Модернізація та реформування соціально-політичних інститутів сучасного українського суспільства потребують професійної політологічної оцінки поточних політичних процесів, розробки та прийняття важливих політичних рішень, експертизи відповідних програм та оцінювання наслідків впровадження реформ,  вироблення стратегії розвитку країни.

Для такої експертної діяльності потрібні фахівці-політологи, які вміють  прогнозувати та конструювати політичну реальність, відстежувати позитивні та негативні тенденції політичних процесів та розробляти програми щодо вирішення актуальних питань внутрішньої та  зовнішньої політики.Політологія вивчає політику та її вплив на суспільство, закономірності виникнення політичних явищ, функціонування та розвитку політичних систем та інститутів, методи управління політичними процесами, особливості політичної культури та поведінки тощо.  

Політолог – це:

 • науковий експерт в області політики, здатний до трактування та інтерпретування політичного життя суспільства;
 • політичний аналітик-консультант;
 • викладач політології;
 • політичний журналіст;
 • референт – помічник народного депутата;
 • спеціаліст прес-служби при муніципальній та державній адміністрації;
 • спічрайтер;.
 • спеціаліст по зв’язках з громадськістю;
 • працівник статутних органів політичної партії та громадських організацій.

Політологи займаються організацією виборчих кампаній, створенням іміджу політиків та політичних партій (політтехнологи та іміджмейкери). У сьогоднішньому українському суспільстві професія політолога є затребуваною та актуальною, оскільки вони беруть участь в розробці та прийнятті важливих політичних рішень.

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, що складають теоретичну базу політологічної освіти, а також отримують знання щодо сучасних внутрішньополітичних та міжнародних процесів.

Студенти відвідують заняття та факультативи з комунікації, публічних виступів, підготовці презентацій; отримують практичну підготовку у діючих штабах політичних партій, представництвах громадських організацій. Студенти навчаються не лише теоретичним основам політології, але розширюють власний практичний досвід та удосконалюють аналітичні  здібності.

Основні компетенції, які здобувають у процесі навчання:

 • здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні;
 • здатність здійснювати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу;
 • спроможність професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Кафедра формує професійне співтовариство, яке у своїй діяльності орієнтується на вищі міжнародні стандарти. Випускники отримують сучасні професійні навички теоретичної і практичної роботи в галузі політології, що дозволить їм реалізуватися в різних сферах політичної діяльності, а також державного управління та місцевого самоврядування.

 • Фахова іноземна мова;
 • Історія політичних вчень;
 • Вступ до спеціальності;
 • Політичні основи держави;
 • Сучасна західна політологічна думка;
 • Теорія політики;
 • Політична атропологія;
 • Політична психологія;
 • Політика і права людини;
 • Політичні системи країн світу;
 • Політичні партії та партійні системи;
 • Теорія і практика авторитарних режимів;
 • Теорія і практика демократії;
 • Політична соціологія;
 • Виборчі системи та виборчий процес;
 • Політична конфліктологія;
 • Політична культура та ідеології;
 • Етнополітологія;
 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Суспільно-політичні рухи;
 • Політичний менеджмент та політичний маркетинг;
 • Політична модернізація і політичні трансформації українського суспільства;
 • Політичні технології та психологія маніпулювання;
 • Організація та  методи переговорів у політичному процесі;
 • Світова політика та міжнародні відносини;
 • Політичний аналіз та прогнозування;
 • Сучасний український конституціоналізм;
 • Мас-медіа і політика в Україні і світі;
 • Політична поведінка та політична участь;
 • Громадянське суспільство в політичному процесі;
 • Політичний радикалізм та екстремізм;
 • Політична глобалістика;
 • Паблік рілейшенз;
 • Основи ділового етікету;
 • Світовий політичний процес та геополітика та ін.

Наші студенти навчаються в сучасному освітньому середовищі. Аудиторії обладнані сучасними мультимедійними засобами для проведення практичних навчальних занять, круглих столів та наукових конференцій.

