Професія юриста є однією з найдавніших та затребуваніших, адже покликана стояти на захисті прав і свобод людини та громадянина. Вона набуває особливої актуальності і в наші дні, коли відбувається формування національної правової системи, реформується законодавство, розробляються зміни до Конституції. Тобто невід’ємним супутником соціально-економічних перетворень в сучасному світі стає саме професійний правовий корпус, здатний забезпечувати функціонування та адаптацію нашої держави у європейському правовому просторі.

Вже понад 20 років Юридичний факультет забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців з права, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, необхідними для успішного здійснення професійної діяльності в галузі права, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю. Зокрема, надавати правові послуги підприємствам, установам, організаціям та громадянам, здійснювати юридичний супровід діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, а також займатися науковою та викладацькою діяльністю. Оскільки, здобувши вищу юридичну освіту та отримавши кваліфікацію «юрист», випускники можуть обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах прокуратури, адвокатури, судових та правоохоронних органах, у міжнародних структурах, наукових установах і вищих навчальних закладах тощо.

Підготовка юристів здійснюється в обсягах діючих освітньо-професійних програм Міністерства освіти і науки України та передбачає отримання однієї із спеціалізацій: «Цивільне та трудове право», «Господарське право», «Публічна служба», «Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат» з поглибленим вивченням іноземної мови і спеціалізованих навчальних дисциплін в галузі повітряного та космічного права.

Особливістю Юридичного факультету є забезпечення навчання за англомовним проектом, в рамках якого викладання всіх дисциплін здійснюється виключно англійською мовою, а також профілізація в галузі космічного і повітряного права, підготовка на базі інформаційно-аналітичного центру Міжнародної організації цивільної авіації, стажування в юридичних відділах авіапідприємств і авіакомпаній та у відповідних міжнародних організаціях.

Навчальний процес організовано шляхом комбінації лекцій, практичних занять із розв’язування проблем та дискусій у сфері права, виконання проєктів, проведення науково-дослідницьких робіт, застосування правових інновацій, консультацій з викладачами, а також самостійної роботи.

На факультеті запроваджено майстер-класи провідних українських і зарубіжних правознавців. Навчальний процес оснащено сучасними технічними засобами. Для проведення ділових ігор на факультеті організовано і належним чином обладнана аудиторія – Зала судових засідань, а також функціонує навчально-наукова криміналістична лабораторія, укомплектована унікальною технікою, стендами та наочними посібниками. Комп’ютеризація навчального процесу надає студентам і викладачам можливість вільного користування Інтернетом. Навчання відбувається з використанням інтернет-технологій і мультимедійних систем. Діє відповідна електронна науково-освітня база та впроваджено в експлуатацію сучасні комп’ютерні класи.

Потреби науково-педагогічного складу та студентів денної, заочної форм навчання навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодичними виданнями, кількість яких налічує понад 5000 примірників забезпечує навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету.

Дисципліни, що вивчаються на бакалавраті:

 • Деонтична логіка
 • Ділова українська мова
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Юридична деонтологія
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Конституційне право України
 • Основи римського приватного права
 • Філософія права
 • Митне право України
 • Адміністративне право України
 • Господарське право України
 • Цивільне право України
 • Сімейне право України
 • Кримінальне право України
 • Трудове право та право соціального захисту України
 • Фінансове право України
 • Природоресурсне право
 • Земельне та аграрне право
 • Кримінальне процесуальне право України
 • Цивільне процесуальне право України
 • Міжнародне приватне право
 • Адміністративне процесуальне право України
 • Міжнародне публічне право
 • Криміналістика
 • Фахова ознайомлювальна практика
 • Юридична практика
 • Транспортне право
 • Правове регулювання авіакосмічної галузі
 • Правова система Європейського Союзу
 • Адвокатура та нотаріат в Україні
 • Прокуратура України
 • Історія правових і політичних вчень
 • Господарське процесуальне право України
 • Право інтелектуальної власності
 • Інформаційне право
 • Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 • Кримінологія
 • Судова медицина та психіатрія
 • Порівняльне правознавство

Дисципліни, що вивчаються на магістратурі:

 • Ділова іноземна мова
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Методологія прикладних досліджень у сфері права
 • Наукові основи правотворчості та юридичної техніки
 • Верховенство права
 • Міжнародні, європейські стандарти та стандарти ІКАО в правовій системі України
 • Правові інструменти позасудового вирішення спорів
 • Актуальні питання кримінального права
 • Актуальні проблеми приватного права

Для підготовки студентів за спеціальністю функціонують:

 Навчальний центр проблем повітряного та космічного права

Навчальний центр проблем повітряного та космічного права є базовим науково-організаційним та навчально-методичним підрозділом Юридичного факультету, що здійснює наукові дослідження в галузях повітряного та космічного права; забезпечує теоретичну розробку і практичну реалізацію науково-методичних інновацій у зазначених галузях; організовує на базі Юридичного факультету проведення круглих столів, конференцій, диспутів; забезпечує співробітництво Юридичного факультету з іншими профільними науковими центрами, закладами освіти, організаціями; координує видання наукового фахового журналу «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».

