Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (ННІІОТ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (НАУ). Інститут забезпечує та реалізує: здійснення профільного і спеціалізованого навчання, фундаментальної підготовки учнівської молоді, студентів до вступу до закладів вищої освіти громадян України та для подальшого якісного навчання в ньому; підготовку абітурієнтів до загальнонаціонального ЗНО відповідно до технологій УЦОЯО на підготовчому відділені громадян України; організацію навчання поглибленого вивчення ряду навчальних дисциплін та спецкурсів для учнівської молоді та студентів; професійну орієнтацію та допрофесійну підготовку учнівської молоді шляхом реалізації освітніх та профорієнтаційних проектів; пошук, розвиток, залучення на навчання обдарованої учнівської молоді; виконання освітніх, наукових та інших завдань в системі доуніверситетська підготовка та вищої освіти, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певних освітніх ступенях підготовки фахівців; підготовку фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра відповідно до ліцензованого обсягу та акредитованих спеціальностей (спеціалізацій) НАУ заочної форми навчання (з використанням дистанційних технологій); паралельне навчання для студентів, які успішно закінчили перший рік навчання закладу вищої освіти; стажування фахівців за індивідуальними програмами; задоволення потреб суспільства зокрема у висококваліфікованих кадрах із урахуванням індивідуальних потреб громадян у особистому та професійному зростанні.

В НАУ на базі ННІІОТ якісно реалізується навчальний, навчально-методичний та організаційний процеси заочної форми навчання з урахуванням можливостей та потреб кожного студента, що ефективно сприяє формуванню професійних компетенцій. Заочну освіту в НАУ здобувають як громадяни України, так й з інших країн світу.

В НАУ ефективно впроваджено заочну форму з використанням технологій дистанційного навчання, що реалізується завдяки сучасних новітніх інформаційних ресурсів, методів, форм, підходів до процесу навчання.

Заочне (дистанційне) навчання в НАУ ‑ це якісна, перспективна вища освіта за сучасними спеціальностями (освітньо-професійними програмами), а також зручна й ефективна форма навчання без відриву від виробництва. Навчальний процес забезпечується профільними кафедрами. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу НАУ.

За напрямом заочне та дистанційне навчання здійснюється професійна підготовка фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) згідно державних стандартів без відриву від основної роботи та місця проживання. Даний напрям має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчальні заняття тісно пов’язані з реальними умовами роботи майбутніх фахівців.

Підготовче відділення громадян України здійснює освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу до закладів вищої освіти України та загальнодержавного ЗНО для учнів та студентів на підготовчих курсах з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція, основи програмування, право.

Кафедра базових і спеціальних дисциплін забезпечує викладання навчальних дисциплін на підготовчому відділені ННІІОТ; здійснює навчальний процес відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених та адаптованих відповідно до вимог державних стандартів базової, повної загальної середньої та вищої освіти відповідно до технологій УЦОЯО.

Кафедра інноваційних технологій професійної освіти провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певними спеціальностями (спеціалізаціями). Освітній процес здійснюється за допомогою сучасних комп’ютерних й мультимедійних технологій, за допомогою яких студенти отримують ґрунтовні знання з навчальних дисциплін. Забезпечує процес ‑ загальновідома технологія дистанційного навчання – Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що є програмним комплексом для організації дистанційного навчання через мережу Інтернет і призначена для об’єднання учасників освітнього процесу (студентів і викладачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Перелік спеціальностей (спеціалізацій):
  • Економіка (міжнародна економіка; економіка підприємства)
  • Облік і оподаткування (облік і аудит)
  • Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)
  • Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємницька діяльність в авіації)
  • Кібербезпека (адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації, системи технічного захисту інформації)
  • Телекомунікації та радіотехніка (радіоелектронні пристрої, системи та комплекси)
  • Авіаційний транспорт (технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів)
  • Психологія