Навчальна лабораторія соціологічної експертизи соціально-політичних процесів займається напрацюваннями інноваційних методик, шляхів вивчення та розв’язання проблем соціологічного забезпечення професійної діяльності, науковим та науково-методичним забезпечення соціологічного супроводу освітнього процесу в університеті й науково-дослідницької діяльності у сфері вищої технічної освіти України:

 • вдосконалення реалізації конституційних засад суспільного розвитку через експертну діяльність задля ефективного виявлення як суспільних проблем, так і засобів їх подолання;
 • застосування окремого різновиду прикладних знань кожної наукової дисципліни для допомоги практикам у виявленні перманентних суперечностей у суспільстві та вирішенні конкретних завдань в культурній, економічній, соціальній та політичній сферах людського буття;
 • спрямування соціологічної експертизи на виявлення стану громадської думки, зокрема, ставлення громадян до явищ та соціальних, культурних та політичних процесів;
 • сприяння розробці соціологічних дослідницьких проектів з соціально-політичної проблематики;
 • засвоєння студентами компетенцій проведення прикладних соціологічних досліджень;
 • збирання оперативної та регулярної соціологічної інформації, вироблення рекомендацій для підвищення управлінських рішень в університеті.
 • створення банку даних результатів соціологічних досліджень.

Наші студенти закріплюють здобуті компетенції під час проходження практик: фахова ознайомлювальна, політологічний практикум, політологічна практика, науково-дослідна у державних організаціях і науково-дослідних установах.

Кафедра підтримує тісні звя’зки з провідними політологічними організаціями м. Києва, які є потенційними базами для проходження практики та працевлаштування, а саме з Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Освітнім Центром Верховної Ради України, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Відділом теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, Громадською організацією «Форум нових політичних лідерів», ТОВ «Арта 77».

Ринок політологічних послуг зростає дуже швидко. Наші випускники можуть працювати у політичних та громадських організаціях, державних органах різного рівня, агентствах, які займаються виборчими технологіями, у сфері політичного консалтингу, прес-центрах, інформаційних агентствах і ЗМІ.

Компетенції, які здобудуть студенти у ході практичних занять: писати тексти виступів, доповідей та вміти їх презентувати; вміти прогнозувати розвиток політичних процесів, знаходити причини конфліктів та засоби їх вирішення, . вміти планувати та організовувати роботу передвиборчого штабу.

Викладачі та студенти залучені до міжнародного співробітництва з науково-дослідними і освітянськими установами та організаціями:

 • Академією управління та адміністрації в Ополе (WSZiA) за напрямками: соціальна комунікація, європейська інтеграція, політичний маркетинг, управління організаціями;
 • Вроцлавським університетом за напрямками: соціологія диспозиційних (ситуативних) груп, соціальна комунікація і дослідження ринку;
 • Карловим університетом за напрямками: соціальна політика, політичні науки;
 • Лодзінською політехнікою;
 • Європейською вищою школою бізнесу;
 • Університетом Миколи Коперника в Торуні;
 • Поморською академією в Слупську;
 • Сілезьким університетом у Катовіце.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр (денна) на 2022/2023 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 19 500 грн./рік 

Студенти кафедри соціології та політології мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники можуть обіймати такі посади:

 • політолог;
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • політичний аналітик;
 • консультант у сфері державного, муніципального управління;
 • функціонер у політичних партіях та громадських організаціях:
 • політтехнолог;
 • іміджмейкер;
 • політичний журналіст;
 • помічник народного депутата;
 • спеціаліст прес-служби;
 • спічрайтер;
 • спеціаліст у сфері зв’язків з громадськістю та державними структурами.

Адреса: м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, Національний авіаційний університет, корп. 8, поверх 7, ауд. 707.

Телефон: +38 044 408-32-40 (завідувач кафедри); +38 044 406-71-53 (викладацька);

E-mail: k_socio@nau.edu.ua, kafsocio@ukr.net

https://www.facebook.com/socpolNAU