Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на високорозвинені технології, що висувають чим далі складніші вимоги до людини як їх суб’єкта. Як наслідок – хвиля інтенсивного розвитку психології, одним з напрямів якої є підготовка відповідних фахівців у закладах вищої освіти.

ПСИХОЛОГ сьогодні – одна із найпопулярніших професій в усьому світі! Якщо у вас є бажання допомагати людям, якщо ви відчуваєте схильність до вирішення проблем інших, якщо маєте емпатійні здібності до вислуховування й аналізу причинно-наслідкових зв’язків, якщо прагнете до пізнання самого себе, до самоактуалізації й самореалізації в сучасному мережевому глобалізованому соціумі – ВАМ до НАС!!!!

Ви маєте можливість самостійно обрати освітню програму для вивчення:

 • ОП «Психологія», яка включає в себе авіаційну та екстремальну складову;
 • ОП «Практична психологія», основне завдання якої – надання реальної допомоги клієнту та вироблення рекомендацій для самостійного вирішення ним різних психологічних проблем; розкриття творчого потенціалу, допомога людині у проєктуванні її власного життєвого шляху.
 • ОП «Психологія бізнесу», яка надає знання й навички до опанування новітніми психотехнологіями для роботи у підприємництві.

Наші випускники, отримавши повну вищу освіту, можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності, мати приватну консультаційну та психотерапевтичну практику і займати посади:

 • психологів-консультантів;
 • клінічних психологів;
 • організаційних психологів та психологів підрозділів роботи з персоналом;
 • психологів в установах, пов’язаних з професійними та техногенними ризиками;
 • психологів у медичних закладах та медико-санітарних частинах;
 • інженерних психологів у дослідно-конструкторських підрозділах;
 • психологів у масмедіа, рекламі та PR;
 • наукових співробітників у галузі психології;
 • психологів бізнес-тренерів;
 • спеціалістів HR;
 • психологів у галузі політичних технологій;
 • психологів консалтингових підприємств;
 • психологів у наукових та освітніх закладах;
 • викладачів закладу вищої освіти;
 • психологів у екстремальних та кризових ситуаціях;
 • психологів у авіаційній галузі (авіакомпаніях) та багато інших можливостей та ін.

Кафедра авіаційної психології та кафедра педагогіки та психології професійної освіти мають значний науковий потенціал, який реалізується через підготовку фахівців, здатних на високому рівні забезпечувати розв’язання комплексних завдань психологічної допомоги, просвіти, експертизи, психології сім’ї, загальніої й експериментальної психології, інженерної та авіаційна психології, психології ризику, організаційної психології, патопсихології й клінічної психології, психотерапії, охорони здоров’я, управління, соціальної допомоги населенню.

Підвищення соціальної значущості високопрофесійної підготовки в галузі психології вказує на перспективність спеціальності. Якісну підготовку майбутніх фахівців забезпечує активна співпраця з освітніми, спеціальними, пенітенціарними закладами, соціально-психологічними службами, відомствами, стейкголдерами.

Важливою методичною засадою навчально-виховного процесу виступають принципи поєднання, інтегративності теорії та практики. Зокрема повсякденна навчально-методична діяльність викладачів (лекції, семінари, лабораторні роботи, тренінги, коучинги, наукові гуртки тощо) чітко поєднана з емпіричними студіями й дослідженнями на експериментальних майданчиках (міжнародні та всеукраїнські конференції, наукові студії, соціальні проєкти і т.ін.).

Щорічно студенти беруть участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (НАУ, Київ); Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (КНУ імені Т. Шевченка, Київ); соціально-освітніх проєктах: «Тиждень психології в НАУ»; «НАУ любить рідну мову»; «НАУ носить вишиванку».

