Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Освітньо-професійні програми:

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Визнання європейської інтеграції стратегічним зовнішньополітичним пріоритетом України, підписання Угоди України з ЄС про асоціацію, прийняття нового Закону України «Про вищу освіту», розробка Концепції розвитку вищої освіти на період 2015-2025рр. висувають нові актуальні завдання перед вищою школою на шляху до європейського і світового освітнього простору для забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, потреб суспільства, ринку праці у кваліфікованих фахівцях.

Освітня програма «Інноваційні й педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» містить у своїй основі    підготовку педагогічних та науково-педагогічних працівників нової генерації, здатних  розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових інтегрованих знань та професійної практики; інтеграційні міждисциплінарні задачі в невизначених синергетично-динамічних умовах відкритого інформаційного простору.

Кафедра управління професійною освітою

Інтенсивна інформатизація освітнього процесу в Україні, що ґрунтується на широкому використанні технологій електронного навчання, STEM-освіти, телекомунікаційних методів навчання, технологій мобільного та дистанційного навчання, зумовила актуальність освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» на сучасному ринку праці. Даний напрям орієнтований на професійну підготовку кваліфікованих фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, відтак передбачає вивчення сучасних цифрових, хмарних і мобільних технологій навчання та впровадження їх у систему формальної, неформальної та інформальної освіти, в організацію інклюзивного середовища закладу освіти, в управління ІТ-інфраструктурою освітнього закладу, що дозволить майбутнім випускникам вирішувати завдання освітнього сектору з урахуванням світових стандартів та вимог часу.

Метою освітньо-професійної програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є формування у здобувачів освіти цифрової компетентності та медіаграмотності, здатності у своїй професійній діяльності продукувати нові освітні ідеї та знання, уміння розробляти та впроваджувати інформаційно-освітні програмні продукти, проектувати дистанційне освітнє середовище, здійснювати експертизу інформаційно-освітнього середовища закладу освіти, застосовувати діагностичний інструментарій для оцінки якості освітньої діяльності.

Фахові знання цифрових технологій, хмарних сервісів, мережевих та веб-технологій є основою освітньої діяльності у закладах освіти, відтак фахівці, які всебічно опановують інформаційно-комунікаційні технології, досягають якісно нового рівня кваліфікації та є конкурентоздатними на ринку праці.

 

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти має значний науковий потенціал, який реалізується через підготовку фахівців, здатних на високому рівні забезпечувати розв’язання комплексних завдань та формування компетентностей:

 • професійно-практичних;
 • правових;
 • психолого-педагогічних;
 • інформаційно-цифрових;
 • методичних та методологічних;
 • дослідницьких;
 • проектно-моніторингових;
 • морально-етичних.

Важливою методичною засадою навчально-виховного процесу виступають принципи поєднання, інтегративності теорії та практики. Зокрема повсякденна навчально-методична діяльність викладачів кафедри (лекції, семінари, лабораторні роботи, тренінги, коучинги, наукові гуртки тощо) чітко поєднана з емпіричними студіями й дослідженнями на експериментальних майданчиках (міжнародні та всеукраїнські конференції, наукові студії, соціальні проєкти і т.ін.).

Кафедра управління професійною освітою

Навчальний процес за освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» передбачає застосування відповідних освітніх та педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій та організований з урахуванням сучасного змісту освіти, потреб роботодавців та стейкхолдерів, перспектив розвитку науки, техніки і технологій.

На кафедрі створена атмосфера співпраці усіх учасників освітнього процесу для сприйняття студентів як рівноправних партнерів у вибудовуванні їх індивідуальної освітньої траєкторії, відповідності критеріям студентоцентрованого навчання. В умовах карантинних обмежень, зумовлених COVID-19, в Університеті створено корпоративний інтернет-простір для проведення занять у дистанційній формі за допомогою Google Classroom, що надає засоби для оцінки, комунікації, завантаження матеріалів студентів, управління групами студентів, організації оцінювання студентів, опитування тощо.

Навчальний процес здобувачів освіти регламентується освітньо-професійною програмою, навчальним планом, робочими програмами навчальних дисциплін та орієнтується на формування компетентної, соціально-відповідальної, гармонічно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, системі управління ІТ-інфраструктурою закладу освіти, соціально-культурній сфері в сучасних умовах.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

 • Освітня політика
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
 • Теорія і практика професійної освіти
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
 • Методика викладання технічних дисциплін в університеті
 • Тренінгові технології в освіті
 • Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
 • Психологія успіху діяльності (у праці)
 • Креативні технологія навчання
 • Інженерна психологія
 • Психологічні основи безпеки авіації
 • Людський фактор
 • Управління безпекою польотів
 • Управління конфліктами в сфері освіти, базові навички медіації
 • Хмарні технології в освіті
 • Інноваційні моделі розвитку університетської освіти
 • Педагогічна майстерність викладача
 • Педагогічний коучинг
 • Правові основи діяльності вищої школи
 • Професійне самовигорання. Самоменеджмент
 • Андрагогіка