Функціональне призначення Навчального центру проблем повітряного та космічного права:

 • організація науково-дослідних робіт з проблем повітряного, космічного, інших галузей права та впровадження їх результатів у начальний процес;
 • аналіз законодавства України та нормативно-правових актів інших держав з метою визначення теоретичних та практичних проблем у застосуванні інноваційних технологій та методик юридичної освіти;
 • виконання держбюджетних, госпдоговірних та інших наукових досліджень з найважливіших фундаментальних, соціально-економічних та науково-теоретичних проблем;
 • налагодження співпраці з профільними центрами, науково-дослідними інститутами, закладами вищої освіти України та інших країн, науковими та державними установами, інноваційними науковими центрами (лабораторіями) з метою вивчення, обміну і впровадження інноваційних досягнень у сфері повітряного, космічного та екологічного права;
 • редагування наукових статей та доповідей з метою їх опублікування, підготовка до друку Юридичного вісника «Повітряне і космічне право»;
 • участь Навчального центру та надання ним допомоги в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів з проблем авіакосмічної діяльності, організаторами яких є структурні підрозділи НАУ;
 • підготовка обґрунтувань і проведення експертизи при підготовці проєктів нормативних актів у сфері авіаційної та космічної діяльності;
 • організація науково-дослідної роботи студентів у позааудиторний час, залучення студентських організацій факультету до виконання науково-дослідних робіт.

 Навчально-наукова криміналістична лабораторія

Навчально-наукову криміналістичну лабораторію Юридичного факультету створено з метою здобуття студентами практичних навичок щодо розкриття злочинів під час вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика», виявлення слідів злочинної діяльності, поводження з криміналістичною технікою та науково-криміналістичними засобами, які застосовуються при проведенні оперативно-розшукових і слідчих дій. Лабораторія допомагає навчитися використовувати фото і відеотехніку, різні види фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення речових доказів для розкриття злочинів, сучасні технічні засоби складання портрету за зовнішніми ознаками опису людини, а також надає консультації і практичну допомогу студентам по складанню загальної і допоміжної дактилоскопічної формули по 10-ти пальцевій системі обліку і т.п.

Для виконання основного завдання щодо сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти на рівні навчально-наукової лабораторії виконуються такі функції:

– організація освітньої діяльності навчально-наукової лабораторії на засадах академічної доброчесності;

– участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту університету;

– участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності;

– залучення здобувачів та інших учасників освітнього процесу до наукової діяльності в освітніх, інноваційних та наукових проєктах;

– організація позааудиторної, самостійної роботи здобувачів денної та заочної (дистанційної) форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей здобувачів;

– організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальні заняття;

– проведення (супровід) лабораторних та практичних занять відповідно до розкладу освітнього процесу та графіків позааудиторної роботи здобувачів;

– використання технічних засобів під час проведення лабораторних робіт;

– участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо.

Лабораторія має необхідну навчально-технічну базу (криміналістичну, оперативно-розшукову, фототехніку, аудіо та відеотехніку, техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів), яка дозволяє студентам оволодіти сучасними методами, способами та прийомами боротьби зі злочинністю.

Зала судових засідань

Для проведення ділових ігор на Факультеті належним чином обладнана аудиторія Зала судових засідань. Зала судових засідань оснащена аудіо- і відеотехнікою, за допомогою якої студенти Факультету закріплюють теоретичні знання, здобувають практичні навички роботи судових органів та вивчають процес розгляду справ у судах України та за кордоном.

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету є основним навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім підрозділом, головним завданням якого є інноваційне забезпечення бібліотечно-інформаційного обслуговування освітньо-наукових потреб Факультету.

Лабораторія працює у відповідності з Положенням про організацію освітнього процесу та плану науково-дослідної роботи на Факультеті, координує свою діяльність з кафедрами, лабораторіями на основі постійного вивчення інформаційних науково-освітніх потреб та запитів з метою цілеспрямованого формування фондів навчальної та наукової літератури, електронних ресурсів.

Лабораторія формує колекцію вітчизняних та зарубіжних друкованих видань, електронних ресурсів: баз даних, електронних журналів, електронних книг, створює власні електронні ресурси (з урахуванням потреб освітнього процесу та наукової діяльності Факультету) через видавництва, книжкові магазини, передплату періодики, шляхом придбання окремих видань, а також переданих організаціями, фондами, установами, приватними особами в дар.

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього процесу Юридичного факультету проводить не тільки культурно-просвітницьку роботу, а й сприяє гармонійному та всебічному розвитку студентської молоді, підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

 Навчальна лабораторія новітніх технологій

Навчальна лабораторія новітніх технологій створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії (PhD)» спеціальності 081«Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Матеріально-технічну базу Юридичного факультету складає навчальна лабораторія новітніх технологій, яка укомплектована сучасним комп’ютерним обладнанням на базі процесорів Intel core duo, а також високоякісних графічних процесорів Nvidia, що, в свою чергу, дають змогу використовувати їх для вирішення задач високого рівня складності.