Дисципліни, що вивчаються за ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вступ до спеціальності
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Основи біології та генетики людини
 • Інформаційні технології в психології
 • Загальна психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Основи психології культури
 • Математична статистика
 • Історія психології
 • Математичні методи в психології
 • Філософія психології
 • Психофізіологія
 • Експериментальна психологія
 • Соціальна психологія
 • Юридична психологія
 • Диференціальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психологія праці та відпочинку
 • Патопсихологія
 • Клінічна психологія
 • Психодіагностика
 • Основи психологічної практики
 • Психологія управління
 • Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Інженерна та авіаційна психологія
 • Психологічні технології роботи з персоналом
 • Основи психотерапії та постстресова реабілітація
 • Фахова ознайомлювальна практика
 • Психологічна практика
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Соціологічні методи в психології
 • Основи авіаційної психології
 • Психологія авіаційного спорту
 • Психологія сім’ї
 • Основи теорії ергатичних систем
 • Прикладні психологічні дослідження
 • Авіаційні системи відображення інформації
 • Основи охорони праці
 • Психологічні проблеми спілкування в професійних командах та екіпажах
 • Актуальні проблеми когнітивної психології
 • Психологічні основи професійного здоров’я працівників авіації
 • Застосування тренінгових технологій у корекційній роботі
 • Психологія екстремальних і кризових ситуацій
 • Авіаційна ергономіка та організація льотної роботи
 • Психологія професійного ризику
 • Військова підготовка

Дисципліни, що вивчаються за ОПП «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

 • Ділова іноземна мова
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Психологія творчості
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Психологія сексуальності
 • Психологічна служба
 • Організаційна психологія
 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика
 • Етнопсихологія
 • Основи Паблік-Рілейшнз
 • Основи неврології та нейропсихології
 • Основи суїцидології
 • Управління персоналом в екстремальних професіях
 • Психологія девіантної поведінки

 Дисципліни, що вивчаються за ОП «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вступ до спеціальності
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Основи біології та генетики людини
 • Інформаційні технології в психології
 • Загальна психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Математичне моделювання в психології
 • Психологія індивідуальних розрізнень людини
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Основи психологічного тренінгу
 • Експериментальна психологія
 • Практикум з групової психокорекції
 • Методика викладання психології
 • Методичні та теоретичні проблеми глибинної психології
 • Основи клінічної та патопсихології
 • Організаційна психологія
 • Арт-терапія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Геронтопсихологія
 • Диференційна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Конфліктологія
 • Основи професійної психології
 • Політична психологія
 • Психологія реклами
 • Психологія творчості
 • Соціальна психологія
 • Соціальна психологія управління
 • Психодіагностика
 • Психологічна служба в освіті
 • Юридична психологія
 • Психологія девіантної поведінки
 • Військова підготовка

Дисципліни, що вивчаються за ОП «Практична психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 

 • Ділова іноземна мова
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Психологія творчості
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Психологія сексуальності
 • Психологічна служба
 • Організаційна психологія
 • Психологія міжкультурних комунікацій
 • Психологія міжкультурних відносин
 • Психосемантика
 • Психопрофілактика професійного вигорання та деформацій (психологія управління стресом)
 • Геронтопсихологія
 • Психологія старіння та довголіття
 • Медіапсихологія
 • Психологія кризових та залежних станів

 

Дисципліни, що вивчаються за ОПП «Психологія бізнесу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вступ до спеціальності
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Основи біології та генетики людини
 • Інформаційні технології в психології
 • Загальна психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Кроскультурна психологія
 • Математична статистика
 • Історія психології
 • Математичні методи в психології
 • Психологія управління
 • Підприємництво теорія і практика
 • Експериментальна психологія
 • Соціальна психологія
 • Юридична психологія
 • Диференціальна психологія
 • Вікова та кризова психологія
 • Психологія професіоналізму та кар’єрного зростання
 • Психологія коучінгу
 • Психологія переговорного процесу
 • Психодіагностика
 • Технології психологічного консультування
 • Тренінг формування професійної ефективності
 • Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Психологія управління ризиками
 • Психологічні технології роботи з персоналом
 • Групова психотерапія та управління конфліктами
 • Фахова ознайомлювальна практика
 • Психологічна практика
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Психологічні технології діяльності HR-менеджера
 • Психологія ділового спілкування
 • Психологія мотивації досягнень та професійного успіху
 • Психологія сім’ї
 • Психологія управлінських рішень
 • Психофізіологічні основи професійного здоров’я працівників бізнесу
 • Психологія екстремальних і кризових ситуацій
 • Основи охорони праці
 • Психологія іміджу та лідерства
 • Практикум з психології креативності
 • Психологія споживацької поведінки
 • Психологія реклами
 • Технології самоменеджменту та вольової саморегуляції
 • Психологічні основи маркетингової діяльності
 • Технології кар’єрного консультування та акмеологічні практики
 • Військова підготовка

