквідацією надзвичайних ситуацій, забезпечення екологічної і техногенної безпеки тощо.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні знання та вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування.

 • Геологія з основами геоморфології / Geology and Fundamentals of Geomorphology
 • Гідрологія / Hydrology
 • Метеорологія і кліматологія / Meteorology and Climatology
 • Грунтознавство / Soil Science
 • Біогеохімія / Biochemistry
 • Вступ до фаху / Introduction into Major
 • Біологія / Biology
 • Загальна екологія та неоекологія / General Ecology and Neoecology
 • Ландшафтна екологія / Landscape Ecology
 • Екологія людини / Human Ecology
 • Моніторинг довкілля / Environmental Monitoring
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля / Modelling and Prognosis of the Environment Condition
 • Техноекологія / Technical Ecology
 • Урбоекологія / Urban Ecology
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище / Standardization of Anthropogenic Pressure on Natural Environment
 • Екологічна безпека / Environmental Safety
 • Екологічна експертиза / Environmental Impact Assessment
 • Природоохоронне законодавство / Environmental Legislation
 • Екологічне право / Environmental Law
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності / Management of Nature Preserving Activity
 • Економіка природокористування / Economy of Nature Management
 • Заповідна справа / Protected Areas
 • Основи ресурсозбереження / Fundamentals of Natural Resource Management
 • Збалансоване природокористування / Natural Resource Management
 • Екологічний аудит / Environmental Audit
 • Екологічна токсикологія / Ecological Toxicology
 • Технологія використання природних енергоносіїв в авіатранспортних процесах / Technology of Natural Power Sources Use at Aviation Facilities
 • Екологія мікроорганізмів / Ecology of Microorganisms
 • Основи біохімічних технологій / Fundamentals of Biochemical Technologies
 • Теоретичні основи моделювання в екології / Theoretical Bases of Modelling in Ecology
 • Стандартизація і сертифікація в екології / Standardization and Certification in Ecology
 • Утилізація та рекуперація відходів / Utilization and Recuperation of Wastes
 • Радіоекологія / Radioecology
 • Екологія, авіація та космос / Ecology, Aviation and Space
 • Теоретичні основи забруднення біосфери / Theoretical Bases of Biosphere Pollution
 • Основи раціонального використання ПММ / Fundamentals of Fuels and Lubricants Rational Use
 • Обладнання та проектування природоохоронних комплексів / Equipment and Design of Environment Protection Facilities
 • Міжкафедральна лабораторія біобезпеки
 • Лабораторія аероекології
 • Лабораторія інноваційних педагогічних технологій
 • Спеціалізований кабінет якості води
 • Спеціалізований кабінет дипломного проектування кафедри екології

До учбового процесу залучені філії кафедри екології в інститутах Національної академії наук України: Інститут геохімії навколишнього середовища, Науковий центр радіаційної медицини, Інститут гідробіології, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва; в Національному університеті біоресурсів і природокористування, в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору, на авіаційних підприємствах – в Державному міжнародному аеропорту «Бориспіль» та на заводі № 410 цивільної авіації.

З метою створення баз практичної підготовки студентів та проведення спільних наукових досліджень кафедра екології налагоджує та підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами та установами.

Кваліфіковані екологи, після закінчення навчання, можуть працювати в органах Державної екологічної інспекції, природоохоронних організаціях, в державних органах управління, контролю та нагляду, в екологічних структурах на підприємствах, лабораторіях, науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах і підприємствах авіаційної галузі.

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати укладеною угодою про співпрацю з Технічним університетом (м. Лодзь, Польща) та участю в Балтійській Університетській Програмі (Швеція).

Наші студенти проходять навчання у таких закордонних ВУЗах:

 • Технічний університетом м. Лодзь (Польща);
 • Білостоцький технічний університет (Польща);
 • Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса (Литва);
 • Опольський університет (Польща).

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 19 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 14250 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 23 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 17 250 грн./рік 

Студенти кафедри екології (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38 (044) 406 70 29,  +38 (044) 406 77 92, +38 (098) 6785875,

E-mail: frolov47@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 5, ауд. 5-610.