Бакалавр / Магістр

Підготовка до вступу на базі повної загальної середньої освіти

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу до конкретного закладу вищої освіти (ЗВО), а також перелік конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому цього ЗВО. Для вступників на базі повної загальної середньої освіти, на місця державного та регіонального замовлення, загальний перелік конкурсних предметів, зокрема, творчих заліків та творчих конкурсів є в додатку 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті: https://ez.osvitavsim.org.ua/ (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

 • пароль для входу до кабінету;

 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

 • середній бал додатка до вказаного документа.

Як саме розраховується середній бал, визначено в Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1457-18#n4. Так, він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи в загальну кількість не враховуються.
У разі наявності кількох сертифікатів ЗНО, зазначається один із них на вибір вступника.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;

 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 або квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема, додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

В Умовах прийому 2019 року не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. Тому необхідність подання довідки варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.

2019 року приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів 2018 та 2019 року.

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;

 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;

 • прийом заяв та документів починається 10 липня (крім вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів ЗВО), а закінчується о 18-й годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18-й годині 22 липня – для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів;

 • творчі  конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня (12 липня для спеціальності 025 «Музичне мистецтво») включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що попередньо погоджений МОН https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/tvorchi-konkursi). З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;

 • вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно;

 • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО. Водночас прийом документів починається не раніше 10 липня, тривалість прийому документів становить не більш як 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

Навчання за кошти держбюджету

Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу спеціальність, визначається щороку відповідною постановою КМУ – її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії. Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах вишу (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції) публікується на офіційних сайтах ЗВО. Загальна кількість місць на закриті конкурсні пропозиції також публікується на сайтах ЗВО. Також звертаємо увагу, що для спеціальностей, що входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому) виші можуть встановлювати кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, які здобули право навчатись на місцях державного замовлення, при якій буде відкрито набір на відповідну конкурсну пропозицію.

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. Отримати цю інформацію можна за посиланням https://vstup2018.edbo.gov.ua/.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних ЗВО, якщо певний ступінь вищої освіти вони отримують ВПЕРШЕ за кошти державного або місцевого бюджету. Також громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних ЗВО за тим же рівнем, що й першу, якщо:

 • за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

 • якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

Так, ви можете навчатися за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти, за умови, що тільки одна з них за державним (регіональним) замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Так, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №658. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF.

Здобуття вищої освіти такими вступниками за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Однак, щоб навчатися за кошти державного бюджету, такі вступники повинні мати результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Подання заяв

Вступники на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі (крім окремих ситуацій – див. відповідь на запитання 15).

Для подачі е-заяв потрібно заповнити електронну форму в режимі онлайн на сайті: https://ez.osvitavsim.org.ua/ (ця можливість буде відкрита з 1 липня 2019 р.) За підсумками цього буде створено особистий електронний кабінет вступника. Через нього 10 липня 2019 р. буде відкрита можливість подання заяв у виші. Більше інформації дивіться у запитанні 2 або Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України у 2019 році https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1457-18#n4. Також ви можете переглянути відео-інструкцію щодо роботи з е-кабінетом вступника https://www.youtube.com/watch?v=L1Rjqx8TjPI.

У паперовій формі подають вступники:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ЗВО та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців;

 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;

 • для реалізації права на першочергове зарахування;

 • за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі  про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО;

 • у разі подання іноземного документа про освіту;

 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

 • для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу, всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями “Середня освіта (Фізична культура)” та “Фізична культура і спорт”;

 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Вступники можуть подати до 7 заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Кількість заяв на контрактну форму навчання не обмежується.

Вступники можуть подати заяви не більш, ніж з 4 спеціальностей на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на спеціальності на контрактну форму навчання, а також кількість вишів, куди можна подати ці заяви, не обмежується.

Конкурсний та прохідний бал

Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО та Правил прийому до конкретного вишу.

Для вступу на перший курс на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Кожен заклад вищої освіти може в своїх Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію. Однак для всіх вступників на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» Умовами прийому 2019 року встановлено мінімальний бал 150 з другого та третього конкурсних предметів. Також для всіх вступників на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління», 29 «Міжнародні відносини» та в магістратуру спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ (тобто комплексна оцінка вступника) 130.

Творчі конкурси і заліки

Творчий залік – це форма доконкурсного відбору для перевірки творчих здібностей вступника. Може встановлюватися вишем на певні спеціальності (див. Додаток 4 Умов прийому у 2019 році) для допуску вступника до подальшої участі у конкурсі. Творчий залік не впливає на конкурсний бал вступника, а є формою додаткової перевірки наявності тих здібностей, які потрібні для навчання на певних спеціальностях.