Навчальна лабораторія Юридичного факультету становить комплекс сучасної інноваційної системи засобів обчислювальної техніки для збору, обробки і зберігання інформації. Персональні комп’ютери викладача і студентів з’єднані конвергентною локальною мережею, що дає змогу викладачу не лише швидко і якісно перевірити і оцінити знання студентів, але й раціонально організувати навчальний процес.

Комплекс має відповідні технічні засоби, які дозволяють використовувати інноваційні можливості технології MULTIMEDIA, що забезпечують збір, обробку та використання інформації.

Комплекс забезпечує виведення статичних та динамічних зображень з широкою кольоровою гамою, високою роздільною здатністю і високоякісним стереозвуковим супроводом, що зумовлює високу ефективність його застосування в навчальних процесах у сфері освіти.

На Юридичному факультеті створені належні умови для використання студентами і викладачами сучасних комп’ютерних технологій в навчальному процесі.

Студенти мають змогу вивчати Access, Excel, Power Point та інші компоненти офісного пакету програм MS Office, операційні системи Windows, Linux, мови програмування Turbo Pascal та Delphi. Також всі комп’ютери мають швидкісний доступ до всесвітньої мережі Internet з використанням новітнього обладнання, що, в свою чергу, забезпечує велику швидкість прийому та передачі даних.

З метою підвищення якості підготовки фахівців Юридичного факультету встановлені інформаційно-пошукові системи «ЛІГА ЗАКОН» та «ЗАКОНОДАВСТВО», які призначені для організації доступу до правової інформації. Системи забезпечують швидкий і надійний пошук документів.

 Юридична консультація «Юридична клініка»

Юридична консультація «Юридична клініка» є структурним підрозділом Юридичного факультету Національного авіаційного університету, який створено в 2004 році як базу для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів, а також реалізації Національної програми правової освіти населення.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів, що навчаються за спеціальністю «Право» на Юридичному факультеті та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів і консультанта з питань права.

Саме такий вид практичної роботи дозволяє майбутнім випускникам закріпити теоретичні знання, отримані у процесі навчання, сформувати навички практичної і наукової діяльності.

Завданнями Юридичної клініки є:

 • поєднання теоретичного навчання з практикою;
 • формування у студента-юриста професійних навичок;
 • вирішення соціальних проблем місцевого регіону;
 • формування у студентів активної суспільної позиції і правосвідомості.

Юридична клініка співпрацює з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та входить до Асоціації юридичних клінік України, що забезпечує обмін досвідом та реалізацію спільних проектів.

Студенти-юристи проходять практику у Міністерстві юстиції України, Державній судовій адміністрації України, у судах загальної юрисдикції, Державній авіаційній службі України, Міністерстві енергетики та захисту довкілля України, відділах Головного управління Державної міграційної служби у м. Києві, юридичних відділах авіакомпаній, авіапідприємств, адвокатурі та нотаріаті.

З метою залучення студентів до практичної роботи правників успішно працює Юридична консультація «Юридична клініка», на базі якої закріплюються теоретичні знання, отримані студентами факультету у процесі навчання, формуються навички практичної і наукової діяльності студентів.

По закінченні навчання випускники мають можливість працювати в органах правосуддя, установах юстиції, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, Антимонопольному комітеті України, органах Національної поліції, прокуратури, Державної фіскальної служби України, митних органах, підприємствах, установах, організаціях, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та надавати посередницькі послуги в митній сфері тощо.

Договори про співробітництво (бази практик):

https://drive.google.com/drive/folders/1tV0fi9cxE1VFkLfeyDAOFui83G1W8bc2

Факультет особливу увагу приділяє розвитку наукових зв’язків із провідними закладами вищої освіти світу:

 • Національна Академія Авіації Азербайджанської Республіки,
 • Бакинський державний університет (Азербайджанська Республіка),
 • Технологічний університет Нінбо (Китай),
 • Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина),
 • Люблінський університет Марії Склодовської-Кюрі (Польща),
 • Міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща),
 • Поморська академія в Слупську (Польща),
 • Університет Любляни (Словенія),
 • Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія),
 • Aкадемія Мелітенсе (Іспанія),
 • Туринський університет (Італія),
 • Левітт Інститут міжнародного розвитку (США),
 • Національний юридичний університет (Штат Хімачал-Прадеш, Республіка Індія),
 • Кавказький міжнародний університет,
 • Вільнюський університет (Литва).

Це дає можливість викладачам, аспірантам та студентам вивчати іноземне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції, спільно досліджувати наукову проблематику, проводити науково-практичні конференції, стажуватися в зарубіжних вищих закладах освіти, публікуватися в іноземних наукових виданнях тощо.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 32 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 27 200 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 34 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 28 900 грн./рік

Студенти Юридичного факультету (як юнаки, так і дівчата), починаючи з 3-го курсу, мають можливість навчатися впродовж двох років на кафедрі військової підготовки НАУ та отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу.

Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші найкращі випускники працюють на підприємствах, установах та організаціях:

Телефони: +38(044) 406 70 35, 099 338 57 35

Email: pravo@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 1, ауд. 1-446