Визнання європейської інтеграції стратегічним зовнішньополітичним пріоритетом України, підписання Угоди України з ЄС про асоціацію, прийняття нового Закону України «Про вищу освіту», розробка Концепції розвитку вищої освіти на період 2015-2025рр. висувають нові актуальні завдання перед вищою школою на шляху до європейського і світового освітнього простору для забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, потреб суспільства, ринку праці у кваліфікованих фахівцях.

Освітня програма «Інноваційні й педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» містить у своїй основі    підготовку педагогічних та науково-педагогічних працівників нової генерації, здатних  розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових інтегрованих знань та професійної практики; інтеграційні міждисциплінарні задачі в невизначених синергетично-динамічних умовах відкритого інформаційного простору.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти має значний науковий потенціал, який реалізується через підготовку фахівців, здатних на високому рівні забезпечувати розв’язання комплексних завдань та формування компетентностей:

 • професійно-практичних;
 • правових;
 • психолого-педагогічних;
 • інформаційно-цифрових;
 • методичних та методологічних;
 • дослідницьких;
 • проектно-моніторингових;
 • морально-етичних.

Важливою методичною засадою навчально-виховного процесу виступають принципи поєднання, інтегративності теорії та практики. Зокрема повсякденна навчально-методична діяльність викладачів кафедри (лекції, семінари, лабораторні роботи, тренінги, коучинги, наукові гуртки тощо) чітко поєднана з емпіричними студіями й дослідженнями на експериментальних майданчиках (міжнародні та всеукраїнські конференції, наукові студії, соціальні проєкти і т.ін.).

 • Освітня політика
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
 • Теорія і практика професійної освіти
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
 • Методика викладання технічних дисциплін в університеті
 • Тренінгові технології в освіті
 • Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
 • Психологія успіху діяльності (у праці)
 • Креативні технологія навчання
 • Інженерна психологія
 • Психологічні основи безпеки авіації
 • Людський фактор
 • Управління безпекою польотів
 • Управління конфліктами в сфері освіти, базові навички медіації
 • Хмарні технології в освіті
 • Інноваційні моделі розвитку університетської освіти
 • Педагогічна майстерність викладача
 • Педагогічний коучинг
 • Правові основи діяльності вищої школи
 • Професійне самовигорання. Самоменеджмент
 • Андрагогіка

Навчальна лабораторія кафедри педагогіки та психології професійної освіти створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми «Інноваційні й педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти».

Основні завдання лабораторії:

 • підготовка та проведення на високому науковому, методичному рівні, практичних, тренінгових, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, планами роботи студентських наукових гуртків:
 • створення учасникам освітнього процесу конструктивно-технологічних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів;
 • участь у розробці та випровадженні інноваційних технологій для забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій (ФЛСК) відповідно до Статуту університету;
 • участь в удосконаленні системи менеджменту якості університету в рамках процесів, які реалізуються на рівні кафедри та навчальної лабораторії;
 • забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та новітніх технологій навчання для здійснення ефективного освітнього процесу.

На базі лабораторії виконується держбюджетна науково-дослідна робота за темою: «Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного становлення майбутніх фахівців закладів вищої технічної освіти» (науковий керівник – Е. В. Лузік, доктор педагогічних наук, професор); «Формування ключових компетентностей у майбутніх практичних психологів ЗВТО» (науковий керівник – В. А. Cемиченко,  доктор психологічних наук, професор).

Потенційними базами практик для здобувачів вищої освіти за Спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Інноваційні й педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» є:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Національна академія педагогічних наук України;
 • Національний авіаційний університет;
 • НПУ ім. М. Драгоманова;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • КНУ імені Тараса Шевченка;
 • заклади вищої освіти;
 • заклади вищої технічної освіти;
 • заклади вищої професійної освіти;
 • заклади післядипломної освіти;
 • центри зайнятості;
 • центри перепідготовки.

Міжнародну співпрацю можна коротко охарактеризувати основними укладеними договорами: 

 • Бакинський державний університет, Азербайджан
 • Тбіліський державний університет, Грузія
 • Тбіліський авіаційний університет, Грузія
 • Європейський університет, м. Тбілісі, Грузія
 • Костанайський державний університет імені А. Байтурсинова, Казахстан
 • Білостоцький політехнічний університет, Польща
 • Сілезький університет, м. Катовіце, Польща
 • Технічний університет м. Варни, Болгарія
 • Віденський технічний університет, Австрія
 • Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словаччина
 • Університет ім. Томаша Баті, м.Злін,Чехія
 • Університет ім. Яна Евангеліста Пуркіне, м. Усті над Лабем, Чехія

Магістр: 1 рік 4 місяці (денна, заочна

Магістр (денна) на 2020/2021 н.р. – 26 000 грн./рік 

Магістр (заочна) на 2020/2021 н.р. – 22 100 грн./рік 

Наші випускники мають можливість працювати у багатьох структурах України:

 • викладачем університету та закладів вищої освіти;
 • викладачем технічного університету та ЗВТО;
 • викладачем середнього навчального закладу І-ІІ рівнів освіти;
 • науковим співробітником;
 • науковим співробітником-консультантом;
 • педагогом-організатором;
 • професіоналом у галузі навчання і методів навчання;
 • методистом-вихователем;
 • практичним психологом.

Телефони: +38 (044) 406 71 73, +38 (044) 406 77 68, +38 067 596 80 00

E-mail: k_ppo@nau.edu.ua

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8, ауд. 8-804, 8-802б