Специфіка розвитку сучасного суспільства, посилення динаміки його комунікативних та глобалізаційних процесів ставить сьогодні нові виклики перед системою освіти. Людиновимірність комунікативних процесів постійно стимулює зростання затребуваності фахівців-гуманітаріїв у всіх сферах буття соціуму. Така тенденція пояснюється тим, що фахівець-гуманітарій здатен говорити з різними співрозмовниками їхньою «мовою» і у такий спосіб бути зрозумілим для всіх.

Формування навичок комунікативної активності породжуються стрімким бігом часу. Дані навички стають надважливими для успішної діяльності різних установ, організацій та компаній, де здійснюється міжособистісна комунікація. Це актуалізує питання засвоєння майбутніми фахівцями гуманітарного знання, зокрема з проблем комунікації. Вирішенню даних проблем суттєво сприяє вивчення навчальних дисциплін, які пов’язані з дослідженням сучасних комунікативних процесів як у безпосередньому спілкуванні так і у соціальних мережах.

Обираючи освітню програму «Філософія комунікації», Ви оволодієте найбільш сучасними та дієвими фундаментальними філософсько-світоглядними знаннями у сфері комунікації.

Наші випускники відповідно до здобутої освітньої кваліфікації «Магістр» здатні виконувати обов’язки за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 класифікатор професій, а саме: 2443.2 Філософ; 2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань, а також можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності та займати посади:

 • Аналітиків комунікацій, медіа аналітиків;
 • Аналітиків у сфері професійної зайнятості;
 • Аналітиків-консультантів у галузі реклами, зв’язків із громадськістю та ЗМІ;
 • Аналітиків-консультантів у вітчизняних та іноземних корпораціях;
 • Аналітиків консалтингових центрів;
 • Консультантів із питань гуманітарної та соціальної політики Міністерств і Відомств України;
 • Публіцистів-блогерів у засобах масової інформації;
 • Експертів із соціальної відповідальності;
 • Консультантів у партіях та інших громадських організаціях, оглядачів;
 • Викладачів закладу вищої освіти;
 • Науковий співробітників-консультантів (комунікація, інформаційна аналітика, соціальна філософія, етика, естетика);
 • Співробітників науково-дослідних інститутів.

Кафедра філософії здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня “Магістр” за освітньо-професійною програмою “Філософія комунікації”.

Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті за освітнім ступенем магістра орієнтована на формування високоосвіченої, всебічно і гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення та здійснення глибокого аналізу набутих знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін ринкової кон’юнктури і розвитку авіаційної галузі.

Навчання в університеті відбувається на основі освітньо-професійної програми, що розроблена науково-педагогічними працівниками кафедри філософії у складі проектної групи, які мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, практичний досвід роботи за фахом та стаж роботи в університеті понад 10 років.

Основним із завдань колективу кафедри філософії є формування професійно важливих компетентностей здобувачів вищої освіти, які сприяють успішному виконанню ними фахової діяльності в умовах інтеграції України до світового співтовариства і дозволяють конкурувати на глобальному ринку праці. Усі дисципліни викладаються досвідченими фахівцями з відповідними спеціалізаціями, докторами (3) та кандидатами (10) філософських наук. На кафедрі філософії працює наукова школа під керівництвом доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Дротянко Любов Григорівни. Впродовж функціонування школи її представниками захищено 26 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Якісну підготовку майбутніх фахівців забезпечує активна співпраця з освітніми, науковими закладами, спеціальними службами, відомствами, стейкголдерами. Важливою складовою навчально-виховного процесу є принцип поєднання, інтегративності теорії та практики. Планова навчально-методична діяльність (лекції, семінари, наукові гуртки тощо) поєднана з дослідженнями на експериментальних майданчиках (міжнародні та всеукраїнські конференції, наукові студії, наукові та соціальні проекти тощо).

Щорічно студенти беруть участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (НАУ, Київ); Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету» (КНУ імені Т. Шевченка, Київ); соціально-освітніх проектах: «Тиждень філософії в НАУ»; «НАУ любить рідну мову»; «НАУ носить вишиванку».