Кафедра управління професійною освітою

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Філософські проблеми наукового пізнання;
 • Ділова іноземна мова;
 • Методологія прикладних досліджень у сфері освітніх, педагогічних наук;
 • ІКТ для моніторингу якості освіти та оцінювання рівня навчальних досягнень;
 • Інноваційні технології навчання;
 • Проектування та експертиза інформаційно-освітнього середовища;
 • Технології розробки масових відкритих онлайн-курсів;
 • Інформаційні технології в управлінні освітнім процесом.

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів освіти, ефективного використання можливостей і традицій університету, регіональних потреб:

 • Розумні цифрові технології в освітній діяльності;
 • Інформаційні технології в організації інклюзивного середовища;
 • Медіаосвіта та медіаграмотність;
 • Системи управління навчанням (LMS);
 • Штучний інтелект в освітній діяльності;
 • Андрагогіка і концепція Long Life Learning;
 • Технології мобільного навчання;
 • Web-технології та Web-дизайн;
 • Хмарні сервіси в освіті;
 • Віртуальна реальність і 3D моделювання.

Важливим елементом освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є поєднання навчання і дослідження, з огляду на що здобувачі вищої освіти приймають активну участь у наступних наукових заходах кафедри та Університету:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку післядипломної освіти», напрями «Використання цифрових технологій у системі післядипломної освіти», «Застосування цифрових технологій для самоосвіти та освіти впродовж життя»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ-2020»;
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Політ»;
 • Міжнародний конгрес «Авіація в XXI сторіччі»;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА»;
 • Наукові семінари за результатами розробки науково-дослідної теми кафедри «Наукові та технологічні засади підготовки конкурентоспроможних фахівців на основі людиноцентрованого та компетентнісного підходів у неперервній освіті»;
 • Науково-методичні семінари кафедри.

На кафедрі активно провадиться наукова робота у Школі молодого науковця «Освіторія», у межах якої працюють студентські проблемні групи за тематикою «Електронні бібліотеки і можливості їх використання», «Методологія наукового пізнання, експертного оцінювання наукоємних результатів, системного управління, квалітологія, наукові метрики, моніторинг», «Використання цифрових відкритих систем у підготовці магістрів», «Інформаційно-аналітична підтримка наукових масових заходів із використанням електронних соціальних мереж» тощо. Результати науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти публікуються у формі тез доповідей у наукових збірниках, знаходять своє продовження у студентських наукових роботах, курсових та кваліфікаційних роботах.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Навчальна лабораторія кафедри педагогіки та психології професійної освіти створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми «Інноваційні й педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти».

Основні завдання лабораторії:

 • підготовка та проведення на високому науковому, методичному рівні, практичних, тренінгових, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, планами роботи студентських наукових гуртків:
 • створення учасникам освітнього процесу конструктивно-технологічних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів;
 • участь у розробці та випровадженні інноваційних технологій для забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій (ФЛСК) відповідно до Статуту університету;
 • участь в удосконаленні системи менеджменту якості університету в рамках процесів, які реалізуються на рівні кафедри та навчальної лабораторії;
 • забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та новітніх технологій навчання для здійснення ефективного освітнього процесу.

На базі лабораторії виконується держбюджетна науково-дослідна робота за темою: «Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного становлення майбутніх фахівців закладів вищої технічної освіти» (науковий керівник – Е. В. Лузік, доктор педагогічних наук, професор); «Формування ключових компетентностей у майбутніх практичних психологів ЗВТО» (науковий керівник – В. А. Cемиченко,  доктор психологічних наук, професор).

Кафедра управління професійною освітою

Комп’ютерні класи та навчально-наукові лабораторії кафедри оснащені сучасним мультимедійним обладнанням, а також комп’ютерною технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати комплексну підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, реалізуючи право кожної особи на навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб ринку праці. Також у навчально-наукових лабораторіях здобувачі освіти можуть проводити наукові дослідження, метою яких є генерація нових знань та інноваційних ідей, покликаних зробити позитивний внесок у розвиток освітньої галузі та суспільства.

Комп’ютери кафедри під’єднані до локальної мережі Університету з можливістю виходу в глобальну мережу Інтернет, що відкриває учасникам освітнього процесу повноцінний користувацький доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scienсе, загальнодоступних баз даних ResearchGate, Publons, GoogleScholar, репозитарію НАУ та електронних бібліотек інших закладів вищої освіти, навчальних курсів на платформі Coursera.

