Підготовка фахівців за спеціальністю «Філологія» здійснюється у галузі філології та гуманітарних знань, мовної, міжособистісної та міжкультурної комунікації.

Об’єкти професійної діяльності філологів-перекладачів:

 • міжмовна та міжкультурна комунікація;
 • мови і літератури в їхньому теоретичному та практичному аспектах;
 • різні типи текстів – писемних, усних та віртуальних.

Основні види професійної діяльності:

 • прикладна (перекладацька, редакторська, експертна);
 • педагогічна;
 • науково-дослідна, проектна;
 • організаційно-методична.

Після чотирьох років навчання випускники отримують диплом бакалавра з філології, що гарантує рівень загальної філологічної підготовки відповідно до державних стандартів освіти. Після завершення магістерської програми випускники мають знання, вміння та навички, до дозволяють їм будувати професійну кар’єру у  галузі перекладу, міжмовної комунікації та викладання іноземної мови.

Навчальний процес спрямований на підготовку філолога, який є фахівцем з англійської мови, володіє другою іноземною мовою, здатний виконувати різні види перекладу та володіє базовими знаннями, навичками та уміннями для викладання англійської мови.

Особливістю програми є викладання переважної більшості профільних дисциплін іноземними (англійською та другою іноземною) мовами.

Отримані студентами знання практично застосовуються ними під час проходження практик – комп’ютерно-перекладацької, фахової ознайомлювальної, перекладацької, науково-дослідної та переддипломної.

На відміну від інших закладів вищої освіти, що готують філологів-перекладачів, Національний авіаційний університет надає унікальну можливість отримати спеціалізовану підготовку перекладача в галузі авіації, завдяки чому випускники НАУ є завжди бажаними в авіаційних компаніях та підприємствах.

 • ОС «Бакалавр»:
 • Вступ до мовознавства
 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Сучасні інформаційні технології в перекладацькій діяльності
 • Теоретична фонетика англійської мови
 • Історія зарубіжної літератури
 • Практичний курс англійської мови
 • Вступ до перекладознавства
 • Лінгвокраїнознавство
 • Основи наукової діяльності
 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 • Порівняльна граматика англійської та української мов
 • Основи ділової комунікації
 • Основи професійної діяльності перекладача
 • Основи теорії міжкультурної комунікації
 • Практика перекладу галузевої літератури
 • Історія англійської мови
 • Переклад в авіаційній галузі
 • Стилістика англійської мови
 • Теорія перекладу
 • Практика усного перекладу
 • Основи послідовного перекладу та техніки нотування
 • Методика викладання іноземних мов

ОС «Магістр»:

 • Ділова іноземна мова
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Переклад галузевої літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні проблеми лінгвістики та перекладознавства
 • Академічна англійська мова
 • Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі
 • Методологія прикладних досліджень у сфері філології
 • Переклад з другої іноземної мови
 • Риторика
 • Переклад в авіаційній галузі
 • Редагування перекладів
 • Усний переклад
 • Інтелектуальна власність

Заняття на кафедрі англійської філології і перекладу НАУ проводяться в сучасному навчальному середовищі, пристосованому для вивчення іноземної мови. Всі навчальні приміщення кафедри є комп’ютеризованими та обладнаними мультимедійними засобами навчання.

У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія сучасних технологій навчання перекладу, ресурсний центр.