Дисципліни, що вивчаються за ОПП «Психологія бізнесу» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання

 • Ділова іноземна мова
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Психологія творчості
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Психологічна експертиза в підприємницькій діяльності
 • Психологічні технології в бізнесі
 • Основи Паблік-Рілейшнз
 • Організаційна психологія
 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика
 • Психологія менеджменту
 • Управлінський консалтинг
 • Психологія тімбілдінгу (командоутворення)
 • Економічна психологія
 • Психологічні закономірності маркетингових процесів
 • Психологічні технології бізнес-тренінгу

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(кафедри педагогіки та психології професійної освіти)

Навчальна лабораторія кафедри педагогіки та психології професійної освіти створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр спеціальності 053 «Психологія» освітньої програми «Практична психологія».

Основні завдання лабораторії:

 • підготовка та проведення на високому науковому, методичному рівні, практичних, тренінгових, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, планами роботи студентських наукових гуртків:
 • створення учасникам освітнього процесу конструктивно-технологічних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів;
 • участь у розробці та випровадженні інноваційних технологій для забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій (ФЛСК) відповідно до Статуту університету;
 • участь в удосконаленні системи менеджменту якості університету в рамках процесів, які реалізуються на рівні кафедри та навчальної лабораторії;
 • забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та новітніх технологій навчання для здійснення ефективного освітнього процесу;
 • розробка спільно з провідними викладачами кафедри методик проведення практичних та тренінгових занять відповідно до робочого навчального плану спеціальності 053 «Психологія» спеціалізації «Практична психологія» та робочих програм з дисциплін;

На базі лабораторії виконується держбюджетна науково-дослідна робота за темою: «Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного становлення майбутніх фахівців закладів вищої технічної освіти» (науковий керівник – Е.В. Лузік, доктор педагогічних наук, професор); «Формування ключових компетентностей у майбутніх практичних психологів ЗВТО» (науковий керівник – В.А. Cемиченко, доктор психологічних наук, професор).

Навчально-наукова лабораторія психофізіології моніторингу професійної придатності льотного складу цивільної авіації

Кафедри авіаційної психології

Навчально-наукова лабораторія психофізіології моніторингу професійної придатності льотного складу цивільної авіації забезпечує психологічний відбір та супровід професійної підготовки й перепідготовки майбутніх спеціалістів, що будуть працювати в особливих умовах діяльності, а також науково-методичне забезпечення професійної підготовки студентів спеціальності 053 «Психологія».

У межах лабораторії діють студентський науковий гурток «PsyLаb» та студентський науково-практичний гурток «Інсайт», що забезпечують проведення тренінгових, практичних, факультативних та гурткових занять.

До навчального процесу включено ряд баз практик, під час яких студенти знайомляться з різними напрямами практичного застосування психологічних знань: у сфері наукової психології (науково-дослідні інститути НАПН України), у сфері практичної психології (консультативні центри, коучингові й тренінгові організації, бізнес-підприємства), у сфері сімейної психології (вивчення досвіду з сімейними психологами практиками) тощо.

Кафедра авіаційної психології та кафедра педагогіки та психології професійної освіти підтримують ділові контакти з організаціями, діяльність яких відповідає змісту освітніх програм. Студенти спеціальності «Психологія» проходять на базі цих наукових установ фахову ознайомлювальну, психологічну, науково-дослідну та переддипломну практики. Також студенти мають змогу долучатися до проведення наукових досліджень в рамках написання курсових та дипломних робіт. У рамках цього співробітництва представники організацій долучаються до проведення тренінгів та майстер-класів, де діляться професійним досвідом зі студентами.

До стратегічних партнерів в організації практики студентів спеціальності «Психологія» відносяться такі: 