Творчий залік (для вступу на місця державного та регіонального замовлення) може проводитись для всіх спеціальностей галузі 01 «Освіта/Педагогіка» та спеціальності 022 «Дизайн» (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу).

Творчі заліки проводяться з 1 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Так, однак за рішенням приймальної комісії можуть прийматися результати творчого заліку, що отримані в іншому ЗВО.

Перелік спеціальностей, для яких третім конкурсним предметом встановлено творчий конкурс, наведений у пункті 3 додатку 4 Умов прийому у 2019 році.
Це такі спеціальності:
017      Фізична культура і спорт
021      Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022      Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)
023      Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024      Хореографія
025      Музичне мистецтво
026      Сценічне мистецтво
191      Архітектура та містобудування
251      Державна безпека
252      Безпека державного кордону
253      Військове управління (за видами збройних сил)
254      Забезпечення військ (сил)
255      Озброєння та військова техніка
256      Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
261      Пожежна безпека
262      Правоохоронна діяльність
Цього року творчі конкурси проводитимуться з 1 до 10 липня (до 12 липня для вступників на спеціальність «Музичне мистецтво»). Кожен виш проводитиме такі конкурси у два та більше потоків, щоб вступники мали більше можливостей для вступу у разі збігу дат проведення цих випробувань. Для тих, хто вступатиме на контракт, виші можуть проводити додаткові потоки творчого конкурсу з 11 до 22 липня.
Графік творчих конкурсів для вступу на бюджет у вишах, які погодили свої творчі конкурси з МОН, можна переглянути за посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/tvorchi-konkursi (цей список періодично оновлюється). З розширеними графіками (із зазначенням конкретних годин, аудиторій) можна ознайомитися на сайтах вишів.
Важливо! Реєстрація та проходження творчого конкурсу не є фактом подачі заяви до вишу. Під час реєстрації та складання творчих конкурсів від вас не мають права вимагати результатів ЗНО.

Пільги

Інвалід війни

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Маю інвалідність і неспроможний відвідувати навчальний заклад

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Отримав відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами іспитів 2019 року та/або результатами ЗНО 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Не зміг скласти ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2019 року та/або результатами ЗНО 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Учасник бойових дій

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Звільнений з військової служби

Вступники, що є звільненими з військової служби (зокрема, є демобілізованими) починаючи з 01 грудня 2018 року включно, можуть вступати до ЗВО за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

«Чорнобилець»

Пільга (право на вступ за результатами співбесіди) залежить від категорії осіб, до якої Вас віднесено.

Проживаю в тимчасово окупованому Криму, Севастополі або на непідконтрольній території Донбасу, виїхав після 01 січня 2018 року.
 • Вступники, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, можуть вступати до уповноважених ЗВО (наказ МОН від 24 травня 2016 року №560) за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором);

 • Вступники, місцем проживання яких є територія проведення АТО, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, можуть вступати до ЗВО на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти (наказ МОН від 21 червня 2016 року № 697) за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Здобув повну загальну середню освіту за кордоном

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Увага! Якщо такі вступники хочуть брати участь у конкурсі на зайняття бюджетних місць, то зможуть це зробити лише в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Звернутися письмово до приймальної комісії вишу, а у разі виникнення проблеми – до органу управління або засновника ЗВО.

Коефіцієнти та додаткові бали

Сільський коефіцієнт (СК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту у закладі освіти, що знаходиться на території села. СК дорівнює 1,02 (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка). Перелік закладів середньої освіти, випускники яких матимуть право на використання СК, вже вбудовано в систему ЄДЕБО. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207). Таку довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом з паперовою заявою.

Регіональний коефіцієнт (РК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО не у Києві. РК дорівнює:

 • 1,04 – якщо заклад вищої освіти або його відокремлений структурний підрозділ розташований на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей, а також якщо це один із переміщених ЗВО;

 • 1,00 –  якщо заклад знаходиться у Києві;

 • 1,02 – в інших випадках.

Застосовується автоматично і не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

Під час вступної кампанії 2019 року вступники до медичних та педагогічних закладів вищої освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, отримають право на першочергове зарахування на бюджетну форму навчання. (Постанова КМУ від 30 травня 2018 р. №417 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF).
Щоб скористатися можливістю першочергового вступу, спершу треба пройти відповідний конкурс, оголошений облдержадміністрацією. Інформацію про конкурси можна знайти на сайтах ОДА або звернувшись в структурні підрозділи облдержадміністрацій, що відповідають за освіту та медицину.
Переможці конкурсів укладають угоду про відпрацювання. Після цього вони подають заяву до вишу в паперовій формі, проставляють у ній відповідну помітку та пред’являють угоду Приймальній комісії вишу.