Основними завданнями лабораторії сучасних технологій навчання перекладу є:

 • Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців шляхом забезпечення практично орієнтованого, наближеного до реальних умов роботи мультимедійного навчального середовища, що дозволяє студентам актуалізувати теоретичні знання в галузі перекладу та набути практичних навичок перекладацької діяльності.
 • Запровадження в навчальний процес новітніх методик навчання усного, машинного, комп’ютерного перекладу.
 • Мультимедійне забезпечення практичних занять з професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 035 «Філологія».
 • Здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповнення кафедрального ресурсного центру сучасними навчально-методичними ресурсами.
 • Проведення аналізу кваліфікаційних робіт на наявність плагіату.
 • Облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.
 • Організаційна, методична та технічна підтримка кафедральних наукових гуртків, позааудиторних наукових та освітніх заходів кафедри; створення умов для розвитку творчих дослідницьких здібностей студентів.
 • Профорієнтаційна робота з абітурієнтами.
 • Проведення комп’ютерно-перекладацької практики для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Методична та інформаційна допомога студентам заочної форми навчання.
 • Забезпечення індивідуальної роботи викладачів і студентів, консультацій науково-педагогічних працівників.
 • Методична допомога студентам, що мають академічні проблеми.
 • Проведення тестових форм контролю знань студентів, що потребують використання комп’ютерного та мультимедійного обладнання.

Забезпечення належного технічного стану та коректного функціонування комп’ютерного та мультимедійного обладнання кафедри, його антивірусний захист, своєчасне оновлення програмного забезпечення.

Кафедра має договори з низкою центрів перекладів м. Києва, де студенти третього курсу проходять перекладацьку практику. Переддипломну педагогічну практику студенти-магістри проходять на базі Національного авіаційного університету, працюючи зі студентами молодших курсів під методичним супроводом досвідчених викладачів.

Всі бажаючі студенти мають можливість працевлаштування вже під час навчання на старших курсах. Кафедра регулярно проводить зустрічі студентів з роботодавцями.

Основними видами діяльності випускників є: усний переклад; письмовий переклад спеціалізованої наукової, технічної, художньої, публіцистичної літератури; редагування перекладів; викладацька та менеджерська діяльність в галузі освіти; іншомовна підтримка в мережі Інтернет, усі види іншомовного супроводу

Галузі застосування професійних знань:

 • освіта;
 • промисловість та бізнес;
 • зовнішньоекономічна діяльність.

Сфера діяльності фахівців з філології і перекладу охоплює широкий спектр галузей національної економіки, зовнішньоекономічної діяльності, ринку послуг, освітньо-інформаційної сфери – усі види суспільної діяльності, що пов’язані зі знанням іноземної мови та міжнародними контактами.

Випускники можуть працювати в компаніях та на підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах і обіймати такі посади:

 • перекладач
 • перекладач науково-технічної літератури
 • перекладач-референт
 • редактор перекладів
 • викладач іноземної мови
 • менеджер центру перекладів, навчального центру, туристичної фірми
 • працівник консульської установи
 • контент-менеджер
 • research writer
 • копірайтер
 • бортпровідник тощо

Кафедра англійської філології і перекладу здійснює плідну наукову співпрацю з низкою закордонних закладів вищої освіти, зокрема, Сілезьким університетом в Катовіце (Польща), Кутаїським державним університетом імені Акакія Церетелі (Грузія).

Студенти кафедри мають можливість брати участь у різноманітних міжнародних проектах, конкурсах та програмах обміну.

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2024/2025 н.р. – 42 900 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2024/2025 н.р. – 35 900 грн./рік 

Магістр (денна) на 2024/2025 н.р. – 42 900 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2024/2025 н.р. – 33 800 грн./рік 

Студенти кафедри англійської філології і перекладу (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники працюють у навчальних закладах, перекладацьких та освітніх агенціях, приватних школах, авіаційних компаніях та підприємствах, засобах масової інформації, органах державної влади, банківських установах, митній службі, візових центрах, туристичних фірмах, інноваційних компаніях, агенціях нерухомості, неурядових організаціях, тощо України та багатьох країн світу.

Ось деякі з них:

Телефони: +38 (044) 406-70-92, +38 (044) 406-68-36, +38 (044) 406-72-81, +38 (044) 406-75-07

E-mail: afp@npp.nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 8-1409.

Сайт кафедри англійської філології та перекладу

Instagram

Facebook

Tiktok