 • Інститут психології НАПН України ім. Г.С. Костюка;
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Join UP!»;
 • Авіакомпанія SkyUp Airlines;
 • Асоціації приватних закладів освіти України;
 • Жашківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів ім. І.М. Ляшенка;
 • Кропивницький КНП «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»;
 • Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»;
 • Приватне підприємство «Спеціалізована школа «Тріумф»;
 • Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району;
 • Київський міський центр зайнятості;
 • ТОВ “ОС УКРАЇНА”(Giunti Psychometrics), м. Київ;
 • Відділ фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології імені П. Богача ННЦ «Інститут біології» КНУ ім. Тараса Шевченка;
 • Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ;
 • Інститут проблем реєстрації інформації НАПН України;
 • Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій;
 • Інститут раціонально-інтуїтивної терапії «Я»;
 • Міжнародний центр розвитку і лідерства ILDS;
 • Благодійний фонд «РОКАДА» (робота з вимушеними переселенцями, біженцями та емігрантами);
 • Благодійна фонд «Діти надії та любові»;
 • Центральний аероклуб ТСО України ім. О.К Антонова;
 • ЦС ДЮК «Щасливе дитинство»;
 • Ліцей «Наукова зміна»;
 • Центр психології и творчості “Майстерня життя”;
 • Київський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю інтелектуальних порушень;
 • Аеропорт «Жуляни»;
 • 101-ша окрема бригада охорони Генерального Штабу України;
 • БО «Право на щастя»;
 • Психологічний Центр «Відновлення»;
 • Державна авіаційна служба України.

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати основними укладеними договорами та академічною мобільністю викладачів і студентів:

 • Бакинський державний університет, Азербайджан
 • Тбіліський державний університет, Грузія
 • Тбіліський авіаційний університет, Грузія
 • Європейський університет, Тбілісі, Грузія
 • Костанайський державний університет імені А. Байтурсинова, Казахстан
 • Білостоцький політехнічний університет, Польща
 • Сілезький університет, Катовіце, Польща
 • Технічний університет м. Варни, Болгарія
 • Віденський технічний університет, Австрія
 • Університет Павла Йозефа Шафарика, Кошице, Словаччина
 • Університет ім. Томаша Баті, Злін, Чехія
 • Університет ім. Яна Евангеліста Пуркіне, Усті над Лабем, Чехія
 • Bed & Breakfast «Les trois biches», Евір, Франція
 • Вища школа бізнесу, Національного Університету Лоїс, Новий Сонч, Польща
 • Бінгольський університет, Бінголь, Туреччина
 • Центр розвитку “Smart and Happy” , Баку, Азербайджан
 • Lufthansa Technik, Будапешт, Угорщина
 • Politechnic Institute of Portalegre, Порталегре, Португалія
 • Polytechnic Institute of Leiria, Лейрія, Португалія
 • The John Paul II Catholic University, Люблін, Польща
 • Catholic University in Ružomberok, Institút Juraja Pálesha, Ружомберок, Словаччина
 • European Institute of Additional Education, Словаччина
 • Vasteras municipality, Вастерос, Швеція
 • Ташкентський Державний технічний університет імені Іслама Карімова, Ташкент, Узбекистан
 • Університет Одлар Юрду, Баку, Азербайджан
 • Dede Korkut kolej, Байбурт, Туреччина
 • Жемантія коледж, Рьотавас, Литва

Бакалавр: 3 роки 10 місяців (денна)

Бакалавр: 4 роки 6 місяців (заочна)

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Бакалавр (денна) на 2020/2021 н.р. – 26 000 грн./рік 

Бакалавр (заочна) на 2020/2021 н.р. – 22 100 грн./рік 

Магістр (денна) на 2020/2021 н.р. – 29 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2020/2021 н.р. – 24 650 грн./рік 

Студенти кафедри педагогіки та психології професійної освіти (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання.

Кафедра військової підготовки НАУ

Наші випускники гідно представляють спеціальність у багатьох структурах та на підприємствах України:

 • БО «Право на щастя»;
 • Психологічний Центр «Відновлення»;
 • Служба безпеки України;
 • Міністерство внутрішніх справ України;
 • Державна авіаційна служба України;
 • Consult Business Partner;
 • Старобасанська школа інтернат;
 • НВК «Турбота»;
 • «Novatar Pharma»
 • консалтінгові агенства;
 • HR компанії;
 • Ivent Group;
 • ЗДО «SMILE UP»;
 • «Інтертоп»;
 • МЦ «Добробут»;
 • ДЦ «KIDBI»;
 • INFOPULSE;
 • Eldorado;
 • Luxoft.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Телефони: +38 (044) 406 71 73, +38 (044) 406 77 68, +38 067 596 80 00

E-mail: k_ppo@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 8-804, 8-802б

 

Кафедра авіаційної психології

Телефони: +38 (044) 406 72 78, +38 (406) 71 16

E-mail: psyLab1201@gmail.com; k_aps@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 8-1201, 8-1207.