Галузевий коефіцієнт (ГК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави. ГК дорівнює:

 • 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

 • 1,00 в інших випадках.

Застосовується автоматично і не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

Якщо ви є членом збірних команд України, які брали участь у:

 • міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України);

 • Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України),

то вам зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань на вибір. Важливо! Інформація про вас повинна бути внесена в базу ЄДЕБО, яка має «ідентифікувати» вашу належність до вказаної категорії під час внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті. Якщо така інформація про вас відсутня у кабінеті вступника, звертайтеся на пошту vstup2019@mon.gov.ua з прикріпленими документами, які підтверджують ваше право на застосування додаткових балів. Зверніть увагу! Після подачі ПЕРШОЇ електронної заяви буде неможливо підтвердити/спростувати вашу належність до вказаної вище категорії переможців.

Якщо Ви є:
 • призером (нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів;

 • призером III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року,

то до вашого конкурсного бала додається 10 балів. (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Відповідну інформацію приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Якщо ви є учасником Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для профорієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, то вам можуть нараховувати додаткові бали до оцінки ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому ЗВО в обсязі від 1 до 20 балів.

Якщо ви є:
 • призером чи переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (зокрема, серед школярів);

 • призером чи переможцем всесвітньої Гімназіади;

 • переможцем чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту);

 • спортсменом, який посідав призові місця на чемпіонатах Світу, Європи, а також чемпіоном України з олімпійських видів спорту протягом 2017-2019 років,

то під час вступу на спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ви можете отримати додаткові 10 балів до конкурсного бала. Для цього заяву на вступ треба подавати в паперовій формі, додавши до неї документ, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань.

Пріоритетність заяв

Обов’язково – для вступу на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та закриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.

Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі ви зможете знову подати заяву з цією ж пріоритетністю, якщо вона ще не була прийнята приймальною комісією. У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо.

У такому випадку наступна за пріоритетністю заява буде оброблятися системою на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників.

Зарахування на бюджет і на контракт

У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайті інформаційної системи https://vstup.edbo.gov.ua/.

Списки оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій, веб-сайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/. 2019 року списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють: для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня; для інших – не пізніше 26 липня.

2019 року переведення будуть до 9 серпня. Претендувати на них можуть вступники, які зазначені у пунктах 12-14 розділу VIII Умов прийому у 2019 році, а саме:

І. незалежно від конкурсного бала:

1) «діти загиблих», а саме:
діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:
2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби».

ІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов) не більш ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка:
5) особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
6) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
7) діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
8) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
9) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

ІІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більш ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2))
10) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
11) діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

IV. У разі, якщо їх конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення(тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):
12) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов прийому.
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в пунктах 1-10, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням», то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням вашого конкурсного бала, вам може бути запропоноване контрактне місце.

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти, а якщо скарги стосуються автоматичного розподілу бюджетних місць – на гарячу лінію МОН. Якщо ви маєте інші запитання щодо вступної кампанії 2019 року, то ви можете ознайомитися з Умовами прийому, а також звернутися на скриньку vstup2019@mon.gov.ua, а також за номерами гарячих телефонних ліній, які почнуть працювати 24 червня 2019 року.

МАГІСТР

2019 року прийом документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра починається не пізніше 10 липня і закінчується не раніше 23 липня. Конкретні терміни встановлює кожен заклад вищої освіти (ЗВО). Винятками є спеціальності галузей знань:

 • «Культура і мистецтво» (крім мистецьких спеціальностей);
 • «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»);
 • «Богослов’я»;
 • «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Журналістика»;
 • «Управління та адміністрування»;
 • «Право»;
 • «Інформаційні технології»;
 • «Сфера обслуговування»;
 • «Публічне управління та адміністрування»;
 • «Міжнародні відносини».

Для вступу на спеціальності цих галузей необхідно складати зовнішнє тестування (докладніше в запитаннях 9-25), тож для вступників визначені чіткі терміни проведення іспитів та подачі документів. Зокрема:

 • реєстрація на тестування – з 13 травня до 18.00 3 червня;

 • єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – 2 липня;

 • єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей  (ЄФВВ) – 4 липня;

 • прийом заяв та документів – з 10 липня до 23 липня (на основі ЄВІ, ЄФВВ); з 17 до 25 червня (на основі вступних іспитів).

2019 року заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в паперовій формі. Вступник подає заяву особисто в приймальну комісію ЗВО. При цьому він також пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;

 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • екзаменаційний листок ЄФВВ/ЄВІ (для визначених спеціальностей);

 • документів, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 02 «Культура і мистецтво» (крім мистецьких спеціальностей), 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») (за наявності).

