029_Документознавство_та_інформаційна_діяльність 3 курс (заочна)

035_Філологія (паралельна)

051_Економіка підприємства_СТ

051_Економіка_підприємства_2 курс (заочна)

053_Практична_психологія 2 курс (заочна)

053_Психологія 2 курс (заочна)

061_Журналістика 2 курс (заочна)

071_Облік_і_аудит 2 курс (заочна)

072_Фінанси_і_кредит 2 курс (заочна)

073_Менеджмент_ЗЕД 2 курс (заочна)

075_Електронний маркетинг_СТ

075_Маркетинг 2 курс (заочна)

076_Підприємницька діяльність а авіації_СТ

076_Підприємницька_діяльність_в_авіації 2 курс (заочна)

081_Право_2 курс

081_Право 2 курс (заочна)

081_Право (паралельна)

121_Iнженерiя_програмного_забезпечення_IПЗ_1ст

121_Програмне_забезпечення_систем 2 курс (заочна)

121_Програмне_забезпечення_систем 3 курс (заочна)

122_Комп’ютерні_науки 2 курс (заочна)

123_Комп’ютерна_iнженерiя_КСМ_1ст

123_Комп’ютерна_iнженерiя_СП_1ст

123_Комп’ютерні_системи_і_мережі 2 курс (заочна)

123_Системне_програмування 3 курс (заочна)

125_Кiбербепека_БIКС_1ст

125_Кiбербепека_СТЗI_1ст

125_Безпека_ІКС 2 курс (заочна)

125_Управління_ІБ 2 курс (заочна)

125_Управління_інформаційною_безпекою (паралельна)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергутичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання

142 Енергетичне машинобудування Газотурбінні установки і компресорні станці

151_Автоматизацiя_та_комп’ютерно-iнтегрованi_технологiї iнформацiйнi_технологiї_та_iнженерiя_авiацiйних_комп’ютерних_систем

151_Автоматизацiя_та_комп’ютерно-iнтегрованi_технологiї комп’ютеризованi_системи_управлiння_та_автоматика

151_Автоматизацiя_та_комп’ютерно-iнтегрованi_технологiї_комп’ютерно-iнтегрованi технологiчнi_процеси_i_виробництва

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматика та автоматизація на транспорті

151_Комп’ютеризовані_системи_управління_і_автоматика 3 курс (заочна)

151_Комп’ютерно-інтегровані_технологічні_процеси_і_виробництва 3 курс (заочна)

153_Мiкро-та_наносистемна_технiка мiкро-та_наноелектронiка

162_Біотехнологія_та_біоінженерія 2 курс (заочна)

171_Електронiка Електроннi_прилади_та_пристрої

171_Електронiка Електроннi_технологiї_Інтернету_речей

171_Електроніка 2 курс (заочна)

172_Телекомунiкацiї_та_радiотехнiка Апаратура_радiозв’язку,_радiомовлення_та_телебачення

172_Телекомунiкацiї_та_радiотехнiка Телекомунiкацiйнi_системи_та_мережi

172_Апаратура_радіозв’язку,радіомовлення_і_телебачення 2 курс (заочна)

173_Авiонiка комп’ютерний_дизайн_авiонiки

173_Авiонiка комплекси_пiлотажно-навiгацiйного_обладнання

173_Авіоніка 3 курс (заочна)

186_Видавництво_і_поліграфія 2 курс (заочна)

191 1ск Архітектура та містобудування

192 1ск Будівництво та цивільна інженерія

192_Промислове_і_цивільне_будівництво 2 курс (заочна)

192_Промислове_і_цивільне_будівництво 3 курс (заочна)

193_Геодезія та землевпорядкування_ФЕБІТ

231_Соціальна_робота 3 курс (заочна)

242_Туризм 2 курс (заочна)

272_Авiацiйний_транспорт системи_аеронавiгацiйного_обслуговування

272 Авіаційний транспорт Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

272_Обслуговування_та_ремонт_ПА_і_АД 2 курс (заочна)

272_Технічне_обслуговування_ПА_і_АД (паралельна)

275_Організація_перевезень_на_транспорті (повітряному) 2 курс (заочна)

275_Організація_перевезень_і_управління_на_транспорті (повітряному) 3 курс (заочна)

  • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України» – паспорт або свідоцтво про народження, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство) – 3 копії (для вступників, які потребують гуртожитку – 2 копії (додатково))
  • Ідентифікаційний номер платника податків (для нарахування стипендій, та поселення до гуртожитку) – 3 копії (для вступників, які потребують гуртожитку – 2 копії (додатково))
  • Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – 2 копії
  • Медична довідка (за наявності) – 1 копія (для вступників, які потребують гуртожитку – 1 копії (додатково))
  • Дані про проходження флюорографії опис (за наявності) для вступників, які потребують гуртожитку – 1 копія
  • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; Посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників – 2 копії
  • Кольорові фотокартки розміром 3*4 см. – 6 шт.

 

УВАГА! Копії документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів!

Прийом заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (за скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії

Терміни

ДеннаЗаочна

І етап

Початок прийому заяв та документів10 липня10 липня
Закінчення прийому документів

до 18.00

22 липня

до 14.00

2 серпня

Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення)

з 23 липня

до 30 липня

з 23-30 липня

з 03-09 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників

до 16.00

01 серпня

до 16.00

12 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00

03 серпня

до 16.00

13 серпня

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням

до 16.00

06 серпня

до 12.00

15 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00

08 серпня

до 16.00

16 серпня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

до 16.00

9 серпня

до 14.00

19 серпня

ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб )

Початок прийому заяв та документівне проводиться21 серпня
Закінчення прийому документів13 вересня
Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення)16 вересня – 20 вересня
Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників24 вересня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб25 вересня
Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

Для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обов’язковим є складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури ЗНО за графіком УЦОЯО.

Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста (обрахунок конкурсного балу див. Розділ VІІ Конкурсний відбір ).

Особа може вступити до НАУ на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування, фахового вступного випробувань урахуванням середнього балу диплома молодшого спеціаліста. Особи, які не склали додаткове вступне випробування до участі у фахових випробуваннях не допускаються.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або старші курси або на перший курс за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 8).

Особа може вступити до НАУ на третій курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Випускові кафедри НАУ розробляють, узгоджують та затверджують програми вступних випробувань, фахових вступних випробувань, додаткових фахових вступних випробувань (для вступників, які вступають з іншої спеціальності). Програми оприлюднюються на веб-сайті НАУ не пізніше, ніж за три місяці до початку вступних випробувань.