 • Теоретичні засади філософії комунікації
 • Філософія психології комунікації
 • Морально-етичні проблеми комунікації
 • Філософія політичної комунікації
 • Філософія комунікації як соціокультурний феномен
 • Філософія правової комунікації
 • Філософія комунікації та міжнародна діяльність
 • Філософія комунікації в медійному просторі
 • Управління PR-комунікаціями
 • Комунікативні стратегії у глобалізованому світі
 • Методологія прикладних досліджень у сфері філософії
 • Наукова фахова комунікація та інші

Навчально-наукова лабораторія інноваційних технологій у викладанні філософських дисциплін

Завідувач лабораторії: КЛЕШНЯ Ганна Миколаївна, кандидат філософських наук

Підрозділ: кафедра філософії

Мета діяльності: навчально-наукова лабораторія інноваційних технологій у викладанні філософських дисциплін створена задля якісної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» та здобувачів освітнього ступеня доктора філософії (PhD) за напрямками філософія, філософія комунікації, що відповідає профілю кафедри філософії через впровадження отриманих здобутків інноваційної, наукової, науково-технічної діяльності в освітній процес.

Основні завдання:

 • Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема здобувачів освітнього ступеня «Магістр» через здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з освітнім процесом ФЛСК шляхом залучення науково-педагогічних працівників факультету, аспірантів, здобувачів вищої освіти до науково-дослідних робіт та, водночас, залучення науковців до викладацької діяльності;
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях, які індексуються наукометричними базами даних;
 • Впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
 • Забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та інноваційних технологій навчання в освітньому процесі;
 • Розробка спільно з провідними викладачами кафедри методики (у т. ч. презентацій) проведення лекційних та семінарських занять відповідно до робочого навчального плану та робочих програм з дисциплін кафедрального циклу.

Науково-дослідні теми та розробки: лабораторія задіяна у виконання держбюджетної науково-дослідної роботи №34/12.01.10 «Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті» (науковий керівник – Л.Г. Дротянко, доктор філософських наук, професор) за такими напрямами: «Специфіка інструментального знання в інформаційному суспільстві»; «Високі технології у ХХІ столітті: проблеми та перспективи», «Формування правосвідомості в умовах інформатизації суспільства» тощо.

Контакти:

НАУ, ауд. 8.1007

E-mail: kleshnya.hanna@npp.nau.edu.ua

Наші випускники мають незаперечні переваги на ринку праці та практичні можливості для подальшого кар’єрного зростання.

Можливі сфери професійної діяльності: державні і недержавні заклади вищої освіти; загальноосвітні навчальні заклади; аналітично-інформаційні, науково-дослідницькі структури; засоби масової інформації; духовно-релігійні організації та центри міжконфесійного співробітництва; політичні партії та громадські організації; міжнародні і національні культурно-гуманітарні програми та проекти; благодійні культурні фундації; органи державної влади та місцевого самоврядування; центри етики бізнесу і корпоративної поведінки.

Міжнародну співпрацю колективу кафедри філософії можна охарактеризувати основними укладеними договорами, участю у міжнародних проектах та науковим і освітнім співробітництвом, зокрема:

 • оприлюдненням результатів наукових досліджень на закордонних міжнародних конференціях;
 • академічною мобільністю викладачів і студентів, зокрема стажуванням науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном;
 • наданням освітніх послуг іноземним студентам, участю в реалізації англомовних проектів НАУ;
 • взаємною публікаційною активністю;
 • участю провідних зарубіжних науковців в роботі редакційної колегії фахового видання кафедри збірника наукових праць: «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія»;
 • входженням збірника наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» до різних міжнародних наукометричних баз, зокрема INDEX COPERNICUS;
 • публікаціями викладачів кафедри у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та Web of Science тощо;
 • комунікація з закордонними колегами також здійснюється через профілі у науково-метричних базах (ORCID, Reseach Gate, Reseach ID тощо), а також соціальну мережу Facebook.
 • Collegium Medicum Jagiellonian University (Krakow, Польща);
 • International Academy of Philosophy Principality of Liechtenstein (Ліхтенштейн);
 • University of Nicolas Copernicus in Torun (Польща);
 • United Nations ООН (Женева, Швейцарія);
 • Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна (Білорусь);
 • Інститут європейських досліджень НАНУ;
 • Wyzsza szkola zarzadzania I administracji w Opole (м. Ополє, Польща);
 • Prague Institute for Qualification Enhancement Prazsky Institut zvysovani kvalifikace (Praha, Ceska repablika);
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (Польща);
 • EDP Sciences – Web of Conferences (Франція);
 • ORT Publishing (Germany);
 • Uniwersytet Opolski (UO) (Польща);
 • Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Білорусь);
 • Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. L. Petrażyckiego (Польща);
 • Publishing House “Baltija Publishing” (Рига, Латвія) та інші.

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 25 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 18 750 грн./рік 

Кафедра філософії

Телефони: +38 (044) 406 74 01; +38 (044) 497 53 84

E-mail: filosof@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 8-1005, 8-1003

Сторінка кафедри у Facebook: https://www.facebook.com/filosofiyanau