Сьогодні в українському суспільстві зростає запит на соціологічні дослідження, моніторинг та експертизу соціальних, економічних, політичних програм та проектів суспільних реформ. Соціологічне забезпечення процесу реформування суспільства створює  можливості для соціального контролю, налагодження зворотнього зв’язку між суспільством та органами державної влади, впровадження та забезпечення системних змін з врахуванням їх соціальних наслідків.

Соціологія дає цілісне та системне уявлення про суспільство, вивчає соціальні аспекти поведінки особистості, соціальних груп та спільнот, допомагає людям орієнтуватися в суспільному середовищі, адаптуватися до змін в сучасному соціальному просторі. Вчені-соціологи вивчають суспільне життя за допомогою різних методів та методик дослідження, читають лекції, пишуть наукові роботи. Соціологи-практики проводять соціологічні та маркетингові дослідження, вивчають громадську думку, поведінку електорату, аналізують отримані результати, виступають експертами в області виявлення практичних проблем у суспільстві та вирішенні конкретних завдань у соціально-політичній сфері.

З другого курсу студенти мають можливість обрати спеціалізацію «Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів», яка націлена на оволодіння методами і методиками соціологічної експертизи соціальних інститутів, оцінювання їх легітимності, соціальних ризиків та соціальних наслідків їх діяльності. Випускники зможуть здійснювати експертизу різноманітних соціальних програм, оцінювати соціальні можливості та наслідки впровадження реформ, моніторинг впливу реформ на стан суспільства; застосовувати експертні техніки в соціально-політичному консалтингу,  самостійно проводити експертні розробки; здійснювати діагностику факторів та наслідків соціально-політичних процесів; застосовувати засоби соціологічного та математичного моделювання розвитку соціально-політичних процесів, явищ.

Наші випускники успішно працюють у бізнес-структурах, соціологічних та маркетингових компаніях (досліджують сучасний ринок, споживацькі пріоритети різних соціальних груп), у сфері політичного менеджменту, на державній службі, беруть участь в організації політичних кампаній.

Наші студенти здобувають знання основ соціологічної теорії та компетенції використання методів соціологічного дослідження на практиці.

Вони вивчають спеціальні та галузеві соціологічні дисципліни: соціологія права, соціологія політики, соціологія економіки, соціальна психологія, соціологія особистості, соціологія сім’ї, соціологія масових комунікацій, соціоекологія та ін.

Також студенти навчаються методам якісних та кількісних досліджень, математико-статистичному аналізу даних, багатовимірному методу аналізу даних, комп’ютерній обробці соціологічних даних, експертизі текстів ЗМІ, соціологічній експертизі документів тощо.

 • Аналіз соціальних мереж
 • Актуальні проблеми соціологічної науки
 • Багатовимірні методи аналізу даних;
 • Вступ до спеціальності
 • Гендерна соціологія
 • Глобалізація: соціологічний аналіз
 • Загальна соціологічна теорія
 • Інституціональна інженерія;
 • Інформаційні технології в соціології
 • Історія соціології
 • Історія соціологічної думки в Україні
 • Історія та теорія соціальної критики;
 • Комбіновані методи в соціологічних дослідженнях
 • Культурологічна експертиза;
 • Мережевий підхід в соціології: теорія та практика
 • Методи багатовимірного аналізу в порівняльних дослідженнях
 • Методика викладання у вищій школі
 • Методологія соціологічних досліджень
 • Моделювання та прогнозування соціальних процесів
 • Організація роботи соціологічної служби
 • Основи кількісних досліджень
 • Основи якісних досліджень
 • Паблік рілейшенз
 • Підготовка та презентація результатів дослідження
 • Політологія
 • Практикум з експертизи текстів ЗМІ;
 • Програма соціологічного дослідження
 • Програма соціологічного дослідження
 • Протосоціологія
 • Системний аналіз в соціології
 • Соціальна антропологія: соціологічні засади
 • Соціальна психологія
 • Соціальна структура суспільства
 • Соціоекологія
 • Соціологічна експертиза гендерних нерівностей;
 • Соціологічна експертиза дозвіллєвої діяльності;
 • Соціологічна експертиза документів;
 • Соціологічна експертиза міжетнічних конфліктів;
 • Соціологічна експертиза підприємницької діяльності.
 • Соціологічна експертиза правових інститутів;
 • Соціологічна експертиза соціальних змін;
 • Соціологічна експертиза соціальних конфліктів;
 • Соціологічна експертиза транспортних послуг;
 • Соціологічна компаративістика
 • Соціологічна компаративістика;
 • Соціологічне дослідження нерівностей у сучасних суспільствах
 • Соціологічне забезпезпення політичних кампаній
 • Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень
 • Соціологія управління
 • Соціологія виборчого процесу
 • Соціологія влади;
 • Соціологія громадської думки
 • Соціологія девіантної поведінки та соціального контролю;
 • Соціологія довіри в суспільстві ризику;
 • Соціологія економіки
 • Соціологія конфлікту
 • Соціологія культури
 • Соціологія масових комунікацій
 • Соціологія міжнародних відносин
 • Соціологія міста та урбаністики
 • Соціологія освіти
 • Соціологія особистості
 • Соціологія повсякденності;
 • Соціологія політики
 • Соціологія постмодерну
 • Соціологія права
 • Соціологія простору
 • Соціологія реклами; ;
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія соціальних змін
 • Соціологія суспільних настроїв
 • Сучасний класовий та стратифікаційний аналіз
 • Сучасні соціологічні теорії
 • Теорія причинності в соціології
 • Теорія соціальних інститутів
 • Теорія соціального вибору;
 • Тренінг організації ведення переговорів
 • Фокус-група як метод  роботи з експертами