Приміщення Університету відповідають будівельним та санітарним нормам, гуртожитками забезпечені усі потребуючі, наявна соціальна інфраструктура включає спортивний комплекс, пункти харчування, центр творчості, медпункт і базу відпочинку.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Потенційними базами практик для здобувачів вищої освіти за Спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Інноваційні й педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» є:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Національна академія педагогічних наук України;
 • Національний авіаційний університет;
 • НПУ ім. М. Драгоманова;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • КНУ імені Тараса Шевченка;
 • заклади вищої освіти;
 • заклади вищої технічної освіти;
 • заклади вищої професійної освіти;
 • заклади післядипломної освіти;
 • центри зайнятості;
 • центри перепідготовки.

Кафедра управління професійною освітою

Кафедра має налагоджені зв’язки із закладами освіти та освітніми установами міста Києва, співпрацює з провідними науково-дослідними установами України, серед яких Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Рівненський державний гуманітарний університет, заклади післядипломної освіти, центри зайнятості, центри перепідготовки та підвищення кваліфікації. Фахівці-практики залучаються до проведення спільних фахових конференцій, Днів відкритих дверей, проведення круглих столів, тренінгів та майстер-класів, ярмарок вакансій, проведення практики, підвищення кваліфікації та стажування, участі у роботі екзаменаційних комісій для атестації здобувачів освіти.

Після завершення магістерської програми випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка, що передбачає можливість працевлаштування за фахом у закладах освіти, наукових установах, методичних центрах з розробки, впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності, а також робота на посадах, визначених чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010).

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати основними укладеними договорами: 

 • Бакинський державний університет, Азербайджан
 • Тбіліський державний університет, Грузія
 • Тбіліський авіаційний університет, Грузія
 • Європейський університет, м. Тбілісі, Грузія
 • Костанайський державний університет імені А. Байтурсинова, Казахстан
 • Білостоцький політехнічний університет, Польща
 • Сілезький університет, м. Катовіце, Польща
 • Технічний університет м. Варни, Болгарія
 • Віденський технічний університет, Австрія
 • Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словаччина
 • Університет ім. Томаша Баті, м.Злін,Чехія
 • Університет ім. Яна Евангеліста Пуркіне, м. Усті над Лабем, Чехія

Кафедра управління професійною освітою

Співробітництво з науковою спільнотою в рамках міжнародних наукових проектів, наукових конференцій, продовження навчання за кордоном. Основні партнери:

 – PEGASUS GLOBAL BUSINESS SERVICES, INC (США)

 – PLEJADES. INDEPENDENT EXPERTS (Німеччина)

 – Agape Ministries, Inc (США)

 – Blacksmith Institute (США)

 – JICO (Японія)

Реалізовано 2 спільних проекти з Agape Ministries, Inc (США) – проекти з впровадження інклюзивності в освіті дорослих.

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Магістр (денна) на 2022/2023 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2022/2023 н.р. – 19 500 грн./рік 

Студенти кафедри (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Наші випускники мають можливість працювати у багатьох структурах України:

 • викладачем університету та закладів вищої освіти;
 • викладачем технічного університету та ЗВТО;
 • викладачем середнього навчального закладу І-ІІ рівнів освіти;
 • науковим співробітником;
 • науковим співробітником-консультантом;
 • педагогом-організатором;
 • професіоналом у галузі навчання і методів навчання;
 • методистом-вихователем;
 • практичним психологом.

Кафедра управління професійною освітою

Напрямки діяльності випускників освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»:

 • Проектування та адміністрування інформаційних освітніх систем, впровадження технології дистанційного та змішаного навчання;
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вирішення завдань професійної діяльності;
 • Використання комп’ютерних мережевих технологій та їх програмного забезпечення для обробки та аналізу даних;
 • Застосування системи штучною інтелекту для розв’язання прикладних задач в освітній діяльності;
 • Застосування знань для ефективної організації й супроводу освітнього процесу, впровадження інноваційних технології навчання та забезпечення контролю якості освіти;
 • Впровадження та використання цифрових технологій для ефективного функціонування платформ дистанційного навчання;
 • Використання інформаційного забезпечення освітніх систем в умовах цифрової трансформації; підготовка та реалізація ефективних рішень проблем цифровізації освіти;
 • Практичне застосування сучасних веб-технологій в адмініструванні освітніх платформ;
 • Проєктування та організація інклюзивного середовища для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • Створення медіа проектів у галузі професійної діяльності.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Телефони: +38 (044) 406 71 73, +38 (044) 406 77 68, +38 067 596 80 00

E-mail: k_ppo@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 8-804, 8-802б

Кафедра управління професійною освітою

Телефони: +38 (044) 4067496, +38 (044) 4067400

E-mail: upo.nau@gmail.com

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус №8, ауд. 8-907