Так, можна, але для цього, крім основних, потрібно скласти додаткові фахові випробування. Їх вступники складають у кожному ЗВО, куди вони хочуть вступити за іншою спеціальністю. Виші самостійно визначають зміст та форму додаткових випробувань. Додаткові фахові випробування для тих вступників, що складають ЗНО в магістратуру, проводяться з 13 до 31 травня, тобто до закінчення реєстрації на тестування. Але якщо вступник вирішить піти на неспоріднену спеціальність вже після того, як пройде тестування, то в такому разі ЗВО може провести додаткові фахові випробування після цього – до 26 липня.

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу. Рекомендованим до зарахування вступникам окремо можуть надсилати повідомлення на електронну пошту чи мобільний телефон.

Вступники подають заяву для вступу на конкурсну пропозицію.

У такому випадку подається довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома 2019 року. Однак на момент зарахування вступнику потрібно буде подати оригінал диплома.

ЗНО в магістратуру

Ті, хто хоче 2019 року вступати в магістратуру спеціальностей галузей знань 02 «Культура і мистецтво» (крім мистецьких спеціальностей), 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». Усім таким вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – англійської, французької, німецької або іспанської. Вступникам на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» також треба скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ).

Реєстрацію учасників проводитимуть приймальні комісії вишів з 13 травня до 18.00 3 червня.

Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним для вступу вишів. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Більш детально про Порядок реєстрації, умови, терміни та документи можна дізнатись з Порядку організації та проведення вступних випробувань, який розміщений на сайті МОН.

Завдання, що будуть уміщені до тестових зошитів, не оприлюднюються завчасно. Водночас вже затверджено програми, за якими укладатимуть тести для вступників. Більше про них можна прочитати тут. Самі ж програми дивіться тут.

Основна сесія ЄВІ з іноземної мови відбудеться 2 липня, а ЄФВВ з права та ТЗНПК – 4 липня. Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

Тестування починається о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год. Також для учасників ЄВІ буде друга зміна тестування. Початок – о 14.00. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 13:15 год. до 13:50 год. Інформація про ваш час тестування буде вказана в запрошенні-перепустці. Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань). Більше про це є в Порядку організації та проведення вступних випробувань, який розміщений на сайті МОН.

Екзаменаційний лист ви отримаєте один – в тому виші, де будете реєструватися для проходження ЗНО.

Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення.

Рекомендації до зарахування на бюджет будуть надані до 5 серпня, а саме зарахування пройде до 11 серпня.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до УЦОЯО. У разі подання апеляційної заяви за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці УЦОЯО.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщуватиметься на сайті УЦОЯО.

За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).
 • У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:
 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання;
 • про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів можуть брати:

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

 • особи, які для виконання єдиного фахового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

 • вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня). Такі вступники звертаються до приймальної комісії обраного закладу вищої освіти у термін з 17 до 25 червня для подачі документів. Особи, зазначені у пунктах 1 і 2, обов’язково надають підтверджуючі документи щодо наявності захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання або щодо потреби створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (перелік та форми таких документів зазначені у наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900).

У такому разі вступник має звернутися для реєстрації до приймальної комісії вишу, в який він хоче вступити на ту спеціальність, що передбачає складання і ЄВІ, і ЄФВВ (наразі це 081 «Право» або 293 «Міжнародне право»).

Вступники, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про плановий строк завершення навчання та отримання диплома в 2019 році.

Якщо ви бажаєте вступити в магістратуру на ті спеціальності, де передбачено проходження ЄВІ (крім спеціальностей «Право» та «Міжнародне право»), на контракт на основі диплому магістра (спеціаліста), то можете скласти іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти (за умови, що такий вид вступних випробувань передбачений Правилами прийому обраного вами вишу).

Що ж до спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», то для вступу на них у будь-якому випадку необхідні результати ЄВІ та ЄФВВ.

2019 року Ви можете використати результати ЄВІ тільки 2019 року та результати ЄФВВ 2018 або 2019 років.

Порядком організації та проведення вступних випробувань передбачена можливість проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту (третьої сесії). Така сесія проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Взяти участь у додатковій сесії ЄВІ можуть вступники, які:

 1. зареєструвалися для участі в ЄВІ, але бажають повторно скласти цей іспит;

 2. не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Терміни проведення третьої сесії та реєстрації вступників для участі в ній будуть встановлені Міністерством освіти і науки України. Наразі така сесія запланована на осінь 2019 року. Проведення додаткової сесії ЄФВВ не передбачено.