Наші студенти навчаються в сучасному освітньому середовищі. Аудиторії обладнані сучасними мультимедійними засобами для проведення практичних навчальних занять, круглих столів та наукових конференцій.

Навчальна лабораторія соціологічної експертизи соціально-політичних процесів займається напрацюваннями інноваційних методик, шляхів вивчення та розв’язання проблем соціологічного забезпечення професійної діяльності, науковим та науково-методичним забезпечення соціологічного супроводу освітнього процесу в університеті й науково-дослідницької діяльності у сфері вищої технічної освіти України:

 • вдосконалення реалізації конституційних засад суспільного розвитку через експертну діяльність задля ефективного виявлення як суспільних проблем, так і засобів їх подолання;
 • застосування окремого різновиду прикладних знань кожної наукової дисципліни для допомоги практикам у виявленні перманентних суперечностей у суспільстві та вирішенні конкретних завдань в культурній, економічній, соціальній та політичній сферах людського буття;
 • спрямування соціологічної експертизи на виявлення стану громадської думки, зокрема, ставлення громадян до явищ та соціальних, культурних та політичних процесів;
 • сприяння розробці соціологічних дослідницьких проектів з соціально-політичної проблематики;
 • засвоєння студентами компетенцій проведення прикладних соціологічних досліджень;
 • збирання оперативної та регулярної соціологічної інформації, вироблення рекомендацій для підвищення управлінських рішень в університеті.
 • створення банку даних результатів соціологічних досліджень.

Наші студенти закріплюють здобуті компетенції під час проходження соціологічних (фахова ознайомлювальна, соціологічний практикум, переддипломна, науково-дослідна) та асистентських (педагогічна) практиках у державних організаціях, науково-дослідних установах, громадських організаціях та приватних фірмах.

Укладено договори щодо проходження практики з провідними соціологічними організаціями м. Києва: з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Центром конструктивних технологій «Піар-Ленд», АТ «Альфа банк», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», Товариством Старлайт Медіа.

Наші випускники обіймають такі посади:

 • соціолог;
 • спеціаліст з організації та проведення соціологічних досліджень;
 • аналітик в державних та громадських службах (зокрема – в аналітичних службах Верховної Ради України, міністерствах, політичних організаціях, службах з політичного аналізу та консалтингу);
 • спеціаліст по забезпеченню проведення виборчих політичних кампаній;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • експерт з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • фахівець державної служби;
 • фахівець з управлінських відносин та стратегії;
 • менеджер з персоналу;
 • спеціаліст з питань соціального захисту та зайнятості населення.

Місця роботи наших випускників:

 • соціологічні дослідницькі та аналітичні центри;
 • установи державного, муніципального і корпоративного управління;
 • міністерства та відомства;
 • засоби масової комунікації (преса, телебачення, рекламні агенції);
 • маркетингові компанії;
 • бізнес-структури;
 • політичні партій та громадські організації.

Викладачі та студенти залучені до міжнародного співробітництва з науково-дослідними і освітянськими установами та організаціями:

 • Академією управління та адміністрації в Ополе (WSZiA) за напрямками: соціальна комунікація, європейська інтеграція, політичний маркетинг, управління організаціями;
 • Вроцлавським університетом за напрямками: соціологія диспозиційних (ситуативних) груп, соціальна комунікація і дослідження ринку;
 • Карловим університетом за напрямками: соціальна політика, політичні науки;
 • Лодзінською політехнікою;
 • Європейською вищою школою бізнесу;
 • Університетом Миколи Коперника в Торуні;
 • Поморською академією в Слупську;
 • Сілезьким університетом у Катовіце.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 23 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 17 250 грн./рік 

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 30 600 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 22 950 грн./рік 

Студенти кафедри соціології та політології мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники працюють у соціологічних дослідницьких центрах, засобах масової інформації, органах державної влади, банківських установах, неурядових організаціях, бізнес-структурах в України та закордоном:

 • Інститут соціальних досліджень ім. Олександа Яременка;
 • Науково-дослідницька організація Factum Group Ukrain;
 • Аналітичний центр „Соціоконсалтинг”
 • МАУ – Міжнародні авіалінії України;
 • IТ-компанія Glorium Technologie  та інші.

Адреса: м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, корп. 8, поверх 7, ауд. 707.

Телелефони: +38 044 408-32-40 (завідувач кафедри); +38 044 406-71-53 (викладацька).

E-mail: k_socio@nau.edu.ua, kafsocio@ukr.net

https://www.facebook.com/socpolNAU